Paginacija

Utjecaj sastava i debljine katalitičkog sloja na aktivnost monolitnog katalizatora/reaktora
Utjecaj sastava i debljine katalitičkog sloja na aktivnost monolitnog katalizatora/reaktora
Nikolina Kovačev
Hlapljivi organski spojevi (engl. Volatile organic compounds, VOC) toksični su spojevi koji sudjeluju u onečišćenju zraka te imaju nepovoljan utjecaj na ljudsko zdravlje. Zbog toga su razvijeni različiti postupci i tehnologije za uklanjanje VOC-a iz otpadnih plinova i smanjenje njihovih emisija u okoliš. U novije vrijeme u strategijama zaštite okoliša sve veću važnost poprimaju katalitički postupci. U ovom radu izučavana je katalitička oksidacija toluena. Za tu svrhu...
Utjecaj sastava metalne podloge na formiranje zaštitnog filma dugolančane fosfonske kiseline
Utjecaj sastava metalne podloge na formiranje zaštitnog filma dugolančane fosfonske kiseline
Magdalena Osrečak
Samoorganizirajući monoslojevi (SAM) dugolančanih organskih kiselina nastaju adsorpcijom kiseline na površini oksida metala što dovodi do kiselinsko- bazne reakcije između oksida metala kiseline. Samoorganizacijom alkilnih lanaca stvara se tanak i kompaktni film za površini. Samoorganizirajući monoslojevi su jednostavna i novija metoda zaštite materijala, imaju široku primjenu u biologiji, elektronici, nanoelektromehaničkim i mikroelektromehaničkim sustavima i u elektrokemiji....
Utjecaj sastava mješavina na svojstva gotovih tableta
Utjecaj sastava mješavina na svojstva gotovih tableta
Matija Gretić
Svojstva koja čine tablete jednim od najboljih oblika gotovih lijekova su jednostavan način primjene i mogućnost preciznog doziranja djelatne tvari u tabletu prilikom proizvodnje kao i u liječenju. Kvalitetnim izborom pomoćnih tvari i primjenom tehnoloških postupaka moguće je oblikovati različite vrste farmaceutskih oblika te utjecati na svojstva gotovih tableta. Cilj ovog rada bio je ispitivanje utjecaja sastava mješavina za tabletiranje na svojstva gotovih tableta i ujednačenost...
Utjecaj sastava supstrata na proces biorazgradnje
Utjecaj sastava supstrata na proces biorazgradnje
Dominik Knapić
Otpad je jedan od najvećih problema zaštite okoliša u današnje vrijeme. Rastom ljudskog stanovništva planeta Zemlje, proporcinalno raste i količina nastalog otpada. Biološkom obradom smanjuje se količina biorazgradivog otpada koji se zbrinjava odlaganjem. Kompostiranjem se biootpad pomoću mikroorganizama prevodi u stabilan produkt kompost, prilikom čega nastaju CO2, NH3, H2O i toplina. Iz biorazgradivog otpada, u odlagalištu i tijekom procesa kompostiranja, nastaje procjedna voda...
Utjecaj sastava vode na fotolitičku razgradnju hidroksiklorokina
Utjecaj sastava vode na fotolitičku razgradnju hidroksiklorokina
Elena Josić
Sve većom upotrebom farmaceutika povećava se njihova prisutnost u okolišu gdje se, zbog različitih fizikalno-kemijskih svojstava, mogu nalaziti u vodama ili se vežu na tlo i sediment. Kada dođu u okoliš, farmaceutici podliježu različitim procesima: biološkoj razgradnji, te hidrolizi i fotolizi. Za farmaceutike koji nisu podložni biološkoj razgradnji ni hidrolizi, najznačajniji put razgradnje predstavlja direktna i indirektna fotoliza. Rezultat navedenih procesa vodi smanjenju...
Utjecaj staklenih vlakana na svojstva poliamida
Utjecaj staklenih vlakana na svojstva poliamida
Andreja Kišić
Sukladno potrebi za brzom obradom, razvojem, kvalitetom poliamidnih proizvoda i ekološkom prihvatljivošću tehnika njihove obrade već nekoliko godina tehnologija 3D printanja privlači posebnu pozornost. Glavnu prednost tehnologije 3D printanja predstavlja činjenica da se u vrlo kratko vrijeme mogu proizvesti složeni proizvodi uz uporabu širokog spektra materijala (polimeri, metal, staklo). Jedna od mogućih tehnika 3D printanja je selektivno lasersko sinteriranje (SLS, eng. Selective...
Utjecaj staklenih vlakana na svojstva silikonskog brtvila
Utjecaj staklenih vlakana na svojstva silikonskog brtvila
Ines Leženić
Polimeri ojačani vlaknima (FRP) nalaze primjenu u zrakoplovnoj, automobilskoj, pomorskoj i građevinskoj industriji. Sastoje se od polimerne matrice u čiju su strukturu uklopljena vlakna koja imaju zadatak poboljšati svojstva matrice. Silikoni su sintetski polimeri elastomernih svojstava, a njihovi nedostaci su mala čvrstoća, otpornost na habanje i vlačnu čvrstoću. Zbog toga se dodatkom punila i /ili vlakana nastoje poboljšati mehanička svojstva silikona. U ovom radu su mehaničkim...
Utjecaj stanja disperznosti na reološka svojstva prašaka
Utjecaj stanja disperznosti na reološka svojstva prašaka
Mateja Marolt
Cilj ovog rada bio je odrediti raspodjelu veličina čestica, kut mirovanja, nasipnu gustoću, gustoću nakon potresanja te indekse koji pokazuju svojstva tečenja prašaka i mješavina prašaka. Na temelju dobivenih podataka određene su karakteristike prašaka i karakteristike mješavina tih prašaka. U eksperimentu je korišteno sedam komponenata iz kojih je pripremljeno sedam različitih mješavina prašaka. Kao osnovna komponenta u svim mješavinama korištena je granulirana saharoza...
Utjecaj strukture filma organske kiseline na djelotvornost korozijske zaštite
Utjecaj strukture filma organske kiseline na djelotvornost korozijske zaštite
Mario Petričević
Cilj ovog rada bio je pripremiti i karakterizirati različite strukture filmova stearinske kiseline na oksidiranoj metalnoj površini te ispitati u kolikoj mjeri nastali filmovi štite metale nehrđajući čelik i leguru bakra i nikla od korozijskog djelovanja simulirane morske vode. Prednost primjene samoorganizirajućih slojeva, koji se formiraju adsorpcijom iz otopina dugolančanih organskih kiselina na površinu oksidom prekrivenog metala je ta što nemaju štetan utjecaj na okoliš i...
Utjecaj strukture površinski aktivne tvari na elektrokemijsko raslojavanje grafita
Utjecaj strukture površinski aktivne tvari na elektrokemijsko raslojavanje grafita
Kristina Ivić
Zadatak ovog rada bio je provesti elektrokemijsko raslojavanje prirodnog grafita s ciljem dobivanja grafenske strukture. Kao elektroliti korištene su 0,1 mol dm^-3 vodene otopine natrijevog dodecil benzen sulfonata (SDBS) i natrijevog dodecil sulfata (SDS). Polarizacija je provedena naizmjence kod pozitivnih i negativnih potencijala korištenjem dvoelektrodnog sustava pri naponima od 2,5 V, 2,8 V, 3,0 V i 3,2 V gdje je grafitna elektroda spojena kao anoda te pri naponu od 2,8 V gdje je...
Utjecaj termičke regeneracije fotokatalizatora na razgradnju diklofenaka u vodi TiO2/FeZSM5 procesom uz simulirano sunčevo zračenje
Utjecaj termičke regeneracije fotokatalizatora na razgradnju diklofenaka u vodi TiO2/FeZSM5 procesom uz simulirano sunčevo zračenje
Matea Markus Marinić
Povećanjem broja stanovnika razvija se industrija, što uzrokuje nastajanje sve veće količine otpada koji može narušiti biološku ravnotežu ekosustava. Poseban problem predstavljaju industrijske otpadne vode zbog toga što sadrže teške metale i teško razgradive toksične organske spojeve uključujući i farmaceutike. Farmaceutici su dizajnirani s ciljem specifičnog djelovanja u biološkim ekosustavima te ukoliko dospiju u okoliš, predstavljaju problem zbog mogućeg štetnog...
Utjecaj tipa oksidansa na razgradnju memantina
Utjecaj tipa oksidansa na razgradnju memantina
Lucija Štajduhar
U današnje vrijeme sve veća upotreba farmaceutika postaje problem zaštite okoliša te se stoga povećava interes o informacijama o njihovoj prisutnosti u okolišu kao i o njihovim mogućim štetnim utjecajima na okoliš. Farmaceutici se u okoliš unose kontinuirano pri niskim koncentracijama, ali to ne znači da rizik ne postoji, jer farmaceutici su dizajnirani da izazivaju biološke učinke upravo pri vrlo niskim dozama. Lijekovi, njihovi metaboliti i proizvodi transformacija detektiraju...

Paginacija