Paginacija

Utjecaj elektrovodljivosti polipirola u kompozitnom fotokatalizatoru na efikasnost razgradnje bojila u otpadnim vodama
Utjecaj elektrovodljivosti polipirola u kompozitnom fotokatalizatoru na efikasnost razgradnje bojila u otpadnim vodama
Daria Dronjak
Titanijev dioksid (TiO2) pripremljen je sol-gel sintezom, a okarakteriziran je rendgenskom difrakcijskom analizom (XRD) te skenirajućom elektronskom mikroskopijom (SEM). Kompozitni fotokatalizator pripremljen je in-situ sintezom vodljivog polimera polipirola (PPy) uz prisutnost titanijevog dioksida (TiO2). Sinteza polimera provedena je kemijskom oksidacijskom polimerizacijom monomera pirola (Py) uz željezov (III) klorid (FeCl3) kao oksidans. Tako,sintetizirani kompozitni fotokatalizator...
Utjecaj fizikalno-kemijskih parametara na biorazgradnju mikroplastike
Utjecaj fizikalno-kemijskih parametara na biorazgradnju mikroplastike
Antonija Kovačević
Stalno povećanje proizvodnje plastike i loše gospodarenje plastičnim otpadom doveli su do ogromnog porasta odlaganja otpada u okoliš. Razgradnjom makroplastike ili ciljanom proizvodnjom čestica mikro veličina nastaju čestice mikroplastike (MP). Sve plastične čestice manje od 5 mm smatraju se mikroplastikom. Mikroplastika sadrži različite aditive i često je prijenosnik različitih onečišćujućih tvari što doprinosi njenom štetnom djelovanju na biocenozu. Zbog štetnog...
Utjecaj fluorida na korozijsku stabilnost nehrđajućeg čelika
Utjecaj fluorida na korozijsku stabilnost nehrđajućeg čelika
Gabrijel Zubčić
Cilj ovog rada je bio ispitati korozijsku stabilnost nehrđajućeg čelika AISI 316L na jamičastu koroziju u otopini koja sadrži vrlo agresivne flouridne ione. Ispitivanja su provedena u umjetnoj slini uz različite koncentracije flouridnih iona (γ(NaF)=0,01 g dm^-3, 0,1 g dm^-3 i 1 g dm^-3) i dvije različite vrijednosti pH (pH= 4 i 6,5). Tehnike koje su korištene za praćenje korozijskog ponašanja nehrđajućeg čelika su ciklička polarizacija i elektrokemijska impedancijska...
Utjecaj formulacije lijeka na otpuštanje djelatne tvari
Utjecaj formulacije lijeka na otpuštanje djelatne tvari
Nikolina Malekinušić
Ovim istraživanjem pripremljene su konvencionalne i raspadljive tablete za usta s lurasidon hidrokloridom (LRD HCl) kao djelatnom tvari. U izradi tableta dobrih primjenskih svojstava korištene su procesne tehnologije granuliranja u fluidiziranom sloju tehnikom in-situ taljenja, oblaganja u fluidiziranom sloju i tabletiranja. U formulaciji lijeka korištene su pomoćne tvari: manitol, mikrokristalna celuloza te laktoza monohidrat kao punila; natrijeva kroskarmeloza kao sredstvo za...
Utjecaj grafenovog oksida na pseudokapacitivna svojstva poli(3,4-etilendioksitiofena)
Utjecaj grafenovog oksida na pseudokapacitivna svojstva poli(3,4-etilendioksitiofena)
Hrvoje Trinki
Cilj ovog rada bio je ugraditi grafenov oksid (GO) u strukturu poli(3,4-etilendioksitiofena) (PEDOT) te ispitati njegov utjecaj na pseudokapacitivna svojstva PEDOT sloja. Metodom kronopotenciometrije određen je optimalan potencijal i optimalna koncentracija Na-polistirensulfonata (PSS) potrebna za sintezu PEDOT i PEDOT/GO slojeva. Sinteza je provedena metodom kronoamperometrije uz različita vremena trajanja sinteze. Polarizacija slojeva na vrijednost potencijala -1 V provedena je s...
Utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na brzinu otpuštanja djelatne tvari
Utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na brzinu otpuštanja djelatne tvari
Juraj Petanjek
In vitro ispitivanje otpuštanja djelatne tvari nalazi sve veću primjenu u farmaceutskoj industriji jer je iznimno bitno za osiguranje kvalitete proizvoda, naročito krutih oralnih oblika, tableta ili kapsula. Navedeno ispitivanje pomaže u određivanju optimalnih količina sastojaka potrebnih za postizanje željenih profila otpuštanja lijeka. Djelatna tvar može se oslobađati difuzijskim mehanizmom ili erozijom, te može imati trenutni, produženi ili kontrolirani učinak. U ovom radu...
Utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na prijenos topline u nanofluidu
Utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na prijenos topline u nanofluidu
Sara Čemeljić
U smjesu konvencionalnih baznih fluida (smjesa glicerol – voda i voda) dispergirane su nanočestice aluminijeva (III) oksida, u različitim koncentracijama, s ciljem poboljšanja toplinske vodljivosti nanofluida. Raspršenost nanočestica u suspenziji postignuta je djelovanjem ultrazvučnih valova na kapljevinu, a stabilnost je poboljšana dodatkom polivinil alkohola. Pripremljenim suspenzijama izmjeren je koeficijenti toplinske vodljivosti, gustoća i viskoznost te je izračunat...
Utjecaj hidrodinamičkih uvjeta u kristalizatoru na svojstva djelatne tvari
Utjecaj hidrodinamičkih uvjeta u kristalizatoru na svojstva djelatne tvari
Marija Ćurić
Za djelatnu tvar koja se koristi u liječenju shizofrenije, olanzapin, bilo je potrebno pronaći otapalo koje je najpogodnije u vidu morfologije dobivenih kristala. Provedena je kristalizacija s izobutil acetatom, metl izobutil ketonom, etil acetatom i toluenom kao otapalom. Istraživanje je provedeno u šaržnom kristalizatoru. Zbog bolje morfologije kristala i krivulje topljivosti odabran je toluen kao najpogodnije otapalo te se daljnje istraživanje kristalizacije odvija u toluenu. U...
Utjecaj homogenog i heterogenog reciklata na mehanička i toplinska svojstva EPDM gumenog proizvoda
Utjecaj homogenog i heterogenog reciklata na mehanička i toplinska svojstva EPDM gumenog proizvoda
Renata Matić
U ovom radu pripremljene su 3 serije uzoraka EPDM gume, pri čemu su prva i druga serija sadržavale iste količine homogenog EPDM reciklata, a uzorci se razlikuju s obzirom na udio umrežavala. Treća serija uzoraka sadržavala je heterogeni, miješani reciklat koji se međusobno razlikuje po kemijskom sastavu (različite vrste guma). Utjecaj udjela reciklirane gume (reciklata) na svojstva uzoraka praćen je određivanjem mehaničkih i toplinskih svojstava, a praćena je i promjena svojstva...
Utjecaj hrapavosti površine na svojstva samoorganizirajućih monoslojeva organskih kiselina
Utjecaj hrapavosti površine na svojstva samoorganizirajućih monoslojeva organskih kiselina
Mario Petričević
Korozijsko djelovanje morskog okoliša štetno utječe na metalne konstrukcije, koje su sastavni dio svake industrije, te na taj način indirektno uzrokuje velike štete gospodarstvu. U današnje vrijeme razvijaju se nove metode zaštite metalnih konstrukcija, koje nisu štetne za morski okoliš i organizme u njemu. Jedna od tih metoda je modificiranje metalne površine tankim uređenim slojem organskih kiselina tzv. samoorganizirajućim monoslojem. U ovome radu se kao građevna jedinica...
Utjecaj ionske jakosti na sorpciju albendazola
Utjecaj ionske jakosti na sorpciju albendazola
Mihaela Gluhak
Albendazol je antihelmintik iz grupe benzimidazola i koristi se najčešće kao veterinarski farmaceutik. Ovaj farmaceutik može utjecati na okoliš, kako na tlo i vodu tako i na organizme koji žive u vodi jer su oni naročito podložni djelovanju farmaceutika zbog izloženosti njihovom djelovanju putem otpadnih voda. Kako se o njegovom utjecaju na okoliš ne zna mnogo u ovom je radu ispitan utjecaj ionske jakosti na sorpciju albendazola i dobiveni rezultati pokazuju da se koeficijent...
Utjecaj kemijske i termičke reaktivacije TiO2-SnS2 na učinkovitost fotokatalitičke razgradnje diklofenaka u vodi pod simuliranim sunčevim zračenjem
Utjecaj kemijske i termičke reaktivacije TiO2-SnS2 na učinkovitost fotokatalitičke razgradnje diklofenaka u vodi pod simuliranim sunčevim zračenjem
Antonio Pelesk
U ovom radu provedeno je istraživanje u nekoliko koraka, koje se sastojalo od nanošenja fotokatalizatora TiO2-SnS2 na staklene pločice, nakon čega su pločice onečišćene diklofenakom i razgradnim produktima u solar/TiO2-SnS2/H2O2 procesu. Onečišćene pločice tretirane su na dva različita načina: termičkom obradom, pri povišenim temperaturama od 200 °C do 350 °C, te kemijskom reaktivacijom. Uvjeti u pojedinim eksperimentima toplinske i kemijske reaktivacije određeni su...

Paginacija