Paginacija

Biokatalitička sinteza nanočestica
Biokatalitička sinteza nanočestica
Filip Brleković
Biokatalitička sinteza nanočestica je proces nastanka čestica reda veličine 100nm ili manje, u reakcijama u kojima kao katalizator služi enzim (biokatalizator). U ovome radu sintetizirane su nanočestice kalcijevog karbonata (CaCO3) pomoću produkta biokatalitičke hidrolize uree uz enzim ureazu. Sinteza nanočestica provedena je u redestiliranoj vodi pri temperaturi od T = 30 °C i T = 40 °C dodavanjem soli kalcijevog klorida u otopinu u kojoj se provodi reakcija hidrolize uree uz...
Biokompatibilne nanočestice s povećanom terapeutskom efikasnošću flavonoida
Biokompatibilne nanočestice s povećanom terapeutskom efikasnošću flavonoida
Morana Drušković
U okviru ovog rada provedena je fizičko-kemijska i morfološka karakterizacija magnetskih mezoporoznih čestica uzoraka sljedećim tehnikama: UV/Vis spektrofotometrijom, infracrvenom spektroskopijom s Fourierovom transformacijom (FTIR), skenirajućom elektronskom mikroskopijom (SEM) i dinamičkim raspršenjem svjetlosti (DLS). Provedena su istraživanja s trima različitim flavonoidima (kvercetin, miricetin i miricitrin) koji su otopljeni u smjesi EtOH/H2O i ugrađeni u Fe3O4 nanočestice....
Biokompatibilni metalni implantni materijali s primjenom u ortodonciji
Biokompatibilni metalni implantni materijali s primjenom u ortodonciji
Magdalena Surko
Nagli porast životnog standarda i napredak društva i civilizacije, uz suočavanje sa zahtjevnim životnim tempom, popraćeno je povećanjem stopa različitih ozljeda i bolesti. Ugradnja nadomjestaka (implantata) prepoznata je kao jedna od najučinkovitijih strategija, kako u općoj medicini tako i u dentalnoj medicini, za održavanje kvalitete života pojedinca i produženje životnog vijeka. Tijekom godina multidisciplinarnih istraživanja u području znanosti materijala, kvaliteta...
Biokompoziti na osnovi polilaktida
Biokompoziti na osnovi polilaktida
Klara Vrhovec
Sve veća zabrinutost o iscrpljivanju resursa, kao i pojava sve većeg zagađenja usmjerila je mnoge znanstvenike i istraživače u posljednjih nekoliko godina na proizvodnju biokompozita. Sve veća komercijalna dostupnost polilaktidna (PLA) kao i njegova dobra svojstva, uključujući biorazgradljivost učinila su ga jednim od obećavajućih materijala. PLA biokompoziti koji sadrže anorganska punila ili ojačavala na osnovi prirodnih vlakana zauzimaju veliku pozornost zbog svoje...
Biološka aktivnost bioaktivnih stakala u području inženjerstva tkiva
Biološka aktivnost bioaktivnih stakala u području inženjerstva tkiva
Anamaria Martinović
Inženjerstvo koštanog tkiva interdisciplinarno je područje koje razvija materijale i metode za liječenje, popravljanje i zamjenu oštećenog koštanog tkiva. Bioaktivno staklo je materijal koji pokazuje odlična svojstva za primjenu u inženjerstvu koštanog tkiva. Bioaktivnost, osteoinduktivnost i osteoproduktivnost svojstva su koja mu omogućuju stvaranje direktne veze s tkivom. Reakcijom bioaktivnog stakla u fiziološkom okruženju dolazi do razgradnje stakla i otpuštanja iona koji...
Biološka aktivnost kalcijevih fosfata u koštanim nadomjestcima: oktakalcijev fosfat kao alternativa hidroksiapatitu
Biološka aktivnost kalcijevih fosfata u koštanim nadomjestcima: oktakalcijev fosfat kao alternativa hidroksiapatitu
Maja Samaržija
U današnjem svijetu velika je potreba za biomaterijalima koji će zamijeniti dijelove i funkcije u ljudskom tijelu. Prednost se daje bioaktivnoj resorbirajućoj keramici na temelju različitih kalcijevih fosfata i njihovih kombinacija. Najstabilnija faza kalcijevih fosfata je hidroksiapatit (HA) koji je svojom kemijskom strukturom sličan anorganskog fazi kostiju. Budući da se stehiometrijski hidroksiapatit pokazao slabo biorazgradiv, sve je veća primjena strukturno sličnog oktakalcijeva...
Biološka razgradnja antivirotika
Biološka razgradnja antivirotika
Ema Klasić
Posljednjih godina bilježi se porast uporabe antivirusnih lijekova pa samim time raste i kontinuirana pojava i postojanost navedenih u otpadnim vodama. Temeljni cilj ovog rada usmjeren je prema prikazu područja mogućnosti biološke razgradnje antivirotika, odnosno procjeni različitih metoda uklanjanja konvencionalnim metodama kao što su biološke, kemijske metode i fizikalno-kemijski postupci kao što je membranski bioreaktor.
Biološka razgradnja pendimetalina
Biološka razgradnja pendimetalina
Marko Martinović
U ovom je radu prikazan pregled problematike pesticida, zakonski okvir regulacije upotrebe i praćenja pesticida u Hrvatskoj, te mogućnosti uklanjanja onečišćenja koja potječu od upotrebe pesticida s posebnim naglaskom na bioremedijaciju kao za okoliš prihvatljiv postupak uklanjanja onečišćenja, a primjenjivost je postupka na pesticidima eksperimentalno ispitana na primjeru biorazgradnje pendimetalina. Mogućnost biorazgradnje pendimetalina ispitana je korištenjem autohtonih...
Biološka svojstva silicijem dopiranog hidroksiapatit/polimer kompozitnog materijala - literaturni pregled
Biološka svojstva silicijem dopiranog hidroksiapatit/polimer kompozitnog materijala - literaturni pregled
Borna Pšeničnik
Hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2) je mineral iz grupe kalcijevih fosfata koji po kemijskim i strukturnim karakteristikama najviše odgovara mineralnoj fazi prirodnog koštanog tkiva. Koristi se kao mineralna faza u koštanim okosnicama, premazima metalnih implantata i dentalnim nadomjescima. Osim mineralne faze prirodno koštano tkivo građeno je i od kolagena tipa I, i vode. Nadalje, prirodni hidroksiapatit sadrži ionske supstitucije (Na+, Mg2+, Sr2+, Zn2+, Fe2+, CO32-, SiO44-) u kristalnoj...
Biološki procesi proizvodnje biovodika
Biološki procesi proizvodnje biovodika
Patrik Bubalo
Biovodik (bioH2) je vodik proizveden održivim i ekološki prihvatljivim biološkim procesima koji uključuju mikroorganizme poput bakterija i algi. Jedan od najpoznatijih bioloških procesa za proizvodnju bioH2 je fermentacija. Tijekom fermentacije bakterije razgrađuju organsku tvar (šećer ili celuloza) u anaerobnim uvjetima proizvodeći pri tome bioH2 kao metabolički nusprodukt. Sama proizvodnja bioH2 privukla je pažnju kao potencijalni obnovljivi izvor energije jer se bioH2 može...
Biološko uklanjanje fenola iz otpadnih voda
Biološko uklanjanje fenola iz otpadnih voda
Nikolina Janton
U današnje vrijeme konstantan porast emisija industrijskih otpadnih voda predstavlja sve veći problem. Posebno opasnima smatraju se fenolni spojevi, koje većinom sadržavaju otpadne vode nastale na području Mediterana. Jedna od prihvatljivijih obrada otpadnih voda je biološka obrada zbog svoje učinkovitosti te jednostavnosti u primjeni i ekonomskoj isplativosti. Za uklanjanje fenolnih spojeva sve više se koriste kvasci, koji su se pokazali vrlo uspješnima. U ovome radu proveden je...
Biomaterijali u inženjerstvu tkiva temeljeni na kitozanu-literaturni pregled
Biomaterijali u inženjerstvu tkiva temeljeni na kitozanu-literaturni pregled
Nediljko Beus
Kitozan je linaearan, semikristalični polisaharid sastavljen od jedinica N-acetil D-glukozamina i D-glukozamina. Može se lako dobiti djelomičnom deacetilacijom prirodnog polimera hitina. Zahvaljujući amino skupinama D-glukozamina, kitozan je moguće protonirati, čime postaje polikation, što je jedan od uzroka jedinstvenim svojstvima kitozana kao biopolimera, kao što su topljivost u vodi, antibakterijska svojstva, biorazgradnja bez toksičnih otpada i biokompatibilnost. Kitozan je...

Paginacija