Paginacija

Utjecaj Fe2O3 na svojstva PCL polimera
Utjecaj Fe2O3 na svojstva PCL polimera
Mirjana Tolj
Polikaprolakton (PCL) je biorazgradivi, semikristalasti polimer niske temperature taljenja koja mu omogućava jednostavnu preradu. Najčešće se koristi u području biomedicine s naglaskom na inženjerstvo tkiva. Iako posjeduje izuzetna fizikalna i biološka svojstva, za poboljšanje toplinskih i mehaničkih svojstava PCL-u se dodaju razna punila. U ovom radu istražen je utjecaj Fe2O3 punila na svojstva PCL polimera. Pripravljeni su uzroci PCL polimera i PCL/Fe2O3 kompozita zamiješavanjem...
Utjecaj TiO2 na antibakterijska svojstva biorazgradljivih kompozita LDPE/rižine ljuskice
Utjecaj TiO2 na antibakterijska svojstva biorazgradljivih kompozita LDPE/rižine ljuskice
Antonija Kovačević
Dugi niz godina razni sintetski polimeri kao što su polistiren (PS), polietilen (PE), polipropilen (PP) i polietilen tereftalat (PET) koriste se kao ambalažni materijali za pakiranje prehrambenih i ostalih proizvoda. Manje od 5 % svih plastičnih materijala se reciklira, što predstavlja veliki ekološki problem. Sintetskim polimerima potrebno je dugo vrijeme kako bi se razgradili u osnovne spojeve nakon njihove upotrebe te iz tog razloga njihovo odlaganje ima negativan utjecaj na...
Utjecaj TiO2 na svojstva polimerne mješavine na osnovi PLA
Utjecaj TiO2 na svojstva polimerne mješavine na osnovi PLA
Ivana Hajdinjak
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj titanijevog dioksida kao nanopunila na svojstva polimernih mješavina PLA/PE-LD 90/10 i PLA/PE-HD 90/10, kao i na svojstva čistih komponenata, tj. čistog polilaktida (PLA), polietilena niske gustoće (PE-LD) i polietilena visoke gustoće (PE-HD). Korištena su tri nanopunila komercijalnih naziva P25 (praškasti TiO2), P25/20 (granulirani TiO2) i PC500 (praškasti TiO2). Uzorci su pripremljeni ekstruzijom te su određena njihova mehanička i...
Utjecaj UV zračenja na LDPE/PCL mješavine
Utjecaj UV zračenja na LDPE/PCL mješavine
Paula Santini
Upotreba nerazgradivih polimera kao ambalažnog materijala ima loš utjecaj na okoliš. Štetno djeluju na biljni i životinjski svijet pa se uz kisele kiše, globalno zatopljenje, nestanak biljnih i životinjskih vrsta, plodnog tla i ozonskog omotača smatraju jednim od najvećih ekoloških problema današnjice. Folije polietilena niske gustoće (LDPE) primjenjuju se u pakiranju hrane zbog dobrih mehaničkih svojstava, dobre prerade te fleksibilnosti. Međutim nedostatak LDPE-a kao...
Utjecaj aditiva na ranu hidrataciju portland cementa raznih proizvođača
Utjecaj aditiva na ranu hidrataciju portland cementa raznih proizvođača
Monika Kraljević
U ovom je radu istraženo djelovanje komercijalnog plastifikatora i superplastifikatora na standardnu konzistenciju i razvoj čvrstoće paste portland cementa. Ustanovljeno je da plastifikator djeluje kao usporivač, te tlačna čvrstoća tek nakon 28 dana postaje usporediva sa čvrstoćom referentnih pasti, dok veći dodatak superplastifikatora dovodi do većih tlačnih čvrstoća. Rendgenskom difrakcijskom analizom ustanovljen je fazni sastav portland cementa i produkata hidratacije, a...
Utjecaj amino kiselina na taloženje kalcijevih fosfata
Utjecaj amino kiselina na taloženje kalcijevih fosfata
Jasmina Validžić
Interakcije malih organskih molekula ili makromolekula s anorganskim kristalima važne su za razumijevanje procesa taloženja u prirodi i pripravi novih materijala. Između različitih biominerala, kalcijevi fosfati (CaP) privlače posebnu pažnju zbog njihove uloge u biološkoj i patološkoj mineralizaciji te industrijskim procesima. U novije vrijeme istraživanja utjecaja aditiva na nastajanje CaP su uglavnom usmjerena na protein i njihove sintetske analoge. Iako su opći principi tih...
Utjecaj anorganskih kiselina na taloženje nanočestica srebra stabiliziranih poli(akrilnom kiselinom)
Utjecaj anorganskih kiselina na taloženje nanočestica srebra stabiliziranih poli(akrilnom kiselinom)
Matej Zlatar
Cilj ovog rada bila je sinteza nanočestica srebra metodom kemijske redukcije vodene otopine srebrovog (I) nitrata. Kao redukcijsko sredstvo korišten je hidrazin hidrat, dok je za stabilizaciju dobivenih nanočestica korištena poli(akrilna kiselina). Promatran je utjecaj perklorne, fosforne, sumporne i oksalne kiseline koncentracija 0,01 i 0,1 M na taloženje čestica i količinu adsorbiranog stabilizatora. Ispitivana je stabilnost dobivenih formulacija vodljivih tinti u Britton –...
Utjecaj celuloze na razgradnju PCL/PLA mješavina
Utjecaj celuloze na razgradnju PCL/PLA mješavina
Matea Stanojević
Alifatski poliesteri polikaprolakton (PCL) i polilaktid (PLA) jedni su od najvažnijih biorazgradivih polimera. Imaju široku primjenu u biomedicini kao što su inženjerstvo tkiva, kontrolirana dostava lijekova, ortopedija itd. Mješavine polikaprolaktona (PCL) koji je fleksibilan polimer s polimerom visoke krutosti polilaktidom (PLA) pokazuju zanimljiva svojstva zbog različitih fizičkih svojstava i biorazgradivosti. Veliku važnost ima komplementarnost ova dva biokompatibilna polimera...
Utjecaj dodataka na proces kristalizacije
Utjecaj dodataka na proces kristalizacije
Iris Pralas
U farmaceutskoj industriji proces kristalizacije danas je jedan od najvažnijih procesa prilikom proizvodnje farmaceutika u čvrstom obliku, odnosno u obliku tableta, što je jedan od najpopularnijih oblika uzimanja lijekova općenito. Stoga, postoji potreba za razvitkom novih tehnika dizajna čestica, kao i potreba za što bržim lansiranjem novih proizvoda na tržište. Sferična kristalizacija nova je tehnika dizajna čestica u kojoj se istovremeno odvijaju procesi aglomeracije i...
Utjecaj dodatka TiO2 nanopunila na svojstva poliakrilatnog sustava
Utjecaj dodatka TiO2 nanopunila na svojstva poliakrilatnog sustava
Ivana Šarić
Polimerni nanokompoziti danas imaju široku primjenu. Glavni razlog su znatno bolja svojstva u usporedbi s čistim polimerom ili mikrokompozitom. Priprava ovakvih sustava ima za cilj jednoliku raspodjelu i dispergiranost punila u polimernoj matrici. Emulzije na bazi poliakrilata često se koriste kao premazi u drvnoj industriji gdje imaju ulogu zaštite drva od UV zračenja. Kod takvih nanokompozita kao punilo se često koriste nanočestice TiO2 koje imaju funkciju UV apsorbera. U ovom radu...
Utjecaj dodatka punila na viskoznost polimerne taljevine
Utjecaj dodatka punila na viskoznost polimerne taljevine
Kristina Sušac
U ovom radu ispitan je utjecaj dodatka punila na viskoznost polimerne taljevine. U poliolefine (polipropilen i polietilen visoke gustoće) dodane su tri vrste punila, precipitirani kalcijev karbonat (Socal U1), precipitirani kalcijev karbonat predobrađen stearinskom kiselinom (Socal U1S2) i titanijev dioksid (P25). Punila su dodana u tri različita masena udjela te se mjerila brzina masenog protoka taljevine (eng. Melt flow rate, MFR) u odnosu na MFR polimernih granula i referentnih uzoraka...
Utjecaj duljine nanocijevi na svojstva nanomaziva
Utjecaj duljine nanocijevi na svojstva nanomaziva
Krešimir Stublić
Cilj ovog rada jest istraživanje utjecaja duljine nanocijevi na toplinsku vodljivost nanofluida na osnovi PAO 4 i YUBASE 4 ulja s višestjenčanim ugljikovim nanocijevima (MWCNT). Eksperimentalni dio podijeljen je u dvije faze. U prvoj fazi pripremljeni su nanofluidi s ugljikovim nanocijevima duljine 50 μm, te različitim surfaktantima (PAT). Ispitana je stabilnost pripremljenih nanofluida, s ciljem utvrđivanja najkompatibilnijih sustava. U drugoj fazi pripremljeni su nanofluidi s...

Paginacija