Pages

Utjecaj žrtvujućeg agensa na stabilnost SnS2 fotoanode
Utjecaj žrtvujućeg agensa na stabilnost SnS2 fotoanode
Mihaela Ćorić
Cilj ovog rada bio je provesti fotoelektrokemijski proces dobivanja vodika te ispitati ponašanje SnS2 elektrode u vodenoj otopini 0.1 mol/dm3 NaCl uz dodatak čiste 1 i 3 mmol/dm^3 kofeinske kiseline (CA) ili kofeinske kiseline u kombinaciji s 1 mmol/dm^3 askorbinskom kiselinom (AA). Mjerenja su provedena za osvijetljene i neosvijetljene elektrode, a izvor svjetla bila je LED lampa. Provedena su i elektrokemijska ispitivanja na elektrodi od staklastog ugljika (GC elektroda) kako bi se...
Uvećanje sušionika s fluidiziranim slojem
Uvećanje sušionika s fluidiziranim slojem
Dario Klarić
Prilikom uvećanja procesa potrebno je provesti eksperimente u više geometrijski sličnih uređaja, nakon čega slijedi određivanje kriterija uvećanja. Dimenzijska analiza se ne može uspješno primijeniti na sušenje zbog utjecaja velikog broja parametara na kinetiku sušenja i zbog istovremenog odvijanja procesa prijenosa količine gibanja, topline i tvari. Kompleksna hidrodinamika fluidiziranog sloja često dovodi do neujednačenih hidrodinamičkih uvjeta strujanja. Režim strujanja...
Učinak dodatka ugljikovih nanocjevčica na vodljivost polimera
Učinak dodatka ugljikovih nanocjevčica na vodljivost polimera
Ivan Pucko
Polimerni nanokompoziti su novi pripadnici skupine kompozitnih materijala koji zbog svojih specifičnosti i još uvijek neistraženih mogućnosti privlače pozornost kako industrije, tako i znanosti. Nanopunila koja pokazuju najbolje karakteristike u kombinaciji s polimernim matricama su ugljikove nanocjevčice zbog iznimnih mehaničkih i električnih svojstava. U ovom završnom radu istraživan je utjecaj dodatka ugljikovih nanocjevčica na vodljivost polimera. Iz pregleda rezultata...
Učinak kompatibilizacije polietilena s otpadnim poliamidnim prahom na morfologiju i mehanička svojstva mješavina
Učinak kompatibilizacije polietilena s otpadnim poliamidnim prahom na morfologiju i mehanička svojstva mješavina
Iva Pavković
U ovom radu ispitana su mehanička svojstva čistih uzoraka polietilena (PE) i poliamida (PA), nekompatibiliniziranih mješavina PE/PA te kompatibilniziranih mješavina PE/PA/PEGMA. Kako bi se istražio utjecaj kompatiblizatora PEGMA na mehanička svojsva nekompatibliziranih mješavina ispitivana su rastezna svojstva testom jednoosnog naprezanja, relaksacijska svojstva testom relaksacije naprezanja te morfologija mješavina odabranih na temelju dobivenih mehaničkih svojstava. Uzorci su...
Učinak kompatibilizacije polietilena s otpadnim poliamidnim prahom na toplinska svojstva i stabilnost mješavina
Učinak kompatibilizacije polietilena s otpadnim poliamidnim prahom na toplinska svojstva i stabilnost mješavina
Katarina Bogović
U ovom radu ispitan je utjecaj dodatka kompatibilizatora PEGMA mješavinama PE/PA na toplinska svojstva i stabilnost. Nekompatibilizirane PE/PA i kompatibilizirane PE/PA/PEGMA mješavine pripremljene su u Brabender gnjetilici i hidrauličkoj preši postupkom iz taline. Toplinska svojstva čistih polimera polietilena (PE), poliamida (PA), kompatibilizatora PEGMA, nekompatibiliziranih PE/PA i kompatibiliziranih PE/PA/PEGMA mješavina istražena su primjenom diferencijalne pretražne...
Učinak kompatibilizatora na osnovu maleinskog anhidrida na morfologiju i mehanička svojstva mješavina polietilena i otpadnog poliamidnog praha
Učinak kompatibilizatora na osnovu maleinskog anhidrida na morfologiju i mehanička svojstva mješavina polietilena i otpadnog poliamidnog praha
Matija Novak
U ovom radu ispitivan je utjecaj kompatibilizatora PE-g-MA na morfologiju i mehanička svojstva mješavina polietilena (PE) i otpadnog poliamidnog praha (PA). Uzorci su pripremljeni umješavanjem na gnjetilici i prešanjem na hidrauličkoj preši. Morfologija pripremljenih uzoraka nekompatibiliziranih i kompatibiliziranih mješavina ispitivana je pretražnim elektronskim mikroskopom. Mehanička i relaksacijska svojstva ispitivana su testom jednoosnog istezanja na mehaničkoj kidalici....
Učinak kratkotrajnog kontakta s alkoholima na performanse komercijalnih RO membrana
Učinak kratkotrajnog kontakta s alkoholima na performanse komercijalnih RO membrana
Ivana Komparić
Membranske tehnologije pročišćavanja voda sve su atraktivnije za dobivanje pitke vode visoke kvalitete. S obzirom na sve veću potražnju za vodom uslijed porasta broja stanovništva i industrijalizacije te klimatskim promjenama, u posljednih deset godina, reverzna osmoza (RO) prevladavajuća je metoda desalinacije za dobivanje pitke vode iz mora i bočatih voda. Međutim, RO tehnologija suočava se s nedostacima poput relativno niskih flukseva vode koje imaju komercijalno dostupne...
Učinak kvantnomehaničkog tuneliranja u radu tranzistora
Učinak kvantnomehaničkog tuneliranja u radu tranzistora
Daniel Galov
Tranzistor predstavlja temelj svijeta mikroelektronike. Ova naprava omogućava funkcioniranje svih ostalih tehničkih naprava i samim time je nezamjenjiv čimbenik u daljnjem razvoju i usavršavanju tehnologije. Cilj ovog rada je povezivanje kvantne kemije s mikroelektronikom i upoznavanje s tzv. kvantim tranzistorom ili tranzistorom s efektom tuneliranja koji predstavlja, po svim empirijskim dokazima i istraživanjima koja su učinjena, novo poglavlje u optimizaciji rada svih tehnoloških...
Učinak nanopunila na toplinsku stabilnost polimera
Učinak nanopunila na toplinsku stabilnost polimera
Lucija Krmek
Cilj ovog rada bio je upoznati se s najvažnijim vrstama nanopunila i njihovim učincima na toplinsku stabilnost polimera, koji su prikazani istraživanjima brojnih znanstvenika, temeljenih na termogravimetrijskim rezultatima i analizama. Polimerni nanokompoziti pokazuju znatno bolja svojstva u usporedbi s čistim polimerom ili klasičnim kompozitom zahvaljujući dispergiranosti punila na nanorazini. Dosadašnja istraživanja pokazala su da dodatak nanopunila ima uglavnom pozitivan učinak...
Učinci Coriolisove sile u dinamici kemijskih reakcija
Učinci Coriolisove sile u dinamici kemijskih reakcija
Kristina Povijač
Poznato je da na dinamiku kemijske reakcije utječe više dinamičkih faktora kao što su npr. masa, sila i energija. Ovdje, u ovom radu, fokus je na Coriolisovoj sili koja djeluje uz centrifugalnu silu u rotirajućem sustavu, u ovom slučaju, atomu, odnosno na njezin utjecaj na brzinu sudara atoma i molekula koji dovode do nastanka produkata. U kvantnim izračunima, gdje međudjelovanja opisuju se energijama, potrebno je bilo Coriolisovu silu izraziti oblikom u kojem bi ona mogla...
Učinkovitost adsorbensa u procesu uklanjanja nečistoća iz pirolitičkih ulja različitog porijekla
Učinkovitost adsorbensa u procesu uklanjanja nečistoća iz pirolitičkih ulja različitog porijekla
Petra Gurović
Zbog masovne proizvodnje plastike udružene s njenom jednokratnom upotrebom stvaraju se sve veće količine plastičnog otpada koje završavaju u morima, oceanima, tlu pa čak i u hranidbenim lancima ljudi i životinja. Procesom pirolize moguće je riješiti problem zbrinjavanja istog tako da se preradi u visokovrijedne naftne proizvode. Pirolitička ulja iz plastike ili gume sadrže određenu količinu sumpora, klora, dušika i ostalih nečistoća koja smanjuju kvalitetu goriva te ih je...
Učinkovitost aktivnog mulja u obradi komunalne otpadne vode
Učinkovitost aktivnog mulja u obradi komunalne otpadne vode
Sanja Ivanušić
Čista voda i kanalizacijski sustav potrebe su današnjice, a pročišćavanje otpadnih voda je neophodno. Biološki postupci pročišćavanja komunalnih otpadnih voda najčešće uključuju proces s aktivnim muljem. Aktivni mulj je zajednica mikroorganizama odgovornih za razgradnju različitih onečišćujućih tvari prisutnih u komunalnoj otpadnoj vodi. Prisutna mikrobna zajednica pokazatelj je učinkovitosti rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda zbog povezanosti s...

Pages