Pages

Kemijski pristup procesu dobivanja grafena i karakterizacija dobivenog produkta
Kemijski pristup procesu dobivanja grafena i karakterizacija dobivenog produkta
Vladimir Lukačević
Tokom zadnje polovice prošlog desetljeća kemijski modificiran grafen proučavan je u kontekstu mnogih primjena kao što su polimerni kompozitni materijali, premazi, boje, biomedicinski materijali te niz drugih primjena radi svojih iznimnih električnih, mehaničkih, toplinskih, te optičkih svojstava. Grafen je moguće sintetizirati primjenom različitih metoda poput mehaničkog i elektrokemijskog raslojavanja grafita, kemijska sinteza iz otopine, kemijskom depozicijom iz produkata niže...
Kemijsko recikliranje poli(etilen-tereftalata)
Kemijsko recikliranje poli(etilen-tereftalata)
Ivona Dolčić
Kemijsko recikliranje (kemoliza) omogućuje potpunu depolimerizaciju poli(etilen-tereftalata) (PET-a) do monomera ili parcijalnu depolimerizaciju do oligomera. Jedna od vrsta kemijskog recikliranja je hidroliza. Hidrolizom PET-a nastaju tereftalna kiselina i etilen-glikol. Cilj ovoga rada bio je ispitati ovisnost temperature, vremena trajanja reakcije te količine kemikalija na stupanj depolimerizacije PET-a pri baznokataliziranoj hidrolizi. Provedeno je osam reakcija pod različitim...
Kinetika katalitičke oksidacije toluena u plinskoj fazi na miješanim oksidima mangana
Kinetika katalitičke oksidacije toluena u plinskoj fazi na miješanim oksidima mangana
Josipa Smolković
Hlapljivi organski spojevi (eng. volatile organic compounds, VOC) velika su grupa organskih spojeva koji zbog svoje strukture lako isparavaju pri normalnim atmosferskim uvjetima temperature i tlaka, a najvećim dijelom emisija hlapljivih organskih spojeva poput toluena je rezultat proizvodnje i uporabe organskih kemijskih proizvoda i distribucije fosilnih goriva te izgaranja goriva u motornim vozilima. Progresivni porast emisija VOC u okoliš i njihov štetni učinak rezultirao potrebom za...
Kinetika oksidacije N-Cbz-3-amino-1,2-propandiola katalizirane s alkohol dehidrogenazom iz konjske jetre
Kinetika oksidacije N-Cbz-3-amino-1,2-propandiola katalizirane s alkohol dehidrogenazom iz konjske jetre
Dino Skendrović
U ovom radu opisana je kemijska i enzimatska oksidacija aminoalkohola Cbz-N-3-amino-1,2-propandiola. Kemijska oksidacija provedena je uz pomoć jodoksibenzojeve kiseline, a enzimatska uz alkohol dehidrogenazu iz konjske jetre. Provedena je je Cbz-zaštita aminokiseline kako bi se dokazalo da je ona nusprodukt navedenih metoda oksidacije. Određena je i kinetika reakcije oksidacije aminoalkohola katalizirana s alkohol dehidrogenazom iz konjske jetre te su procijenjeni kinetički parametri na...
Kinetika oksidacije aldehida katalizirana aldehid dehidogenazom
Kinetika oksidacije aldehida katalizirana aldehid dehidogenazom
Anamarija Volf
U ovom je radu provedena enzimatska oksidacija dvaju aldehida: formaldehida (FA) i propanala (PA) uz prisutstvo enzima aldehid dehidrogenaze (ALDH). Aldehid dehidrogenaza je enzim koji za svoje katalitičko djelovanje treba prisutstvo koenzima NAD+. NAD+ se obnavlja regeneracijom uz pomoć enzima NADH oksidaze (NOX). Određena je kinetika reakcije oksidacije aldehida katalizirana aldehid dehidrogenazom. Ispitan je utjecaj promjene koncentracije supstrata (FA/PA i NAD+) te produkta (NADH) na...
Kinetika otpuštanja djelatne tvari iz granula dobivenih taljenjem u fluidiziranom sloju
Kinetika otpuštanja djelatne tvari iz granula dobivenih taljenjem u fluidiziranom sloju
Dora Kolman
Ovim istraživanjem sagledano je granuliranje u fluidiziranom sloju s in-situ taljenjem veziva kao moguća procesna tehnologija za pripravu mješavine azitromicin dihidrata i laktoze monohidrata pogodne za izradu tableta dobrih primjenskih svojstava. Dodatni ulazni procesni tokovi su zrak i čvrsti polietilen glikol (vezivo) čiji kolektiv kapljica nastaje in-situ taljenjem. Studij fenomena granuliranja u laboratorijskom mjerilu usmjeren je k pronalaženju uvjeta provedbe procesa, geometrije...
Kinetika sušenja katalizatora u sušioniku s fluidiziranim slojem
Kinetika sušenja katalizatora u sušioniku s fluidiziranim slojem
Anamarija Mitar
Sušenje u fluidiziranom sloju čest je proces za sušenje čestičnih materijala u kemijskoj i prehrambenoj industriji. U ovom radu istraživana je kinetika sušenja katalizatora u sušioniku sa fluidiziranim slojem. Mjerenja su provedena u laboratorijskom sušioniku pri različitim brzinama strujanja zraka, temperaturama ulaznog zraka, te različitim visinama sloja čvrstih čestica. Kao materijal za sušenje odabrane su čvrste sferične čestice tj. kuglice katalizatora zbog svog...
Kinetika terpolimerizacije i svojstva terpolimera tert-butilaminoetil-metakrilata, alkil-metakrilata i stirena
Kinetika terpolimerizacije i svojstva terpolimera tert-butilaminoetil-metakrilata, alkil-metakrilata i stirena
Stjepan Džalto
Sa svrhom ispitivanja kopolimerizacijskih reaktivnosti provedene su terpolimerizacije tert-butilaminoetil-metakrilata (TBAEMA), oktadecil-metakrilata (ODMA) i metil-metakrilata (MMA) te TBAEMA, ODMA i stirena (St). Navedeni materijali potencijalno su primjenjivi kao reološki modifikatori u industriji maziva. Reakcije su provedene do niskih konverzija (< 10 mas. %) uz peroksidni inicijator pri temperaturi od 70 °C u dilatometru volumena oko 20 mL i uz ukupnu koncentraciju monomera u toluenu...
Kinetička karakterizacija enzima MenD u reakciji biokatalitičke sinteza 6-cijano-4-okso heksan kiseline
Kinetička karakterizacija enzima MenD u reakciji biokatalitičke sinteza 6-cijano-4-okso heksan kiseline
Ivana Katarina Munda
U ovom radu je provedena biokatalitička reakcija 1,4-karboligacije akrilonitrila i α-ketoglutarata uz dekarboksilazu MenD. Ispitan je utjecaj kofaktora magnezija i tiamin difosfata na početnu reakcijsku brzinu. Kinetika enzima je mjerena metodom početnih brzina, te je opisana dvosupstratnom Michaelis Menteničinom kinetikom. Postavljen je matematički model procesa u kotlastom reaktoru. Provedbom reakcije u kotlastom reaktoru uz 100 %-tni suvišak α-ketoglutarata, postignuta je potpuna...
Kinetički modeli u farmaceutskoj industriji
Kinetički modeli u farmaceutskoj industriji
Andrea Milićević
In vitro ispitivanje oslobađanja djelatne tvari nalazi sve veću primjenu u farmaceutskoj industriji pri razvitku kako inovativnih, tako i generičkih lijekova. Djelatna tvar može se oslobađati difuzijskim mehanizmom ili erozijom, te može imati trenutni, produženi ili kontrolirani učinak. Ispitivanje se provodi propisanim metodama, specifičnim za svaku djelatnu tvar. Rezultati se opisuju statističkim metodama, metodama neovisnima o modelu te metodama ovisnima o modelima. U ovom radu...
Kitozanski nosači za uklanjanje industrijskih bojila iz vodene otopine
Kitozanski nosači za uklanjanje industrijskih bojila iz vodene otopine
Marija Komljen
U literaturi je posljednih godina velika pozornost usmjerena na primjenu kitozanskih proizvoda u postupku pročišćavanja otpadnih voda. Istraživanja materijala temeljena na kitozanu vrlo su zastupljena u području adsorpcijske znanosti. Ovaj rad ističe par primjera kitozanskih kompozita koji omogućavaju uklanjanje bojila iz vodenih otopina. Sažima ključne podatke o njihovoj primjeni te su razmotreni učinci parametara kao što su karakteristike kitozana, procesne varijable i uvjeti...
Kogeneracijski procesi s integriranim rasplinjavanjem biomase
Kogeneracijski procesi s integriranim rasplinjavanjem biomase
Žarko Šaravanja
U radu je istraživan proces rasplinjavanja u kogeneracijskim postrojenjima na biomasu. Predstavljene su prednosti i mane procesa kao takvog u odnosu na konvencionalne procese proizvodnje toplinske i električne energije iz fosilnih goriva. U radu je ukratko opisan sam proces rasplinjavanja te su predstavljena dva istraživanja koja se bave problematikom rasplinjavanja. U jednom su istraživanju predložene četiri konfiguracije postrojenja s integriranim rasplinjavanjem biomase od kojih se...

Pages