Pages

Najnovija saznanja o industrijskoj primjeni limunske kiseline za pasivizaciju nehrđajućeg čelika
Najnovija saznanja o industrijskoj primjeni limunske kiseline za pasivizaciju nehrđajućeg čelika
Marijana Pavišić
Nehrđajući čelici iz dana u dan postaju sve značajniji u suvremenoj proizvodnji. Područje njihove uporabe sve se više proširuje. Međutim, u određenim uvjetima koji oslabljuju svojstvo samoobnavljanja njihovog pasivnog sloja, oni postaju vrlo skloni koroziji, posebno lokalnim korozijskim oštećenjima. U uvodnom dijelu ovog rada definirani su nehrđajući čelici, njihova podjela i vrste korozijskih oštećenja. Drugi dio usmjeren je na pasivizaciju nehrđajućeg čelika, ponajviše...
Najnoviji napredak u karakterizaciji RO/NF membrana
Najnoviji napredak u karakterizaciji RO/NF membrana
Josip Leko
U ovom radu opisana je karakterizacija RO i NF membrana, danas najnovijim i najtočnijim metodama. Uvid u površinsku strukturu membrana omogućava predviđanje njezinih separacijskih karakteristika i mogućnosti primjene. Rad daje pregled metoda kojima se karakteriziraju kemijska struktura, hidrofilnost, naboj i morfologija RO i NF membrana. To su: infracrvena spektroskopija, Raman spektroskopija, energetski disperzivna spektroskopija X – zrakama (EDS), fotoelektronska spektroskopija X...
Nanofluidi na osnovi transformatorskog ulja i željezovog oksida
Nanofluidi na osnovi transformatorskog ulja i željezovog oksida
Ivona Ivić
U ovom radu provedena su ispitivanja stabilnosti i primjenskih svojstava nanofluida na osnovi mineralnog transformatorskog ulja i nanočestica Fe3O4. Dosadašnja ispitivanja pokazala su kako dodatkom nanočestica u bazni fluid može doći do poboljšanja toplinske vodljivosti i probojnog napona baznog fluida. Rezultati preliminarnih ispitivanja gdje su upotrijebljene komercijalno dostupne površinski aktivne tvari (oleinska, palmitinska i stearinska kiselina) nisu pokazali zadovoljavajuću...
Nanočestice i utjecaj na zdravlje
Nanočestice i utjecaj na zdravlje
Katarina Kuzmec
Nanotehnologija je grana inženjerstva koja se bavi proizvodnjom jednodimenzijskih predmeta manjih od 100 nm. Nanomaterijali su materijali s vanjskim dimenzijama ili unutarnjim strukturama mjereni u nanometrima te imaju različita svojstva i ponašanje u odnosu na grublje materijale sličnog kemijskog sastava. Nanočestice su dio nanomaterijala odnosno čestice promjera između 1 i 100 nm. Upravo zbog svoje male veličine, mogu predstavljati prijetnju ljudskom zdravlju i okolišu. Pod...
Nanošenje titanatnih nanocijevi na stakleni supstrat
Nanošenje titanatnih nanocijevi na stakleni supstrat
Matija Galjer
Nanotehnologija je područje koje neprestano donosi nova rješenja u raznim znanstvenim, tehnološkim, ekološkim i medicinskim djelatnostima. Nanodimenzionirani materijali posjeduju poneka drugačija svojstva od materijala makro-veličine. Ova specifična svojstva omogućuju korištenje nanočestica u posebne svrhe. Jedan od često korištenih nanodimenzioniranih materijala su titanatne nanocjevčice. One posjeduju neka izvanredna svojstva, kao što su fotokatalitička aktivnost i velika...
Napredni destilacijski procesi - pregled i primjena
Napredni destilacijski procesi - pregled i primjena
Marija Jerolimov
Destilacija je najzastupljeniji separacijski proces u industriji, o čemu najbolje govori podatak da 3% ukupne potrošnje energije u svijetu odlazi na proces destilacije. No unatoč tome ima nisku termodinamičku djelotvornost. Zbog toga se traže najbolji i najjeftiniji načini za optimiranje procesa destilacije. U ovom radu su opisani razvoji i izvedbe triju naprednih destilacijskih procesa sa svojim prednostima i nedostacima, a to su destilacijska kolona s razdjelnom stijenkom, toplinski...
Napredni separacijski procesi pročišćavanja biodizela
Napredni separacijski procesi pročišćavanja biodizela
Irena Tomurad
Kako bi se postigli propisani standardi kvalitete biodizela potrebno je nakon sinteze provesti i njegovo pročišćavanje. Pri tome se koriste različite metode pročišćavanja kojima je cilj, uz postizanje zadovoljavajuće kvalitete goriva, i očuvanje okoliša, što u konačnici otvara mogućnost zamjene konvencionalnog dizela s biodizelom. Proizvodnjom biodizela dolazi do nastanka produkta koji sadrži onečišćenja neprihvatljiva za upotrebu u dizelskim motorima. Nakon razdvajanja...
Nedestruktivne metode analize slitina olova
Nedestruktivne metode analize slitina olova
Mia Marić
Tankoslojna kromatografija je brza i učinkovita analitička metoda za odvajanje i detekciju brojnih metalnih kationa. Radi svoje jednostavnosti i niskih troškova jedna je od najčešće korištenih kromatografskih tehnika. Sastoji se od nekoliko koraka koji uključuju nanošenje uzoraka na kromatografsku podlogu, razvijanje kromatograma te vizualizacija komponenata uzorka. Detekcijske metode mogu biti destruktivne i nedestruktivne, a temelje se na kemijskim i fizikalnim načelima....
Neenergetska potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj
Neenergetska potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj
Filip Taradi
U radu je obrađena neenergetska potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj. Opisana je namjena i podjela potrošnje prirodnog plina. Posebno je obrađena neenergetska potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj s načinima prerade prirodnog plina, te proizvodima prerade prirodnog plina. Glavninu potrošnje prirodnog plina u neenergetske svrhe u Hrvatskoj predstavlja petrokemijska industrija tj. tvrtka Petrokemija d.d. iz Kutine u proizvodnji čađe, amonijaka i uree koji su...
Neidealno strujanje u cijevnim reaktorima
Neidealno strujanje u cijevnim reaktorima
Ana Reiter
U ovom radu istraživano je odstupanje od idealnog strujanja u modelnim cijevima. Rad je zasnovan na eksperimentalnim podacima dobivenim na temelju uvođenja trasera kroz tri različite cijevi (prazna kratka cijev, cijev sa slojem staklenih kuglica i duga spiralna cijev), mjereći njihov odziv na impulsni poremećaj. Dobivene krivulje raspodjele vremena zadržavanja poslužile su za izračunavanje srednjeg vremena zadržavanja i disperzijskog broja. Iz dobivenih i izračunatih vrijednosti...
Niskotemperaturna katalitička oksidacija toluena u metalnom monolitnom reaktoru
Niskotemperaturna katalitička oksidacija toluena u metalnom monolitnom reaktoru
Tanja Zmijanac
Onečišćenje okoliša kao posljedica urbanizacije i sve brže industrijalizacije postaje sve veći problem u svijetu. Hlapljivi organski spojevi (VOC) su velik izvor onečišćenja zraka i dovode do značajnog ugrožavanja ekosustava kao i do ozbiljnog narušavanja zdravlja ljudi. Iako u današnje vrijeme postoje različite tehnologije koje se primjenjuju u cilju smanjenja emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu, još uvijek postoji potreba za razvojem novih, inovativnih...
Nosivi (bio)kemijski senzori za primjene u fiziologiji sporta
Nosivi (bio)kemijski senzori za primjene u fiziologiji sporta
Katarina Cicvarić
Nosivi bežični kemijski senzori omogućavaju neinvazivnu i kontinuiranu analizu uzoraka, što nije moguće postići klasičnim analitičkim metodama i instrumentima. U ovom radu predstavljena su mjerenja provedena kako bi se ustanovio princip djelovanja te mogućnost primjene novog nosivog optičkog senzora u fiziologiji sporta. Kolorimetrijska karakterizacija pH osjetljivog bojila (2-fluoro-4-[4-(2-hidroksietansulfonil)-fenilazo]-6-metoksifenol (GJM-492) imobiliziranog na tekstilu od...

Pages