Pages

Fotokatalitička razgradnja diklofenaka pod UV-A i umjetnim sunčevim zračenjem
Fotokatalitička razgradnja diklofenaka pod UV-A i umjetnim sunčevim zračenjem
Paula Bucić
Sve veća potrošnja lijekova u svijetu rezultira kontinuiranim otpuštanjem farmaceutika i njihovih metabolita u okoliš. Najznačajniji izvor farmaceutika u okolišu su komunalne otpadne vode, zbog neučinkovitosti konvencionalnih uređaja za obradu otpadnih voda u uklanjanju takvog tipa onečišćivala. Diklofenak je nesteroidini protu-upalni lijek. Zbog njegove česte uporabe, jedan je od najčešće detektiranih farmaceutika u okolišu i prirodnim vodama. Stoga, nameće se potreba za...
Fotokatalitička razgradnja diklofenaka pod simuliranim Sunčevim zračenjem
Fotokatalitička razgradnja diklofenaka pod simuliranim Sunčevim zračenjem
Robert Ostrički
Sve učestalija upotreba farmaceutika rezultira povećanjem njihovih koncentracija u okolišu. Zbog toga se farmaceutici nazivaju tzv. novim onečišćivalima i dodani su na "watch listu" zajedno s drugim tvarima čije koncentracije će se pratiti u budućnosti. Iz toga proizlazi potreba za razvojem odgovarajućih metoda za obradu otpadnih voda opeterćenih farmaceuticima i njihovim metabolitima. Kao pogodno rješenje pokazuju se tzv. napredni oksidacijski procesi (eng. Advances Oxidation...
Fotokatalitička razgradnja fenolnih spojeva TiO2 katalizatorima
Fotokatalitička razgradnja fenolnih spojeva TiO2 katalizatorima
Kristian Bakić
Postojana organska onečišćivala (eng. persistent organic pollutants, POPs) su spojevi koji se teško uklanjaju iz otpadnih voda. Tradicionalne metode uklanjanja tih spojeva često su skupe i opasne za okoliš. Fotokataliza se, kao jedan od naprednih oksidacijskih procesa (eng. advanced oxidation processes, AOPs), istražuje kao moguća metoda uklanjanja postojanih organskih onečišćivala iz otpadnih voda. U dosadašnjim istraživanjima poseban je naglasak stavljen na fotokatalizu u...
Fotokatalitička razgradnja nitrofurantoina
Fotokatalitička razgradnja nitrofurantoina
Andrea Cafuta
Mnogi farmaceutici i proizvodi za osobnu higijenu prepoznati su kao potencijalna zagađivala okoliša diljem svijeta. Skupina antibiotika, poznata kao nitrofurani (furaltadon, furazolidon, nitrofurantoin (NFT)) mogu se pronaći u okolišu zbog svoje velike proizvodnje i uporabe. Zbog sve veće prisutnosti u vodenim sustavima, primjena naprednih oksidacijskih procesa igra važnu ulogu u uklanjanju farmaceutika iz otpadnih voda. U ovom radu istraživana je fotokemijska razgradnja antibiotika...
Fotokatalitička razgradnja salicilne kiseline s imobiliziranim TiO2
Fotokatalitička razgradnja salicilne kiseline s imobiliziranim TiO2
Ana Štrk
U ovom radu proučavana je fotokatalitička aktivnost titan dioksida, TiO2, za razgradnju salicilne kiseline kao modelnog aromatskog onečišćivala u vodi. Korišten je fotokatalizator TiO2 suspendiran u otopini salicilne kiseline i imobiliziran na mrežice od staklenih vlakana. Sol-gel sintezom pripravljena je TiO2 suspenzija korištena za nanošenje TiO2 na staklene mrežice. Fotokatalitički eksperimenti provedeni su u šaržnom anularnom reaktoru s magnetskim miješanjem u kojem je...
Fotokemija 3- i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina
Fotokemija 3- i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina
Antonija Husak
U cilju proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre kao supstituenta na fotokemijsko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava, Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi piridinski derivati butadiena 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridin (1) i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina (2) kao smjese geometrijskih izomera. Iz smjesa geometrijskih izomera uspješno su izolirani cis,trans-1 i trans,trans-1 te cis,trans-2 i trans,trans-2. Novosintetizirani derivati 1 i 2 podvrgnuti...
Fotokemijske i termičke transformacije butadienskih derivata
Fotokemijske i termičke transformacije butadienskih derivata
Mirela Pašičko
S ciljem proučavanja utjecaja supstituenata na termičko ponašanje para-supstituiranih metoksi-derivata dibutadiena, Wittigovom reakcijom sintetiziran je novi derivat 16, koji je zatim podvrgnut termičkim reakcijama. Produkti dobiveni prethodnim istraživanjem na sličnim strukturama u ovom slučaju nisu dobiveni. U svrhu proučavanja fotokemijskog ponašanja dibutadiena, Wittigovom reakcijom je sintetiziran nesupstituirani dibutadienski derivat 28. Kao glavni produkt dobiven je...
Fotokemijske i termičke transformacije diklor-supstituiranog butadienskog derivata
Fotokemijske i termičke transformacije diklor-supstituiranog butadienskog derivata
Iva Horvat
U cilju proučavanja utjecaja klora kao supstituenta na termičko i fotokemijsko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava, Wittigovom reakcijom sintetiziran je novi diklor derivat butadiena 1. Novosintetizirani spoj podvrgnut je termičkim i fotokemijskim reakcijama u smislu priprave novih neistraženih produkata. Očekivano je dobivanje novih složenih policikličkih struktura ovisno o elektronskom i steričkom utjecaju dva klorova atoma kao supstituenta u molekuli vezanih u...
Fotokemijske i termičke transformacije β,β'-difuranskog derivata o-divinilbenzena u kiselom mediju
Fotokemijske i termičke transformacije β,β'-difuranskog derivata o-divinilbenzena u kiselom mediju
Lea Jocić
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje u kiselom mediju supstituiranih o-divinilbenzena pripravljen je Wittigovom reakcijom β,β'-difuranski derivat o-divinilbenzena 3. Spoj 3 podvrgnut je fotokemijskim i termičkim transformacijama u kiselom mediju pri čemu su dobivena dva nova spoja 5 i 6 okarakterizirana NMR spektroskopijom. Ostali dobiveni spojevi, fenantren 4, biciklo[3.2.1]oktadienski derivat 7 i dimerni produkt 8 poznati su iz...
Fotokemijske i termičke transformacije β,β'-disupstituiranog 2-benzofuril-derivata o-divinilbenzena u kiselom mediju
Fotokemijske i termičke transformacije β,β'-disupstituiranog 2-benzofuril-derivata o-divinilbenzena u kiselom mediju
Monika Marković
U cilju proučavanja fotokemijskog ponašanja derivata o-divinilbenzena, Wittigovom reakcijom sintetiziran je 2-benzofurilni-derivat o-divinilbenzena 1. Novosintetizirani derivat 1 podvrgnut je fotokemijskim reakcijama u kiselom mediju kako bi se ispitao utjecaj pH na reakcijski mehanizam. Reakcije osvjetljavanja početnog spoja 1 provedene su pri 350 nm te je dobiveno 5 produkata. Benzobiciklo[3.2.1]oktadienski fotoprodukt 3 i dimerni derivat 6 dobiveni su i u prethodnim istraživanjima u...
Fotolitička i fotokemijska razgradnja atrazina u cijevnom reaktoru
Fotolitička i fotokemijska razgradnja atrazina u cijevnom reaktoru
Borna Božiković
Od dana kada je čovjek stvorio pesticide te ih počeo koristiti, oni su postali onečišćivala jer ih je izuzetno teško razgraditi prirodnim putem. Pesticidi imaju neka pozitivna svojstva no jednom kada uđu u vodeni sustav postaju problem zbog svog štetnog utjecaja. Zbog tih štetnih utjecaja, kako na čovjeka tako i na biljni i životinjski svijet, neki pesticidi uvršteni su na listu prioritetnih tvari Direktive 2013/39/EU, među njima i atrazin, te se njihova koncentracija u vodenom...
Fotolitička razgradnja albendazola u okolišu
Fotolitička razgradnja albendazola u okolišu
Alan Badrov
U ovom radu istražena je fotolitička razgradnja albendazola djelovanjem umjetnog Sunčevog zračenja. Osim izravne, istražena je i neizravna razgradnja ispitivanjem utjecaja huminskih kiselina (1, 5 i 10 mg L^-1), nitrata (1 i 3 mg L^-1), karbonata (80 i 420 mg L^-1) te utjecaj pH-vrijednosti (5, 7 i 9). Dobiveni rezultati pokazali su da je u svim eksperimentima došlo do smanjenja koncentracije albendazola na manje od 40 % početne vrijednosti unutar prvih 15 minuta sunčanja. Otopina...

Pages