Paginacija

Raspodjela vremena zadržavanja
Raspodjela vremena zadržavanja
Juraj Tonković
Tema ovog završnog rada je raspodjela vremena zadržavanja koja je određivana u različitim cijevima koje su simulirale cijevne reaktore. Eksperiment je rađen u tri cijevi: praznoj cijevi, cijevi punjenoj staklenim kuglicama i spiralnoj cijevi koja je duža i uža nego prethodne dvije cijevi. Dobivene su krivulje ovisnosti koncentracije trasera o vremenu iz kojih su određene krivulje raspodjele vremena zadržavanja i izračunate vrijednosti srednjeg vremena zadržavanja i disperzijskog...
Raspodjela vremena zadržavanja u modelnim cijevima
Raspodjela vremena zadržavanja u modelnim cijevima
Rafaela Matanović
U ovom radu istraživano je odstupanje od idealnog strujanja u modelnim cijevima. Provedeni su eksperimenti u tri različite cijevi: praznoj kratkoj cijevi, cijevi sa staklenim kuglicama i dugoj spiralnoj cijevi. Na temelju provedenih mjerenja dobili smo krivulje raspodjele vremena zadržavanja, te smo mogli izračunati srednje vrijeme zadržavanja i disperzijski broj. Iz dobivenih vrijednosti može se diskutirati o profilu strujanja u sve tri cijevi.
Raspodjela vremena zadržavanja u modelnim cijevima
Raspodjela vremena zadržavanja u modelnim cijevima
Iva Čutura
U ovome eksperimentalnom radu istraživala se raspodjela vremena zadržavanja u cijevnim reaktorima. Do eksperimentalnih podataka se došlo uvođenjem trasera u tri različite vrste cijevi, ravnoj cijevi, cijevi sa staklenim kuglicama i spiralnoj cijevi te mjerenjem odziva na impulsni poremećaj. Na temelju podataka dobiju se krivulje raspodjele vremena zadržavanja iz kojih se mogu izračunati podaci kao što su srednje vrijeme zadržavanja i disperzijski broj potrebni za usporedbu...
Ravnoteža kapljevina-kapljevina u sustavima s niskotemperaturnim eutektičkim otapalima na osnovi betaina i propilen-glikola
Ravnoteža kapljevina-kapljevina u sustavima s niskotemperaturnim eutektičkim otapalima na osnovi betaina i propilen-glikola
Anđela Krišto
Zadatak ovog rada je eksperimentalno proučiti ravnotežu u trokomponentnim sustavima kapljevina-kapljevina s niskotemperaturnim eutektičnim otapalima na osnovi betaina i propilen-glikola. Za niskotemperaturna eutektična otapala (engl. deep eutectic solvent, DES) korišteni su molarni omjeri betaina i propilen-glikola 1:4 i 1:5. Pripremljenim eutektičnim otapalima određen je indeks loma, pH-vrijednost, toplinska provodnost, temperaturna difuzivnost, toplinski kapacitet, električna...
Razgradnja 17ß-estradiola u vodi UV-C/H2O2 procesom
Razgradnja 17ß-estradiola u vodi UV-C/H2O2 procesom
Anja Pintar
Lijekovi izazivaju zabrinutost zbog svoje sveprisutnosti u vodi i učinaka na zdravlje. Budući da primarne i sekundarne tehnologije obrade otpadnih voda nisu dizajnirane za uklanjanje nekih od prioritetnih onečišćivala i njihovih metabolita, farmaceutici su otkriveni u različitim ekološkim sredinama diljem svijeta; u otpadnim vodama postrojenja za obradu otpadnih voda, te u površinskim, podzemnim i pitkim vodama. Aktualna Direktiva 2013/39/EU uključila je farmaceutski spoj...
Razgradnja PP/PCL mješavina bez i s dodatkom nTiO2
Razgradnja PP/PCL mješavina bez i s dodatkom nTiO2
Vesna Bijelić
Za razliku od prirodnih polimera, većina sintetskih polimera ne može se razgraditi mikroorganizmima, te ovi polimeri predstavljaju veliki problem za okoliš stoga se istražuje drugi način njihovog zbrinjavanja. Danas postaje vrlo važno istraživanje biorazgradivih svojstava sintetskih polimera. Dolazi do razvoja novih tehnika u cilju dobivanja ekološki prihvatljivih polimera. Za rješavanje problema zbrinjavanja polimernih materijala i dobivanje ekološki prihvatljivih polimernih...
Razgradnja antihelmintika u okolišu: hidroliza i fotoliza
Razgradnja antihelmintika u okolišu: hidroliza i fotoliza
Andrea Cvijanović
U ovom radu ispitana je hidrolitička i fotolitička razgradnja tri antihelmintika: albendazola, febantela i prazikvantela. Hidrolitička razgradnja navedena tri antihemlintika ispitana je u puferskim otopinama različitih pH-vrijednosti i pri različitim temperaturama. Fotolitička razgradnja farmaceutika ispitana je djelovanjem umjetne Sunčeve svjetlosti u MilliQ vodi, te je ispitan utjecaj aniona (Cl-, NO3-, SO42- i PO43-) u koncentracijama uobičajeno prisutnim u vodama u okolišu....
Razgradnja diklofenaka u vodi UV-A/TiO2 procesom uz termičku regeneraciju fotokatalizatora
Razgradnja diklofenaka u vodi UV-A/TiO2 procesom uz termičku regeneraciju fotokatalizatora
Borna Božiković
Neosporiv je pozitivan učinak farmaceutika no zbog njihovog dospijevanja u okoliš, danas se smatraju i tzv. novim onečišćivalima. Jedan od najčešće detektiranih farmaceutika u vodenom okolišu je diklofenak. Zbog potencijalnog negativnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje 3 farmaceutika, među kojima i diklofenak (DCF), uključeni su na tzv. „watch“ listu u sklopu Okvirne direktive o vodama 2013/39/EU. Stoga se nameće potreba za istraživanjem učinkovitih ali i ekološki...
Razgradnja diklofenaka u vodi UV/TiO2 procesom
Razgradnja diklofenaka u vodi UV/TiO2 procesom
Tatjana Radanović
Usprkos činjenici da su farmaceutici namijenjeni u pozitivne svrhe kao što su liječenje i sprječavanje raznih bolesti, danas se smatraju i tzv. novim onečišćivalima. Za sada je zabilježen njihov utjecaj na vodene ekosustave ali ne i na zdravlje ljudi i životinja. Zbog straha od daljnjeg lošeg utjecaja na okoliš Europska komisija revizijom Direktive 2013/39/EU dodaje na tzv. „watch“ listu tvari čiji će se utjecaj pratiti u budućnosti po prvi put farmaceutike, među kojima i...
Razgradnja diklofenaka u vodi direktnom fotolizom uz različite tipove izvora zračenja
Razgradnja diklofenaka u vodi direktnom fotolizom uz različite tipove izvora zračenja
Žaklina Đuranec
Sve veća prisutnost različitih onečišćujućih tvari, pa tako i lijekova, tj.farmaceutika u vodi, izaziva zabrinutost stručnjaka ali i cjelokupne javnosti. Primjena farmaceutika u današnjem životu je vrlo česta, te oni negdje u konačnici moraju završiti. Dio njih završi u prijemnicima putem otpadnih voda, dio putem metabolita. Za velik dio farmaceutika još uvijek nisu razvijene adekvatne metode uklanjanja, što je naravno, potrebno unaprijediti. Posljednjih se godina sve više...
Razgradnja farmaceutika u okolišu
Razgradnja farmaceutika u okolišu
Ema Blagus
Farmaceutici su široka i raznolika grupa spojeva koji se koriste za liječenje, prevenciju i ublažavanje simptoma bolesti, kako kod ljudi, tako i kod životinja. Ubrajaju se u tako zvana “nova zagađivala” budući da otvaraju nova pitanja vezana uz njihovo ispuštanje u okoliš i prateću zakonsku regulativu. Ono što ih razlikuje od konvencionalnih zagađivala, poput pesticida, je njihovo disperzno podrijetlo iz kombiniranih i različitih radnji, ponašanja i aktivnosti mnoštva...
Razgradnja imidakloprida u pločastom fotoreaktoru
Razgradnja imidakloprida u pločastom fotoreaktoru
Martina Koren
Pesticidi su toksične kemijske tvari čija je uloga uništavanje ili kontrola populacije štetnika. Međutim, njihova intenzivna primjena može uzrokovati bioakumulaciju u okolišu. Heterogena kataliza u novije vrijeme postaje sve atraktivnija tehnologija koja se primjenjuje za obradu otpadnih voda i onečišćenog zraka s ciljem uklanjanja različitih postojanih organskih spojeva. Cilj ovog istraživanja je razvoj učinkovitog heterogenog fotokatalizatora koji može uspješno razgraditi...

Paginacija