Pages

Zaštita bakrenih spomenika kulture od urbane gradske atmosfere prevlakama umreženih primjenom gama-zračenja
Zaštita bakrenih spomenika kulture od urbane gradske atmosfere prevlakama umreženih primjenom gama-zračenja
Anja Marković
Urbana gradska atmosfera kao uzročnik ubrzane korozije je glavni „neprijatelj“ očuvanju spomenika kulture. U svrhu zaštite od korozije bakrenih spomenika, istraživanja se sve češće okreću kompaktnim i uređenim samoorganizirajućim monoslojevima (SAM) organskih tvari u ulozi zaštitnih slojeva na površini bakra. Cilj ovog rada bio je ispitati mogućnost korištenja SAM-ova linolelaitične kiseline kao oblika korozijske zaštite, te mogućnost umrežavanja formiranog sloja...
Zaštita korodiralih površina dugolančanim organskim kiselinama
Zaštita korodiralih površina dugolančanim organskim kiselinama
Marija Raspor
Cilj ovog rada je bio ispitati mogućnost zaštite korodiralih površina pomoću dugolančanih organskih kiselina. Eksperiment se proveo u simuliranoj morskoj vodi, odnosno 3%-tnoj otopini NaCl. Ispitivane su Cu/Ni elektrode koje su najprije bile izložene korozivnom mediju a potom se formirao film dugolančanih organskih kiselina uranjanjem u etanolne otopine 0,01M stearinske odnosno oktadecilfosfonske (ODPA) kiseline. Rezultati korozijskih ispitivanja provedenih linearnom polarizacijom,...
Zaštita metala prevlakama umreženih primjenom ionizirajućeg zračenja
Zaštita metala prevlakama umreženih primjenom ionizirajućeg zračenja
Kristijan Vesić
Cilj ovog rada bio je sintetizirati zaštitnu polimernu prevlaku nano-debljine na bakrenu elektrodu primjenom gama-zračenja. Prevlaka je rađena umrežavanjem samoorganizirajućih monoslojeva linolelaitične kiseline. Samoorganizirani monoslojevi su nanošeni na površinu bakrene elektrode metodom uranjanja. Uspoređivala se učinkovitost različitih prevlaka na bakru: oksidni sloj, odnosno prirodna zaštita bakra, samoorganizirani monosloj i monoslojevi umreženi različitim apsorbiranim...
Zaštita čelika inhibitorima korozije
Zaštita čelika inhibitorima korozije
Toni Alar
Cilj ovog rada bio je utvrditi mogućnost primjene dvaju derivata imidazola: 2-amino-5(6) – nitrobenzimidazola (1) i 2-aminobenzimidazola (2) kao inhibitora korozije u zaštiti ugljičnog čelika oznake C45E u kiselom i neutralnom kloridnom mediju. Ispitivanja su provedena u 0,5 M otopini HCl-a i neutralnoj 0,5 M otopini NaCl-a, sa i bez inhibitora, pri različitim koncentracijama 2-amino-5(6) – nitrobenzimidazola kako bi se utvrdila optimalna koncentracija. Primijenjene koncentracije...
Zaštitne prevlake za metale na osnovi PCL/nano-ZnO
Zaštitne prevlake za metale na osnovi PCL/nano-ZnO
Doroteja Novosel
Visoka hidrofobnost organskog alifatskog polimera PCL-a i antibakterijska svojstva anorganskog ZnO punila nano veličine omogućavaju dobivanje materijala specifičnih svojstava. U ovom radu istražena su svojstva nanokompozita na osnovi poli(ε-kaprolaktona) i nano-ZnO punila kao prevlaka za metale. PCL matrica i PCL/ZnO nanokompoziti pripravljeni su zamiješavanjem različitih koncentracija punila u otopini uz otapalo kloroform. Ispitivanja su provedena na metalnim pločicama: čelika,...
Zelena kemija primijenjena u tehnologiji obrade voda
Zelena kemija primijenjena u tehnologiji obrade voda
Laura Šoić
Danas milijuni ljudi u velikim dijelovima svijeta nemaju pristup vodama da zadovolje svoje osnovne potrebe. Industrijski postupci koriste značajnu količinu vode koja zahtijeva obradu prije ispuštanja u površinske vode. Komunalni sustavi za pročišćavanje otpadnih voda ispuštaju svoje efluente koji često utječu na vodene organizme. Zelena kemija može pružiti alate za zaštitu kvalitete vode s obzirom na sve veće globalne pritiske na smanjenje onečišćenja vode. Cilj ovoga rada...
Zelena sinteza 2-supstituiranih derivata benzoksazola s potencijalnim antitumorskim djelovanjem
Zelena sinteza 2-supstituiranih derivata benzoksazola s potencijalnim antitumorskim djelovanjem
Leda Kolarek
U ovom radu opisana je konvencionalna i zelena sinteza te strukturna karakterizacija 2-supstituiranih derivata benzoksazola s potencijalnim antitumorskim djelovanjem. O-alkilirani benzaldehidi (1-4) dobiveni su reakcijom 4-hidroksibenzaldehida i 4-hidroksi-3- metoksibenzaldehida s odgovarajućim alkilirajućim reagensom. Zatim su reakcijom O-alkiliranih benzaldehida (1-4) i o-aminofenola pripravljeni derivati Schiffovih baza (5-7). Reakcijom oksidativne ciklizacije Schiffovih baza (5-7)...
Zelena sinteza konjugata kinolina i ferocena primjenom mehanokemije
Zelena sinteza konjugata kinolina i ferocena primjenom mehanokemije
Ivona Čipor
U ovom radu opisana je sinteza novih konjugata 1,1'-disupstituiranih ferocena i kinolina povezanih 1,2,3-triazolilnom poveznicom (4a–d, 5a–d, 6a, 6b, 7a i 7b). 6-supstituirani derivati kinolona 1a–1d priređeni su Conrad-Limpachovom sintezom te su nadalje prevedeni u O- i N-propargilirane derivate kinolina, odnosno kinolona 2a–2d. Ciljani konjugati 1,1'-disupstituiranih ferocena i kinolina, odnosno kinolona 4a–d, 5a–d, 6a, 6b, 7a i 7b priređeni su bakrom(I) kataliziranom...
Zeleni kompoziti na bazi pluta
Zeleni kompoziti na bazi pluta
Sara Šušak
Posljednjih godina sve je veći interes za materijalima koji proizlaze iz obnovljivih izvora, uglavnom zbog sve veće zabrinutosti povezane s onečišćenjem okoliša, nakupljanjem otpada, njegovim odlaganjem kao i neizbježnog iscrpljivanja fosilnih izvora. Termoplastični biorazgradivi polimer polilaktid (PLA) nameće se kao izvrstan izbor te održiva alternativa petrokemijskim proizvodima. S druge strane, prirodno punilo pluto koje se dobiva od vanjske kore hrasta plutnjaka ima...
Zgrada gotovo nulte potrošnje energije
Zgrada gotovo nulte potrošnje energije
Alisa Kupus
S ciljem poboljšavanja energetske učinkovitosti zgrada u Europskoj Uniji donesena je Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada prema kojoj je zgrada gotovo nulte potrošnje energije zgrada koja ima vrlo visoku energetsku učinkovitost i ta približno nulta odnosno vrlo niska količina energije trebala bi se u značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora. Cilj ovoga rada je analizirati definiciju za zgrade približno nulte energije, navesti i opisati vrste energetski...
Značaj i određivanje raspodjele veličina čestica u čvrstim disperzijama
Značaj i određivanje raspodjele veličina čestica u čvrstim disperzijama
Luka Baždarić
Niska bioraspoloživost novih kemijskih entiteta u farmaceutskoj industriji uzrokovana je njihovom slabom topljivosti u vodi. Dosad, predstavljene su mnoge tehnike za povećanje topljivosti, a time i bioraspoloživosti djelatnih tvari. Obećavajući pristup povećanja topljivosti djelatnih tvari u oralnim dozirnim oblicima je priprava amorfnih čvrstih disperzija. Znanstveni radovi ukazuju na značaj raspodjele veličina čestica u farmaceutskim pripravcima i njezin utjecaj na topljivost i...
Značaj vodikove veze u nekim biokemijskim procesima
Značaj vodikove veze u nekim biokemijskim procesima
Marija Marić
Vodikova veza jedna je od nekovalentnih interakcija,jača od van der Waalsove sile, a slabija od kovalentne i ionske veze. Kroz povijest se definicija te interakcije sve više mijenjala i razvijala jer je pobuđivala sve više interesa. Otkriće i definicija vodikove veze objasnili su mnoge fenomene i njezina važnost postajala je sve jasnija. U ovom radu opisana je uloga vodikove veze u važnim biološkim molekulama kao što su DNK, proteini i enzimi. Bez tih molekula život ne bi bio...

Pages