Pages

Odabir metode za provedbu ekstrakcije polifenola iz lista trputca
Odabir metode za provedbu ekstrakcije polifenola iz lista trputca
Antonia Škarica
Biljke su važan dio ishrane ljudi te se zbog svog sastava od davnina koriste u terapeutske svrhe. Njihovi sekundarni metaboliti, polifenoli, osim što imaju važnu ulogu u fiziologiji biljke, pokazuju brojne zdravstvene dobrobiti koje se sve više istražuju. Zbog blagotvornih komponenti koje posjeduju, bilježi se porast korištenja biljaka u prehrambenoj, kozmetičkoj te farmaceutskoj industriji. U ovom radu ispitivana je ekstrahirana koncentracija polifenola iz usitnjenog i osušenog...
Odabir otapala za separaciju homogenih azeotropa
Odabir otapala za separaciju homogenih azeotropa
Paola Dolinar
Osnovni cilj ovoga rada je usporediti učinkovitost različitih otapala za separaciju dvokomponentne azeotropne smjese etanola i vode procesom ekstrakcijske destilacije. Za separaciju dvokomponentne azeotropne smjese kao pomoćna komponenta koristi se glicerol i niskotemperaturno eutektičko otapalo pripravljeno od kolin klorida i glicerola u molnom omjeru 1:2. Eksperimentalno je određena baždarna krivulja ovisnosti indeksa loma o koncentraciji etanola u smjesi s vodom koja se koristila...
Odabir pseudoreferentne elektrode za sustav unutarnje katodne zaštite
Odabir pseudoreferentne elektrode za sustav unutarnje katodne zaštite
Barbara Šimanović
Ovaj rad baziran je na problemu iz prakse gdje je došlo do korozije unutarnje stjenke čeličnih bojlera te je bilo potrebno odabrati adekvatnu katodnu zaštitu. Cilj rada bio je ispitati mogućnost primjene različitih metalnih materijala kao pseudoreferentnih elektroda u sustavima unutarnje katodne zaštite. Metali na kojima se vršilo ispitivanje su titan, nikal-krom i bakar-nikal legura. Navedenim metalima određivao se korozijski potencijal pri različitim temperaturama u trajanju od...
Odabir sustava za provedbu sferične kristalizacije
Odabir sustava za provedbu sferične kristalizacije
Ivan Vučić
Kristalizacija je jedan od najvažnijih procesa u farmaceutskoj industriji budući da se većina djelatnih tvari proizvodi u kristalnom obliku. Sferičnom kristalizacijom omogućava se istodobno odvijanje kristalizacije i aglomeracije što rezultira formiranjem kristalnih sfernih oblika koji se mogu direktno tabletirati što pogoduje smanjenju broja koraka pri formulaciji lijeka. Ceritinib je djelatna tvar lijeka Zykadia® koji se koristi za liječenje odraslih osoba s metastatskim...
Određivanje analitičkih značajki čvrstofazne amonij-selektivne elektrode
Određivanje analitičkih značajki čvrstofazne amonij-selektivne elektrode
Željka Boček
U ovom radu primjenom elektroanalitičkih tehnika određene su analitičke značajne čvrstofazne amonij-selektivne elektrode – osjetljivost, granica detekcije, linearno područje, vrijeme odziva, stabilnost i selektivnost. Uz navedene analitičke značajke ispitana je i reverzibilnost u linearnom području. Na poliimidnu podlogu inkjet ispisom naneseni su srebrni elektrodni supstrat i grafenski čvrsti kontakt. Nakon termičkog i fotonskog sinteriranja na pripremljenu elektrodu nakapana...
Određivanje antiparazitika u aktivnom mulju
Određivanje antiparazitika u aktivnom mulju
Monika Šego
Postrojenja za obradu otpadnih voda u najvećem broju koriste konvencionalnu biološku metodu obrade otpadnih voda aktivnim muljem. Međutim, sam aktivni mulj postaje izlazni produkt takve obrade otpadnih voda kojeg treba zbrinuti. Prije zbrinjavanja treba ga analizirati. U ovom slučaju pratit ćemo antiparazitike (albendazol, febantel i mebendazol) u aktivnom mulju kromatografskom metodom nakon ekstrakcije otapalima. Antiparazitici se sve više proizvode zbog sve većeg broja kućnih...
Određivanje debljine film ovojnice Ibuprofen tableta NIR spektrometrijom
Određivanje debljine film ovojnice Ibuprofen tableta NIR spektrometrijom
Ivana Juriša
U ovom radu određivana je debljina film ovojnice na tabletama, koje kao aktivnu tvar sadrže ibuprofen (Neofen i Ibuprofen tablete), primjenom infracrvene spektrometrije u bliskom infracrvenom području (NIR). Kreiran je matematički model pomoću kojeg se može odrediti debljina film ovojnica tableta na temelju snimljenog NIR spektra. Uzorci su snimljeni transmisijski i refleksijski, s ovojnicom, ali i bez ovojnice koja je skinuta guljenjem. Za izradu umjernog modela korišteni su...
Određivanje ekotoksičnosti ksenobiotika prisutnih u okolišu
Određivanje ekotoksičnosti ksenobiotika prisutnih u okolišu
Karlo Grgurević
U današnje vrijeme, zbog brzog rasta broja stanovništva dolazi i do sve veće ljudske potražnje za brojnim organskim i anorganskim tvarima. Velika proizvodnja farmaceutika, pesticida, proizvoda za osobnu njegu i dr. zahtjeva zbrinjavanje velike količine otpadnih tvari. Iako postoje uspješni načini zbrinjavanja otpada, uslijed rada metabolizma živih bića te nekontrolirane ljudske aktivnosti, u okoliš svakodnevno dospijevaju brojne sintetske tvari u vrlo niskim koncentracijama....
Određivanje ekotoksičnosti ksenobiotika račićima Daphnia magna
Određivanje ekotoksičnosti ksenobiotika račićima Daphnia magna
Kristina Kukrika
Industrijalizacija, urbanizacija, intenzivan rast broja stanovništva te potreba za poboljšanjem kvalitete života uzrokuju sve veću potražnju za uporabom pesticida i plastike. Procjena rizika utjecaja ksenobiotika na okoliš uglavnom je usmjerena na analizu učinka čistih tvari, a manje na njihove smjese, iako su upravo smjese najčešće prisutne u okolišu. Problem sa smjesama tvari je mogućnost pojave sinergizma odnosno povećanja toksičnosti u odnosu na zasebne komponente. U ovom...
Određivanje elektrokemijskih svojstava Li-polimer galvanskih članaka
Određivanje elektrokemijskih svojstava Li-polimer galvanskih članaka
Nikola Mihaljević
Elektrokemijska impedancijska spektroskopija i metoda diferencijalnog kapaciteta su korištene u ovom radu u svrhu istraživanja degradacijskih mehanizama litij-ionskih galvanskih članaka. Testiranja su provođena na odabranom litij-polimernom galvanskom članku (model Cellevia LP402030) nominalnog kapaciteta 190 mA h. Degradacija članka je provođena sukcesivnim punjenjem i pražnjenjem u rasponu napona 2,75 – 4,2 V kroz 300 ciklusa. Nakon svakih 50 ciklusa konstruiran je Ragoneov graf,...
Određivanje elementarnih onečišćenja u fosamprenavir kalciju ICP tehnikom
Određivanje elementarnih onečišćenja u fosamprenavir kalciju ICP tehnikom
Maja Halužan
Diplomski rad opisuje razvoj analitičke metode za određivanje elementnih onečišćenja u djelatnoj farmaceutskoj supstanciji fosamprenavir kalciju. Onečišćenja u lijekovima mogu biti organskog ili anorganskog porijekla i potjecati od različitih izvora, te potencijalno mogu ugroziti djelotvornost lijekova ili utjecati na sigurnost primjene. U radu je dan detaljan pregled važnosti kontrole anorganskih onečišćenja, te su opisane prednosti primjene ICP-MS tehnike u usklađivanju sa...
Određivanje energije zabranjene zone Taucovom metodom
Određivanje energije zabranjene zone Taucovom metodom
Marija Tkalčević
U radu je predstavljena metoda određivanja zabranjene zone poluvodiča korištenjem UV-Vis difuzne refleksijske spektroskopije. Detaljno je opisana sama tehnika difuzne refleksijske spektroskopije, postupak transformacije difuzijskog refleksijskog spektra u Kubelka-Munk funkciju kao i konstrukcija Taucova grafičkog prikaza, odnosno određivanje zabranjene zone. Uzorci TiO2, ZnO te ZrO2 prvo su podvrgnuti rendgenskoj difrakcijskoj analizi kako bi se dobio uvid u njihov fazni sastav, odnosno...

Pages