Pages

Utjecaj uvjeta provedbe kristalizacije na granulometrijska svojstva kristala
Utjecaj uvjeta provedbe kristalizacije na granulometrijska svojstva kristala
Floren Radovanović - Perić
Kroz povijest, kristalizacija je u kemijskoj industriji bila jedan od najbitnijih separacijskih i procesa za pročišćavanje proizvoda. U farmaceutskoj industriji, šaržna kristalizacija je od ključne važnosti zato što se većina farmaceutskih aktivnih djelatnih tvari proizvodi u krutom obliku. Unazad par desetaka godina, proučavanje kristalizacijskih operacija postalo je još važnije s obzirom na rastuću potrebu za što boljom kontrolom, odnosno precizno definiranim svojstvima...
Utjecaj uvjeta sinteze na fotokatalitičku djelotvornost kompozita polipirol/cinkov oksid
Utjecaj uvjeta sinteze na fotokatalitičku djelotvornost kompozita polipirol/cinkov oksid
Martina Perlog
Cinkov oksid smatra se jednim od najboljih fotokatalizatora s obzirom na njegovu efikasnost i cijenu. Pokazuje veliku učinkovitost na ultraljubičastom (UV) zračenju pa se nastoji modificirati da bi se dobio novi fotokatalitički materijal koji bi apsorbirao cijeli ili barem veći dio Sunčeva zračenja, a ne samo ultraljubičasti dio. Cilj ovog rada bio je dobiti optimalnu količinu vodljivog polimera u kompozitnom materijalu koja će, u kombinaciji sa ZnO, omogućiti učinkovitu...
Utjecaj veličine iona na odziv pojedinačnih elektroda superkondenzatora
Utjecaj veličine iona na odziv pojedinačnih elektroda superkondenzatora
Lucija Burazer
U ovom radu konstruirani su simetrični elektrokemijski dvoslojni kondenzatori s ugljikovim elektrodama u dva različita organska elektolita: tetrabutilamonijevom heksafluorofosfatom (Bu4NPF6) i tetraetilamonijevom heksafluorofosfatom (Et4NPF6) u acetonitrilu. Superkondenzatori su testirani metodama kronopotenciometrije, cikličkom voltametrijom te elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom. Korištenje platinske referentne elektrode omogućilo je usporedbu razlika u odzivu...
Utjecaj veličine čestica mikroplastike na toksičnost mikroalge Scenedesmus sp.
Utjecaj veličine čestica mikroplastike na toksičnost mikroalge Scenedesmus sp.
Marija Kuštro
Onečišćenje plastikom, koje je zadnjih nekoliko godina u sve većem porastu, privlači sve veću pozornost znanstvenika i šire javnosti. Kao jeftini, lagani, čvrsti, izdržljivi i otporni materijal, plastika ima široku primjenu u svim djelatnostima i unatoč njenoj mogućnosti recikliranja, antropogenim učinkom završava u okolišu kao otpad. Utjecajem vremenskih uvjeta, dolazi do njene razgradnje i fragmentacije, na manje komadiće, na čestice plastike veličine manje od 5 mm koju...
Utjecaj veličine čestica na sinteriranje keramičkih tijela
Utjecaj veličine čestica na sinteriranje keramičkih tijela
Nikolina Kovačev
Raznolikost upotrebe keramike navelo je mnoge znanstvenike da rade na postizanju što boljih značajki keramičkih tijela te istovremeno da otklone nedostatke, pogotovo krhkost keramike. Stoga je detaljno proučavan proces kojim nastaju keramička tijela –sinteriranje. U ovom radu opisana je podjela keramike, njezine značajke, proces sinteriranja keramike kao najvažniji za njezinu proizvodnju te su navedeni primjeri iz literature koji opisuju istraživanje utjecaja raspodjele veličine...
Utjecaj višestrukih ciklusa mehaničkog recikliranja na svojstva polipropilena
Utjecaj višestrukih ciklusa mehaničkog recikliranja na svojstva polipropilena
Danijela Bićanić
Polimerni materijali prisutni su u svim sferama ljudskoga života. Njihovom upotrebnom nastaju i velike količine polimernog otpada koji je potrebno odgovarajuće zbrinuti kako ne bi predstavljao opasnost za ljude i okoliš. Mehaničko recikliranje pokazalo se kao učinkovit postupak prerade termoplastičnih polimernih materijala kojim je omogućeno njihovo ponovno korištenje u različite svrhe. Iako termoplasti teoretski imaju praktično neograničenu mogućnost višestrukog recikliranja...
Utjecaj višestrukog ekstrudiranja na kristalnu strukturu polipropilena
Utjecaj višestrukog ekstrudiranja na kristalnu strukturu polipropilena
Dorotea Buhanec
Plastični se otpad radi povećanja proizvodnje i potrebe za plastikom sve češće može pronaći u okolišu. Njegovom degradacijom dolazi i do formiranja mikroplastike (MP), plastičnih fragmenata manjih od pet milimetara. Ona se lako prenosi kroz prirodu putem vjetra i voda, ali i kroz hranidbeni lanac pa tako predstavlja opasnost za neživi dio okoliša, floru, faunu te, naposlijetku, ljude. Cilj ovog rada bio je proučiti utjecaj višestrukog ekstrudiranja na uzroke polipropilena,...
Utjecaj vodocementnog faktora na cementne kompozite
Utjecaj vodocementnog faktora na cementne kompozite
Irena Tomurad
U ovom radu ispitan je utjecaj litijevih soli na brzinu vezanja aluminatnog cementa (AC). Praćen je utjecaj različitih vodocementnih faktora na čvrstoće cementnih kompozita. U pripravljenim cementnim kompozitima određeno je vrijeme vezanja i izmjerene su čvrstoće na tlak. Litijev karbonat, Li2CO3 i litijev nitrat, LiNO3 djeluju kao ubrzivači vezanja aluminatnog cementa. Dodatkom litijevih soli moguće je pripraviti brzovezujući i brzootvrdnjavajući cementni materijal dobrih...
Utjecaj vremena UV razgradnje na svojstva LDPE/PCL mješavina
Utjecaj vremena UV razgradnje na svojstva LDPE/PCL mješavina
Luka Benić
Cilj ovoga rada bio je pripremiti i karakterizirati LDPE/PCL mješavine u različitim omjerima te odrediti utjecaj vremena UV razgradnje na svojstva mješavina. Karakterizacija LDPE/PCL mješavina napravljena je s naglaskom na toplinska svojstva mješavina. Mješavine polietilena niske gustoće (LDPE) i polikaprolaktona (PCL) pripravljene su u različitim omjerima: 100/0, 90/10, 70/30, 50/50, 30/70, 10/90 i 0/100 mas %. LDPE/PCL mješavine pripravljene su umješavanjem u laboratorijskoj...
Utjecaj vrste i veličine mikroplastike na adsorpciju farmaceutika
Utjecaj vrste i veličine mikroplastike na adsorpciju farmaceutika
Laura Keran
Plastika ima vrlo značajnu ulogu u svakodnevnom životu ljudi. Zbog dobrih svojstava, kao što su niska cijena i velika iskoristivost, ista postaje ključan materijal današnjice pa se tako koristi za izradu ambalaže, medicinskog pribora, dijelova vozila, itd. Međutim, loše upravljanje plastičnim otpadom dovodi do nastanka mikroplastike (MP) koja postaje jedna od glavnih onečišćujućih tvari u vodenim ekosustavima. Također, problem u vodenim ekosustavima predstavljaju i...
Utjecaj vrste ispune na karakteristike 3D-tiskane tablete
Utjecaj vrste ispune na karakteristike 3D-tiskane tablete
Veronika Šimić
U ovom radu ispitan je utjecaj vrste ispune na karakteristike 3D-tiskane tablete. U tu svrhu pomoću 3D-printera tiskane su tablete s tri različite vrste ispune (trokut, linija, heksagon) i dvije različite gustoće ispune (60 % i 80 %). Korišteni filament pripravljen je ekstrudiranjem mješavine koja je sadržavala dronedaron-hidroklorid i filament poli(vinil-alkohola) i poli(etilen-glikol). Tiskane tablete analizirane su stereomikroskopom. Ispitivanje oslobađanja djelatne tvari...
Utjecaj vrste ugljičnog punila na toplinska i električna svojstva esterske smole
Utjecaj vrste ugljičnog punila na toplinska i električna svojstva esterske smole
Marko Babić
U ovom radu opisan je utjecaj ugljičnih punila na toplinska i električna svojstva nezasićene poliester imidne smole (smole DB) odnosno priređenih nanokompozita. U radu je korišteno pet vrsta ugljičnih punila, a njihov maseni udio je 0,5 %, 1 % i 5 %. Kao punilo korišene su nanočestica aktivnog ugljena (CC), duge višestjenčane ugljikove nanocijevi (CT), kratke višestjenčane ugljikove nanocijevi (CK), duge višestjenčane ugljikove nanocijevi funkcionalizirane s karboksilnom...

Pages