Pages

Optički nanosenzori dopirani fluorescentnim pH osjetljivim bojilima
Optički nanosenzori dopirani fluorescentnim pH osjetljivim bojilima
Mario Posavec
Cilj ovog rada jest priprava funkcionalnih nanočestica dopiranih fluorescentnim pH osjetljivim bojilima u svrhu razvoja novih optičkih nanosenzorskih sustava. Kao fluorescentna bojila korišteni su Rhodamin B, lipofilizirano Nile Blue bojilo i 2-piperidinilbenzimidazo[1,2-a]kinolin-6-karbonitril (spoj 1). Kao nosioci navedenih bojila, korištene su silika i polimerne nanočestice. Pripravljene su 3 vrste silika nanočestica (čestice 1, 2 i 3) modificiranom Stöberovom metodom. Čestice 1...
Optički senzori za određivanje iona teških metala temeljeni na benzimidazolu i benztiazolu
Optički senzori za određivanje iona teških metala temeljeni na benzimidazolu i benztiazolu
Leo Dorogi
Optički kemijski senzori za određivanje iona teških metala vrlo su bitni i atraktivni za znanost i industriju. Mogućnost njihove jednostavne i brze upotrebe na terenu te visoka selektivnost i preciznost, osnovne su karakteristike takvih senzora. Molekule temeljene na benzimidazolu i benztiazolu često se koriste u optičkim senzorima kao kromofori i / ili receptori za teške metale, jer mnoge pokazuju optičku aktivnost, kao i specifično vezanje nekih iona. U ovom radu predstavljeni su...
Organometalna sinteza i spektroskopska svojstva novih derivata 2H-kromen-2-ona
Organometalna sinteza i spektroskopska svojstva novih derivata 2H-kromen-2-ona
Sanja Barić
U ovom radu prikazana je sinteza, strukturna karakterizacija i in silico analiza derivata 2H-kromen-2-ona (1-4) supstituiranih u položaju 6 bromom, u položaju 3 nitro skupinom ili u položaju 4 arilpropinilnim supstituentima u svrhu ispitivanja njihovog antitumorskog djelovanja. Sonogashira-inom reakcijom 4-klormetil-7-metilkumarina s odgovarajućim arilnim terminalnim alkinima uz Pd-katalizator i CuI kao kokatalizator te uz bazu Et3N sintetizirani su derivati kumarina supstituirani u...
Organometalna sinteza novih derivata hidroksikumarina s potencijalnim antioksidativnim i citostatskim djelovanjem
Organometalna sinteza novih derivata hidroksikumarina s potencijalnim antioksidativnim i citostatskim djelovanjem
Mateja Toma
U ovom radu prikazana je sinteza, spektroskopska karakterizacija i in silico analiza derivata kumarina supstituiranih u položaju 3 ariletinilnim (1-3), alkiletinilnim (4-7), arilnim (11-14) ili 1,2,3-triazolnim supstituentima (21-24) te 3-azido kumarinskih derivata (18-20). Sonogashira-inom reakcijom 7-hidroksi-3-klor-4-metilkumarina s odgovarajućim arilnim ili alkilnim terminalnim alkinima uz Pd-katalizator sintetizirani su derivati kumarina supstituirani u položaju 3 (1-7) ariletinilnim...
Organska onečišćenja u lebdećim česticama u zraku
Organska onečišćenja u lebdećim česticama u zraku
Linda Kuzmanovski
Lebdeće čestice pripadaju skupini glavnih onečišćivala zraka koje ostavljaju trajne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, pojavljuju se u različitim veličinama, oblicima, koncentracijama i sastavima kao posljedica raznih prirodnih i antropogenih aktivnosti. Zbog promjenljivog kemijskog sastava lebdeće čestice predstavljaju i svojevrstan izazov u analizi te utvrđivanju izvora emisije, stoga im se u današnje vrijeme pridaje sve više pozornosti. U ovom radu provedena je analiza...
Otpuštanje djelatne tvari iz tableta dobivenih postupkom mokrog granuliranja
Otpuštanje djelatne tvari iz tableta dobivenih postupkom mokrog granuliranja
Lucija Vuković
Zbog jednostavne primjene i mogućnosti preciznog doziranja djelatne tvari, tablete su najčešće korišteni oblik gotovog lijeka. Kvalitetnim izborom pomoćnih tvari, modifikacijom sadržaja tableta te različitim tehnologijama izrade moguće je oblikovati različite vrste farmaceutskih oblika te utjecati na svojstva gotovih tableta. Cilj ovog rada bio je ispitati kako svojstva mješavina za tabletiranje utječu na svojstva gotovih tableta i na ujednačenost sadržaja djelatne tvari te...
Pepeo biomase
Pepeo biomase
Renata Avgustinović
Povezivanja znanosti i tehnologije sa gospodarstvom i industrijom dovela su nas do spoznaja o važnosti korištenja biomase. Energija biomase se smatra energijom budućnosti. Ozbiljni početak iskorištavanja biomase u Hrvatskoj kao energenta trenutno je vezan za drvnu industriju, što je logično, kada se uzme u obzir da se koristi vlastiti nusproizvod čime se postiže rentabilnost. Korištenje šumske biomase kao nositelja energije ima pozitivan utjecaj na lokalne, regionalne i globalne...
Pesticidi - utjecaj i posljedice
Pesticidi - utjecaj i posljedice
Daria Dronjak
Industrijskim razvojem i nekontroliranim iskorištavanjem prirodnih bogatstava dolazi do poremećaja prirodne ravnoteže na Zemlji. Tlo, voda i zrak postaju onečišćeni kao i ljudska hrana čime je ugroženo ljudsko zdravlje. Pesticide treba uzeti kao nužno zlo koji u ovom trenutku pomažu čovječanstvu osigurati dovoljan izvor hrane, ali pravi izazov upravo je u traženju načina proizvodnje koji neće tlo, vodu i zrak onečistiti tim spojevima. U ovom radu prikazane su pozitivne i...
Planirani dobavni pravci prirodnog plina za Jugoistočnu Europu
Planirani dobavni pravci prirodnog plina za Jugoistočnu Europu
Kristian Nikolić
Cilj ovog rada je otkriti nove dobavne pravce prirodnog plina za Jugoistočnu Europu. Na početku rada prikazane su opće karakteristike regije za prirodni plin što uključuje energetsko-ekonomsku sliku regije, postojeću plinsku infrastrukturu za transport i skladištenje prirodnog plina, dobavne pravce, sigurnost opskrbe kao i osnove trgovanja prirodnim plinom u plinskim čvorištima. Podaci pokazaju da je regija JI Europe neravnomjerno razvijena u plinskom sektoru jer neke zemlje niti ne...
Poboljšanje efikasnosti oksidacijske desulfurizacije korištenjem dodekafosfovolframove kiseline
Poboljšanje efikasnosti oksidacijske desulfurizacije korištenjem dodekafosfovolframove kiseline
Denija Krivičić
Naftni proizvodi općenito u današnje vrijeme imaju široku primjenu te se najvećim dijelom koriste kao goriva za motore s unutarnjim izgaranjem pri čemu se u atmosferu oslobađaju štetni sumporovi (SOx) i dušikovi oksidi (NOx). Stoga zahtjevi naftne prerađivačke industrije podliježu strožim ekološkim propisima u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. Kako bi se smanjio udio sumpora, frakcije nafta najčešće se obrađuju hidrodesulfurizacijskim (HDS) procesom. Kako bi se...
Poboljšanje korozijske otpornosti nehrđajućeg čelika primjenom fosfonskih kiselina
Poboljšanje korozijske otpornosti nehrđajućeg čelika primjenom fosfonskih kiselina
Damir Žuljević
Nehrđajući čelik je danas jedan od najčešće korištenih materijala u različitim dijelovima industrije zbog svojih zavidnih svojstava. To je legirani materijal s minimalnim udjelom kroma od 10,5 % te maksimalnim udjelom ugljika od 1,2 %. Zbog određenog udjela kroma nehrđajući čelik tvori pasivni sloj na površini materijala čime se sprječava korozija materijala. Premda se radi o materijalu koji pasivira, ipak je podložan pojavi pittinga. Stoga je u ovom radu provedeno...
Poboljšanje mješljivosti u kompozitima poli(alkil-metakrilata) i celuloze kemijskom funkcionalizacijom
Poboljšanje mješljivosti u kompozitima poli(alkil-metakrilata) i celuloze kemijskom funkcionalizacijom
Matej Štivojević
Polimerni kompoziti danas, zbog svojih svojstava, imaju brojne primjene u različitim granama ljudske djelatnosti i omogućavaju napredak svakodnevnog života. Celuloza kao punilo u kompozitima sve se više koristi zbog svoje velike dostupnosti, bioobnoljivosti i biorazgradljivosti zbog čega pridonosi zaštiti okoliša, na što se danas stavlja veliki naglasak. Osnovni problem primjene celuloze kao punila u polimernim kompozitima je njena mješivost s polimernom matricom. Kako bi se...

Pages