Paginacija

Određivanje kvantnih prinosa fotokemijskih transformacija tiofenskih i piridinskih derivata
Određivanje kvantnih prinosa fotokemijskih transformacija tiofenskih i piridinskih derivata
Marko Levačić
U cilju potpunog opisa reakcija u pobuđenom stanju i dodatnog definiranja novonastalih produkata butadienskih derivata s tiofenskom (1 i 2) i piridinskom jezgrom (3 i 4) određeni su kvantni prinosi sintetiziranih butadienskih sustava. Sintetizirani butadienski derivati pokazali su raznoliko ponašanje u pobuđenom stanju, a izolirani su i u potpunosti okarakterizirani njihovi novi biciklički fotoprodukti do kojih bi klasičnom sintezom teško bilo doći. Biciklo[3.2.1]oktenski kostur,...
Određivanje metilnih estera masnih kiselina GC - FID metodom
Određivanje metilnih estera masnih kiselina GC - FID metodom
Goran Filipović
Metilni esteri masnih kiselina (engl. fatty acid methyl esters, FAME) su spojevi koji nastaju reakcijom transesterifikacije. To je postupak u kojem dolazi do modifikacije estera, a temelji se na njihovoj reakciji s alkoholom metanolom u prisutnosti baznog katalizatora. Kako su masti i ulja po kemijskom sastavu esteri, podložni su ovakvoj vrsti reakcije. Razlog zbog kojeg se prevode u metilne estere je radi uspješnijeg određivanja profila masnih kiselina u željenim uzorcima metodom koja...
Određivanje minimalne inhibitorne koncentracije 2-aril supstituiranih derivata benzimidazola na E. coli (ATCC 25922), E. faecalis (ATCC 29212), K. pneumoniae (ATCC 27736), P. aeruginosa (ATCC 9027) i S. aureus (ATCC 25923)
Određivanje minimalne inhibitorne koncentracije 2-aril supstituiranih derivata benzimidazola na E. coli (ATCC 25922), E. faecalis (ATCC 29212), K. pneumoniae (ATCC 27736), P. aeruginosa (ATCC 9027) i S. aureus (ATCC 25923)
Leona Kuzmić
Sve veći ubrzani porast bakterijske rezistencije danas predstavlja jedan od važnijih problema s kojim se čovječanstvo susreće stoga je sve veća potreba za sintezom novih spojeva koji imaju inhibitorno djelovanje. Derivati heterocikličkih spojeva, benzimidazoli i benzotiazoli, predstavljaju potencijalno biološki aktivne agense stoga je sve veći interes za njihovu sintezu i proučavanje antimikrobnog djelovanja. U okviru ovog rada određena je minimalna inhibitorna koncentracija (MIC)...
Određivanje nestehiometrije kisika u perovskitima permanganatnom titracijom
Određivanje nestehiometrije kisika u perovskitima permanganatnom titracijom
Valentina Jakopović
Za potpunu karakterizaciju manganovih perovskita, manganita, vrlo je važan parametar nestehiometrija kisika. Nestehiometrija kisika direktno je povezana s omjerom Mn3+/Mn4+ koji utječe na svojstva manganita. Perovskiti bogati kisikom imaju izraženija magnetska svojstva pri sobnoj temperaturi, dok kod onih s deficitom kisika prevladavaju električna svojstva. Postoji nekoliko metoda kojima je moguće odrediti nestehiometriju kisika u perovskitima, kao što su termogravimetrijska analiza...
Određivanje optimalne atmosfere zračenja za umrežavanje prevlaka masnih kiselina
Određivanje optimalne atmosfere zračenja za umrežavanje prevlaka masnih kiselina
Helena Mijić
Cilj ovog rada bio je ispitati primjenu ionizirajućeg zračenja u svrhu poboljšanja zaštitnih svojstva prevlake samoorganizirajućeg monosloja (SAM) elaidinske kiseline kao inhibitora korozije na uzorcima bakra. SAM-ovi se često koriste kao korozijski inhibitori, zbog jednostavne adsorpcije na površinu metala. U radu je prevlaka nanesena metodom uranjanja u otopinu elaidinske kiseline. Gama zračenje je primijenjeno s ciljem umrežavanja nanesenih prevlaka, čime se očekuje...
Određivanje optimalne koncentracije ZnSO4 elektrolita u grafen/cink hibridnom superkondenzatoru
Određivanje optimalne koncentracije ZnSO4 elektrolita u grafen/cink hibridnom superkondenzatoru
Dora Lovrenčić
U ovom radu provedena je sinteza i ispitivanje reduciranog grafenovog oksida (rGO) i rGO modificiranog acetilenskim crnilom (AC) s ciljem izrade superkondenzatora i hibridnog superkondenzatora. Ispitivanje je provedeno u troelektrodnom sustavu korištenjem metode cikličke voltametrije (CV) i elektrokemijske impedancijske spektroskopije (EIS). Modificirane elektrode sadržavale su 10 % i 20 % acetilenskog crnila. Utvrđeno je da sve elektrode pokazuju dobra kapacitivna svojstva u otopini...
Određivanje optimalnih procesnih uvjeta kod razgradnje nilotinib hidroklorida
Određivanje optimalnih procesnih uvjeta kod razgradnje nilotinib hidroklorida
Silvija Bukvić
U ovom radu ispitano je nekoliko značajnijih procesa razgradnje u svrhu smanjenja koncentracije farmaceutika, nilotinib hidroklorida u vodi pri različitim uvjetima. Nilotinib hidroklorid pripada skupini specifičnih inhibitora enzima tirozin kinaze, a upotrebljava se za liječenje kronične mijeloične leukemije. Korišteni postupci razgradnje su hidroliza, prisilna razgradnja oksidansom, fotoliza te fotooksidacija. Dobiveni rezultati pokazuju da je svaka od navedenih metoda pogodna za...
Određivanje optimalnih uvjeta biorazgradnje polistirena primjenom bakterije Bacillus subtilis
Određivanje optimalnih uvjeta biorazgradnje polistirena primjenom bakterije Bacillus subtilis
Mirela Kovačević
Plastika je materijal koji se često koristi u svakodnevnim predmetima, a njezino nepravilno odlaganje i nakupljanje postali su ozbiljna briga za okoliš. Mikroplastika (MP) male su čestice sintetskih organskih polimera manje od 5 mm i predstavljaju veliku prijetnju okolišu zbog svoje postojanosti i inherentne toksičnosti. Biorazgradnja polimera ovisi o različitim čimbenicima, kao što su fizikalna i kemijska svojstva polimera, uvjeti u okolišu i prisutnost mikroorganizama. Iako je...
Određivanje optimalnih uvjeta razgradnje farmaceutika u vodi naprednim oksidacijskim procesima
Određivanje optimalnih uvjeta razgradnje farmaceutika u vodi naprednim oksidacijskim procesima
Ana Tolić
Farmaceutici su sintetski proizvodi neizostavni u svakodnevnoj upotrebi. Smatra se da je trenutno u uporabi oko 3000 farmaceutski aktivnih supstanci, a procjenjuje se da će do 2023. više od 50 novih farmaceutika doći na tržište. Stoga, njihov unos time i akumulacija u okolišu raste što može imati negativne posljedice na cjelokupni ekosustav. U ovom radu istražena je razgradnja 4 različita farmaceutika: desvenlafaksina, donepezil hidroklorida, hidroklortiazida i omeprazola naprednim...
Određivanje optimalnih uvjeta razgradnje mikroplastike u vodi naprednim oksidacijskim procesima
Određivanje optimalnih uvjeta razgradnje mikroplastike u vodi naprednim oksidacijskim procesima
Dora Furač
U skupinu novih onečišćivala ubrajaju se plastika i farmaceutici koji se djelovanjem čovjeka bioakumuliraju u okolišu zadnjih sedamdeset godina. Pripadaju skupinama sintetskih stabilnih organskih spojeva otpornih na biološku i fotolitičku razgradnju. Plastika se u okolišu degradira na sitnije čestice mikroplastike na koje se adsorbiraju farmaceutici. U zajedničkoj interakciji kruže geosferom i biosferom Zemlje te predstavljaju globalan ekološko zdravstveni problem. Konvencionalne...
Određivanje otopljenog i partikularnog organskog ugljika u prirodnim vodama
Određivanje otopljenog i partikularnog organskog ugljika u prirodnim vodama
Monika Šuman
Organski ugljik u prirodnim vodama važna je komponenta u ciklusu ugljika, te kao jedan od najvećih spremnika ugljika na Zemlji sudjeluje u mnogim biogeokemijskim procesima i predstavlja važan parametar kod praćenja kakvoće prirodnih voda uključujući i more. U ovom radu cilj je bio primijeniti metodu visokotemperaturne katalitičke oksidacije (engl. high temperature catalytic oxidation - HTCO) za mjerenje mjesečnih i sezonskih varijacija otopljenog (engl. dissolved organic carbon -...
Određivanje parametara kristalne rešetke La1-xSrxMnO3 Rietveldovom metodom utočnjavanja
Određivanje parametara kristalne rešetke La1-xSrxMnO3 Rietveldovom metodom utočnjavanja
Marija Raspor
Cilj ovog rada bio je odrediti parametre kristalne rešetke stroncijem dopiranih lantanovih manganita (La1-xSrxMnO3) Rietveldovom metodom utočnjavanja te usporediti uspješnost utočnjavanja korištenjem tri različita modela. Uzorci La1-xSrxMnO3 (x = 0, 0,1, 0,2, 0,3 i 0,5) pripremljeni su postupkom koprecipitacije nakon čega su karakterizirani rendgenskom difrakcijskom analizom (XRD). Eksperimentalno dobiveni podaci su utočnjavani s teorijskim Pseudo Voigt, Triple Pseudo Voigt te...

Paginacija