Pages

Utjecaj staklenih vlakana na svojstva silikonskog brtvila
Utjecaj staklenih vlakana na svojstva silikonskog brtvila
Ines Leženić
Polimeri ojačani vlaknima (FRP) nalaze primjenu u zrakoplovnoj, automobilskoj, pomorskoj i građevinskoj industriji. Sastoje se od polimerne matrice u čiju su strukturu uklopljena vlakna koja imaju zadatak poboljšati svojstva matrice. Silikoni su sintetski polimeri elastomernih svojstava, a njihovi nedostaci su mala čvrstoća, otpornost na habanje i vlačnu čvrstoću. Zbog toga se dodatkom punila i /ili vlakana nastoje poboljšati mehanička svojstva silikona. U ovom radu su mehaničkim...
Utjecaj stanja disperznosti na reološka svojstva prašaka
Utjecaj stanja disperznosti na reološka svojstva prašaka
Mateja Marolt
Cilj ovog rada bio je odrediti raspodjelu veličina čestica, kut mirovanja, nasipnu gustoću, gustoću nakon potresanja te indekse koji pokazuju svojstva tečenja prašaka i mješavina prašaka. Na temelju dobivenih podataka određene su karakteristike prašaka i karakteristike mješavina tih prašaka. U eksperimentu je korišteno sedam komponenata iz kojih je pripremljeno sedam različitih mješavina prašaka. Kao osnovna komponenta u svim mješavinama korištena je granulirana saharoza...
Utjecaj strukture filma organske kiseline na djelotvornost korozijske zaštite
Utjecaj strukture filma organske kiseline na djelotvornost korozijske zaštite
Mario Petričević
Cilj ovog rada bio je pripremiti i karakterizirati različite strukture filmova stearinske kiseline na oksidiranoj metalnoj površini te ispitati u kolikoj mjeri nastali filmovi štite metale nehrđajući čelik i leguru bakra i nikla od korozijskog djelovanja simulirane morske vode. Prednost primjene samoorganizirajućih slojeva, koji se formiraju adsorpcijom iz otopina dugolančanih organskih kiselina na površinu oksidom prekrivenog metala je ta što nemaju štetan utjecaj na okoliš i...
Utjecaj strukture površinski aktivne tvari na elektrokemijsko raslojavanje grafita
Utjecaj strukture površinski aktivne tvari na elektrokemijsko raslojavanje grafita
Kristina Ivić
Zadatak ovog rada bio je provesti elektrokemijsko raslojavanje prirodnog grafita s ciljem dobivanja grafenske strukture. Kao elektroliti korištene su 0,1 mol dm^-3 vodene otopine natrijevog dodecil benzen sulfonata (SDBS) i natrijevog dodecil sulfata (SDS). Polarizacija je provedena naizmjence kod pozitivnih i negativnih potencijala korištenjem dvoelektrodnog sustava pri naponima od 2,5 V, 2,8 V, 3,0 V i 3,2 V gdje je grafitna elektroda spojena kao anoda te pri naponu od 2,8 V gdje je...
Utjecaj strukturnih defekata na aktivnost TiO2 fotokatalizatora
Utjecaj strukturnih defekata na aktivnost TiO2 fotokatalizatora
Kristina Matić
Ovaj rad obuhvaća pregled različitih poluvodičkih materijala, kao što su TiO2, ZnO, g-C3N4, kompozitni materijali te fotokatalizatori koji sadrže bizmut. Navedeni materijali koriste se kao potencijalni fotokatalizatori u zaštiti okoliša, a u većini istraživanja poseban naglasak stavlja se na primjenu TiO2 kao fotokatalizatora. TiO2 odlikuje visoka fotoosjetljivost, ekološka prihvatljivost, kemijska stabilnost, mogućnost recikliranja te dostupnost zbog relativno niske cijene....
Utjecaj svojstava radnih tvari na energijske značajke rashladnih procesa
Utjecaj svojstava radnih tvari na energijske značajke rashladnih procesa
Ana Antolković
Rashladni procesi odvijaju se posredstvom radnih tvari koje imaju povoljna termodinamička svojstva pri niskim temperaturama. U radu se opisuju svojstva sljedećih radnih tvari: amonijak, ugljikov dioksid, R-22 (klorodifluorometan), propan te R-134a (1,1,1,2-tetrafluoroetan) i ispituje utjecaj na karakteristične veličine u termodinamičkom procesu. Korišten je računalni program REFPROP pomoću kojeg su izračunata termodinamička svojstva čistih fluida kojeg je izradio NIST....
Utjecaj temperature na elektrokemijsku reakciju ciklizacije N-benzilamida i N-benziltioamida
Utjecaj temperature na elektrokemijsku reakciju ciklizacije N-benzilamida i N-benziltioamida
Karlo Grubišić
Različiti derivati 4H-1,3-benzotiazina i 4H-1,3-benzoksazina zadnjih se godina intenzivno proučavaju zbog svog potencijalnog farmakološkog djelovanja. Način njihove sinteze, ali i sinteze drugih organskih molekula, sve se više okreće ka elektrokemijskoj metodi koja prednjači kada je u pitanju ekonomičnost i ekološka prihvatljivost. U ovom je radu korištena metoda elektrokemijske dehidrogenativne ciklizacije za sintezu halogeniranih derivata navedenih spojeva, pri čemu su uspješno...
Utjecaj termičke regeneracije fotokatalizatora na razgradnju diklofenaka u vodi TiO2/FeZSM5 procesom uz simulirano sunčevo zračenje
Utjecaj termičke regeneracije fotokatalizatora na razgradnju diklofenaka u vodi TiO2/FeZSM5 procesom uz simulirano sunčevo zračenje
Matea Markus Marinić
Povećanjem broja stanovnika razvija se industrija, što uzrokuje nastajanje sve veće količine otpada koji može narušiti biološku ravnotežu ekosustava. Poseban problem predstavljaju industrijske otpadne vode zbog toga što sadrže teške metale i teško razgradive toksične organske spojeve uključujući i farmaceutike. Farmaceutici su dizajnirani s ciljem specifičnog djelovanja u biološkim ekosustavima te ukoliko dospiju u okoliš, predstavljaju problem zbog mogućeg štetnog...
Utjecaj termooksidativnog starenja na PE i PET mikroplastiku
Utjecaj termooksidativnog starenja na PE i PET mikroplastiku
Bruna Prusac
Velik porast potražnje za plastičnim proizvodima u posljednjim desetljećima doveo je do znatnih razmjera onečišćenja okoliša plastikom. Različitim procesima starenja i mehaničke degradacije plastika se postupno usitnjava na sitnije dijelove (<5 mm) i nastaje mikroplastika koja se smatra jednim od prioritetnih onečišćivala današnjice. Mikroplastika negativno utječe na sve sastavnice okoliša, a može imati i znatne posljedice na ljudsko zdravlje. U ovom radu polimeri...
Utjecaj tipa oksidansa na razgradnju memantina
Utjecaj tipa oksidansa na razgradnju memantina
Lucija Štajduhar
U današnje vrijeme sve veća upotreba farmaceutika postaje problem zaštite okoliša te se stoga povećava interes o informacijama o njihovoj prisutnosti u okolišu kao i o njihovim mogućim štetnim utjecajima na okoliš. Farmaceutici se u okoliš unose kontinuirano pri niskim koncentracijama, ali to ne znači da rizik ne postoji, jer farmaceutici su dizajnirani da izazivaju biološke učinke upravo pri vrlo niskim dozama. Lijekovi, njihovi metaboliti i proizvodi transformacija detektiraju...
Utjecaj titanijevog dioksida na svojstva poliakrilatnih filmova
Utjecaj titanijevog dioksida na svojstva poliakrilatnih filmova
Ruth Eva Jensch
Poliakrilati (PAK) kao produkti emulzijske polimerizacije imaju široku primjenu u proizvodnji boja, premaza, adheziva i sl. Poliakrilat koji je ispitivan u ovom radu je kopolimer metil-metakrilata i butilakrilata i koristi se kao zaštitni premaz za drvo. U svrhu očuvanja od UV zračenja premazu se dodaju nanočestice titanijevog dioksida koje mogu apsorbirati UV zračenje i time usporiti površinsku razgradnju drva. Sustavi PAK/TiO2 pripremljeni su emulzijskom polimerizacijom na dva...
Utjecaj udjela fibroina svile na svojstva PLA/fibroin svile kompozita
Utjecaj udjela fibroina svile na svojstva PLA/fibroin svile kompozita
Mia Prpić
Polilaktidna kiselina (PLA) i fibroin svile (FS) zbog svoje biorazgradljivosti, biokompatibilnosti i netoksičnosti imaju velik potencijal za primjenu u tkivnom inženjerstvu. Cilj ovog rada bio je pripraviti PLA/FS kompozite s različitim udjelima FS te na temelju rezultata vidjeti kako fibroin svile djeluje na svojstva PLA. Provedene tehnike za karakterizaciju PLA/FS kompozita su Fourier-transformacijska infracrvena spektroskopija (FTIR-ATR), diferencijalna pretražna kalorimetrija (DSC) i...

Pages