Pages

Utjecaj matrice na kinetiku fotokatalitičke razgradnje farmaceutika pod simuliranim Sunčevim zračenjem
Utjecaj matrice na kinetiku fotokatalitičke razgradnje farmaceutika pod simuliranim Sunčevim zračenjem
Lucija Štajduhar
Posljednjih desetljeća pojava mikroonečišćivala u površinskim i otpadnim vodama te u vodovodnoj vodi postaju sve veći problem. Farmaceutska mikroonečišćivala su spojevi prisutni u mikrogramskim ili nanogramskim koncentracijama u vodama. Zbog svoje sve veće uporabe kontinuirano se unose u okoliš što dovodi do štetnih učinaka na ljude i vodene organizme. Konvencionalne metode obrade otpadnih voda pokazale su se nedovoljno učinkovite za njihovo uklanjanje. Heterogena fotokataliza...
Utjecaj matrice vode na mineralizaciju salicilne kiseline ozonacijom
Utjecaj matrice vode na mineralizaciju salicilne kiseline ozonacijom
Barbara Kalebić
Porast količine farmaceutika u okolišu posljedica je naglog razvoja u medicini i farmaciji te njihove intenzivnije primjene. Okolišni vodeni sustavi najizloženija su okolišna sastavnica onečišćenju farmaceuticima. Farmaceutici u vodeni okoliš dospijevaju otpadnim vodama iz postrojenja farmaceutske industrije, nepravilnim odlaganjem neiskorištenih lijekova na odlagalištima te preko komunalnih otpadnih voda kao nemetabolizirane farmaceutske tvari i/ili metaboliti nastali ulaskom...
Utjecaj metode kemijske sinteze na svojstva nanostrukturnih oksida cinka
Utjecaj metode kemijske sinteze na svojstva nanostrukturnih oksida cinka
Ivan Šajnović
Istraživanja provedena u ovom radu bila su usmjerena na studij morfoloških, strukturnih, optičkih i poluvodičkih karakteristika čestica ZnO. Studiran je utjecaj procesa dopiranja – ugradnje kationa prijelaznog metala (Fe3+ iona) na navedene karakteristike ZnO. Dopirane čestice ZnO sintetizirane su pri atomskim udjelima Fe3+ iona od 0,5; 1 i 5 %. Hidrotermički postupak odabran je kao jednostavan, reproducibilan i ekološki prihvatljiv postupak sinteze čestica ZnO u dva različita...
Utjecaj mikro i nanopunila na svojstva poliamida
Utjecaj mikro i nanopunila na svojstva poliamida
Ivan Grgurev
U ovom radu istraživan je sustav PA 12 polimera (otpadni prah nakon 3D ispisa) i mikro-(staklene mikrosfere; mikro-SiO2) te nanopunila (Aerosil 200; nano-SiO2). Cilj ovog rada bio je utvrditi svojstva polimernih kompozita PA12/mikro-SiO2 i PA12/nano-SiO2, istražiti kakve su interakcije na međupovršini polimer/punilo primjenom metode kontaktnog kuta (određivanje slobodne površinske energije), kako količina i vrsta punila utječu na mehanizam popuštanja te na mehanička i toplinska...
Utjecaj mikroplastike na uklanjanje pesticida s membranskim separacijskim procesima
Utjecaj mikroplastike na uklanjanje pesticida s membranskim separacijskim procesima
Josipa Juračić
Nova zagađivala (engl. emerging contaminants) predstavljaju jednu od najvećih opasnosti za okoliš. Pod nova zagađivala ubrajaju se prirodne ili sintetičke kemikalije ili mikroorganizmi koji se obično ne nadziru u okolišu. To su farmaceutici, pesticidi, industrijske kemikalije, površinski aktivne tvari, proizvodi za osobnu njegu. Membranski separacijski procesi pokazali su se učinkoviti pri uklanjanju pesticida iz otpadnih i drugih voda. Uklanjanje novih zagađivala iz vode i...
Utjecaj modifikacije TiO2 na svojstva poliakrilatnih sustava
Utjecaj modifikacije TiO2 na svojstva poliakrilatnih sustava
Kristina Ivić
Polimeri na bazi akrilata (PAK) imaju široku primjenu u proizvodnji boja, premaza, adheziva i sl. Nanočestice titanijevog dioksida mogu djelovati kao UV apsorberi, one se dodaju premazima na bazi poliakrilata kako bi poboljšali svojstva tako dobivenog zaštitnog premaza koji se koristi u raznim industrijama, poput drvne. Korištenje nanopunila za poboljšanje svojstava polimera dovelo je do razvoja polimernih nanokompozita koji imaju jedinstvena mehanička, električna, optička, kemijska...
Utjecaj modifikacije nanočestica TiO2 na starenje poliakrilatnih sustava
Utjecaj modifikacije nanočestica TiO2 na starenje poliakrilatnih sustava
Karolina Tolo
Poliakrilati su izuzetno postojani na djelovanje atmosfere, svjetla, kisika, kiselina i lužina, te se najviše upotrebljavaju kao zaštitni premazi, ljepila ili lakovi. TiO2 punilo se najčešće koristi kao bijeli pigment, zbog svog visokog difrakcijskog indeksa i sposobnosti reflektiranja svjetlosti i visoke otpornosti na UV zračenje (rutilni kristalni oblik). Polimerni nanokompoziti predstavljaju polimerne materijale koji sadrže nanopunila, pa se definiraju kao višefazni sustavi u...
Utjecaj modifikacije površine Al2O3 na svojstva PCL i PLA polimera
Utjecaj modifikacije površine Al2O3 na svojstva PCL i PLA polimera
Sanja Pavišić
Interakcije između polimerne matrice i punila predstavljaju ključni čimbenik koji određuje svojstva polimernog kompozita. Cilj ovog diplomskog rada bio je istražiti međupovršinska, mehanička i toplinska svojstva te mehanizam popuštanja kompozita polikaprolaktona i poli(laktida) uz dodatak neobrađenog i metakril silanom obrađenog punila aluminijevog hidrata (ATH). PCL/ATH i PLA/ATH kompoziti s različitim volumnim udjelom neobrađenog i metakril silanom obrađenog ATH punila...
Utjecaj modifikacije višestijenih ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliuretana
Utjecaj modifikacije višestijenih ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliuretana
Martina Zeljko
U ovom radu prvo su karakterizirane višestijene ugljikove nanocjevčice (MWCNT) te MWCNT modificiranih –COOH skupinama. Karakterizacija MWCNT, MWCNT-COOH provedena je Ramanovom spektroskopijom, termogravimetrijskom analizom, zatim pomoću pretražne elektronske mikroskopije, mjerenjem kontaktnog kuta, te određivanjem disperzivnosti u različitim otapalima. Zatim je istraživan učinak dodatka MWCNT te MWCNT–COOH u rasponu udjela od 0-4% mas. na svojstva poliuretana. Uzorci...
Utjecaj molekulske mase poli(alkil-metakrilatnog) aditiva na viskoznost mazivog ulja
Utjecaj molekulske mase poli(alkil-metakrilatnog) aditiva na viskoznost mazivog ulja
Dionizije Fa
U ovome radu istraživan je utjecaj polimernog dodataka, poli(metil-metakrilat-ko-dodecil-metakrilat-ko-oktadecil-metakrilat) na viskoznost mineralnih baznih ulja SN 150 i YUBASE 4 pri 0 ± 1 °C i 40 °C. PAMA su najčešće terpolimeri smjese alkilnih metakrilata sastavljeni od monomera s promjenjivim udjelom bočnih alkilnih skupina, pretežito s C1, C12, C18 ugljikovih atoma. Metodom kapilarne viskozimetrije dobivene su vrijednosti relativnih i reduciranih viskoznosti polimernih otopina...
Utjecaj molekulskih međudjelovanja na svojstva mješavina mineralnih i obnovljivih dizelskih goriva
Utjecaj molekulskih međudjelovanja na svojstva mješavina mineralnih i obnovljivih dizelskih goriva
Mario Pipunić
Biodizel je ester viših masnih kiselina i nižih alkohola koji uz konvencionalno dizelsko gorivo pronalazi primjenu u dizelskim motorima. Mineralni dizel i biodizel se namješavaju u različitim omjerima kako bi se dobila ekološki prihvatljivija goriva s boljim svojstvima u odnosu na polazne sastavnice – bolju mazivost od čistog dizela te višu toplinsku vrijednost i nižu viskoznost od biodizela. Butilni esteri viših masnih kiselina (FABE) se proizvode iz butanola i biljnih ulja...
Utjecaj molne mase polimernog aditiva na sniženje tecišta motornog ulja
Utjecaj molne mase polimernog aditiva na sniženje tecišta motornog ulja
Lucija Lovreškov
U ovom radu istraživana su svojstva polimernih aditiva mazivih ulja na osnovi poli(metil-metakrilat-co-dodecil-metakrilat-co-oktadecil-metakrilata) različitih sastava. Sinteza polimernih aditiva provela se kopolimerizacijom triju monomera radikalskim mehanizmom uz monofunkcionalni peroksidni inicijator i n-dodecil merkaptan kao prijenosnik rasta lanca, u otopini mineralnog baznog ulja, pri izotermnim uvjetima (91 °C). Udjel monomera u otopini bio je u 50 mas. %. Polimerizacije su...

Pages