Paginacija

Sinteza i spektroskopska karakterizacija konjugata kinolina i ferocena premoštenih 1,2,3-triazolom
Sinteza i spektroskopska karakterizacija konjugata kinolina i ferocena premoštenih 1,2,3-triazolom
Ivana Sokol
U ovom radu je opisana sinteza novih konjugata kinolina i ferocena premoštenih 1,2,3-triazolnim prstenom te njihova strukturna karakterizacija 1HNMR i UV/Vis spektroskopijom. Skraup-ovim reakcijama potpomognutim mikrovalovima su pripravljeni hidroksiderivati kinolina 1 i 2 koji su nadalje prevedeni s odgovarajućim terminalnim alkinil-halogenidima u O-alkilirane derivate kinolina 4, 5 i 7. Mikrovalovima potpomognutom klik reakcijom O-alikiniranih derivata kinolina (4, 5 i 7) s...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih 2-amido supstituiranih benzimidazo[1,2-a]kinolina
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih 2-amido supstituiranih benzimidazo[1,2-a]kinolina
Marjana Gulin
U ovom radu opisana je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih 2-amido supstituiranih benzimidazo[1,2-a]kinolina. Novi spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze. Aciklički prekursor E-2-[2-(p-cijanofenil)etenil]benzimidazol 3 pripravljen je iz 2- metilbenzimidazola i 4-cijanobenzaldehida. Fotokemijskom ciklizacijom etanolne otopine spoja 3 dobiven je 2-cijanobenzimidazo[1,2-a]kinolin 4. Iz cijano supstituiranog derivata 4 u kiseloj vodenoj otopini priređena je...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih N-supstituiranih derivata benzimidazola
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih N-supstituiranih derivata benzimidazola
Anja Beč
U okviru ovog rada provedena je sinteza novih i potencijalno biološki aktivnih N-supstituiranih derivata benzimidazola 12–14 i 31–43 te 2-benzimidazolil supstituiranog akrilonitrila 49. Novi spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze kao i sintezama potpomognutim mikrovalnim zračenjem. Višestupnjevitom linearnom sintezom priređeni su glavni prekursori, N-supstituirani derivati 5-cijano-2-cijanometilbenzimidazola 8–10, N-supstituirani derivati...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino supstituiranih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina katalitičkom aminacijom
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino supstituiranih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina katalitičkom aminacijom
Marija Kos
U okviru ovog rada provedena je sinteza, optimizacija reakcijskih uvjeta te spektroskopska karakterizacija nastalih produkata dobivenih pri pokušaju sinteze novih aminskih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolin-6-karbonitrila. Spojevi su priređeni klasičnim reakcijama organske sinteze te mikrovalovima potpomognutom sintezom. U reakcijama katalitičke Buchwald-Hartwigove aminacije korišten je fosfinski ligand treće generacije. Aciklički prekursor 4 priređen je reakcijom kondenzacije...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino-supstituiranih tetracikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino-supstituiranih tetracikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina
Ida Boček
U ovom radu prikazana je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino supstituiranih tetracikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina. Brojna istaživanja pokazala su da derivati imidazo[4,5-b]piridina imaju širok spektar biološkog djelovanja, a upravo tetraciklički derivati pokazali su antitumorsko djelovanje. Za pripravu ciljanih molekula korištene su klasične metode organske kemije, dok je posljednji stupanj sinteze potpomognut mikrovalnim zračanjem. Kondenzacijom derivata...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih biološki aktivnih amino-supstituiranih pentacikličkih derivata benzimidazola
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih biološki aktivnih amino-supstituiranih pentacikličkih derivata benzimidazola
Marjana Gulin
U ovom radu opisana je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih biološki aktivnih amino-supstituiranih pentacikličkih derivata benzimidazola. Novi spojevi su priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze. Fotokemijskom ciklizacijom etanolne otopine acikličkog prekursora E-2-(2-benzimidazolil)-3-(3-kinolinil)akrilonitrila 3 dobiven je ciklički derivat, benzo[g]benzo[4,5]imidazo[1,2-a][1,5]naftiridin-7-karbonitril 4. Ciklički produkt...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih hidroksi derivata amidino supstituiranih benzimidazola
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih hidroksi derivata amidino supstituiranih benzimidazola
Petra Roškarić
U ovom radu prikazana je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih metoksi i hidroksi derivata amidino supstituiranih benzimidazola i benzamida. Novi spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze. Hidroksi derivati amidino supstituiranih benzimidazola 13-18 priređeni su rekacijom kondenzacije 4-amidino supstituiranih 1,2-fenilendiamin hidroklorida 8 i 9 s aromatskim aldehidima. Kondezacijom odgovarajućih metoksi supstituiranih benzoil-klorida 19-21 s p-cijanoanilinom...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih konjugata benzimidazola i benzotiazola kao biološki aktivnih agensa
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih konjugata benzimidazola i benzotiazola kao biološki aktivnih agensa
Lucija Žonja
U okviru ovog rada provedena je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amidino supstituiranih 1,2-fenilendiamina 8-9 i kloridnih soli benzimidazola 15-28 i benzotiazola 32- 36. Ciljani spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze te mikrovalovima potpomognutom sintezom. Glavni prekursori za sintezu amidino supstituiranih derivata benzimidazola 15-28, amidino supstituirani 1,2-fenilendiamini 8-9, priređeni su Pinnerovom reakcijom u kiselom mediju iz...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija triazolnih derivata pirimidina
Sinteza i spektroskopska karakterizacija triazolnih derivata pirimidina
Ines Bašić
Cilj ovog rada bila je sinteza i strukturna karakterizacija novih pirimidinskih derivata u svrhu ispitivanja njihovog biološkog djelovanja protiv tumorskih staničnih linija porijeklom iz čovjeka. Reakcijom N-alkiliranja citozina uz prisustvo baze (NaH) kao deprotonirajućeg sredstva i propargil-bromida kao alkilirajućeg reagensa pripravljeni su N-1 propargilirani derivat citozina (1), N,N-1,3-dipropargilirani citozinski derivat (2) te biciklički derivat 3, koji je dobiven 6-endo-dig...
Sinteza i strukturna karakterizacija cikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina
Sinteza i strukturna karakterizacija cikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina
Edita Krmpotić
U ovome je radu opisana sinteza i strukturna karakterizacija novih cikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina. Novi spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze te mikrovalovima potpomognutom aminacijom. Aciklički prekursor 2-(1H-imidazo[4,5-b]piridin-2-il)acetonitril 2 priređen je reakcijom 2,4-diaminopiridina 1 i 2-cijanoacetamida. Reakcijom kondenzacije 2-(1H-imidazo[4,5-b]piridin-2-il)acetonitrila 2 i 4-fluor-2-klor-benzaldehida 3 priređen je aciklički derivat...
Sinteza i strukturna karakterizacija ferocen-izokinolinskih hibrida
Sinteza i strukturna karakterizacija ferocen-izokinolinskih hibrida
Petra Lojan
U ovom radu opisana je sinteza novih derivata izokinolina i ferocen-izokinolinskog hibrida te njihova strukturna karakterizacija. Reakcijom ciklizacije potpomognutom mikrovalnim zračenjem 2-klorbenzaldehida i odgovarajućih terminalnih alkina sintetizirani su derivati izokinolina supstituirani u položaju 3 alkilnim lancima (1-3). Reakcijom bromiranja izokinolina NBS-om uveden je u položaj 5 izokinolinskog prstena pri -25 °C, koji je potom preveden u 5- azidoizokinolin (5) s NaN3....
Sinteza i strukturna karakterizacija novih amino supstituiranih pentacikličkih derivata benzimidazola
Sinteza i strukturna karakterizacija novih amino supstituiranih pentacikličkih derivata benzimidazola
Kristina Bobanović
U okviru ovog rada provedena je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino i diamino 6-N-supstituiranih, 3,6-N,N-disupstituiranih i 3-N-supstituiranih derivata 7-cijanobenzo[b]tieno[2,3-b]pirido[1,2-a]benzimidazola. Novi spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze i reakcijama potpomognutim mikrovalnim zračenjem. Aciklički derivati benzimidazola 5, 16 i 26 priređeni su reakcijom kondenzacije odgovarajućih halogeno supstituiranih benzo[b]tiofen-2-karbaldehida 4,...

Paginacija