Pages

Utjecaj dodatka punila na viskoznost polimerne taljevine
Utjecaj dodatka punila na viskoznost polimerne taljevine
Kristina Sušac
U ovom radu ispitan je utjecaj dodatka punila na viskoznost polimerne taljevine. U poliolefine (polipropilen i polietilen visoke gustoće) dodane su tri vrste punila, precipitirani kalcijev karbonat (Socal U1), precipitirani kalcijev karbonat predobrađen stearinskom kiselinom (Socal U1S2) i titanijev dioksid (P25). Punila su dodana u tri različita masena udjela te se mjerila brzina masenog protoka taljevine (eng. Melt flow rate, MFR) u odnosu na MFR polimernih granula i referentnih uzoraka...
Utjecaj duljine nanocijevi na svojstva nanomaziva
Utjecaj duljine nanocijevi na svojstva nanomaziva
Krešimir Stublić
Cilj ovog rada jest istraživanje utjecaja duljine nanocijevi na toplinsku vodljivost nanofluida na osnovi PAO 4 i YUBASE 4 ulja s višestjenčanim ugljikovim nanocijevima (MWCNT). Eksperimentalni dio podijeljen je u dvije faze. U prvoj fazi pripremljeni su nanofluidi s ugljikovim nanocijevima duljine 50 μm, te različitim surfaktantima (PAT). Ispitana je stabilnost pripremljenih nanofluida, s ciljem utvrđivanja najkompatibilnijih sustava. U drugoj fazi pripremljeni su nanofluidi s...
Utjecaj elektrolita na rezultate elektrokemijskih ispitivanja
Utjecaj elektrolita na rezultate elektrokemijskih ispitivanja
Ivana Perković
U ovome radu istraživan je utjecaj izbora elektrolita na rezultate dobivene elektrokemijskim ispitivanjima, preciznije elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom, te polarizacijskim mjerenjima koja se baziraju na istosmjernoj struji. Koristile su se tri vrste elektrolita: jedan tekući – umjetna kiša, te dva hidrogel elektrolita – jedan na bazi agara i drugi na bazi poli(vinilalkohola). Ispitivanja s tekućim elektrolitom provođena su u klasičnoj elektrokemijskoj ćeliji s...
Utjecaj elektromagnetskog zračenja na starenje mikroplastike
Utjecaj elektromagnetskog zračenja na starenje mikroplastike
Helena Sudarić
Zahvaljujući dobrim karakteristikama i niskoj cijeni, proizvodnja plastičnih proizvoda u posljednjih nekoliko desetljeća znatno je porasla. Većina tih proizvoda namijenjena je jednokratnoj upotrebi što dovodi do stvaranja velike količine otpada koji često nije dobro zbrinut te završava u okolišu. Djelovanjem prirodnih pojava na plastične proizvode, oni gube svoja svojstva i razgradnjom prelaze u oblik mikroplastike. Plastične čestice takve veličine mogu se pronaći u ribama koje...
Utjecaj elektrovodljivosti polipirola u kompozitnom fotokatalizatoru na efikasnost razgradnje bojila u otpadnim vodama
Utjecaj elektrovodljivosti polipirola u kompozitnom fotokatalizatoru na efikasnost razgradnje bojila u otpadnim vodama
Daria Dronjak
Titanijev dioksid (TiO2) pripremljen je sol-gel sintezom, a okarakteriziran je rendgenskom difrakcijskom analizom (XRD) te skenirajućom elektronskom mikroskopijom (SEM). Kompozitni fotokatalizator pripremljen je in-situ sintezom vodljivog polimera polipirola (PPy) uz prisutnost titanijevog dioksida (TiO2). Sinteza polimera provedena je kemijskom oksidacijskom polimerizacijom monomera pirola (Py) uz željezov (III) klorid (FeCl3) kao oksidans. Tako,sintetizirani kompozitni fotokatalizator...
Utjecaj fizikalno-kemijskih parametara na biorazgradnju mikroplastike
Utjecaj fizikalno-kemijskih parametara na biorazgradnju mikroplastike
Antonija Kovačević
Stalno povećanje proizvodnje plastike i loše gospodarenje plastičnim otpadom doveli su do ogromnog porasta odlaganja otpada u okoliš. Razgradnjom makroplastike ili ciljanom proizvodnjom čestica mikro veličina nastaju čestice mikroplastike (MP). Sve plastične čestice manje od 5 mm smatraju se mikroplastikom. Mikroplastika sadrži različite aditive i često je prijenosnik različitih onečišćujućih tvari što doprinosi njenom štetnom djelovanju na biocenozu. Zbog štetnog...
Utjecaj fluorida na korozijsku stabilnost nehrđajućeg čelika
Utjecaj fluorida na korozijsku stabilnost nehrđajućeg čelika
Gabrijel Zubčić
Cilj ovog rada je bio ispitati korozijsku stabilnost nehrđajućeg čelika AISI 316L na jamičastu koroziju u otopini koja sadrži vrlo agresivne flouridne ione. Ispitivanja su provedena u umjetnoj slini uz različite koncentracije flouridnih iona (γ(NaF)=0,01 g dm^-3, 0,1 g dm^-3 i 1 g dm^-3) i dvije različite vrijednosti pH (pH= 4 i 6,5). Tehnike koje su korištene za praćenje korozijskog ponašanja nehrđajućeg čelika su ciklička polarizacija i elektrokemijska impedancijska...
Utjecaj formulacije lijeka na otpuštanje djelatne tvari
Utjecaj formulacije lijeka na otpuštanje djelatne tvari
Nikolina Malekinušić
Ovim istraživanjem pripremljene su konvencionalne i raspadljive tablete za usta s lurasidon hidrokloridom (LRD HCl) kao djelatnom tvari. U izradi tableta dobrih primjenskih svojstava korištene su procesne tehnologije granuliranja u fluidiziranom sloju tehnikom in-situ taljenja, oblaganja u fluidiziranom sloju i tabletiranja. U formulaciji lijeka korištene su pomoćne tvari: manitol, mikrokristalna celuloza te laktoza monohidrat kao punila; natrijeva kroskarmeloza kao sredstvo za...
Utjecaj funkcionalnog komonomera u strukturi polimernog aditiva na niskotemperaturno ponašanje dizelskog i biodizelskog goriva
Utjecaj funkcionalnog komonomera u strukturi polimernog aditiva na niskotemperaturno ponašanje dizelskog i biodizelskog goriva
Luka Gregurek
U ovome radu su sintetizirani i pročišćeni polimerni aditivi. Prilikom sinteze svih polimernih aditiva korišteni su monomeri metil metakrilat (MMA), dodecil metakrilat (DDMA) i oktadecil metakrilat (ODMA), te ovisno o odabranome polimernome sustavu, funkcionalni monomer tert-butilaminoetil metakrilat (TBAEMA), 2-(diizopropilamino)etil metakrilat (DIPOAEMA) ili 2-(dietilamino)etil metakrilat (DEAEMA). Struktura i čistoća polimernih aditiva potvrđena je korištenjem spektroskopskih...
Utjecaj grafenovog oksida na pseudokapacitivna svojstva poli(3,4-etilendioksitiofena)
Utjecaj grafenovog oksida na pseudokapacitivna svojstva poli(3,4-etilendioksitiofena)
Hrvoje Trinki
Cilj ovog rada bio je ugraditi grafenov oksid (GO) u strukturu poli(3,4-etilendioksitiofena) (PEDOT) te ispitati njegov utjecaj na pseudokapacitivna svojstva PEDOT sloja. Metodom kronopotenciometrije određen je optimalan potencijal i optimalna koncentracija Na-polistirensulfonata (PSS) potrebna za sintezu PEDOT i PEDOT/GO slojeva. Sinteza je provedena metodom kronoamperometrije uz različita vremena trajanja sinteze. Polarizacija slojeva na vrijednost potencijala -1 V provedena je s...
Utjecaj građe elektrokemijske ćelije na rezultate elektrokemijskih ispitivanja
Utjecaj građe elektrokemijske ćelije na rezultate elektrokemijskih ispitivanja
Pavo Jakešević
U ovom radu ispitivao se utjecaj građe elektrokemijske ćelije na rezultate elektrokemijskih ispitivanja. Metoda koja se koristila je elektrokemijska impedancijska spektroskopija (EIS). Mjerenje se provodilo na dvije podloge: podlozi od čistog bakra i patiniranoj brončanoj pločici. Ispitao se utjecaj građe elektrokemijske ćelije na rezultate koji su dobiveni s elektrolitom na bazi hidrogelova PVA i hidrogelova na bazi agara kao zamjenom za vodenim elektrolit u standardnim...
Utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na brzinu otpuštanja djelatne tvari
Utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na brzinu otpuštanja djelatne tvari
Juraj Petanjek
In vitro ispitivanje otpuštanja djelatne tvari nalazi sve veću primjenu u farmaceutskoj industriji jer je iznimno bitno za osiguranje kvalitete proizvoda, naročito krutih oralnih oblika, tableta ili kapsula. Navedeno ispitivanje pomaže u određivanju optimalnih količina sastojaka potrebnih za postizanje željenih profila otpuštanja lijeka. Djelatna tvar može se oslobađati difuzijskim mehanizmom ili erozijom, te može imati trenutni, produženi ili kontrolirani učinak. U ovom radu...

Pages