Paginacija

Utjecaj udjela katalizatora na mehanička svojstva kabelske izolacije
Utjecaj udjela katalizatora na mehanička svojstva kabelske izolacije
Ivona Rajić
Umreženi polietilen sve više se upotrebljava u sustavu izolacije kabela prvenstveno zbog svojih dobrih mehaničkih i toplinskih svojstava. Izolacija od umreženog polietilena pokazuje dobru postojanost na vanjske čimbenike, dobar je izolacijski materijal te može podnijeti dosta visoke temperature a da ne dođe do razgradnje same izolacije (do 250 °C). U radu je istražen utjecaj dodatka katalizatora na svojstva izolacijskih smjesa. Svi uzorci dobiveni su postupkom ekstrudiranja pri...
Utjecaj udjela rižinih ljuskica na toplinska svojstva biokompozita linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) / rižine ljuskice (RLJ)
Utjecaj udjela rižinih ljuskica na toplinska svojstva biokompozita linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) / rižine ljuskice (RLJ)
Valeria Marjanović
Polietilen (PE) jedan je od najjednostavnijih i najpoznatijih polimernih materijala sa širokom primjenom. Linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) predstavnik je sintetskog ambalažnog materijala te se najčešće koristi kao ambalaža za pakiranje hrane ili u obliku vrećica. Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj udjela rižinih ljuskica i punila mTiO2 na toplinska svojstva biokompozita linearni polietilen niske gustoće (LLDPE)/rižine ljuskice (RLJ). Rižine ljuskice su nusproizvod...
Utjecaj ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliamida
Utjecaj ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliamida
Nicol Šorgo
Polimerni nanokompoziti područje su brojnih istraživanja zbog svojih poboljšanih svojstava u odnosu na klasične polimerne materijale i kompozite što im omogućuje široku primjenu. Takva svojstva im omogućuju nanopunila koja zbog svojih dimenzija i strukture sama posjeduju izvanredna svojstva. U ovom radu provedena su istraživanja utjecaja dodatka ugljikovih nanocjevčica (MWCNT) i modificiranih ugljikovih nanocjevčica (MWCNT-COOH) masenih udjela u rasponu od 0,5 % do 5 % u...
Utjecaj ugljikovih nanocjevčica na toplinsku vodljivost polimera
Utjecaj ugljikovih nanocjevčica na toplinsku vodljivost polimera
Ruth Eva Jensch
Nove mogućnosti za zamjenu metalnih dijelova u raznim primjenama (primjerice generatorima, električnim motorima i izmjenjivačima topline) omogućuje primjena toplinski vodljivih polimernih kompozita. Nanotehnologija je potencijalna tehnologija koja bi omogućila razvoj polimernih materijala s takvim svojstvima. Naime, smatra se da bi se poboljšanje u toplinskoj vodljivosti polimera ostvarilo dodatkom izrazito vodljivih nanopunila u polimernu matricu. Najčešće korišteno nanopunilo su...
Utjecaj ugradnje silicija na strukturu i svojstva hidroksiapatita
Utjecaj ugradnje silicija na strukturu i svojstva hidroksiapatita
Daniel Podvezanec
Hidroksiapatit(HA, Ca10(PO4)6(OH)2), kao jedan od najvažnih minerala iz grupe kalcijevih fosfata, vrlo je sličan mineralnoj komponenti prirodne kosti te se zbog toga intenzivno istražuje kao materijal u liječenju koštanih oštećenja. Posebice se ističe svojstvom bioaktivnosti odnosno, potiče specifični biološki odgovor organizma te se na taj način povezuje s prirodnim koštanim tkivom. Jedan od načina kojim se može utjecati na poboljšanje njegove bioaktivnosti jest ugradnja...
Utjecaj usporivača na hidrataciju portland cementa
Utjecaj usporivača na hidrataciju portland cementa
Ana Reiter
U ovom radu ispitan je utjecaj komercijalnog usporivača vezanja Cementol Retard R2 na hidrataciju portland cementa. Hidratacijska aktivnost uzoraka praćena je metodom kalorimetrije. Karakterizacija uzoraka provedena je rendgenskom difrakcijskom analizom. Određivan je razvoj čvrstoća na tlak i savijanje pripremljenih uzoraka tijekom 3, 7 i 28 dana hidratacije, te je ustanovljena korelacija postignutih tlačnih čvrstoća i napredovanja hidratacije.
Utjecaj uvjeta kemijske depozicije na morfologiju ZnO slojeva
Utjecaj uvjeta kemijske depozicije na morfologiju ZnO slojeva
Ivana Bukovčan
U ovom radu eksperimentalno su ispitani utjecaji vanjskih uvjeta (temperature, koncentracije početne otopine i vremena stajanja) na morfologiju prevlaka cinkova oksida (ZnO) dobivenih metodom taloženja iz otopine. Prevlake su dobivene iz alkoholne otopine cinkova acetata u metanolu uz nastajanje slojevitog hidroksida, cinkova hidroksi acetata. Dobivene su čestice cvjetićave strukture, mikrometarskih veličina. Rendgenska difrackijska analiza dobivenih prevlaka pokazala je da svi uzorci,...
Utjecaj uvjeta priprave na kristalizaciju ZrO2 stabiliziranog itrijem
Utjecaj uvjeta priprave na kristalizaciju ZrO2 stabiliziranog itrijem
Lidija Brcković
Istraživan je utjecaj uvjeta priprave na kristalizaciju cirkonijeva dioksida stabiliziranog itrijem, pa su u tu svrhu pripremljeni uzorci sol-gel postupkom i mehanokemijskom pripremom. Osim toga kod sol-gel postupka ispitivan je utjecaj prisutnosti Al2O3 (0 % i 20 %) te prethodnog mljevenja na kristalizaciju prašaka, dok je prilikom mehanokemijske pripreme proučavan utjecaj udjela Al2O3 (10, 20 i 30 %). Prašci su kalcinirani na temperaturama 400 – 1200 °C, a prešane su i tablete koje...
Utjecaj uvjeta provedbe kristalizacije na granulometrijska svojstva kristala
Utjecaj uvjeta provedbe kristalizacije na granulometrijska svojstva kristala
Floren Radovanović - Perić
Kroz povijest, kristalizacija je u kemijskoj industriji bila jedan od najbitnijih separacijskih i procesa za pročišćavanje proizvoda. U farmaceutskoj industriji, šaržna kristalizacija je od ključne važnosti zato što se većina farmaceutskih aktivnih djelatnih tvari proizvodi u krutom obliku. Unazad par desetaka godina, proučavanje kristalizacijskih operacija postalo je još važnije s obzirom na rastuću potrebu za što boljom kontrolom, odnosno precizno definiranim svojstvima...
Utjecaj uvjeta sinteze na fotokatalitičku djelotvornost kompozita polipirol/cinkov oksid
Utjecaj uvjeta sinteze na fotokatalitičku djelotvornost kompozita polipirol/cinkov oksid
Martina Perlog
Cinkov oksid smatra se jednim od najboljih fotokatalizatora s obzirom na njegovu efikasnost i cijenu. Pokazuje veliku učinkovitost na ultraljubičastom (UV) zračenju pa se nastoji modificirati da bi se dobio novi fotokatalitički materijal koji bi apsorbirao cijeli ili barem veći dio Sunčeva zračenja, a ne samo ultraljubičasti dio. Cilj ovog rada bio je dobiti optimalnu količinu vodljivog polimera u kompozitnom materijalu koja će, u kombinaciji sa ZnO, omogućiti učinkovitu...
Utjecaj veličine čestica na sinteriranje keramičkih tijela
Utjecaj veličine čestica na sinteriranje keramičkih tijela
Nikolina Kovačev
Raznolikost upotrebe keramike navelo je mnoge znanstvenike da rade na postizanju što boljih značajki keramičkih tijela te istovremeno da otklone nedostatke, pogotovo krhkost keramike. Stoga je detaljno proučavan proces kojim nastaju keramička tijela –sinteriranje. U ovom radu opisana je podjela keramike, njezine značajke, proces sinteriranja keramike kao najvažniji za njezinu proizvodnju te su navedeni primjeri iz literature koji opisuju istraživanje utjecaja raspodjele veličine...
Utjecaj vodocementnog faktora na cementne kompozite
Utjecaj vodocementnog faktora na cementne kompozite
Irena Tomurad
U ovom radu ispitan je utjecaj litijevih soli na brzinu vezanja aluminatnog cementa (AC). Praćen je utjecaj različitih vodocementnih faktora na čvrstoće cementnih kompozita. U pripravljenim cementnim kompozitima određeno je vrijeme vezanja i izmjerene su čvrstoće na tlak. Litijev karbonat, Li2CO3 i litijev nitrat, LiNO3 djeluju kao ubrzivači vezanja aluminatnog cementa. Dodatkom litijevih soli moguće je pripraviti brzovezujući i brzootvrdnjavajući cementni materijal dobrih...

Paginacija