Paginacija

Visokoučinkovito kogeneracijsko postrojenje na šumsku biomasu
Visokoučinkovito kogeneracijsko postrojenje na šumsku biomasu
Ana Sertić
Najveći energetski izazov 21. stoljeća za zemlje Europske unije zasigurno je energetska neovisnost korištenjem novih, čistih CO2-neutralnih goriva, zbog nestabilnosti cijena fosilnih goriva na svjetskom tržištu i razvoj okolišne svijesti. Republika Hrvatska, kao jedna od punopravnih članica EU, preuzela je obveze iz Direktive Europske komisije (2009) koja nalaže promociju i uporabu energije iz obnovljivih izvora. Direktivom su sve članice EU obavezale povećati energetsku...
Vođenje cementne peći
Vođenje cementne peći
Dominik Načinović
U radu je opisan postupak dobivanja klinkera, odnosno proizvodnje cementa. Prikazani su rotacijska cementna peć, njezini dijelovi, procesi i kemijske reakcije formiranja klinkera te način vođenja peći. Opisani su i problemi u radu peći te kako se ti problemi mogu izbjeći ili riješiti. Analizirano je vođenje rešetkastog hladnjaka klinkera. Provedena je optimizacija procesnih parametara i analiziran rad prije i poslije optimizacije.
Vođenje procesa destilacije
Vođenje procesa destilacije
Ana-Marija Tomić
Osnovni cilj rada je pregledno prikazati metode vođenja procesa destilacije. U prvom dijelu dane su teorijske osnove toplinskog separacijskog procesa destilacije, kao i metode vođenja šaržnog i kontinuiranog procesa destilacije. U drugom dijelu rada detaljno je opisano i analizirano vođenje procesa atmosferske destilacije u Rafineriji nafte Sisak. Prikazom metoda vođenja nastojala se naglasiti važnost dobro projektiranja i optimiranja regulacije kako bi se ostvari optimalni rad...
Vođenje šaržnih procesa
Vođenje šaržnih procesa
Nataša Marolt
U ovom radu dan je pregled i analizirano je vođenje šaržnih procesa. Detaljno su opisani svi koraci potrebni za kvalitetno vođenje šaržnih procesa. Opisane su razine sustava za vođenje, slijedna i logička regulacija, regulacija tijekom provedbe šaržnog procesa, načelo provedbe i i prednosti tzv. run-to-run vođenja procesa te poslovodstvo cjelokupnom šaržnom proizvodnjom. Kroz ogledni primjer SCADA sustava za vođenje šaržnog procesa u pilot postrojenju opisana je praktična...
Zaštitne prevlake za metale na osnovi PCL/nano-ZnO
Zaštitne prevlake za metale na osnovi PCL/nano-ZnO
Doroteja Novosel
Visoka hidrofobnost organskog alifatskog polimera PCL-a i antibakterijska svojstva anorganskog ZnO punila nano veličine omogućavaju dobivanje materijala specifičnih svojstava. U ovom radu istražena su svojstva nanokompozita na osnovi poli(ε-kaprolaktona) i nano-ZnO punila kao prevlaka za metale. PCL matrica i PCL/ZnO nanokompoziti pripravljeni su zamiješavanjem različitih koncentracija punila u otopini uz otapalo kloroform. Ispitivanja su provedena na metalnim pločicama: čelika,...
Čišćenje RO/NF membrana nakon adsorpcije albendazola na membrane
Čišćenje RO/NF membrana nakon adsorpcije albendazola na membrane
Jelena Radoš
Reverzna osmoza (RO) i nanofiltracija (NF) kao visokotlačni membranski procesi, imaju ključnu ulogu u obradi vode. Unatoč učinkovitom uklanjanju većine organskih tvari, posebice farmaceutika, glavni nedostatak ovih procesa je blokiranje membrana što zahtjeva proces kemijskog čišćenja. Cilj kemijskog čišćenja je povratak membranskih svojstava i produljenje životnog vijeka same membrane. Ovaj rad ispitivao je učinkovitost kemijskog čišćenja RO/NF membrana nakon adsorpcije...
Čvrsta biogoriva kao obnovljivi izvor energije
Čvrsta biogoriva kao obnovljivi izvor energije
Maja Lipovski
U radu je prikazana karakterizacija drvne sječke kao čvrstog biogoriva koje se koristi za rad bioelektrana. Na uzorcima drvne sječke nakon odgovarajuće pripreme određivani su parametri: ukupna vlaga, sadržaj pepela, hlapivih tvari i klora, elementarna analiza (CHNS analiza), ogrjevna vrijednost, sadržaj elemenata u tragovima te temperatura tališta pepela. Sadržaj elemenata u tragovima određen je optičkom emisijskom spektrometrijom s pobudom u plazmi (ICP-OES) nakon razaranja...
Čvrstoće brzovezujućih cementnih  materijala
Čvrstoće brzovezujućih cementnih materijala
Sara Cvetković
Istraživanja su obavljena sa svrhom doprinosa poznavanju mehanizma brzog vezanja aluminatnog cementa (AC) i razvoja brzovezujućih i brzootvrdnjavajućih cementnih materijala. Studiran je utjecaj litij karbonata (Li2CO3) na brzinu vezanja. Istražene su rane početne i visoke konačne čvrstoće pripravljenog materijala i dat je znanstveni doprinos boljem razumijevanju brzog vezanja AC u nazočnosti litijeve soli.

Paginacija