Paginacija

Sinteza i karakterizacija nanokompozita polipirol/cinkov oksid
Sinteza i karakterizacija nanokompozita polipirol/cinkov oksid
Andrea Husak
U radu je provedena sinteza nanokompozita polipirol/cinkov oksid (PPy/ZnO), a reakcije polimerizacije monomera pirola u prisutnosti ZnO bile su različite duljine trajanja (90, 180 i 270 minuta). Cilj rada bio je dobiti optimalnu količinu vodljivog polimera u kompozitnom materijalu koja će, u kombinaciji sa ZnO, omogućiti učinkovitu razgradnju organskih onečišćenja u vodi kako bi ih preveli u biorazgradljive spojeve ili ih u potpunosti mineralizirali. Djelotvornost vodljivih...
Sinteza i karakterizacija nanokompozita srebra i huminskih kiselina
Sinteza i karakterizacija nanokompozita srebra i huminskih kiselina
Mia Zaračko
Cilj ovog rada je sinteza nanokompozita srebra i huminske kiseline primjenom metode imobilizacije srebra na modificiranu huminsku kiselinu iz vodene otopine. Određeni su optimalni uvjeti za sintezu: različito vrijeme kontakta otopine Ag+ iona i huminske kiseline (kinetika), različite inicijalne pH vrijednosti te inicijalne koncentracije Ag+ iona. Za istraživanje mehanizma adsorpcije/precipitacije srebra na huminsku kiselinu korišteni su različiti kinetički modeli kojima su...
Sinteza i karakterizacija novih oksimskih derivata heterostilbena kao potencijalnih reaktivatora kolinesteraza
Sinteza i karakterizacija novih oksimskih derivata heterostilbena kao potencijalnih reaktivatora kolinesteraza
Ivana Puček
U cilju proučavanja djelovanja oksimskih derivata heterostilbena kao reaktivatora kolinesteraza sintetizirani su novi spojevi 15 – 21. Dobivanje željenih spojeva započinje Wittigovom reakcijom kojom su sintetizirani heterostilbeni 1 – 7, koji su Vilsmeier-Haackovim formiliranjem prevedeni u aldehide 8 – 14. Na njima je provedena reakcija u cilju dobivanja oksimskih derivata 15 – 21, koji do sada literaturno nisu poznati. Očekivani produkti bili su cis- i trans- izomeri spojeva 15...
Sinteza i karakterizacija simetričnih derivata skvareinske kiseline
Sinteza i karakterizacija simetričnih derivata skvareinske kiseline
Pamela Posavec
U cilju optimizacije koraka u pripravi derivata skvareinske kiseline provedena je sinteza simetričnih skvareinskih sustava. Prvi korak sinteze uključuje reakciju aminacije aril-halogenida i amina, koja je uspješno provedena uz n-BuLi u bezvodnom eteru. Nadalje, prevođenje metoksi skupina u hidroksi skupine na benzenskoj jezgri uz BBr3 dobiven je dihidroksi-N,N-diizobutilanilin (3). Kondenzacijom N,N-dialkilanilinskih spojeva i skvareinskog prstena dobiveni su simetrični skvareinski...
Sinteza i karakterizacija čvrstih otopina iz sustava ZrO2-Y2O3
Sinteza i karakterizacija čvrstih otopina iz sustava ZrO2-Y2O3
Viktoria Babić
Amorfni prekursori sustava ZrO2-Y2O3 s različitim molarnim udjelima cirkonija i itrija (od 0 do 100%) dobiveni su sutaloženjem iz vodenih otopina nitratnih soli dodatkom amonijaka do pH = 10,4. Kristalizacija polaznih amorfnih uzoraka provedena je primjenom dviju različitih sintetskih metoda: hidrotermalnim tretmanom pri temperaturi od 150 °C kroz 24 sata, te žarenjem na zraku, tijekom 2 sata na temperaturama od 400 °C, 600 °C, 800 °C i 1000 °C. Strukturna analiza produkata...
Sinteza i modeliranje oksimskih derivata furo-benzobiciklo[3.2.1]oktadiena dobivenog flow-fotokemijom
Sinteza i modeliranje oksimskih derivata furo-benzobiciklo[3.2.1]oktadiena dobivenog flow-fotokemijom
Kristina Pavlović
Spojevi iz skupine oksima su od prije poznati kao dobri reaktivatori fosforiliranih kolinesteraza, kao i njihovi inhibitori. Acetilkolinesteraza održava normalnu razinu acetilkolina hidrolizom, a inhibicija ovog enzima posebno je važna kod smanjenja simptoma Alzheimerove bolesti kod koje je razina acetilkolina snižena. Prethodno sintetizirani benzobiciklo[3.2.1]oktadieni pokazali su obećavajuće rezultate biološke aktivnosti te je u ovom radu nastavljena daljnja funkcionalizacija...
Sinteza i optička karakterizacija novih heteroaromatskih kromofora
Sinteza i optička karakterizacija novih heteroaromatskih kromofora
Dejan Bogojević
Cilj ovog rada je sinteza i optička karakterizacija novih derivata benzimidazola koji u svojoj strukturi sadrže 1,2,3-triazolni prsten u svrhu određivanja njihove senzorske aktivnosti. Novi spojevi 2-[(4-nitro)benz-2-iliden)amino]benzimidazol (spoj 3), 2-[(4-amino)benz-2-iliden)amino]benzimidazol (spoj 5), 2-[(4-azido)benz-2-ilidene)amino]benzimidazole (spoj 6) i 2-{4-[(4-fenil)-1,2,3-triazol-1-il]benzilidenamino}benzimidazol (spoj 8) uspješno su sintetizirani reakcijama klasične i...
Sinteza i pročišćavanje butil estera viših masnih kiselina ultrafiltracijom
Sinteza i pročišćavanje butil estera viših masnih kiselina ultrafiltracijom
Luka Tomičak
Biodizel je obnovljivo dizelsko gorivo koje se može proizvesti iz obnovljivih bioloških izvora poput biljnih ulja ili životinjskih masti. Procesom transesterifikacije između butanola i biljnih ulja dobiva se butilni ester viših masnih kiselina (FABE). Biodizel ima višu točku izgaranja od mineralnog dizela što omogućava veću sigurnost pri rukovanju i upotrebi, biorazgradiv je, netoksičan, i ima odličnu mazivost što osigurava duži vijek trajanja motora. Klasičnim postupkom...
Sinteza i pročišćavanje etilnih estera masnih kiselina ultrafiltracijom
Sinteza i pročišćavanje etilnih estera masnih kiselina ultrafiltracijom
Ivan Pucko
Membranski procesi su separacijski procesi kojima se pomoću membrane ulazna struja odvaja na retentat (dio ulazne struje koji se zadržao na membrani) i permeat (dio ulazne struje koji je prošao kroz membranu). Odvajanje je temeljeno na sposobnosti membrane da jednu komponentu iz ulazne smjese lakše transportira, u odnosu na druge komponente, što proizlazi iz fizikalnih i kemijskih svojstava membrane i komponente koju prožima. U ovome radu provedena je membranska ultrafiltracija smjese...
Sinteza i spektroskopska karakteristika novih derivata fenantrena i nafto[2,1-b]tiofena
Sinteza i spektroskopska karakteristika novih derivata fenantrena i nafto[2,1-b]tiofena
Matej Kadić
Cilj ovog rada bio je sintetizirati nove amido supstituirane derivate nafto[2,1-b]tiofena 7-8 i amido supstituirane derivate fenantrena 14-15. Za pripravu ciljnih spojeva korištene su klasične metode organske i fotokemijske sinteze. Aciklički derivati akrilonitrila 3 i 10 priređeni su kondenzacijom aldehida i odgovarajućih acetonitrila. Bazičnom hidrolizom cikličkih cijano derivata 4 i 11 priređene su odgovarajuće karboksilne kiseline 5 i 12. Amido supstituirani derivati...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija Schiffove baze benzimidazola kao potencijalnog senzora za metalne katione i pH u otopinama
Sinteza i spektroskopska karakterizacija Schiffove baze benzimidazola kao potencijalnog senzora za metalne katione i pH u otopinama
Marija Ćurić
U okviru ovog rada provedena je sinteza Schiffovih baza benzimidazola kao potencijalnih senzora za pH i metalne katione u otopinama. Za pripravu ciljanih molekula korištene su klasične reakcije organske sinteze te mikrovalovima potpomognuta sinteza. Ciljani produkti 8-10 priređeni su reakcijom kondenzacije odgovarajućih aldehida 5-7 i 2-amino-5-cijano-N-metilbenzimidazola 4. Ciljani spojevi 9 i 10 su izolirani, dok je spoj 8 sintetiziran međutim nije uspješno izoliran. Strukture...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija amido-supstituiranih pentacikličkih derivata benzimidazola
Sinteza i spektroskopska karakterizacija amido-supstituiranih pentacikličkih derivata benzimidazola
Marija Kos
U okviru ovog rada provedena je sinteza amido supstituiranih pentacikličkih derivata benzimidazola pri čemu su novi spojevi priređeni klasičnim reakcijama organske i fotokemijske sinteze. Aciklički prekursori 3 i 11 dobiveni su reakcijom kondenzacije 2-cijanometilbenzimidazola 2 s kinolinkarbaldehidima 1 i 10. U sljedećem stupnju sinteze provedene su ciklizacije kako bi se dobili glavni ciklički prekursori za ciljane derivate benzo[g]benzo[4,5]imidazo[1,2-a][1,8]naftiridina te...

Paginacija