Paginacija

Biomedicinski metalni implantni materijali
Biomedicinski metalni implantni materijali
Elizabeta Rajič
Tema ovog rada su biomedicinski metalni implantni materijali. Opisana su njihova glavna svojstva: biokompatibilnost, korozijska otpornost i otpornost na adhezijsko trošenje. Također su opisane pojedine vrste korozije: pukotinska, jamičasta, galvanska i intergranularna te je korozija opisana za različite vrste metalnih implantnih materijala. Implantni materijali su podijeljeni na: (a) nerazgradive (konvencionalne): nehrđajući čelik, legure na bazi kroma te titanij i njegove legure, i...
Biopolimerni kompoziti s ZnO-nanočesticama
Biopolimerni kompoziti s ZnO-nanočesticama
Matea Bukal
Polimeri se danas najčešće dobivaju iz nafte te imaju negativan utjecaj na okoliš. Kako bi se negativan utjecaj na okoliš smanjio, sve češće se koriste biopolimeri. Jedan od često korištenih biopolimera je polilaktid. Iako je danas biomasa za izradu biopolimera lako dostupna, proizvodnja biopolimera je još uvijek skupa što ograničava proizvodnju. Svojstva polimernih materijala mogu se poboljšati dodatkom punila čime se dobiva polimerni kompozit. U ovom radu proučen je utjecaj...
Biorafinerije temeljene na otpadnim sirovinama
Biorafinerije temeljene na otpadnim sirovinama
Martina Bilokapić
U ovom radu opisani su različiti tehnološki pristupi prilikom obrade otpada u biorafierijama. Biorafinerije su postrojenja koja konvertiraju biomasu, sirovinu ili sirovi materijal u bioenergiju i biomaterijal/proizvod. Glavni zadatci biorafinerija su: održiva opskrba energijom prema lokalnoj potražnji, pružanje energetske sigurnosti, ublažavanje klimatskih promjena, korištenje pristupačnih lokalnih resursa kao sirovinu, promatranje otpada kao vrijednog resursa i primjenjivanje...
Biorazgradivi polimeri i njihova primjena
Biorazgradivi polimeri i njihova primjena
Petra Uglešić
Moderan svijet i moderna industrija uz mnoštvo stvari kojima olakšavaju život današnjeg čovjeka, veliki su onečišćivaći koji svojim nusproduktima proizvodnje ili pak proizvodima nakon njihove uporabe, ostavljaju neizbrisiv štetan utjecaj na okoliš. Otpad i njegovo nagomilavanje bitno smanjuju kvalitetu ljudskog života, a i uzrokuju velike probleme u budućnosti. Biorazgradivi polimeri privlače veliku pažnju kao materijali koji nalaze široku primjenu kao ambalažni materijali,...
Biorazgradivost organske frakcije iz miješanog komunalnog otpada
Biorazgradivost organske frakcije iz miješanog komunalnog otpada
Ivana Stojmilović
Problematika rasta ukupnih količina otpada jedan je on najvažnijih ekoloških problema današnjice. Cjelovit sustav gospodarenja otpadom daje nam jasne naputke i mjere u svrhu rješavanja ovog problema. Jedna od najistaknutijih mjera jest primjena procesa obrade otpada kako bi se smanjila količina otpada na odlagalištima te dobili vrijedni resursi. U ovom radu provedena je procjena biorazgradivosti organske frakcije iz miješanog komunalnog otpada. Rezultati pokazuju da je udio...
Biorazgradljive okosnice za uzgoj hrskavičnog tkiva
Biorazgradljive okosnice za uzgoj hrskavičnog tkiva
Lucija Štefan
Primjenom inženjerstva tkiva nastoji se naći biokompatibilne, bioaktivne, mehanički izdržljive i za okoliš pogodne materijale koji će uzrokovati minimalnu neželjenu imunološku reakciju kod pacijenata. Pri tome je potreban multidisciplinaran pristup za razvoj nosača željenih svojstava. Kitozan je izvrstan kandidat zbog svoje slične strukture s komponentama koje grade izvanstaničnu matricu. Lako se oblikuje u različite oblike te ga odlikuje niz poželjnih svojstava poput...
Biorazgradnja   kompozita na osnovi linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) i rižinih ljuskica (RLJ) bakterijama Bacillus cereus i Pseudomonas aeruginosa
Biorazgradnja kompozita na osnovi linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) i rižinih ljuskica (RLJ) bakterijama Bacillus cereus i Pseudomonas aeruginosa
Ana-Maria Božičković
Danas se u cilju zaštite okoliša sve više provode istraživanja vezana uz razvoj novih, biorazgradljivih i za okoliš prihvatljivih materijala koji se mogu dobiti iz prirodnih izvora poput celuloze, kolagena, svile ili pamuka. Celuloza je najatraktivniji prirodni polimer zbog njezine dostupnosti, obnovljivosti, biorazgradivosti i netoksičnosti. Cilj ovoga rada bio je pripremiti biokompozite na osnovi linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) i rižinih ljuskica (RLJ) i ispitati...
Biorazgradnja TPS/PLA mješavina
Biorazgradnja TPS/PLA mješavina
Matea Kramar
Primjena polimernih materijala je danas postala nezaobilazna potreba u raznim sektorima industrije i poljoprivrede. Pretjerana potrošnja materijala na bazi nafte, koja dovodi do iscrpljivanja prirodnih resursa, potaknula je znanstvenike na istraživanje novih biorazgradljivih materijala koji se mogu koristiti za razne potrebe industrije. Biorazgradljivi materijali imaju sposobnost razgradnje u okolišu pod utjecajem mikroorganizama, vode, kisika i sunčeve svjetlosti. Osim pozitivnog...
Biorazgradnja anthelmintika aktivnim muljem
Biorazgradnja anthelmintika aktivnim muljem
Nina Čavarović
Povećanjem uporabe antihelmintika u veterinarske i druge medicinske terapijske svrhe dolazi do njihovog kontinuiranog i nekontroliranog ispuštanja u okoliš. Iako se farmaceutici i njihovi metaboliti u okolišu nalaze u tragovima mogu dovesti do visoke dugoročne koncentracije i time štetno djelovati na okoliš. Obzirom da njihova kemijska postojanost, mogućnost akumulacije, otpornost na mikrobe i sinergistički učinci još uvijek nisu u potpunosti poznati potrebno je razvijati i...
Biorazgradnja antiparazitika u vodi
Biorazgradnja antiparazitika u vodi
Josipa Papac
Uporaba farmaceutika je svakim danom u porastu te stoga kontinuirano dospijevaju u otpadne vode. Zbog složene kemijske strukture i postojanosti, iako prisutni u niskim koncentracijama podliježu procesu nagomilavanja u okolišu (akumulacije) te zaostaju u vodi nakon obrade u klasičnom komunalnom postrojenju Upitan je njihov štetan utjecaj na okoliš, a definirani su kao „nove onečišćujuće tvari“. Potrebno je razvijati i primijenjivati osjetljive analitičke i bioanalitičke metode...
Biorazgradnja kompozita PLA/otpad taloga kave
Biorazgradnja kompozita PLA/otpad taloga kave
Dora Milički
Korištenje polimernih materijala neizbježno je u svim današnjim aspektima industrije i poljoprivrede. Time je prekomjerno omasovljenja proizvodnja plastičnog otpada koja uzrokuje ekološki poremećaj na globalnoj razini. Otkrićem zamjenskih biorazgradivih komponenata nastoji se nagomilavanje istog svesti na minimum uz zadovoljavanje energetskih i potrošačkih uvjeta. U ovome je radu ispitana biorazgradivost polilaktida (PLA) uz dodatak otpada taloga kave procesom kompostiranja....
Biorazgradnja kompozita na osnovi linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) i rižinih ljuskica (RLJ)
Biorazgradnja kompozita na osnovi linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) i rižinih ljuskica (RLJ)
Helena Pintarić
Upotreba nerazgradljivih polimera kao ambalažnog materijala smatra se jednim od najvećih ekoloških problema današnjice. Nastaju sve veći problemi s odlaganjem i zbrinjavanjem polimernog otpada zbog čega dolazi do uništenja okoliša te biljnog i životinjskog svijeta. Linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) jedan je od predstavnika sintetskog ambalažnog materijala te se najčešće koristi kao ambalaža za pakiranje hrane ili u obliku vrećica. Cilj ovoga rada bio je pripremiti...

Paginacija