Pages

Ekstrakcija farmaceutika iz vode
Ekstrakcija farmaceutika iz vode
Kristina Tolić
Zbog sve veće potrošnje i proizvodnje, farmaceutici su sveprisutniji u okolišu. Mogu dospjeti u tlo, podzemne i površinske vode te tako uvelike utjecati na organizme u ekosustavu. Bez obzira što su postojani u niskim koncentracijama, njihovo otkrivanje u okolišu izaziva veliku zabrinutost za ljudsko zdravlje. U ovom radu razvijena je metoda za analizu trinaest farmaceutika (azitromicin, tiamulin, imatinib, febantel, torasemid, omeprazol, linezolid, prazikvantel, etodolac, sulfametazin,...
Ekstrakcija fenolnih spojeva iz komine masline
Ekstrakcija fenolnih spojeva iz komine masline
Luka Đuran
Diljem Mediterana provode se procesi obrade maslina uslijed kojih nastaje komina masline koja predstavlja čvrsti otpad. Ona sadrži vrijedne bioaktivne komponente koje nalaze primjenu u brojnim industrijama kao što su prehrambena, farmaceutska i kozmetička. Međutim, u komini masline također nalazimo veću koncentraciju lipida, organskih kiselina i fenolnih spojeva koji tijekom vremena svojim fitotoksičnim djelovanjem negativno utječu na okoliš. Kao što su pokazala prethodna...
Ekstrakcija glicerola iz biodizela sintetiziranog iz otpadnih ulja
Ekstrakcija glicerola iz biodizela sintetiziranog iz otpadnih ulja
Juraj Milačić
Ograničene količine nafte i fosilnih goriva te razni politički, gospodarski i ekonomski interesi bitan su čimbenik u pronalaženju i uporabi novih alternativnih i obnovljivih izvora energije. Tekuća biogoriva su zanimljiva alternativa za goriva mineralnog podrijetla zbog svojih mnogih prednosti. Biodizel, kao alternativno pogonsko gorivo za dizelske motore, predstavlja biorazgradivo, neotrovno i ekološki prihvatljivo gorivo koje bi trebalo zamijeniti ili barem smanjiti uporabu fosilnih...
Ekstrakcija glicerola iz biodizela sintetiziranog iz životinjskih masnoća
Ekstrakcija glicerola iz biodizela sintetiziranog iz životinjskih masnoća
Valentina Travančić
Ovisnost ljudi o energiji mijenjala se kroz povijest, kako su se otkrivali pojedini izvori energije. U današnje vrijeme svi gospodarski sektori, a posebice prometni sektor u najvećoj mjeri ovise o fosilnim gorivima. Međutim, emisije plinova koji nastaju izgaranjem fosilnih goriva nepovoljno utječu na okoliš i sva živa bića. Kako bi se smanjila ovisnost o fosilnim gorivima kao i reducirale štetne emisije fosilna je goriva potrebno zamijeniti alternativnim. Najčešće korišteno...
Ekstrakcija glicerola iz biodizela u kolonskom ekstraktoru s pulzirajućim pliticama
Ekstrakcija glicerola iz biodizela u kolonskom ekstraktoru s pulzirajućim pliticama
Ana Petračić
Cilj ovog rada bio je eutektičkim otapalom kolin-klorid/etilen-glikol (molarnog omjera 1:2,5) ekstrahirati slobodni glicerol iz sintetiziranog biodizela u koloni s pulzirajućim pliticama. Pripremljenom eutektičkom otapalu izmjerena su svojstva (indeks loma, pH, električna vodljivost te viskoznost) u ovisnosti o temperaturi i sadržaju vode. Za sintezu biodizela korišteno je suncokretovo ulje marke „Zvijezda“, kao čisto ulje te kao otpadno ulje nakon prženja krumpirića. Korištena...
Ekstrakcija pesticida iz uzorka čaja raspršenjem čaja kroz čvrstu fazu
Ekstrakcija pesticida iz uzorka čaja raspršenjem čaja kroz čvrstu fazu
Dijana Blažek
Čajevi predstavljaju vrlo osjetljivu poljoprivrednu kulturu, zbog toga što su osjetljivi na velik broj štetočina, osobito grinje, kukce koji se hrane listovima i gusjenice te na razne trave i bolesti. Kako bi se minimizirali ovi problemi, najjednostavniji način je korištenje velikog broja pesticida, odnosno tvari ili smjesa sa svrhom kontroliranja, uništavanja, sprječavanja i odbijanja bioloških organizama. Međutim, opasni ostaci pesticida u čaju povezuju se s poremećajima i...
Ekstrakcija piperina u ekološki prihvatljivim otapalima
Ekstrakcija piperina u ekološki prihvatljivim otapalima
Margarita Bužančić
Ekstrakcija je toplinski separacijski proces koji se koristi u raznim industrijskim granama zbog blagih uvjeta provedbe procesa. U većini slučajeva koriste se organska otapala koja često predstavljaju ekološki problem, zbog čega se kontinuirano radi na razvoju različitih novih, ekološki prihvatljivih otapala. Istraživanja su pokazala da ekološki prihvatljiva niskotemperaturna eutektička otapala mogu biti adekvatna zamjena hlapivim organskim otapalima. U novije vrijeme, istražuje...
Ekstrakcija polifenolnih spojeva iz kožice grožđa raspršenjem matice uzorka kroz čvrstu fazu
Ekstrakcija polifenolnih spojeva iz kožice grožđa raspršenjem matice uzorka kroz čvrstu fazu
Barbara Prišlin
Polifenoli predstavljaju skupinu spojeva biljnog podrijetla, čiju strukturu čini jedan ili više aromatskih prstena s jednom ili više hidroksilnih skupina. Uobičajena su sastavnica ljudske prehrane te se u različitim količinama nalaze u voću, povrću, vinu, voćnim sokovima, čaju i kavi. Polifenoli se u crnom grožđu nalaze u kožici, sjemenki i mesu. Sastav i količina pojedinih polifenola ovisi o sorti grožđa, klimatskim uvjetima, postupcima uzgoja vinove loze. Cilj ovog rada je...
Ekstrakcija ulja iz biljaka
Ekstrakcija ulja iz biljaka
Marija Rimac
Proces ekstrakcije se često koristi u kemijskoj i farmaceutskoj, a nešto rjeđe u prehrambenoj industriji. U ovom radu je opisano dobivanje ulja iz sjemena oraha, lješnjaka, badema i suncokreta, i to sirovina domaćeg i industrijskog porijekla. Proces se odvijao pomoću Soxhletovog ekstraktora, koristeći organska otapala n-heksan i n-heptan. Iako je prinos na ulju prilikom ekstrakcije otapalom veći nego kod drugih postupaka dobivanja ulja, kao što su centrifugiranje i prešanje, ona se...
Elektrodijaliza - pregled stanja
Elektrodijaliza - pregled stanja
Miroslav Štos
Otpadne vode predstavljaju velik problem za okoliš jer svojim odlaganjem na njega uvelike utječu. Zato je često potrebno ukloniti određene kontaminante iz vode kako bi se ona mogla ispustiti iz sustava, ali i ponovno koristiti kao tehnološka voda ili čak kao voda za piće, ovisno o početnoj sirovini. U ovom radu opisan je jedan od načina uklanjanja tih kontaminanata, membranska operacija elektrodijaliza. Kako bi se dobila šira slika o važnosti te metode separacije, opisane su...
Elektrokatalitička oksidacija fenolnih kiselina na površini elektrode od grafitne paste modificirane TiO2 nanočesticama
Elektrokatalitička oksidacija fenolnih kiselina na površini elektrode od grafitne paste modificirane TiO2 nanočesticama
Tena Gvozdanović
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj umješavanja TiO2 nanočestica u elektrodu od grafitne paste na cikličke voltamograme fenolnih kiselina, odnosno njihovih derivata topivih i netopivih u vodi. Također cilj je bio osmisliti strategiju primjene nanočesticama modificirane elektrode u svrhu istraživanja antioksidativnog djelovanja fenolnih kiselina usporedbom sa antioksidativnim standardima. Kao vodotopivi antioksidativni standardi odabrane su mokraćna i askorbinska kiselina te je...
Elektrokemijska depozicija NiOOH/Nafion kompozitnih elektroda
Elektrokemijska depozicija NiOOH/Nafion kompozitnih elektroda
Mia Plenča
U ovom radu provedena je elektrokemijska anodna depozicija Ni(III) oksida na zlatnu elektrodu s i bez prisustva Nafion membrane. Depozicija je provedena potenciostaskom metodom na dva različita potencijala, E1=1,1 V i E2 = 1,2 V. Dobivene elektrode testirane su metodom cikličke voltametrije u 0,1 M otopini KOH kroz vremenski interval od jednog sata. Rezultati pokazuju da prisustvo Nafiona ima značajan utjecaj na elektrokemijska svojstva dobivenih slojeva. Razlike se očituju u...

Pages