Paginacija

Mikroplastika u okolišu; izvori, problemi i rješenja
Mikroplastika u okolišu; izvori, problemi i rješenja
Lucija Zrinjski
Plastika je zbog svoje široke upotrebe prisutna u svim dijelovima okoliša, gdje štetno utječe na različite sastavnice okoliša, a toksični spojevi koje adsorbira prenose se kroz hranidbeni lanac te s vremenom dolaze do čovjeka. Male dimenzije mikroplastike stvaraju poteškoće pri detekciji, identifikaciji, a posebice pri uklanjaju mikroplastike iz okoliša. Potrebno je razviti ili unaprijediti već postojeće metode detekcije i kvantifikacije te provesti zakonsku regulativu kojom bi...
Mikroplastika u vodenom okolišu
Mikroplastika u vodenom okolišu
Lucija Švegović
Mikroplastika je pojam za čestice dimenzija od 5 mm do 100 nm koje najčešće nastaju fragmentacijom plastike. U svom sastavu najčešće sadrži različite polimere i aditive, a u okolišu se može pojaviti u različitim oblicima i bojama. Teško se uklanja iz okoliša zbog svojih fizikalnih i kemijskih svojstava čime predstavlja veliki problem za okoliš, ali i organizme koji ga nastanjuju. U najvećim se koncentracijama mikroplastika može naći u vodenom okolišu te tamo predstavlja...
Mikrorazinski studij fenomena granuliranja primjenom parametara međupovršine prašak-vezivo
Mikrorazinski studij fenomena granuliranja primjenom parametara međupovršine prašak-vezivo
Ivona Košić
U ovome je radu sagledano granuliranje dviju pomoćnih tvari farmaceutske industrije u fluidiziranom sloju s taljenjem sa stajališta mikrorazine procesa. Testovi šaržnog granuliranja provedeni su prethodnim istraživanjem u procesnoj geometriji fluidiziranog sloja u laboratorijskom mjerilu. U fizičkoj pretvorbi tvari korišteno je vezivo, praškasti polietilen glikol koji taljenjem osigurava nužna kapljevita premoštenja. Mikrorazinski studij fenomena granuliranja usmjeren je k...
Mikrostruktura elektroispredenih nanovlakana oksida željeza
Mikrostruktura elektroispredenih nanovlakana oksida željeza
Gabrijela Radić
U ovom radu istražena su morfološka, mikrostrukturna, poluvodička i električna svojstva vlakana hematita (α-Fe2O3) dobivenih procesom elektroispredanja pri tri različita protoka prekursorske otopine; 1,5 ml h^-1, 1,0 ml h^-1, 0,5 ml h^-1 i termičkom obradom na 700 °C, 1 h. Rezultati dobiveni EDS, ATR-FTIR, XRD i UV metodama potvrdili su da su dobivena čista α-Fe2O3 vlakna. SEM snimke hematitnih vlakana pokazale su kako njihova veličina (promjer) ovisi o protoku, tj. smanjuje se...
Mikrovalna ekstrakcija polifenolnih spojeva iz kožice grožđa
Mikrovalna ekstrakcija polifenolnih spojeva iz kožice grožđa
Marija Gavranić
Polifenolni spojevi su sekundarni metaboliti sadržani u biljkama. Obuhvaćaju veliki broj spojeva koji imaju aromatske prstenove s jednom ili više hidroksilnih skupina. Polifenoli imaju učinak na ljudsko zdravlje: antibakterijsko, protuupalno, antioksidativno i antikancerogeno. Biološke funkcije polifenola pripisuju se njihovoj izvanrednoj antioksidacijskoj i antiradikalskoj aktivnosti. Bobica grožđa predstavlja osnovno mjesto gdje se odvija biosinteza sekundarnih metabolita koji su od...
Milireaktori za proizvodnju FAME
Milireaktori za proizvodnju FAME
Nikolina Rajkovača
Jedan od postupaka izrade milireaktora je aditivna proizvodnja koja omogućuje brzu izradu prototipova. Glavni cilj završnog rada bio je izraditi milireaktore različitih promjera mikrokanala aditivnom proizvodnjom, te provjerom njihove prohodnosti ispitati funkcionalnost samih milireaktora. Izrađeni su milireaktori s kružnim poprečnim presjekom od transparentnog filamenta radi lakše uočljivosti mikrokanala. Neke od prednosti provođenja reakcija u milireaktorima je sigurnost prilikom...
Minitablete: partikulski sustav za oralnu primjenu lijeka
Minitablete: partikulski sustav za oralnu primjenu lijeka
Bonita Jurec
Ovaj rad je sažet pregled razvoja i proizvodnje minitableta, višejediničnih sustava za oralnu primjenu lijeka. Farmaceutska industrija se u novije vrijeme okreće razvoju novih oblika koje koriste već postojeće djelatne tvari kako bi se razvio efikasniji i kvalitetniji lijek. Višejedinični dozirni oblici poput peleta, granula i minitableta u usporedbi s konvencionalnim monojediničnim oblicima, tabletama i kapsulama, imaju širi spektar primjene, smanjena je učestalost doziranja, a...
Mjerenje Joule-Thomsonovog koeficijenta
Mjerenje Joule-Thomsonovog koeficijenta
Tareq Al-Mufleh
U sklopu diplomskog rada studija ekoinženjerstva izrađen je uređaj za demonstraciju i mjerenje Joule-Thomsonovog efekta koji se javlja prigušivanjem realnih plinova. U prvom dijelu rada je dan pregled termodinamičkih osnova nužnih za opis Joule-Thomsonovog efekta. Nakon toga je opisan eksperimentalni rad gdje je naglasak na izvedbi aparature i mjerenju fizičkih veličina: temperature i tlaka, tj. svojstava zraka kao realnog plina prije i nakon prigušivanja.Za mjerenje temperature...
Mjerenje i modeliranje kemijskog skupljanja cementnog materijala
Mjerenje i modeliranje kemijskog skupljanja cementnog materijala
Karlo Cmrk
Beton je kompozitni materijal koji se sastoji od cementa, vode, pijeska, agregata i niza dodataka kojima se postižu potrebna reološka i druga primjenska svojstva. Hidratacijom minerala cementa dolazi do porasta temperature i očvršćivanja betona, te njegova nepovratnog skupljanja koje se naziva kemijsko skupljanje. Kemijsko skupljanje dovodi do naprezanja cementnog materijala, te stvaranja mikropukotina koje smanjuju trajnost betona. Zbog velike primjene betona kao građevnog materijala,...
Mjerenje i modeliranje mehaničkih svojstava drvene vune
Mjerenje i modeliranje mehaničkih svojstava drvene vune
Tena Krnić
Mehanička svojstva drvene vune iznimno su bitna pri izradi izolacijskih kompozitnih ploča drvene vune i cementa. U ovom radu mjeren je prvenstveno modul elastičnosti uzorka jelovog drveta kako bi se usporedila svojstva drveta sa svojstvima kompozitnog materijala kojemu je glavna sastavnica jelovo drvo. Mjerenja su provedena u laboratoriju koristeći statičke i dinamičke metode mjerenja prema ASTM C 1259^10 standardu mjerenja. U eksperimentalnom dijelu ovoga rada konstruirano je mjerilo...
Mjerenje i modeliranje promjena dimenzije drvocementnog kompozita tijekom sušenja i vlaženja
Mjerenje i modeliranje promjena dimenzije drvocementnog kompozita tijekom sušenja i vlaženja
Tena Krnić
Promjena dimenzije drvocementnog kompozita koja se odvija pri sušenju i vlaženju istog, iznimno je bitna stavka zbog primjene drvocementnog kompozita. U ovom radu određivana je temperatura rosišta pri sobnim uvjetima da bi se utvrdila preciznost higrometra kod određivanja vlažnosti zraka, te je mjerena promjena dimenzije i mase drvocementog kompozita prije i poslije vlaženja i sušenja. Mjerenja su provedena u laboratoriju koristeći otporničku metodu određivanja temperature...
Mjerenje i modeliranje skupljanja i puzanja cementnih materijala
Mjerenje i modeliranje skupljanja i puzanja cementnih materijala
Ivan Zuanović
Kemijsko skupljanje cementnih materijala od velike je važnosti pri praktičnoj primjeni cementnih materijala. Ipak, mjerenje kemijskog skupljanja je zahtjevno i teško, a jedan od razloga je i vrlo dugo trajanje samog mjerenja. Kako bi se bolje razumjeli uzroci i tijek kemijskog skupljanja, koje dovodi do pojave pukotina i smanjenja trajnosti ugrađenog materijala, potrebna su pouzdana mjerenja. U ovom radu istražena je mogućnost razvoja jeftine i učinkovite aparature za mjerenje...

Paginacija