Paginacija

Određivanje analitičkih značajki čvrstofazne amonij-selektivne elektrode
Određivanje analitičkih značajki čvrstofazne amonij-selektivne elektrode
Željka Boček
U ovom radu primjenom elektroanalitičkih tehnika određene su analitičke značajne čvrstofazne amonij-selektivne elektrode – osjetljivost, granica detekcije, linearno područje, vrijeme odziva, stabilnost i selektivnost. Uz navedene analitičke značajke ispitana je i reverzibilnost u linearnom području. Na poliimidnu podlogu inkjet ispisom naneseni su srebrni elektrodni supstrat i grafenski čvrsti kontakt. Nakon termičkog i fotonskog sinteriranja na pripremljenu elektrodu nakapana...
Određivanje antiparazitika u aktivnom mulju
Određivanje antiparazitika u aktivnom mulju
Monika Šego
Postrojenja za obradu otpadnih voda u najvećem broju koriste konvencionalnu biološku metodu obrade otpadnih voda aktivnim muljem. Međutim, sam aktivni mulj postaje izlazni produkt takve obrade otpadnih voda kojeg treba zbrinuti. Prije zbrinjavanja treba ga analizirati. U ovom slučaju pratit ćemo antiparazitike (albendazol, febantel i mebendazol) u aktivnom mulju kromatografskom metodom nakon ekstrakcije otapalima. Antiparazitici se sve više proizvode zbog sve većeg broja kućnih...
Određivanje debljine film ovojnice Ibuprofen tableta NIR spektrometrijom
Određivanje debljine film ovojnice Ibuprofen tableta NIR spektrometrijom
Ivana Juriša
U ovom radu određivana je debljina film ovojnice na tabletama, koje kao aktivnu tvar sadrže ibuprofen (Neofen i Ibuprofen tablete), primjenom infracrvene spektrometrije u bliskom infracrvenom području (NIR). Kreiran je matematički model pomoću kojeg se može odrediti debljina film ovojnica tableta na temelju snimljenog NIR spektra. Uzorci su snimljeni transmisijski i refleksijski, s ovojnicom, ali i bez ovojnice koja je skinuta guljenjem. Za izradu umjernog modela korišteni su...
Određivanje ekotoksičnosti fenola na Chlorella sp. i Pseudomonas putida
Određivanje ekotoksičnosti fenola na Chlorella sp. i Pseudomonas putida
Leona Kuzmić
Posljednjih godina povećana je emisija industrijskih otpadnih voda. S obzirom na izuzetno široku industrijsku primjenu fenola, fenolni spojevi prisutni su u velikim količinama u otpadnim vodama. Prisutnost fenola u vodi može imati toksične učinke kao rezultat antropogenih i prirodnih aktivnosti. Fenoli se najčešće bioakumuliraju prirodnim procesima i mogu narušiti bioekološku ravnotežu. Već u niskim koncentracijama, fenoli mogu negativno utjecati na ljudsko zdravlje, dok...
Određivanje ekotoksičnosti ksenobiotika prisutnih u okolišu
Određivanje ekotoksičnosti ksenobiotika prisutnih u okolišu
Karlo Grgurević
U današnje vrijeme, zbog brzog rasta broja stanovništva dolazi i do sve veće ljudske potražnje za brojnim organskim i anorganskim tvarima. Velika proizvodnja farmaceutika, pesticida, proizvoda za osobnu njegu i dr. zahtjeva zbrinjavanje velike količine otpadnih tvari. Iako postoje uspješni načini zbrinjavanja otpada, uslijed rada metabolizma živih bića te nekontrolirane ljudske aktivnosti, u okoliš svakodnevno dospijevaju brojne sintetske tvari u vrlo niskim koncentracijama....
Određivanje ekotoksičnosti ksenobiotika račićima Daphnia magna
Određivanje ekotoksičnosti ksenobiotika račićima Daphnia magna
Kristina Kukrika
Industrijalizacija, urbanizacija, intenzivan rast broja stanovništva te potreba za poboljšanjem kvalitete života uzrokuju sve veću potražnju za uporabom pesticida i plastike. Procjena rizika utjecaja ksenobiotika na okoliš uglavnom je usmjerena na analizu učinka čistih tvari, a manje na njihove smjese, iako su upravo smjese najčešće prisutne u okolišu. Problem sa smjesama tvari je mogućnost pojave sinergizma odnosno povećanja toksičnosti u odnosu na zasebne komponente. U ovom...
Određivanje elektrokemijskih svojstava Li-polimer galvanskih članaka
Određivanje elektrokemijskih svojstava Li-polimer galvanskih članaka
Nikola Mihaljević
Elektrokemijska impedancijska spektroskopija i metoda diferencijalnog kapaciteta su korištene u ovom radu u svrhu istraživanja degradacijskih mehanizama litij-ionskih galvanskih članaka. Testiranja su provođena na odabranom litij-polimernom galvanskom članku (model Cellevia LP402030) nominalnog kapaciteta 190 mA h. Degradacija članka je provođena sukcesivnim punjenjem i pražnjenjem u rasponu napona 2,75 – 4,2 V kroz 300 ciklusa. Nakon svakih 50 ciklusa konstruiran je Ragoneov graf,...
Određivanje elementarnih onečišćenja u fosamprenavir kalciju ICP tehnikom
Određivanje elementarnih onečišćenja u fosamprenavir kalciju ICP tehnikom
Maja Halužan
Diplomski rad opisuje razvoj analitičke metode za određivanje elementnih onečišćenja u djelatnoj farmaceutskoj supstanciji fosamprenavir kalciju. Onečišćenja u lijekovima mogu biti organskog ili anorganskog porijekla i potjecati od različitih izvora, te potencijalno mogu ugroziti djelotvornost lijekova ili utjecati na sigurnost primjene. U radu je dan detaljan pregled važnosti kontrole anorganskih onečišćenja, te su opisane prednosti primjene ICP-MS tehnike u usklađivanju sa...
Određivanje energije zabranjene zone Taucovom metodom
Određivanje energije zabranjene zone Taucovom metodom
Marija Tkalčević
U radu je predstavljena metoda određivanja zabranjene zone poluvodiča korištenjem UV-Vis difuzne refleksijske spektroskopije. Detaljno je opisana sama tehnika difuzne refleksijske spektroskopije, postupak transformacije difuzijskog refleksijskog spektra u Kubelka-Munk funkciju kao i konstrukcija Taucova grafičkog prikaza, odnosno određivanje zabranjene zone. Uzorci TiO2, ZnO te ZrO2 prvo su podvrgnuti rendgenskoj difrakcijskoj analizi kako bi se dobio uvid u njihov fazni sastav, odnosno...
Određivanje farmaceutika u aktivnom mulju
Određivanje farmaceutika u aktivnom mulju
Antonela Čović
Farmaceutici su kemijske tvari koje se koriste u liječenju i spriječavanju bolesti. Smatraju se novim onečišćivalima jer za njih nema propisana zakonska doza prilikom ispuštanja obrađenih otpadnih voda u okoliš. Zbog povećane potrošnje farmaceutika oni su sve više prisutni u okolišu, vodama, tlu i sedimentu. Razlog tomu je što se male molekule farmaceutika ne mogu ukloniti u potpunosti klasičnim metodama obrade otpadnih voda farmaceutskih industrija, a zadržavaju se...
Određivanje fenola u otpadnim vodama
Određivanje fenola u otpadnim vodama
Matea Sudar
Opstanak svijeta i živih bića ovisi o vodi pa nedostatak vodenih resursa dovodi do ozbiljnih problema. Više od 50 % svjetske populacije se suočava s nestašicom vode. Neki od uzroka tome su konstantan rast stanovništva, onečišćenje površinskih i podzemnih voda, neodgovarajuća raspodjela vodenih resursa te povremene suše. Onečišćena voda jednako utječe i na životinjski i biljni svijet. Smrt mnogih vodenih životinja posljedica je ulaska onečišćene vode u more. Budući da...
Određivanje fizikalno-kemijskih svojstava i in silico analiza odabranih amino-1,3-benzotiazina
Određivanje fizikalno-kemijskih svojstava i in silico analiza odabranih amino-1,3-benzotiazina
Ana Penava
Apsorpcija, distribucija, mehanizam i ekskrekcija lijekova ključni su parametri u istraživanju i razvoju lijekova koji određuju bioraspoloživost lijekova i njihov utjecaj na ljudski organizam. Potencijalna biološka aktivnost određenih spojeva može se ispitati in silico analizom. Lipofilnost je jedno od najvažnijih fizikalno-kemijskih svojstava lijekova jer opisuje odnos lijekova i njihovih bioloških, farmakokinetičkih i metaboličkih svojstava. Logaritamska vrijednost particijskog...

Paginacija