Paginacija

Novi donorsko-akceptorski konjugati s triazolnom poveznicom kao potencijalne pH probe i kemijski senzori za metalne ione
Novi donorsko-akceptorski konjugati s triazolnom poveznicom kao potencijalne pH probe i kemijski senzori za metalne ione
Mario Vitek
Cilj ovog rada je sinteza i optička karakterizacija novih elektron donorsko-akceptorskih 1,3- i 1,4-bis(kumarin-triazolil) derivata benzena kao potencijalnih pH probi i senzora za metalne ione. Spojevi 3 i 4 uspješno su sintetizirani reakcijama klasične organske sinteze i click reakcijom alkina i azida. Strukture svih priređenih spojeva potvrđene su 1H-NMR spektroskopijom. Ciljani spojevi su okarakterizirani UV-vidljivom apsorpcijskom i fluorescencijskom spektrofotometrijom....
Novi dušikovi heteroaromati kao potencijalni kemijskih senzori za pH i metalne katione
Novi dušikovi heteroaromati kao potencijalni kemijskih senzori za pH i metalne katione
Krešimir Kos
Cilj ovog rada sinteza je novog dušikovog heteroaromata i ispitivanje njegovih spektroskopskih svojstava kao potencijalne kemosenzorske molekule za pH i metalne katione. Uspješno je sintetiziran novi spoj, 4-(benzotiazolil-1,2,3-triazolil)benzonitril (spoj 2), metodom klik-kemije. Struktura sintetiziranog spoja ispitana je i određena 1H i 13C NMR spektroskopijom, a njegova spektroskopska svojstva ispitana su u diklormetanu (CH2Cl2) metodama UV-Vis apsorpcijske i fluorescencijske...
Novi dušikovi heteroaromati za određivanje iona metala i pH
Novi dušikovi heteroaromati za određivanje iona metala i pH
Dominik Varga
Zadnjih godina triazoli su se pokazali obećavajuća svojstva u dizajnu i sintezi novih kemosenzorskih molekula za određivanje pH i iona metala zbog svoja tri dušikova atoma koji se mogu koristiti kao ligandi koji koordiniraju ione metala ili kao donori/akceptori vodikove veze. Otkriće bakrom (I) katalizirane azid-alkin cikloadicije (CuAAC), zajedno s drugim reakcijama, pojednostavilo je sintezu mnogih triazolnih kemosenzorskih molekula, a u ovom radu dan je pregled do sad istraženih...
Novi heteroaromatski kromofori za primjenu u optičkim kemijskim sustavima
Novi heteroaromatski kromofori za primjenu u optičkim kemijskim sustavima
Lucija Vujević
Cilj ovog rada je sinteza i optička karakterizacija novih derivata benzimidazola, koji u svojoj strukturi sadrže 1,2,3-triazolni prsten i imino skupinu, u svrhu određivanja njihove senzorske aktivnosti. Imino derivati, Schiffove baze 3, 8 i 10 su uspješno pripravljeni reakcijama klasične sintetske kemije te su njihove strukture potvrđene 1H-NMR i 13C-NMR spektroskopijom. Navedeni spojevi su korišteni kao polazne molekule za sintezu triazolnih derivata 6 i 11 metodama click kemije....
Novi hibridi benzazola i benzena premošteni akrilonitrilom: sinteza Pd-kataliziranim reakcijama i spektroskopska karakterizacija
Novi hibridi benzazola i benzena premošteni akrilonitrilom: sinteza Pd-kataliziranim reakcijama i spektroskopska karakterizacija
Petra Koprivnjak
U ovom radu je opisana sinteza novih hibrida benzazola i benzena premoštenih akrilonitrilom te njihova strukturna karakterizacija 1H-NMR spektroskopijom. Paladijem kataliziranom Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog povezivanja 4-klor- odnosno 4-brombenzaldehida s terminalnim alkinima pripravljeni su 4-alkinilni derivati benzaldehida 1-3, 5 i 7. Stille-ovom reakcijom 4-klor- ili 4-brombenzaldehida s organokositrovim spojevima sintetizirani su spojevi 8 i 9 koji su nadalje reakcijom...
Novi hibridi nukleobaza i ferocena: sinteza, strukturna karakterizacija i elektrokemija
Novi hibridi nukleobaza i ferocena: sinteza, strukturna karakterizacija i elektrokemija
Livia Kurajica
U ovom radu opisana je sinteza novih hibrida nukleobaza i ferocena te njihova strukturna karaktrizacija i elektrokemijska ispitivanja. Reakcijom N-alkiliranja uracilnog ili citozinskog prstena sintetizirani su N-1 i/ili N-3 derivati s propargilnim ili butenilnim supstituentima na uracilnom (1, 4, 7, 8 i 19-21) ili citozinskom (15-17) prstenu koji su nadalje uz natrijev azid prevedeni u 4-azidobutenilne derivate 5, 9, 10 i 23. Paladijem kataliziranom Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog...
Novi hidroksi supstituirani derivati benzamida kao potencijalni antioksidansi
Novi hidroksi supstituirani derivati benzamida kao potencijalni antioksidansi
Ida Boček
U okviru ovog rada predviđena je sinteza novih hidroksi supstituiranih derivata benzamida kao potencijalnih antioksidansa. Prema ranijim istraživanjima derivati benzamida imaju širok spektar biološkog djelovanja te se i dalje intenzivno istražuju. Za pripravu ciljanih molekula korištene su klasične metode organske sinteze. Višestupnjevitom linearnom sintezom priređeni su odgovarajući prekursori, 2-amino-5-cijanobenzimidazol 6 i 2-amino-6- cijanobenzotiazol 19. Kondenzacijom...
Novi konjugati purina, purinskih bioizostera i ferocena
Novi konjugati purina, purinskih bioizostera i ferocena
Martina Piškor
Cilj ovog rada bila je sinteza novih konjugata purina, purinskih bioizostera i ferocena kao spojeva s potencijalnim antitumorskim djelovanjem. U tu svrhu sintetizirani su propargilirani derivati indola, 5-jodindola i benzimidazola (1 – 3) te azidi bromferocena, ferocenmetanola i ɑ-metil-ferocenmetanola (4 – 6). Reakcijom 1,3-dipolarne cikloadicije odgovarajućih azida (4 – 6) i terminalnih alkina (1 – 3) uz Cu(I), kao katalizator, prema načelima “klik“ kemije dobiveno je devet...
Novi statički mikseri za milireaktore
Novi statički mikseri za milireaktore
Domagoj Prlić
Tržište danas zahtijeva od industrije prijelaz s masovne proizvodnje na personaliziranu proizvodnju, gdje je svaki proizvod napravljen i prilagođen svom klijentu. Samim time potreba za reaktorima velikih volumena se smanjuje, a kao potencijalna zamjena za njih na tržištu se pojavljuju milireaktori. Prostora za milireaktore ima najviše u finim industrijama kao što su farmaceutska i kemijska, jer ih odlikuje odličan prijenos tvari i topline što samo po sebi uvjetuje efikasnije i bolje...
Novi statički mikseri za milireaktore
Novi statički mikseri za milireaktore
Božana Đuranović
Potrebe za reaktorima velikih volumena se smanjuju zbog trenutačnih tržišnih zahtjeva koji potenciraju prijelaz s masovne proizvodnje na personaliziranu. Takav prijelaz bi moglo olakšati uvođenje mikroreaktorskih sustava umjesto konvencionalnih reaktora, barem za neke specifične industrije, poput kemijske i farmaceutske. Mikroreaktorske sustave, u koje spadaju nano, mikro i milireaktori, odlikuje bolji prijenos tvari i energije u usporedbi s konvencionalnim reaktorima što rezultira i...
Nuklearni fuzijski reaktori
Nuklearni fuzijski reaktori
Relja Ivan Dular
U radu je opisan proces nuklearne fuzije koji se odvija u zvijezdama te uvjeti za odvijanje fuzije na Zemlji. Opisan je i objašnjen Lawsonov kriterij za gorenje plazme što je nužno za komercijalnu iskoristivost fuzije. Opisani su osnovni dijelovi fuzijskog reaktora. Analiziran je utjecaj hipotetske nesreće u fuzijskom reaktoru za najgori mogući scenarij te posljedice na okoliš te ljude. Analizirana je cijena izgradnje fuzijske elektrane te cijena dobivene električne energije.
Numeričke metode za rješavanje nelinearnih jednadžbi
Numeričke metode za rješavanje nelinearnih jednadžbi
Mario Žderić
Cilj ovog rada jest prikazati tri osnovne metode za rješavanje nelinearnih jednadžbi - metodu bisekcije, metodu sekante i Newtonovu metodu. Pomoću svake od obrađenih metoda na nekoliko numeričkih primjera prikazan je postupak određivanja približnog rješenja na dva načina, uz zadani broj iteracija te uz dozvoljeno odstupanje. Prilikom provođenja iterativnih postupaka za određivanje približnog rješenja zadanih nelinearnih jednadžbi korišten je programski paket MATLAB.

Paginacija