Pages

Nanošenje stabilnih ZnO prevlaka na supstrate različitih geometrija
Nanošenje stabilnih ZnO prevlaka na supstrate različitih geometrija
Mihovil Medić
U ovom radu je eksperimentalno ispitan utjecaj modifikacije staklenih podloga različitih geometrija na morfologiju ZnO slojeva, pokrivenost površine i prionjivost prevlake. Prevlake su dobivene metodom taloženja iz otopine. Staklene podloge su hidrolizirane ili žarene i uronjene u alkoholnu otopinu cinkova acetata dihidrata u metanolu te stavljene u sušionik na temperaturu od 55 °C i vrijeme 41 – 44 h. Dobivene prevlake su uglavnom cvjetićaste morfologije. Hidroliza se pokazala...
Nanošenje titanatnih nanocijevi na stakleni supstrat
Nanošenje titanatnih nanocijevi na stakleni supstrat
Matija Galjer
Nanotehnologija je područje koje neprestano donosi nova rješenja u raznim znanstvenim, tehnološkim, ekološkim i medicinskim djelatnostima. Nanodimenzionirani materijali posjeduju poneka drugačija svojstva od materijala makro-veličine. Ova specifična svojstva omogućuju korištenje nanočestica u posebne svrhe. Jedan od često korištenih nanodimenzioniranih materijala su titanatne nanocjevčice. One posjeduju neka izvanredna svojstva, kao što su fotokatalitička aktivnost i velika...
Napredne tehnologije za karakterizaciju mikroorganizama koji razgrađuju ksenobiotike
Napredne tehnologije za karakterizaciju mikroorganizama koji razgrađuju ksenobiotike
Ivana Terzić
Globalno onečišćenje ksenobioticima predstavlja stalnu antropogenu prijetnju i izaziva ozbiljnu zabrinutost za okoliš. Industrijalizacija, porast populacije i promjena načina života rezultirali su stvaranjem raznih novih onečišćujućih tvari. Mnogi ksenobiotici smanjuju kakvoću okoliša zbog svoje toksičnosti, produljene postojanosti i ograničene biorazgradljivosti što uključuje i visok potencijalni rizik za ljude i životinje. Mikroorganizmi koriste ksenobiotike kao izvore...
Napredni destilacijski procesi - pregled i primjena
Napredni destilacijski procesi - pregled i primjena
Marija Jerolimov
Destilacija je najzastupljeniji separacijski proces u industriji, o čemu najbolje govori podatak da 3% ukupne potrošnje energije u svijetu odlazi na proces destilacije. No unatoč tome ima nisku termodinamičku djelotvornost. Zbog toga se traže najbolji i najjeftiniji načini za optimiranje procesa destilacije. U ovom radu su opisani razvoji i izvedbe triju naprednih destilacijskih procesa sa svojim prednostima i nedostacima, a to su destilacijska kolona s razdjelnom stijenkom, toplinski...
Napredni oksidacijski procesi kao predtretman biološkoj obradi voda onečišćenih polivinil kloridom
Napredni oksidacijski procesi kao predtretman biološkoj obradi voda onečišćenih polivinil kloridom
Lorena Valek
Kontinuirana upotreba plastike u svakodnevnom životu dovodi do sve veće prisutnost plastičnog otpada u okolišu. Veliku zabrinutost predstavljaju čestice mikroplastike (MP) koje zbog svoje veličine i drugih svojstava mogu imati štetan utjecaj na brojne organizme i ukupni ekosustav. Izrazito negativan učinak mogu imati mikročestice poli(vinil-klorida) (PVC-a) jer tijekom njihove razgradnje dolazi do otpuštanja klorida u okoliš uz mogućnost nastajanja toksičnih međuprodukata. S...
Napredni poluvodički materijali za fotokatalitičku primjenu
Napredni poluvodički materijali za fotokatalitičku primjenu
Ina Polić
Fotokataliza jest reakcija koja se odvija kada poluvodički materijal, odnosno fotokatalizator apsorbira kvant svjetlosti i u pobuđenom stanju fotokatalizator sudjeluje u kemijskim pretvorbama. Fotokataliza je promjena u kinetici kemijske reakcije potaknuta djelovanjem svjetla u kontaktu s fotokatalizatorom. Uslijed adsorpcije kvanta svjetlosti veće energije od energije zabranjene zone poluvodičkog materijala dolazi do nastajanja elektron-šupljina parova (elektroni iz valentne vrpce...
Napredni separacijski procesi pročišćavanja biodizela
Napredni separacijski procesi pročišćavanja biodizela
Irena Tomurad
Kako bi se postigli propisani standardi kvalitete biodizela potrebno je nakon sinteze provesti i njegovo pročišćavanje. Pri tome se koriste različite metode pročišćavanja kojima je cilj, uz postizanje zadovoljavajuće kvalitete goriva, i očuvanje okoliša, što u konačnici otvara mogućnost zamjene konvencionalnog dizela s biodizelom. Proizvodnjom biodizela dolazi do nastanka produkta koji sadrži onečišćenja neprihvatljiva za upotrebu u dizelskim motorima. Nakon razdvajanja...
Napredni sustavi opskrbe vode u udaljenim zajednicama
Napredni sustavi opskrbe vode u udaljenim zajednicama
Josip Tepić
Cilj ovog rada bio je prikazati rješavanje problema najosnovnijih ljudskih potreba kao što su nedostatak pitke vode i električne energije. Takvi problemi pogađaju najčešće dvije vrste zajednica: prenapučene nerazvijene zemlje, i male udaljene zajednice kao što su primjerice udaljeni i rijetko naseljeni otoci s nedostatnom infrastrukturom. Uz nedostatak klasične infrastrukture kao što su vodovodna i strujna mreža, glavne prepreke su siromaštvo, udaljenost od naseljenijih mjesta,...
Nedestruktivne metode analize slitina olova
Nedestruktivne metode analize slitina olova
Mia Marić
Tankoslojna kromatografija je brza i učinkovita analitička metoda za odvajanje i detekciju brojnih metalnih kationa. Radi svoje jednostavnosti i niskih troškova jedna je od najčešće korištenih kromatografskih tehnika. Sastoji se od nekoliko koraka koji uključuju nanošenje uzoraka na kromatografsku podlogu, razvijanje kromatograma te vizualizacija komponenata uzorka. Detekcijske metode mogu biti destruktivne i nedestruktivne, a temelje se na kemijskim i fizikalnim načelima....
Neenergetska potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj
Neenergetska potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj
Filip Taradi
U radu je obrađena neenergetska potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj. Opisana je namjena i podjela potrošnje prirodnog plina. Posebno je obrađena neenergetska potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj s načinima prerade prirodnog plina, te proizvodima prerade prirodnog plina. Glavninu potrošnje prirodnog plina u neenergetske svrhe u Hrvatskoj predstavlja petrokemijska industrija tj. tvrtka Petrokemija d.d. iz Kutine u proizvodnji čađe, amonijaka i uree koji su...
Neidealno strujanje u cijevnim reaktorima
Neidealno strujanje u cijevnim reaktorima
Ana Reiter
U ovom radu istraživano je odstupanje od idealnog strujanja u modelnim cijevima. Rad je zasnovan na eksperimentalnim podacima dobivenim na temelju uvođenja trasera kroz tri različite cijevi (prazna kratka cijev, cijev sa slojem staklenih kuglica i duga spiralna cijev), mjereći njihov odziv na impulsni poremećaj. Dobivene krivulje raspodjele vremena zadržavanja poslužile su za izračunavanje srednjeg vremena zadržavanja i disperzijskog broja. Iz dobivenih i izračunatih vrijednosti...
Neidealno strujanje u modelnim cijevima
Neidealno strujanje u modelnim cijevima
Katarina Licht
U ovom je radu istraživano odstupanje od idealnog strujanja u modelnim cijevima. Provedeni su eksperimenti u tri cijevi: ravnoj praznoj cijevi, cijevi ispunjenoj staklenim kuglicama i praznoj spiralnoj cijevi. Dobivene su krivulje raspodjele vremena zadržavanja te su izračunate vrijednosti srednjeg vremena zadržavanja i disperzijskog broja. Iz izračunatih vrijednosti može se raspravljati o profilu strujanja u sve tri cijevi.

Pages