Paginacija

Sinteza i strukturna karakterizacija novih derivata benztiazola s potencijalnim antitripanosomskim djelovanjem
Sinteza i strukturna karakterizacija novih derivata benztiazola s potencijalnim antitripanosomskim djelovanjem
Mateja Novak
U ovom radu opisana je sinteza novih derivata benztiazola te njihova strukturna karakterizacija 1H i 13C-NMR te UV/VIS spektroskopijom. 6-aminobenztiazol (2) pripravljen je redukcijom 6-nitrobenztiazola (1) s SnCl2 te je preveden reakcijom diazotacije u 6-cijanobenztiazol (3). Reakcijom 4-haloanilina s KSCN i Br2 sintetizirani su 6-klor- (4) i 6-fluorbenztiazol-2-amin (5) koji potom reakcijom s vodenom otopinom NaOH daju 2-amino-5-halotiofenole (6 i 7). 2-aminotiofenol (8) priređen je...
Sinteza i strukturna karakterizacija novih ferocenskih derivata 7-deazapurina kao potencijalnih elektrokemijskih markera
Sinteza i strukturna karakterizacija novih ferocenskih derivata 7-deazapurina kao potencijalnih elektrokemijskih markera
Mateja Novak
Cilj ovog rada bila je sinteza novih derivata purina i 7-deazapurina s ferocenskim supstituentom te njihova strukturna karaktrizacija i elektrokemijska ispitivanja. Reakcijom N-alkiliranja purinskog ili 7-deazapurinskog prstena s odgovarajućim 1,4-dihalo-but-2-enom ili propargil-bromidom uz NaH kao bazu u DMF-u pripravljeni su N-9-butenilni derivati 7-deazapurina (1 i 5) i propargilni derivati 7-deazapurina (2) i purina (3 i 4). Pd-kataliziranom Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog spajanja...
Sinteza ionskih kapljevina i eutektičkih otapala
Sinteza ionskih kapljevina i eutektičkih otapala
Albina Šimičević
''Zelena'' kemija je dio kemije koja se u zadnja dva desetljeća intenzivno razvija, a koja između ostalog kao prioritet stavlja korištenje supstancija neopasnih za ljude i okoliš. Kao potencijalna zamjena za organska otapala, koja svojom hlapljivošću i toksičnošću negativno djeluju na ljudsko zdravlje i okoliš, sve se više koriste ionske kapljevine i eutektička otapala. Zbog svojih svojstava ionske kapljevine mogu se prilagoditi specifičnostima različitih procesa, a njihova je...
Sinteza kompozitnih okosnica na temelju polimera i kalcijevih fosfata dobivenih iz biogenih izvora
Sinteza kompozitnih okosnica na temelju polimera i kalcijevih fosfata dobivenih iz biogenih izvora
Karla Zadro
Inženjerstvo koštanog tkiva je brzo rastuće područje istraživanja kojemu je cilj pripraviti koštanu okosnicu koja što bolje oponaša prirodno koštano tkivo. Pripravljeni materijal mora zadovoljiti sve tražene uvjete, kao što su biokompatibilnost, bioaktivnost, osteoinduktivnost, biorazgradivost, ne smije biti toksičan i izazivati upalne reakcije, te mora pružati dobru mehaničku potporu. Nadalje, mora biti slične strukture i kemijskog sastava kao i ljudska kost. Jedan od...
Sinteza konjugata heterocikla i ferocena i njihovih metalnih kompleksa
Sinteza konjugata heterocikla i ferocena i njihovih metalnih kompleksa
Silvio Jakopec
Ferocen pripada skupini metalocena te predstavlja značajan farmakofor u medicinskoj kemiji, a njegovi su derivati važni ligandi u koordinacijskoj kemiji. U ovom radu opisana je sinteza novih mono- i bis-ferocenskih derivata aromatskih amina s 1,2,3-triazolnom premosnicom te njihovih metalnih kompleksa. Mono- i bis-propargilirani terminalni alkini (1–3) dobiveni su alkiliranjem 2,2'-dipiridilamina, anilina i 2-aminobenzotiazola s propargil-bromidom u bazičnom mediju, dok su azidni...
Sinteza konjugata kinolina i harmina s potencijalnim antimalarijskim djelovanjem
Sinteza konjugata kinolina i harmina s potencijalnim antimalarijskim djelovanjem
Rebeka Štulić
U okviru ovog rada provedena je sinteza novih potencijalno biološki aktivnih hibrida kinolina, kumarina i harmina regioselektivnom 1,3-dipolarnom cikloadicijom terminalnih alkina i organskih azida. Spojevi su priređeni konvencionalnom sintetskom metodom koja zadovoljava većinu uvjeta ,,klik“ kemije. Harmin 1 prevodi se u reakciji s propargil-bromidom u 9-(prop-2-inil)harmin 2 koji onda Huisgenovom cikloadicijom s kumarinskim 3 i kinolinskim azidom 4 kataliziranom bakrom(I) daje...
Sinteza kopolimera dodecil metakrilata i 2-N-morfolinoetil metakrilata i izračun kopolimerizacijskih reaktivnosti
Sinteza kopolimera dodecil metakrilata i 2-N-morfolinoetil metakrilata i izračun kopolimerizacijskih reaktivnosti
Kristina Azinović
Polimerizacija je kemijska reakcija u kojoj monomeri, međusobnim povezivanjem kovalentnim vezama preko funkcionalnih skupina, tvore molekule polimera, makromolekule. O vrsti ponavljanih jedinica ovisi da li će nastati homopolimeri ili kopolimeri. Homopolimeri nastaju reakcijom istovrsnih monomera, dok kopolimeri nastaju reakcijom dvaju ili više različitih monomera. Reakcijom kopolimerizacije naziva se istovremena polimerizacija dviju ili više vrsta monomera u istoj reakcijskoj smjesi....
Sinteza mreže izmjenjivača topline potpomognuta računalnim alatima
Sinteza mreže izmjenjivača topline potpomognuta računalnim alatima
Sara Čemeljić
U ovome radu opisane su osnove sinteze mreže izmjenjivača topline, te metode koje se mogu koristiti u tu svrhu. Metode sinteze mreže mogu se podijeliti na sekvencijale i sumultane. Cilj rada je bio primjeniti simultanu metodu za sintezu mreže izmjenjivača topline u postrojenju za proizvodnju nitratne kiseline. U tu svrhu korištene je program SuperTarget7 koji se temelji na pinch metodi. Primjenom SuperTarget7 programa dobivaju se različite mogućnosti projektiranje mreže koje se mogu...
Sinteza mreže izmjenjivača vodika u rafinerijskim postrojenjima
Sinteza mreže izmjenjivača vodika u rafinerijskim postrojenjima
Gabriela Brnadić
Vodikova mreža može se opisati kao sustav procesa u rafineriji koji međusobno djeluju i komuniciraju preko distribucije vodika. Ti procesi dijele se na proizvođače, potrošače, te jedinice za pročišćavanje vodika. Dobro upravljanje vodikom znači i maksimalno iskorištenje vodika, pri čemu važnu ulogu ima i kvalitetna bilanca tokova tvari u kojima se nalazi vodik. Pristup integraciji sustava vodika može se podijeliti na dvije kategorije: pinch analiza i metode matematičkog...
Sinteza naftoksazola fotokemijskom ciklizacijom 4-stiriloksazola
Sinteza naftoksazola fotokemijskom ciklizacijom 4-stiriloksazola
Ante Zdrilić
U ovom radu proučavane su fotokemijske reakcije ciklizacije sustava sličnih stilbenu gdje je jedna benzenska jezgra zamijenjena oksazolskim prstenom. Priređen je niz 4-(aril/heteroariletenil)oksazola 3-10, koji su sintetizirani Wittigovom reakcijom iz oksazol-4-karbaldehida (1) ili 2-metil-oksazol-4-karbaldehida (2) te odgovarajućih fosfonijevih soli. Aldehidi 1 i 2 dobiveni su redukcijom iz odgovarajućih oksazolskih estera, etil-4-oksazolkarboksilata i...
Sinteza nanokompozitnog ZnO fotokatalizatora; razgradnja Acid Blue 25 bojila
Sinteza nanokompozitnog ZnO fotokatalizatora; razgradnja Acid Blue 25 bojila
Ivan Vrban
Polianilin/cinkov oksid (PANI/ZnO) nanokompozitni fotokatalizatori sintetizirani su in situ, kemijskom oksidativnom polimerizacijom monomera anilina uz prisustvo ZnO nanočestica. Sinteza PANI/ZnO nanokompozitih fotokatalizatora provodila se u kiselom vodenom mediju i u neutralnom mediju s određenim udjelom organskog otapala (dietilen glikol). Pri sintezi PANI/ZnO nanokompozitnih fotokatalizatora u kiselom mediju modificiran je maseni odnos monomera anilina i cinkovog oksida (50%, 100%,...
Sinteza nanostrukturiranih stupića cinkita dopiranih ionima aluminija
Sinteza nanostrukturiranih stupića cinkita dopiranih ionima aluminija
Ivan Peretin
Upotreba solarne energije smatra se najkorisnijom, beskonačnom i prihvatljivom za okoliš. Novije generacije solarnih ćelija koriste razne anorganske i organske materijale kao aktivne slojeve. U tankoslojnim solarnim ćelijama, javlja se potreba za primjenom transparentnih vodljivih oksida (TCO) za prozirne elektrode. Aluminijem dopirani cinkov oksid (AZO) perspektivan je materijal za ovu primjenu. U radu su opisani uvjeti pripreme uzorka magnetronskim rasprašenjem i instrumentalna...

Paginacija