Pages

Hidratacija cementa s dodatkom pepela dobivenog od spaljivanja drvne biomase
Hidratacija cementa s dodatkom pepela dobivenog od spaljivanja drvne biomase
Zita Turk
U ovom radu istražena je kemija hidratacije cementa uz dodatak letećeg pepela koji nastaje kao nusprodukt pri spaljivanju drvne biomase. Leteći pepeo sadrži relativno veliki udio slobodnog kalcij oksida (CaO), larnita (β-C2S) i brownmillerita (C4AF), minerala karakterističnih za portland cement. S ciljem priprave novih ekoloških veziva istražen je utjecaj dodatka letećeg pepela na hidrataciju i svojstva pripravljenih cementnih materijala metodama XRD, TGA i kalorimetrije te je...
Hidrolitička razgradnja nitrofurantoina
Hidrolitička razgradnja nitrofurantoina
Jasmina Beganović
U ovom radu ispitana je hidrolitička razgradnja nitrofurantoina, antibiotika namijenjenog za liječenje urinarnih infekcija i jednog od najčešće korištenih farmaceutika. Hidrolitička razgradnja nitrofurantoina ispitana je u puferskim otopinama različitih pH-vrijednosti i pri različitim temperaturama, a mjerenja su provedena na tekućinskom kromatografu visoke djelotvornosti vezanom sa spektrometrijom masa. Rezultati ispitivanja pokazali su da je hidrolitička razgradnja brža pri...
Hidrotermalna sinteza dopiranog nanokristaličnog CeO2
Hidrotermalna sinteza dopiranog nanokristaličnog CeO2
Martina Guliš
Pripravljeni su i karakterizirani uzorci čistog i dopiranog cerijeva (IV) oksida, CeO2, te je testirana njihova katalitička aktivnost u procesu katalitičke oksidacije toluena koji je upotrijebljen kao modelni hlapljivi organski spoj. Provedena je serija sinteza nanočestica čistog CeO2 i dopiranog CeO2 sa 10 % množinskog udjela sljedećih dopanada: Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd i Al. Hidrotermalna sinteza provedena je bez ikakvih aditiva koji bi smanjili katalitičku aktivnost i mogli biti...
Identifikacija polimernih ambalažnih materijala FTIR spektroskopijom
Identifikacija polimernih ambalažnih materijala FTIR spektroskopijom
Anita Perešin
Infracrvena spektroskopija proučava interakciju elektromagnetskog zračenja IR dijela spektra i materije. IR spektroskopija omogućava ispitivanje uzoraka na jednostavan, brz i nedestruktivan način. Može se primjeniti na plinovite, tekuće i krute uzorke. Ovaj rad daje pregled spektara i identifikacije raznovrsnih ambalažnih materijala korištenih u svakodnevnom životu. Identifikacija se provodi na temelju položaja i intenziteta apsorpcijskih vrpci koje su specifične za određenu...
Imobilizacija TiO2 na čvrsti nosač - karakterizacija i fotokatalitička aktivnost
Imobilizacija TiO2 na čvrsti nosač - karakterizacija i fotokatalitička aktivnost
Marija Borovac
U ovom radu istraživana je fotokatalitička razgradnja salicilne kiseline (SA) s TiO2 fotokatalizatorom suspendiranim i imobiliziranim na odabrane čvrste nosače. Sol gel sintezom pripravljena je TiO2 suspenzija koja je nanesena na mrežice od staklenih vlakana i na dvije vrste pamučnog materijala. Fotokatalitički eksperimenti provedeni su na četvrtastom, šaržnom reaktoru s recirkulacijom s dva različita volumena reakcijske otopine. Kao izvor svjetlosnog zračenja korištene su dvije...
Imobilizacija enzima na mezoporozni SiO2 pripremljen sol-gel postupkom
Imobilizacija enzima na mezoporozni SiO2 pripremljen sol-gel postupkom
Antonia Giacobi
Mezoporozni SiO2 se zbog svoje velike površine koristi kao nosač za imobilizaciju katalizatora, preciznije enzima, lipaze i celulaze. Lipaza se koristi kao katalizator u procesu proizvodnje biodizela, dok se celulaza koristi kao katalizator u procesu proizvodnje bioetanola. Glavni problem kod korištenja enzima je njihova cijena, pa je imobilizacijom omogućeno njihovo ponovno korištenje i smanjenje cijene proizvodnje. Za dobivanje mezoporoznog SiO2 korišten je sol-gel postupak. Kao...
Interakcija aminokiselina s kristalima oktakalcijevog fosfata
Interakcija aminokiselina s kristalima oktakalcijevog fosfata
Sarah Mateša
Kalcijevi fosfati (CaP) imaju važnu ulogu u biološkoj i patološkoj mineralizaciji te industrijskim procesima. Jedan od biološki najznačajnijih kalcijevih fosfata je oktakalcijev fosfat (OCP), koji je jedna od komponenti zubnih i bubrežnih kamenaca. Zbog svoje kristalne strukture i morfologije, OCP je pogodan model za proučavanje interakcija s aditivima u svrhu razumijevanja procesa biomineralizacije. U biomineralizaciji anorganske soli nastaju u dodiru s organskom matricom, koja se...
Interakcija flavonoida s modelnim membranama
Interakcija flavonoida s modelnim membranama
Lucija Mandić
Cilj ovog rada je različitim tehnikama shvatiti što se događa na nivou membrane kada dođe do interakcije flavonoida s membranom. Infracrvenom spektroskopijom (IR) je istražen utjecaj flavonola miricetina (MCE) i miricitrina (MCI) na temperaturu prijelaza, Tm, modelnog membranskog lipida 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfokolina (DMPC) iz stanja gela u stanje tekućih kristala. Mikroskopijom atomskih sila (AFM) istražene su orijentacije lipida u membrani, a pomoću tehnike dinamičko...
Interakcije kristala kalcijevog hidrogenfosfata dihidrata s aminokiselinama
Interakcije kristala kalcijevog hidrogenfosfata dihidrata s aminokiselinama
Marina Kostešić
Kalcijevi fosfati (CaP) imaju važnu ulogu u biološkoj i patološkoj mineralizaciji, te industrijskim procesima. Jedan od važnijih kalcijevih fosfata je kalcijev hidrogenfosfat dihidrat (DCPD), koji se pojavljuje u bubrežnim kamencima i zubnom karijesu, te se primjenjuje u industrijskim procesima. Zbog svoje kristalne strukture, pogodan je model za proučavanje interakcija s aditivima u svrhu razumijevanja procesa biomineralizacije. U biomineralizaciji anorganske soli nastaju u dodiru s...
Ispitivanje djelotvornosti zaštite premazima primijenjenim nestandardnim i/ili inovativnim postupcima
Ispitivanje djelotvornosti zaštite premazima primijenjenim nestandardnim i/ili inovativnim postupcima
Mia Dubravić
U ovom radu obrađena je površinska zaštita metala od korozije pomoću IC sušivih premaza, te ustanovljena razlika u brzini sušenja premaza, svojstvima premaza te količini HOS-a koja se ispušta prilikom sušenja premaza putem IC-a u odnosu na konvencionalno sušenje premaza na sobnoj temperaturi. Jedan od ciljeva ispitivanja je također bio odrediti kako udaljenost od izvora IC zračenja utječe na brzinu sušenja premaza. Za ispitivanje i karakterizaciju takvih premaza korištena je...
Ispitivanje fotokatalitičke djelotvornosti kompozita polipirol/titanijev dioksid pri vidljivom svjetlu
Ispitivanje fotokatalitičke djelotvornosti kompozita polipirol/titanijev dioksid pri vidljivom svjetlu
Jasmina Stjepanović
U radu je provedena sinteza i karakterizacija kompozita polipirol/titanijev dioksid (PPy/TiO2). Kompoziti su sintetizirani reakcijama polimerizacije monomera pirola u prisutnosti TiO2 različite duljine trajanja (90, 180 i 270 minuta). Cilj ovog rada razvoj je polimernih kompozita polipirol/titanijev dioksid (PPy/TiO2) s proširenim fotokatalitičkim djelovanjem, pomaknutim k vidljivom području UV/Vis spektra Sunčeva zračenja, koji bi mogli poslužiti kao fotokatalizatori za razgradnju...
Ispitivanje kinetike naprednih procesa oksidacije prioritetnih onečišćivala
Ispitivanje kinetike naprednih procesa oksidacije prioritetnih onečišćivala
Mario-Livio Jeličić
Upotreba pesticida i farmaceutika s vremenom postaje sve veća. Pesticidi se koriste u velikim količinama u poljoprivrednoj industriji, a njihovo prekomjerno korištenje rezultira pojavom u površinskim, podzemnim i pitkim vodama. S druge strane farmaceutici se svakodnevno koriste, a nemetabolizirane aktivne komponente izlučuju se i završavaju u vodama. To dovodi do povećanih koncentracija pesticida i farmaceutika u vodi za piće, što kroz duži vremenski period dokazano uzrokuje razne...

Pages