Paginacija

Modeliranje odnosa strukture prioritetnih onečišćivala i njihove toksičnosti
Modeliranje odnosa strukture prioritetnih onečišćivala i njihove toksičnosti
Lana Barić
Upotreba kvantitativnih odnosa strukture i aktivnosti (QSAR) jedna je od glavnih ekonomskih alternativa u eksperimentalnom testiranju toksičnosti. U ovom radu, modelirana je široka grupa od 146 spojeva i njihove vrijednosti toksičnosti prema Vibrio fischeri koristeći različite deskriptore. QSAR modeli su izrađeni primjenjujući napredne kemometrijske alate. Valjanost modela nastojala se potvrditi unutarnjom validacijom, te naposljetku testirati na vanjskom setu podataka. Nakon...
Modeliranje oksidacije α-kloroaldehida katalizirane oksidoreduktazama
Modeliranje oksidacije α-kloroaldehida katalizirane oksidoreduktazama
Kristina Gašpar
Statini su skupina lijekova koja se koristi kako bi se snizila razina kolesterola u krvotoku čovjeka s ciljem sprječavanja razvoja kardiovaskularnih bolesti. Statini posjeduju 3,5-dihidroksi kiselinski bočni lanac s dva kiralna središta koji su zaslužni za ostvarivanje glavne funkcije lijeka. Radi velikih zahtijeva kemijske i stereokemijske čistoće, njihova sinteza predstavlja izazov. U ovom radu provedena je biokatalitička oksidacija α-kloroaldehida (laktola) u aktivni kiselinski...
Modeliranje perovskitnih solarnih ćelija
Modeliranje perovskitnih solarnih ćelija
Lara Bagladi
Perovskitne solarne ćelije nameću se kao jedno od glavnih rješenja u području iskorištavanja solarne energije. U proteklom je desetljeću njihova efikasnost konverzije energije dostigla vrijednosti od preko 20 %, uz veliki potencijal za daljnju optimizaciju. Numeričke simulacije jedna su od ključnih tehnika za razumijevanje operativnih mehanizama solarnih ćelija te predviđanje njihove maksimalne efikasnosti. U ovom radu prikazan je model perovskitne solarne ćelije sastavljene od...
Modeliranje procesa granuliranja
Modeliranje procesa granuliranja
Martin Gojun
Ovaj rad je svojevrsni studij i sažet pregled postojećih pristupa modeliranja procesa granuliranja. Sagledani su modeli uvećanja procesa granuliranja odnosno procedure koje se provode s ciljem pravilnog odabira onih makroskopskih svojstava koja će u granulatoru većih dimenzija (pilot i/ili komercijalnom) rezultirati željenim svojstvima kolektiva granula, istovjetnim onima već dobivenim u malim (laboratorijskim) granulatorima. Dodatno, razmatrani su pristupi kojima se danas modeliraju...
Modeliranje procesa umreženja u kalupima
Modeliranje procesa umreženja u kalupima
Filip Kurt
U ovome radu provedena je analiza očvršćivanja i prijenosa topline nezasićenih poliesterskih smola u valjkastom kalupu grijanim uljem i vrućim zrakom. Vođenje topline kroz kalup ispitivano je mjerenjem temperature u središtu uzorka tijekom reakcije očvršćivanja. Na osnovi provedenih eksperimenata u kalupima i nezavisnih kinetičkih ispitivanja, te provedene numeričke analize može se dobiti potpunija slika procesa očvršćivanja u valjkastom kalupu s time da se stečene spoznaje...
Modeliranje ravnoteže kapljevina-kapljevina u sustavima voda(1) – propionska kiselina(2) – organski ester(3)
Modeliranje ravnoteže kapljevina-kapljevina u sustavima voda(1) – propionska kiselina(2) – organski ester(3)
Nikola Ljubić
U radu su vrednovani dostupni eksperimentalni podaci o ravnotežnim sastavima kapljevitih faza u sustavima tipa voda(1) – propionska kiselina(2) – organski ester(3). Eksperimentalni su podaci korelirani modelima koeficijenta aktivnosti NRTL i UNIQUAC. Utvrđeno je da oba modela s uspjehom mogu opisati podatke. Raspravljena je primjenjivost pojedinih organskih estera za ekstrakciju propionske kiseline iz vodene otopine.
Modeliranje ravnoteže kapljevina-kapljevina u trokomponentnim sustavima voda(1) - octena kiselina(2) - organski ester(3)
Modeliranje ravnoteže kapljevina-kapljevina u trokomponentnim sustavima voda(1) - octena kiselina(2) - organski ester(3)
Ines Ljubičić
U ovom radu raspravljeno je ponašanje trokomponentnih sustava voda (1) – octena kiselina (2) – organski ester (3) pri ravnoteži kapljevina-kapljevina i potencijalni čimbenici koji na nju mogu utjecati. Temeljem eksperimentalnih podataka (ravnotežnih sastava) preuzetih iz literature izračunati su interakcijski parametri za modele NRTL i UNIQUAC čija je konzistentnost testirana postupkom Marcille i suradnika. Oba modela na zadovoljavajući način opisuju ponašanje istraženih...
Modeliranje ravnoteže kapljevina-kapljevina u trokomponentnom sustavu voda - mravlja kiselina - organski ester
Modeliranje ravnoteže kapljevina-kapljevina u trokomponentnom sustavu voda - mravlja kiselina - organski ester
Predrag Prodanović
Literaturni ravnotežni eksperimentalni sastavi koji opisuju ravnotežu kapljevina– kapljevina za trokomponentni sustav voda(1) – mravlja kiselina(2) – organski ester(3) opisani su u ovom radu modelom koeficijenata aktivnosti NRTL. Esteri obuhvaćeni ovim radom su etil-etanoat, butil-etanoat, pentil-etanoat i etil-butanoat. Određeno je koji su od ispitanih estera najpogodniji za proces ekstrakcije mravlje kiselina iz razrijeđene vodene otopine.
Modeliranje ravnoteže para-kapljevina u dvokomponentnome sustavu aceton(1) - voda(2)
Modeliranje ravnoteže para-kapljevina u dvokomponentnome sustavu aceton(1) - voda(2)
Matija Miklečić
Traženi su znanstveni radovi u kojima su objavljeni eksperimentalni podatci o ravnoteži para-kapljevina u sustavu aceton (1) – voda (2). Pronađeno je 28 skupova podataka od kojih su četiri izmjerena pri izotermnim uvjetima, a ostali pri izobarnim. Pronađeni podatci testirani su integralnim i Van Nessovim testom konzistentnosti, a sedam skupova nije prošlo test konzistentnosti, svi pri višim temperaturama i tlakovima. Zatim su se određivali linearno-temperaturno ovisni parametri za...
Modeliranje sinteze farmaceutika katalizirane imobiliziranim enzimom
Modeliranje sinteze farmaceutika katalizirane imobiliziranim enzimom
Stella Hamilton
Statini su farmaceutici koji se koriste pri snižavanju kolesterola te sprečavanju pojave kardiovaskularnih bolesti. Sve je veća potražnja za novim alternativnim načinima dobivanja kemikalija s kiralnim centrima čija je sinteza kompleksna zbog potrebe za visokom kemijskom i stereokemijskom čistoćom, a upravo jedan od njih je uporaba enzima 2-deoksiriboze-5-fosfat aldolaze (DERA). DERA katalizira reakciju sinteze (3R, 5R)-6-kloro-3,5-dihidroksiheksanala (laktola), prekursora u...
Modeliranje sinteze intermedijera statina katalizirane 2-deoksiriboza-5-fosfat aldolazom
Modeliranje sinteze intermedijera statina katalizirane 2-deoksiriboza-5-fosfat aldolazom
Jelena Čulig
Statini su heterogena skupina lijekova koji se primjenjuju u prevenciji i liječenju bolesti kardiovaskularnog sustava. U radu je provedena sinteza (3R,5R)-6-kloro-3,5-dihidroksi heksanala (laktona), važnog prekursora u dobivanju statina. Sinteza je provedena u reakciji aldolne kondenzacije kloroacetaldehida i acetaldehida katalizirane enzimom 2-deoksiriboza-5-fosfat aldolazom (DERA). Ispitana je stabilnost i aktivnost enzima DERA-e pri različitim temperaturama i puferima pri različitim...
Modeliranje svojstava mješavina komponenti za namješavanje naftnih motornih goriva s biobutanolom
Modeliranje svojstava mješavina komponenti za namješavanje naftnih motornih goriva s biobutanolom
Marija Sigurnjak
Primjena biogoriva sve se intenzivnije istražuje i širi zahvaljujući europskoj i međunarodnoj politici zaštite okoliša. Biogoriva mogu pridonijeti cilju smanjenja emisija CO2 koje su postavljene Kyotskim protokolom. Biobutanol je interesantna opcija kao gorivo za dizelske motore zbog dobre mješljivosti s dizelskim gorivom te smanjenja emisija stakleničkih plinova što se postiže namješavanjem u dizelsko gorivo. U ovom radu ispitana su niskotemperaturna svojstva mješavina...

Paginacija