Pages

Utjecaj parametara 3D-tiskanja na svojstva proizvoda
Utjecaj parametara 3D-tiskanja na svojstva proizvoda
Antonija Matal
Neki od najvažnijih zahtjeva današnjeg tržišta su povišenje kvalitete proizvoda uz istodobno sniženje troškova, vremena razvoja i proizvodnje. Aditivna tehnologija nudi rješenja tim zahtjevima, a posljednjih nekoliko godina intenzivno se razvijaju niskobudžetni 3D pisači koji rade na načelu taložnog očvršćivanja (FDM/FFF). Kako bi se 3D-ispisom izrađivali kvalitetni prototipovi/proizvodi, potrebno je poznavati uvjete u kojima će se oni primjenjivati, a koji definiraju...
Utjecaj parametara anodizacije na morfologiju i strukturu niza TiO2 nanocjevčica
Utjecaj parametara anodizacije na morfologiju i strukturu niza TiO2 nanocjevčica
Lara Bagladi
Nanostrukture titanovog dioksida kao što su nanočestice, nanostupići i nanocjevčice u obliku tankih filmova imaju značajnu primjenu u solarnim ćelijama nove generacije kao sloj za transport elektrona. U ovom su radu uspješno pripremljeni slojevi TiO2 nanocjevčica postupkom elektrokemijske anodizacije tankih filmova titana prethodno pripremljenih metodom megnetronskog rasprašenja na podloge ZnO + staklo. U tu svrhu korišten je standardni dvoelektrodni sustav, a kao elektrolit je...
Utjecaj parametara ispisa na svojstva poliakrilatne smole korištene u 3D-ispisu
Utjecaj parametara ispisa na svojstva poliakrilatne smole korištene u 3D-ispisu
Dora Vuković
Aditivna proizvodnja je dio proizvodnog strojarstva koja se bavi izradom predmeta nanošenjem materijala u tankim slojevima. Proces započinje konstruiranjem modela u CAD programu te se zatim pomoću neke od tehnologija 3D-ispisa direktno ispisuje iz digitalnog u fizički oblik. U svijetu se iz godine u godinu koristi sve veći broj tehnologija aditivne proizvodnje od kojih se za izradu polimera najčešće koriste stereolitografija (SLA), proizvodnja rastaljenim filamentom (FFF), selektivno...
Utjecaj parametara izrade i naknadne obrade na svojstva epoksidne smole korištene u digitalnoj obradi svjetlom
Utjecaj parametara izrade i naknadne obrade na svojstva epoksidne smole korištene u digitalnoj obradi svjetlom
Marina Aščić
Aditivna proizvodnja, poznata kao i 3D-ispis je tehnologija koja omogućuje stvaranje trodimenzionalnih predmeta sloj po sloj. Postupak proizvodnje započinje konstruiranjem modela u CAD (engl. Computer Aided Design) programu koji se potom sprema u STL format i prenosi na stroj za aditivnu proizvodnju. Nakon što se podese parametri stroja, započinje izrada prototipa, a nakon vađenja prototipa slijedi naknadna obrada, ako je potrebna. Cilj ovog rada bio je odrediti utjecaj parametara...
Utjecaj parametara izrade na mehanička svojstva 3D-ispisanih dijelova
Utjecaj parametara izrade na mehanička svojstva 3D-ispisanih dijelova
Martina Šimonek
Aditivna proizvodnja je proces kojim nastaju trodimenzionalni predmeti slaganjem materijala sloj po sloj. Izgled modela uobičajeno se izrađuje CAD programom, a popularno se naziva i tehnologija 3-D ispisa. Od nekoliko metoda aditivne proizvodnje, najpoznatija je metoda proizvodnje rastaljenim filamentom, FFF (eng. Fused Filament Fabrication). FFF metodom se plastomerni materijal uvodi kroz ekstruder te se tali i slaže sloj po sloj u željeni oblik zadan ranije izrađenim modelom u...
Utjecaj parametara priprave na fotokatalitičku aktivnost ZnO prevlaka
Utjecaj parametara priprave na fotokatalitičku aktivnost ZnO prevlaka
Ivana Bukovčan
U ovom radu eksperimentalno je ispitan utjecaj parametara priprave ZnO prevlaka na njihovu fotokatalitičku aktivnost kod razgradnje zagađivala iz vode. Kao modelno zagađivalo korištena je 2,5-dihidroksibenzojeva kiselina koja je metabolički produkt razgradnje acetilsalicilne kiseline. Prevlake ZnO dobivene su metodom kemijskog taloženja iz otopine cinkova acetata dihidrata u metanolu, pri dvije kombinacije parametara priprave (temperatura, koncentracija matične otopine i vrijeme...
Utjecaj parametara pripreme na fizikalno-kemijske i katalitičke značajke monolitnog Al/Al2O3-MnCu katalizatora
Utjecaj parametara pripreme na fizikalno-kemijske i katalitičke značajke monolitnog Al/Al2O3-MnCu katalizatora
Marijana Perković
Hlapljivi organski spojevi (engl. Volatile organic compound, VOC) pripadaju najčešćim onečišćivalima zraka, a u atmosferu dolaze iz kemijske, petrokemijske i sličnih industrija. U najpoznatije predstavnike hlapljivih organskih spojeva ubrajaju se: benzen, ksilen, toluen i njima srodni spojevi. S ekološke točke gledišta, potrebno je ograničiti i smanjiti emisiju VOC-a u okoliš, jer njihova prekomjerna prisutnost u atmosferi utječe na klimatske promjene, suzbija rast odnosno...
Utjecaj parametara sinteze na morfologiju uzoraka pripremljenih metodama naprednog sušenja
Utjecaj parametara sinteze na morfologiju uzoraka pripremljenih metodama naprednog sušenja
Nika Depope
Gelovi, aerogelovi i kserogelovi su tri različita stanja materijala, svako od kojih posjeduje jedinstvena svojstva i primjenu. Aerogel je vrsta posebno poroznog materijala, izuzetno niske gustoće te velike poroznosti. Ističe se po svojim iznimnim izolacijskim svojstvima te velikim specifičnim površinama pa se njegova primjena očituje u području optoelektronike, zrakoplovne industrije, svemirske opreme te u mnogim drugim područjima. Celuloza, prirodni biopolimer koji se nalazi u...
Utjecaj peludi na svojstva polimernih hidrogelova
Utjecaj peludi na svojstva polimernih hidrogelova
Ana Šaravanja
U ovom su radu pripremljeni hidrogelovi na bazi polimera poli(vinil-alkohola) uz dodatak peludi. Kao komponenta za pripremu hidrogelova, korišten je i natrijev alginat. Hidrogelovi su vrsta materijala pogodna za primjenu u medicini jer su netoksični, imaju mogućnost upijanja i zadržavanja velike količine vode te se mogu regenerirati. Hidrogelovi su pripremljeni metodom zamrzavanje/odmrzavanje. Za karakterizaciju hidrogelova, koristile su se različite metode. Određen im je udio vode,...
Utjecaj peroctene kiseline na učinkovitost razgradnje farmaceutika u vodi
Utjecaj peroctene kiseline na učinkovitost razgradnje farmaceutika u vodi
Barbara Topolovec
U posljednjem desetljeću, posebice rezultatom proizvodnog procesa ili odlaganjem neupotrijebljenih farmaceutskih proizvoda, zabilježen je kontinuiran unos farmaceutika u okoliš. Glavni izvor farmaceutika su neadekvatno obrađene otpadne vode u kojima su pronađeni tragovi farmaceutika u rasponu koncentracija od ng L^-1 do μg L^-1, ovisno o efikasnosti uklanjanja te predstavljaju potencijalnu opasnost za ljude i okoliš. Tek nedavno su farmaceutici prepoznati kao onečišćivala okoliša...
Utjecaj plastifikatora na svojstva biorazgradivog termoplastičnog škroba
Utjecaj plastifikatora na svojstva biorazgradivog termoplastičnog škroba
Marija Marić
Upotreba plastike je s godinama postajala sve veća te je preuzela vodeću ulogu, od kućanskih predmeta do avionske industrije. Poznata je činjenica da je utjecaj plastike na okoliš veoma loš zbog problematike odlaganja plastičnog otpada i nemogućnosti biorazgradnje. Kako bi se taj problem riješio, traga se za novim materijalima koji bi imali jednako dobra svojstva kao i plastika, uz dodatak biorazgradivosti. U tu svrhu koriste se prirodni polimeri, od kojih je vrlo važan škrob....
Utjecaj polietilen-glikola na biokompatibilnost i mehanička svojstva PLA/PEG nosača za primjenu u tkivnom inženjerstvu
Utjecaj polietilen-glikola na biokompatibilnost i mehanička svojstva PLA/PEG nosača za primjenu u tkivnom inženjerstvu
Karla Zmiša
Sve većim razvojem tehnologije i generiranjem novih ideja danas se sve više radi na poboljšanju standarda života i produljenju životnog vijeka. U skladu s tim radi se na razvijanju biomaterijala, odnosno materijala koji mogu biti implementirani unutar ljudskog organizma kao medicinski uređaj ili implantat na način da zamijene ili potpomognu funkciju nekog organa. Tkivno inženjerstvo i proizvodnja funkcionalnih tkiva i organa dio su moderne biomedicinske znanosti. Ova grana primarno...

Pages