Paginacija

Novi statički mikseri za milireaktore
Novi statički mikseri za milireaktore
Domagoj Prlić
Tržište danas zahtijeva od industrije prijelaz s masovne proizvodnje na personaliziranu proizvodnju, gdje je svaki proizvod napravljen i prilagođen svom klijentu. Samim time potreba za reaktorima velikih volumena se smanjuje, a kao potencijalna zamjena za njih na tržištu se pojavljuju milireaktori. Prostora za milireaktore ima najviše u finim industrijama kao što su farmaceutska i kemijska, jer ih odlikuje odličan prijenos tvari i topline što samo po sebi uvjetuje efikasnije i bolje...
Novi statički mikseri za milireaktore
Novi statički mikseri za milireaktore
Božana Đuranović
Potrebe za reaktorima velikih volumena se smanjuju zbog trenutačnih tržišnih zahtjeva koji potenciraju prijelaz s masovne proizvodnje na personaliziranu. Takav prijelaz bi moglo olakšati uvođenje mikroreaktorskih sustava umjesto konvencionalnih reaktora, barem za neke specifične industrije, poput kemijske i farmaceutske. Mikroreaktorske sustave, u koje spadaju nano, mikro i milireaktori, odlikuje bolji prijenos tvari i energije u usporedbi s konvencionalnim reaktorima što rezultira i...
Nuklearni fuzijski reaktori
Nuklearni fuzijski reaktori
Relja Ivan Dular
U radu je opisan proces nuklearne fuzije koji se odvija u zvijezdama te uvjeti za odvijanje fuzije na Zemlji. Opisan je i objašnjen Lawsonov kriterij za gorenje plazme što je nužno za komercijalnu iskoristivost fuzije. Opisani su osnovni dijelovi fuzijskog reaktora. Analiziran je utjecaj hipotetske nesreće u fuzijskom reaktoru za najgori mogući scenarij te posljedice na okoliš te ljude. Analizirana je cijena izgradnje fuzijske elektrane te cijena dobivene električne energije.
Numeričke metode za rješavanje nelinearnih jednadžbi
Numeričke metode za rješavanje nelinearnih jednadžbi
Mario Žderić
Cilj ovog rada jest prikazati tri osnovne metode za rješavanje nelinearnih jednadžbi - metodu bisekcije, metodu sekante i Newtonovu metodu. Pomoću svake od obrađenih metoda na nekoliko numeričkih primjera prikazan je postupak određivanja približnog rješenja na dva načina, uz zadani broj iteracija te uz dozvoljeno odstupanje. Prilikom provođenja iterativnih postupaka za određivanje približnog rješenja zadanih nelinearnih jednadžbi korišten je programski paket MATLAB.
Numeričke metode za rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi
Numeričke metode za rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi
Romana Murljačić
U početnom dijelu rada uvodi se pojam običnih diferencijalnih jednadžbi i objašnjava se povijest njihova razvoja. Zatim su proučavane numeričke metode koje se koriste za rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi i prikazani su njihovi izvodi. Koristeći programski jezik MATLAB, primijenjene su Eulerova i Runge-Kutta 4 metoda kao i MATLAB naredba ode45 te su grafički prikazani rezultati. Uspoređujući rezultate dobivene navedenim numeričkim metodama dolazi se do zaključka koju...
Numeričko modeliranje elektrokemijskih sustava pomoću programskog jezika Python
Numeričko modeliranje elektrokemijskih sustava pomoću programskog jezika Python
Luka Vlašić
U ovom radu se obrađuje numeričko modeliranje elektrokemijskih sustava pomoću programskog jezika Python. Način priprave i ispitivanje podataka provedeno je analogno impedancijskim proučavanjima u metodi elektrokemijske impedancijske spektroskopije (EIS). Kako bi se ispitao utjecaj broja parametara ekvivalentnog električnog kruga (EEC) i količine šuma na modeliranje podataka pomoću Levenberg-Marquardt algoritma (LMA), pripremljeni su umjetni ZARC podaci koji simuliraju...
Numeričko modeliranje uporabe fotonaponskih ćelija
Numeričko modeliranje uporabe fotonaponskih ćelija
Ivan Antonio Mihalak
U ovom radu, uspoređuju se četiri različita izvora Sunčevih podataka pomoću simulacijskog programa HOMER za tri grada u Republici Hrvatskoj: grad Zagreb, grad Rijeku i grad Split. Četiri različita izvora Sunčevih podataka su NASA, RETScreen, PVGIS i DHMZ. Cilj ovog rada je međusobno usporediti globalna horizontalna zračenja dobivenih iz navedenih izvora. Također, potrebno je usporediti dobivenu električnu energiju fotonaponskog modula iz različitih izvora Sunčevih podataka u...
Numeričko rješenje matematičkog modela nestacionarnog prijenosa topline u višeslojnom zidu s izvorima i ponorima topline
Numeričko rješenje matematičkog modela nestacionarnog prijenosa topline u višeslojnom zidu s izvorima i ponorima topline
Antonio Kapusta
U ovome radu sastavljena je aparatura za ispitivanje prijelaznih toplinskih pojava. Prijelazne pojave u metalnim valjcima (legura AlCuMgSi1, promjera 60.0 mm i visine 5.0 do 50.0 mm) u jednostavnoj geometriji (jedno mjesto akumulacije) pokazuju eksponencijalnu promjenu temperature tijekom vremena, dok slog više valjaka pokazuje složeniju ovisnost koju je moguće opisati sustavom običnih diferencijalnih jednadžbi. Metalni valjci zbog velike toplinske vodljivosti i difuzivnosti su gotovo...
Numeričko rješenje modela nestacionarnog prijenosa topline u višeslojnom zidu s izvorima i ponorima topline
Numeričko rješenje modela nestacionarnog prijenosa topline u višeslojnom zidu s izvorima i ponorima topline
Filip Brkić
U ovom radu opisan je rad Peltierova uređaja. Za isti je dan teorijski model koji predviđa njegovo toplinsko ponašanje kad se nalazi između dva materijala. Model se riješio numeričkom metodom i provjerio eksperimentalnim mjerenjima temperatura pri različitim strujama rada Peltierova elementa. Kao rezultat dobiven je graf ovisnosti temperatura na hladnoj i toploj strani Peltierova elementa o vremenu. Napravljena je usporedba ovog modela s literaturnim i raspravljen je utjecaj...
Nusprodukti u vodi za piće kao posljedica dezinfekcije hipokloritom
Nusprodukti u vodi za piće kao posljedica dezinfekcije hipokloritom
Emanuela Drljo
Cilj ovog rada je odrediti nusprodukte u vodi za piće kao posljedica dezinfekcije natrijevim hipokloritom (NaOCl). Nusprodukti dezinfekcije u vodi za piće imaju negativan učinak na zdravlje čovjeka. Nusprodukti su analizirani ionskom i plinskom kromatografijom. Analiza je pokazala da su kao nusprodukti dezinfekcije NaOCl-om u vodi za piće prisutni klorati i trihalometani, dok prisutnost klorita, bromida i bromata nije dokazana. Koncentracije klorata i trihalometana u vodi za piće su...
Obrada RO/NF retentata
Obrada RO/NF retentata
Ana Marija Damjanović
Membranski procesi reverzne osmoze (RO) i nanofiltracije (NF) imaju široku industrijsku primjenu pri dobivanju pitke vode desalinacijom mora kao i u obradi otpadnih voda. Jedan od problema RO i NF je zbrinjavanje retentata (koncentrata), jedne od izlaznih struja. Membranska tehnologija zahtijeva manje energije u usporedbi s termičkom tehnologijom, ali u slučajevima kada je sastav vode za obradu kompleksniji, primjerice industrijska otpadna voda, korištenje membranskih tehnologija može...
Obrada i regeneracija matičnih lugova nakon kristalizacije farmaceutskih proizvoda
Obrada i regeneracija matičnih lugova nakon kristalizacije farmaceutskih proizvoda
Valentina Travančić
Razvojem industrije i tehnologije, počela se razvijati i farmaceutska industrija, koja je danas jedan od vodećih sektora. Lijekovi koji se proizvode postoje u raznim formama, od kojih su najčešće forme u obliku praha i tableta, proizvedene procesom kristalizacije. Procesom kristalizacije nastaje nova, kristalna faza, uglavnom iz otopine. Kod takvih kristalizacija potrebno je obratiti pozornost na otapalo koje se koristi. Osim što otapalo mora otapati određenu tvar i biti kemijski...

Paginacija