Paginacija

Obrada voda naprednom osmozom
Obrada voda naprednom osmozom
Gabrijela Biloš
Napredna osmoza je osmotski vođen membranski proces koji koristi gradijent osmotskog tlaka kako bi potaknuo fluks vode kroz polupropusnu membranu iz pojne kapljevine (s nižim osmotskim tlakom) u osmotsko sredstvo (s višim osmotskim tlakom). Transport molekula vode omogućava postizanje ravnoteže između ta dva sustava. U radu se objašnjavaju izazovi vezani za naprednu osmozu kao: vanjska i unutrašnja koncentracijska polarizacija, reverzna difuzija soli i blokiranje membrana. Također,...
Ocjena djelotvornosti zaštitnih premaza in situ elektrokemijskim mjerenjima
Ocjena djelotvornosti zaštitnih premaza in situ elektrokemijskim mjerenjima
Dino Bubaš
U ovom je radu metoda elektrokemijske impedancijske spektroskopije primijenjena na šest različitih visokootpornih premaza korištenjem dvije elektrokemijske ćelije različitih konstrukcija od kojih je jedna pogodnija za primjenu u laboratoriju, a druga za mjerenja in situ. Rezultati dobiveni dvjema eksperimentalnim i dvijema računskim strategijama obrađeni su statistički te međusobno uspoređeni. Numeričke vrijednosti električnih svojstava premaza dobivene su izravnim očitanjem...
Ocjena djelotvornosti zaštitnih premaza na ručno očišćenim metalnim površinama u uvjetima visoke korozivnosti
Ocjena djelotvornosti zaštitnih premaza na ručno očišćenim metalnim površinama u uvjetima visoke korozivnosti
Marko Matulić
U modernoj industrijskoj infrastrukturi današnjice korozija predstavlja jedan od najvećih i najzanimljivijih problema. Brojna znanstvena istraživanja stavljaju poseban naglasak na antikorozivnu zaštitu, a sve s ciljem povećanja učinkovitosti, ekonomičnosti i sigurnosti industrijskih procesa. U teorijskom dijelu ovog završnog rada detaljno su opisani razni oblici korozije, te je objašnjena učinkovitost zaštite metala od korozije primjenom premaza. U eksperimentalnom dijelu su...
Ocjena efikasnosti TiO2/PPy nanokompozitnog fotokatalizatora tijekom procesa pročišćavanja voda
Ocjena efikasnosti TiO2/PPy nanokompozitnog fotokatalizatora tijekom procesa pročišćavanja voda
Teodora Lukavski
U ovom radu pripremljen je kompozitni fotokatalizator, in situ sintezom vodljivog polimera polipirola (PPy) u prisustvu titanijevog dioksida (TiO2) kemijskom oksidacijskom polimerizacijom. Kao oksidans koristio se željezov (III) klorid (FeCl3). Sinteza se odvijala pri temperaturi od 5°C u trajanju od 270 minuta. Sintetizirani uzorak PPy/TiO2 modificiran je namakanjem u amonijaku različite koncentracije i različito vrijeme. Prva serija uzoraka PPy/TiO2 modificirana je s 0,1M otopinom...
Ocjena efikasnosti fotokatalitičke razgradnje bojila PANI/TiO2 nanokompozitom
Ocjena efikasnosti fotokatalitičke razgradnje bojila PANI/TiO2 nanokompozitom
Katarina Novaković
Titanijev dioksid (TiO2) kao metalni poluvodič sve više se istražuje u procesima pročišćavanja otpadnih voda. U takvim procesima koristi se kao fotokatalizator, za fotokatalitičku razgradnju brojnih organskih onečišćenja u otpadnim vodama. TiO2 se pojavljuje u trima kristalnim oblicima: anatas, rutil i brukit; pri čemu fotokatalitičku aktivnost pokazuju anatas i rutil. Budući da vidljivi dio Sunčevog zračenja nema dovoljnu energiju da bi se aktivirao anatas oblik TiO2, on se...
Ocjena fotokatalitičke aktivnosti PEDOT/TiO2 fotokatalizatora tijekom razgradnje Acid Blue 25 bojila u vodi uz simulirano Sunčevo zračenje
Ocjena fotokatalitičke aktivnosti PEDOT/TiO2 fotokatalizatora tijekom razgradnje Acid Blue 25 bojila u vodi uz simulirano Sunčevo zračenje
Petra Klarić
Pročišćavanje otpadnih voda moguće je na više načina, različitim metodama i procesima: mehaničkim uklanjanjem onečišćenja, fizikalnim, biološkim i kemijskim metodama. Fotokataliza je proces koji se ubraja u kemijske metode pročišćavanja otpadnih voda, a provodi se upotrebom fotokatalizatora od kojih su najčešći metalni oksidi (TiO2, ZnO...). Kako TiO2 ima ograničeno djelovanje pod vidljivom svjetlošću zbog velike širine zabranjene zone, sintetizirani su kemijskom...
Ocjena integriteta organskih prevlaka u uvjetima intenzivne katodne polarizacije
Ocjena integriteta organskih prevlaka u uvjetima intenzivne katodne polarizacije
Petra Kostanjevečki
Morska voda je izrazito rasprostranjen medij kojemu su izložene brojne metalne konstrukcije. To je ujedno i vrlo agresivan medij pa se nameće potreba za njihovom zaštitom od korozije. Ugljični čelik je jedan od najzastupljenijih konstrukcijskih materijala zbog dobrih fizikalnih i kemijskih svojstava te niske cijene u usporedbi s drugim metalnim materijalima sličnih karakteristika. Najdjelotvornija korozijska zaštita dobiva se kombinacijom zaštitnih prevlaka i premaza te katodne...
Ocjena metoda ekstrakcije piperina iz različitih vrsta papra
Ocjena metoda ekstrakcije piperina iz različitih vrsta papra
Katarina Belošević
Ekstrakcija je jedan od dobro znanih separacijskih procesa, a od njezinih začetaka kada je predstavljala samo jednostavno miješanja uzorka i otapala proces je do danas znatno napredovao. Težilo se pronaći metodu koja je ekonomična, ne dugotrajna, a učinkovita, stoga su razvijene brojne metode ekstrakcije. Jedna od primjena je ekstrakcija iz biljnog materijala koji u sebi sadrži vrijedne sastojke, a primjer takvog ekstrakta je piperin dobiven iz papra. U ovom radu provedene su četiri...
Ocjena pouzdanosti publiciranih vrijednosti parametara modela koeficijenta aktivnosti kod opisa ravnoteže kapljevina-kapljevina
Ocjena pouzdanosti publiciranih vrijednosti parametara modela koeficijenta aktivnosti kod opisa ravnoteže kapljevina-kapljevina
Marko Sejdić
Određivanje ravnoteže kapljevina-kapljevina u trokomponentnim sustavima razmjerno je jednostavno. Podaci su nužni za projektiranje postupaka za ekstrakcijsko razdvajanje komponenata. Rezultati se uobičajeno opisuju modelima koeficijenta aktivnosti (NRTL, UNIQUAC) i literatura vrvi parametrima tih modela. Međutim, jednako kako treba provjeriti konzistentnost eksperimentalnih podataka, tako treba provjeriti i konzistentnost samih parametara. Naime, rutinski optimizacijski postupci mogu...
Ocjena stanja premaza na čeliku u uvjetima kontrolirane vlažnosti i temperature zraka
Ocjena stanja premaza na čeliku u uvjetima kontrolirane vlažnosti i temperature zraka
Antonela Čugalj
Moderan svijet koji poznajemo ne bi imao istu vizuru da se u njemu ne nalaze ogromne metalne konstrukcije koje su najčešće građene od čelika. Kako bi se održala njihova dugovječnost za naredne generacije, čelične konstrukcije se štite premazima koji im osiguravaju zadovoljavajuću zaštitu od korozije koja je prisutna na svakom koraku djelovanjem kemijskih i fizikalnih čimbenika odnosno biološkim agensima. Neki od čimbenika koji utječu na brzinu korozije su: temperatura i...
Od kave do biodizela: primjena ekološki prihvatljivih otapala
Od kave do biodizela: primjena ekološki prihvatljivih otapala
Ema Pollak
Biodizel je smjesa alkilnih estera masnih kiselina i najčešće se proizvodi iz jestivih biljnih ulja ili životinjskih masti. Smatra se čistom, biorazgradivom i netoksičnom alternativom za dizelsko gorivo. Da bi njegova proizvodnja i upotreba bila održivi, potrebno ga je sintetizirati iz nejestivih otpadnih sirovina. Time se smanjuje problem odlaganja otpada i izbjegavaju etički konflikti povezani s korištenjem prehrambenih namirnica u svrhu proizvodnje energenata. Obzirom na veliku...
Odabir metode i pomoćne komponente za separaciju smjese 2-propanola i vode
Odabir metode i pomoćne komponente za separaciju smjese 2-propanola i vode
Daniela Vasiljević
Separacija azeotropnih smjesa predstavlja izazov jer se komponente ne mogu separirati jednostavnom destilacijom. Provedba separacije azeotropne smjese zahtijeva korištenje velike količine energije i primjenu toksičnih otapala, što ima negativan utjecaj na okoliš. Alternativa toksičnim otapalima su niskotemperaturna eutektička otapala (eng. Deep Eutectic Solvent, DES) jer su ekološki prihvatljiva te su jednostavna i jeftina za pripravu. U ovom radu istražena je mogućnost separacije...

Paginacija