Pages

Energetski i ekološki aspekti industrijskih revolucija
Energetski i ekološki aspekti industrijskih revolucija
Maja Žužić
Svjedoci smo sve izraženijih klimatskih promjena i posljedično prirodnim katastrofama koje su uzrokovane nebrigom za okoliš kroz proteklih dvije stotine godina. U ovom radu analizirano je postojeće energetsko i ekološko stanje preko posljedica prve i druge industrijske revolucije. Posljedice prve industrijske revolucije, u smislu njenog djelovanja na okoliš, puno su poznatije jer je ona u potpunosti završila, dok su posljedice na okoliš druge industrijske revolucije još nepoznate...
Energetski i okolišni aspekti ETS sustava u prehrambenoj industriji
Energetski i okolišni aspekti ETS sustava u prehrambenoj industriji
Maja Kovačić
U ovom je radu opisan sustav trgovanja emisijskim jedinicama Europske Unije (EU ETS) i specifične značajke koje se odnose na postrojenja prehrambene industrije koja sudjeluju u sustavu trgovanja. Opisane su osnovne značajke i mogućnosti primjene šumske biomase kao zamjene za prirodni plin u proizvodnji procesne topline u postrojenjima prehrambene industrije. Opisani su glavni utjecaji izgaranja šumske biomase na okoliš. Analizirane su novčane uštede za tipično postrojenje...
Energetski potencijal miješanog komunalnog otpada
Energetski potencijal miješanog komunalnog otpada
Valentina Čorak
Otpad nastaje kao posljedica svih ljudskih aktivnosti, a njegovo djelovanje može uzrokovati emisije u vode, zrak i tlo, koje mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi i okoliš. Koliki će taj utjecaj biti, ovisi o količini i svojstvima otpada te načinu na koji se njime gospodari. Prema redu prvenstva gospodarenja otpadom, prioritet je sprečavanje nastanka otpada, potom slijedi priprema za ponovnu uporabu, zatim recikliranje, dok je postupak energetske oporabe otpada i odlaganje otpada,...
Energetsko iskorištavanje otpada
Energetsko iskorištavanje otpada
Dinko Đurđević
Porastom životnog standarda, modernizacijom, širenjem društva i povećanjem kupovne moći stanovništva stvaraju se sve veće količine otpada koje je potrebno zbrinuti, a njihovo odlaganje na odlagalištima postaje sve opasnije i sve manje ekonomično. Velika količina otpada koja se odlaže u blizini većih naselja i gradova ima negativan utjecaj na zdravlje ljudi i kvalitetu života u tim mjestima. Problem otpada nije samo u njegovom zbrinjavanju već se radi o nizu elemenata kao što...
Enzimatska razgradnja PLA i PLA/HPC biorazgradivih polimera
Enzimatska razgradnja PLA i PLA/HPC biorazgradivih polimera
Antonela Bošković
Alifatski poliesteri razgrađuju se jednim ili kombinacijom više mehanizama npr. hidrolizom, enzimskom, mikrobnom i toplinskom razgradnjom. Brzina razgradnje je ovisna o nekoliko čimbenika, uključujući i stupanj kristalnosti, hidrofilnost, sastav kopolimera, molekulsku masu, molekulnu građu, veličinu i geometriju uzoraka, i uvjete u okruženju razgradnje poput pH i temperature. Razgradnja u okolišu je praktički nepromjenjiva in vivo, stoga svojstva polimera u konačnici određuju...
Enzimatska sinteza 6-cijano-4-ketoheksan kiseline
Enzimatska sinteza 6-cijano-4-ketoheksan kiseline
Anita Perešin
U ovom radu provedena je enzimska reakcija katalizirana enzimom sintaza 2-sukcinil-5-enolpiruvil-6-hidroksi-3-cikloheksen-1-karboksilne kiseline (MenD) s α-ketoglutaratom kao donorskim supstratom i akrilonitrilom kao akceptorskim supstratom, uz tiamin difosfat kao koenzim i magnezijev ion kao kofaktor. Reakcija je provedena u kotlastom reaktoru tijekom koje je praćena i aktivnost enzima. Osim toga proveden je i ponovljivi šaržni eksperiment. U ovom eksperimentu mjerena je koncentracija...
Enzimatska sinteza 6-cijano-4-ketoheksanske kiseline
Enzimatska sinteza 6-cijano-4-ketoheksanske kiseline
David Lešnjak
Cilj ovog rada bio je istražiti enzimatsku reakciju kataliziranu sintazom 2-sukcinil-5- enolpiruvil-6-hidroksi-3-cikloheksen-1-karboksilne kiseline uz kratkolančani α-ketoglutarat kao donorski supstrat, akrilonitril kao akceptorski supstrat, tiamin difosfat kao koenzim, te magnezijev sulfat kao kofaktor. Istraživan je utjecaj različitih vrijednosti temperature, pH i koncentracije svih reakcijskih komponenti na brzinu reakcije. Iz prikupljenih eksperimentalnih podataka su procijenjeni...
Enzimatska sinteza metalnih nanočestica
Enzimatska sinteza metalnih nanočestica
Saša Braičić
U ovom radu provedena je sinteza nanočestica s ljuskom od zlata, srebra i cinka, te jezgrom od enzima ureaze Sinteza nanočestica zlata i srebra provedena su u dušificiranoj redestiliranoj vodi, sa različitim koncentracijama zlata i srebra pri temperaturi T = 37 °C uz istu koncentraciju ureaze. Sinteza nanočestica cinka se provodila s različitim koncentracijama cinka i uree pri temperaturi T = 25 °C također uz istu koncentraciju ureaze. Tokom eksperimenata praćena je promjena...
Enzimska razgradnja PCL/BW mješavina
Enzimska razgradnja PCL/BW mješavina
Mirna Vujnović
Biorazgradivi materijali su od iznimne je važnosti u inženjerstvu tkiva jer se uklanja potreba za novim kirurškim zahvatom primjenjenog implantata, te osigurava prostor za rast prirodnog tkiva. U procesu razgradnje vrlo je važno postići brzinu koja omogućuje regeneraciju prirodnog tkiva na mjestu oštećenja. Biorazgradivi nosači moraju održavati mehaničku cjelovitost sve dok novo tkivo ne preuzme funkciju i potpuno ih zamijeni. Razgradnju materijala pokreće nekoliko mehanizama,...
Enzimska razgradnja prirodnih polimera pri fiziološkim uvjetima
Enzimska razgradnja prirodnih polimera pri fiziološkim uvjetima
Andrea Lončarević
U današnje vrijeme, prirodni polimeri se sve više istražuju zbog biorazgradivosti koja se temelji na hidrolitičkom ili enzimskom djelovanju na kemijskim vezama u polimerima. Materijali koji imaju svojstvo biokompatibilnosti koriste se za medicinsku primjenu kao nosači lijekova, u inženjerstvu tkiva i kože, pri izradi srčanih zalistaka, proteza krvnih žila itd. Do njihove razgradnje dolazi u kontaktu s tjelesnim fluidima i tkivima, a produkti ne smiju biti toksični. Najčešće...
Evaluation of efficiency of biochemical processes at WWTP Blansko/Boskovice (Czech Republic) using standard analytical methods and on-line measurements
Evaluation of efficiency of biochemical processes at WWTP Blansko/Boskovice (Czech Republic) using standard analytical methods and on-line measurements
Ivona Bošnjak
The aim of the thesis is to evaluate the effectiveness of biochemical processes in the sewage treatment plant situated in the city of Boskovice (Czech Republic) using standard analytical procedures and comparing them with the information capability of online measurements methods. Water as natural resource is a part of huge biogeochemical cycle on Earth; thus, the wastewater treatment is fundamental part of this cycle. To date, many different processes for treatment the wastewater with...
Faktorski plan pokusa i analiza varijance pri miješanju prašaka
Faktorski plan pokusa i analiza varijance pri miješanju prašaka
Ema Vukelić
Farmaceutske industrija ulaže u istraživanja usmjerena na izučavanje i optimiranje proizvodnje tableta i smanjenje troškova. Cilj je ovog rada utvrditi utjecaj brzine miješanja praškastih pripravaka i udjela magnezijeva stearata na kvalitetu tablete. Miješane su tri komponente: granulirana PanExcea, saharoza i magnezijev stearat. Plan pokusa je proveden pomoću programskog paketa Design-Expert® 6 (Stat-Ease Inc.). Napravljen je faktorski plan s dvije varijable na dvije razine, s...

Pages