Paginacija

Ocjena efikasnosti fotokatalitičke razgradnje bojila PANI/TiO2 nanokompozitom
Ocjena efikasnosti fotokatalitičke razgradnje bojila PANI/TiO2 nanokompozitom
Katarina Novaković
Titanijev dioksid (TiO2) kao metalni poluvodič sve više se istražuje u procesima pročišćavanja otpadnih voda. U takvim procesima koristi se kao fotokatalizator, za fotokatalitičku razgradnju brojnih organskih onečišćenja u otpadnim vodama. TiO2 se pojavljuje u trima kristalnim oblicima: anatas, rutil i brukit; pri čemu fotokatalitičku aktivnost pokazuju anatas i rutil. Budući da vidljivi dio Sunčevog zračenja nema dovoljnu energiju da bi se aktivirao anatas oblik TiO2, on se...
Ocjena fotokatalitičke aktivnosti PEDOT/TiO2 fotokatalizatora tijekom razgradnje Acid Blue 25 bojila u vodi uz simulirano Sunčevo zračenje
Ocjena fotokatalitičke aktivnosti PEDOT/TiO2 fotokatalizatora tijekom razgradnje Acid Blue 25 bojila u vodi uz simulirano Sunčevo zračenje
Petra Klarić
Pročišćavanje otpadnih voda moguće je na više načina, različitim metodama i procesima: mehaničkim uklanjanjem onečišćenja, fizikalnim, biološkim i kemijskim metodama. Fotokataliza je proces koji se ubraja u kemijske metode pročišćavanja otpadnih voda, a provodi se upotrebom fotokatalizatora od kojih su najčešći metalni oksidi (TiO2, ZnO...). Kako TiO2 ima ograničeno djelovanje pod vidljivom svjetlošću zbog velike širine zabranjene zone, sintetizirani su kemijskom...
Ocjena integriteta organskih prevlaka u uvjetima intenzivne katodne polarizacije
Ocjena integriteta organskih prevlaka u uvjetima intenzivne katodne polarizacije
Petra Kostanjevečki
Morska voda je izrazito rasprostranjen medij kojemu su izložene brojne metalne konstrukcije. To je ujedno i vrlo agresivan medij pa se nameće potreba za njihovom zaštitom od korozije. Ugljični čelik je jedan od najzastupljenijih konstrukcijskih materijala zbog dobrih fizikalnih i kemijskih svojstava te niske cijene u usporedbi s drugim metalnim materijalima sličnih karakteristika. Najdjelotvornija korozijska zaštita dobiva se kombinacijom zaštitnih prevlaka i premaza te katodne...
Ocjena metoda ekstrakcije piperina iz različitih vrsta papra
Ocjena metoda ekstrakcije piperina iz različitih vrsta papra
Katarina Belošević
Ekstrakcija je jedan od dobro znanih separacijskih procesa, a od njezinih začetaka kada je predstavljala samo jednostavno miješanja uzorka i otapala proces je do danas znatno napredovao. Težilo se pronaći metodu koja je ekonomična, ne dugotrajna, a učinkovita, stoga su razvijene brojne metode ekstrakcije. Jedna od primjena je ekstrakcija iz biljnog materijala koji u sebi sadrži vrijedne sastojke, a primjer takvog ekstrakta je piperin dobiven iz papra. U ovom radu provedene su četiri...
Ocjena pouzdanosti publiciranih vrijednosti parametara modela koeficijenta aktivnosti kod opisa ravnoteže kapljevina-kapljevina
Ocjena pouzdanosti publiciranih vrijednosti parametara modela koeficijenta aktivnosti kod opisa ravnoteže kapljevina-kapljevina
Marko Sejdić
Određivanje ravnoteže kapljevina-kapljevina u trokomponentnim sustavima razmjerno je jednostavno. Podaci su nužni za projektiranje postupaka za ekstrakcijsko razdvajanje komponenata. Rezultati se uobičajeno opisuju modelima koeficijenta aktivnosti (NRTL, UNIQUAC) i literatura vrvi parametrima tih modela. Međutim, jednako kako treba provjeriti konzistentnost eksperimentalnih podataka, tako treba provjeriti i konzistentnost samih parametara. Naime, rutinski optimizacijski postupci mogu...
Ocjena stanja premaza na čeliku u uvjetima kontrolirane vlažnosti i temperature zraka
Ocjena stanja premaza na čeliku u uvjetima kontrolirane vlažnosti i temperature zraka
Antonela Čugalj
Moderan svijet koji poznajemo ne bi imao istu vizuru da se u njemu ne nalaze ogromne metalne konstrukcije koje su najčešće građene od čelika. Kako bi se održala njihova dugovječnost za naredne generacije, čelične konstrukcije se štite premazima koji im osiguravaju zadovoljavajuću zaštitu od korozije koja je prisutna na svakom koraku djelovanjem kemijskih i fizikalnih čimbenika odnosno biološkim agensima. Neki od čimbenika koji utječu na brzinu korozije su: temperatura i...
Od kave do biodizela: primjena ekološki prihvatljivih otapala
Od kave do biodizela: primjena ekološki prihvatljivih otapala
Ema Pollak
Biodizel je smjesa alkilnih estera masnih kiselina i najčešće se proizvodi iz jestivih biljnih ulja ili životinjskih masti. Smatra se čistom, biorazgradivom i netoksičnom alternativom za dizelsko gorivo. Da bi njegova proizvodnja i upotreba bila održivi, potrebno ga je sintetizirati iz nejestivih otpadnih sirovina. Time se smanjuje problem odlaganja otpada i izbjegavaju etički konflikti povezani s korištenjem prehrambenih namirnica u svrhu proizvodnje energenata. Obzirom na veliku...
Odabir metode i pomoćne komponente za separaciju smjese 2-propanola i vode
Odabir metode i pomoćne komponente za separaciju smjese 2-propanola i vode
Daniela Vasiljević
Separacija azeotropnih smjesa predstavlja izazov jer se komponente ne mogu separirati jednostavnom destilacijom. Provedba separacije azeotropne smjese zahtijeva korištenje velike količine energije i primjenu toksičnih otapala, što ima negativan utjecaj na okoliš. Alternativa toksičnim otapalima su niskotemperaturna eutektička otapala (eng. Deep Eutectic Solvent, DES) jer su ekološki prihvatljiva te su jednostavna i jeftina za pripravu. U ovom radu istražena je mogućnost separacije...
Odabir metode za provedbu ekstrakcije polifenola iz lista trputca
Odabir metode za provedbu ekstrakcije polifenola iz lista trputca
Antonia Škarica
Biljke su važan dio ishrane ljudi te se zbog svog sastava od davnina koriste u terapeutske svrhe. Njihovi sekundarni metaboliti, polifenoli, osim što imaju važnu ulogu u fiziologiji biljke, pokazuju brojne zdravstvene dobrobiti koje se sve više istražuju. Zbog blagotvornih komponenti koje posjeduju, bilježi se porast korištenja biljaka u prehrambenoj, kozmetičkoj te farmaceutskoj industriji. U ovom radu ispitivana je ekstrahirana koncentracija polifenola iz usitnjenog i osušenog...
Odabir otapala za separaciju homogenih azeotropa
Odabir otapala za separaciju homogenih azeotropa
Paola Dolinar
Osnovni cilj ovoga rada je usporediti učinkovitost različitih otapala za separaciju dvokomponentne azeotropne smjese etanola i vode procesom ekstrakcijske destilacije. Za separaciju dvokomponentne azeotropne smjese kao pomoćna komponenta koristi se glicerol i niskotemperaturno eutektičko otapalo pripravljeno od kolin klorida i glicerola u molnom omjeru 1:2. Eksperimentalno je određena baždarna krivulja ovisnosti indeksa loma o koncentraciji etanola u smjesi s vodom koja se koristila...
Odabir pseudoreferentne elektrode za sustav unutarnje katodne zaštite
Odabir pseudoreferentne elektrode za sustav unutarnje katodne zaštite
Barbara Šimanović
Ovaj rad baziran je na problemu iz prakse gdje je došlo do korozije unutarnje stjenke čeličnih bojlera te je bilo potrebno odabrati adekvatnu katodnu zaštitu. Cilj rada bio je ispitati mogućnost primjene različitih metalnih materijala kao pseudoreferentnih elektroda u sustavima unutarnje katodne zaštite. Metali na kojima se vršilo ispitivanje su titan, nikal-krom i bakar-nikal legura. Navedenim metalima određivao se korozijski potencijal pri različitim temperaturama u trajanju od...
Odabir sustava za provedbu sferične kristalizacije
Odabir sustava za provedbu sferične kristalizacije
Ivan Vučić
Kristalizacija je jedan od najvažnijih procesa u farmaceutskoj industriji budući da se većina djelatnih tvari proizvodi u kristalnom obliku. Sferičnom kristalizacijom omogućava se istodobno odvijanje kristalizacije i aglomeracije što rezultira formiranjem kristalnih sfernih oblika koji se mogu direktno tabletirati što pogoduje smanjenju broja koraka pri formulaciji lijeka. Ceritinib je djelatna tvar lijeka Zykadia® koji se koristi za liječenje odraslih osoba s metastatskim...

Paginacija