Pages

Određivanje farmaceutika u aktivnom mulju
Određivanje farmaceutika u aktivnom mulju
Antonela Čović
Farmaceutici su kemijske tvari koje se koriste u liječenju i spriječavanju bolesti. Smatraju se novim onečišćivalima jer za njih nema propisana zakonska doza prilikom ispuštanja obrađenih otpadnih voda u okoliš. Zbog povećane potrošnje farmaceutika oni su sve više prisutni u okolišu, vodama, tlu i sedimentu. Razlog tomu je što se male molekule farmaceutika ne mogu ukloniti u potpunosti klasičnim metodama obrade otpadnih voda farmaceutskih industrija, a zadržavaju se...
Određivanje fenola u otpadnim vodama
Određivanje fenola u otpadnim vodama
Matea Sudar
Opstanak svijeta i živih bića ovisi o vodi pa nedostatak vodenih resursa dovodi do ozbiljnih problema. Više od 50 % svjetske populacije se suočava s nestašicom vode. Neki od uzroka tome su konstantan rast stanovništva, onečišćenje površinskih i podzemnih voda, neodgovarajuća raspodjela vodenih resursa te povremene suše. Onečišćena voda jednako utječe i na životinjski i biljni svijet. Smrt mnogih vodenih životinja posljedica je ulaska onečišćene vode u more. Budući da...
Određivanje fizikalno-kemijskih svojstava i in silico analiza odabranih amino-1,3-benzotiazina
Određivanje fizikalno-kemijskih svojstava i in silico analiza odabranih amino-1,3-benzotiazina
Ana Penava
Apsorpcija, distribucija, mehanizam i ekskrekcija lijekova ključni su parametri u istraživanju i razvoju lijekova koji određuju bioraspoloživost lijekova i njihov utjecaj na ljudski organizam. Potencijalna biološka aktivnost određenih spojeva može se ispitati in silico analizom. Lipofilnost je jedno od najvažnijih fizikalno-kemijskih svojstava lijekova jer opisuje odnos lijekova i njihovih bioloških, farmakokinetičkih i metaboličkih svojstava. Logaritamska vrijednost particijskog...
Određivanje ftalata u vodi plinskom i tekućinskom kromatografijom
Određivanje ftalata u vodi plinskom i tekućinskom kromatografijom
Antonija Karakaš
Ftalati su aditivi plastici koji se dodaju kako bi se osigurala njezina bolja mehanička svojstva. Razgradnjom plastike u okolišu nastaju čestice mikroplastike i nanoplastike koje postaju biopokretljive te uzrokuju velike i brojne probleme na cijeloj planeti Zemlji. Naime, sitne čestice plastike, uključujući i ftalate, ušle su u hranidbeni lanac i biogeokemijski ciklus te negativno utječu na rast, razvoj i zdravlje organizama. Ftalati uzrokuju ftalatni sindrom te kao endokrini...
Određivanje glifosata ionskom kromatografijom
Određivanje glifosata ionskom kromatografijom
Marija Kosir
Kromatografske metode su među najvažnijim metodama u analitičkoj kemiji jer omogućuju istovremeno odjeljivanje, identifikaciju i kvantitativno određivanje sastojaka u složenim smjesama. Ionska kromatografija (IC), često primjenjivana u industriji, vrlo je važna za analiziranje uzoraka koji sadrže ionske čestice. Najnoviji trendovi u kromatografiji općenito, pa time i u ionskoj, vezani su uz vezanje (uparivanje) više kromatografskih sustava u svrhu poboljšanja osjetljivosti...
Određivanje granične molekulske mase ultrafiltracijskih membrana u obliku ravne plahte
Određivanje granične molekulske mase ultrafiltracijskih membrana u obliku ravne plahte
Valerija Matković
Ultrafiltracija (UF) je membranski separacijski proces koji se koristi u različitim granama industrije za pročišćavanje produkata, kod obrade otpadnih voda, te za dobivanje pitke vode i vode visoke čistoće koju pojedine industrije zahtijevaju. Kako bi procesi ultrafiltracije bili što uspješniji i kako bi se dobili podatci o separacijskim svojstvima membrane potrebno je provesti karakterizaciju. Jedan od najjednostavnijih načina karakterizacije ultrafiltracijskih membrana je...
Određivanje interakcijskih parametara u vodenim dvofaznim sustavima
Određivanje interakcijskih parametara u vodenim dvofaznim sustavima
Leonard Bauer
U radu je prikazan postupak modeliranja ravnoteže u vodenom dvofaznom sustavu voda – polietilenglikol – (NH4)2SO4 pri atmosferskom tlaku i temperaturi 25 °C. Na temelju literaturnih podataka istražena je primjenjivost modela koeficijenta aktivnosti NRTL modificiranog prema Wu i suradnicima, modificiranog Pitzerovog virijalnog modela te empirijskog modela dobivenog kombiniranjem Merchukove jednadžbe za opis binodalne krivulje s Othmer-Tobiasovim izrazom za nagib veznih linija. Posebna...
Određivanje kemoterapeutika u sedimentu
Određivanje kemoterapeutika u sedimentu
Ivana Mađor-Božinović
Kemoterapeutici su lijekovi prirodnog ili sintetskog podrijetla i koriste se za sprječavanje i liječenje bolesti kod ljudi i životinja. Zbog povećane potrošnje sve su više prisutni u okolišu, vodama, tlu i sedimentu u nekontroliranim količinama. O njima ne postoji dovoljno podataka da bi se dobio uvid u njihovo ponašanje i utjecaj na okoliš, stoga se smatraju "novim zagađivalima". Farmaceutici ispitivani u ovom radu pripadaju različitim grupama farmaceutika prema djelovanju:...
Određivanje koncentracije heksacianoferata primjenom tankoslojne ionsko-selektivne elektrode
Određivanje koncentracije heksacianoferata primjenom tankoslojne ionsko-selektivne elektrode
Sara Krivačić
Ovaj rad bavi se modificiranjem te ispitivanjem plošnih all–solid ionsko–selektivnih elektroda. Elektrode su prireĊene tehnikom printanja na plastificiranoj podlozi pri ĉemu je kao tinta korišteno nanosrebro. Modifikacije su provedene u 1 mM i 2 mM otopini kalijeva heksacianoferata(II) podešene ionske jakosti pomoću 0,1 M otopine NaNO3, a ukljuĉuju kemijsko i elektrokemijsko oslojavanje metalne elektrode slabotopljivom soli srebrovog heksacianoferata(II). Kemijsko oslojavanje...
Određivanje konstante disocijacije površinski samoformiranih alkantiola terminiranih karboksilnim ili aminskim skupinama elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom
Određivanje konstante disocijacije površinski samoformiranih alkantiola terminiranih karboksilnim ili aminskim skupinama elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom
Arben Beriša
Ispitivanje samoformirajućih monoslojeva (SAM-ova) na površini zlatne elektrode provedeno je dvjema metodama: cikličkom voltametrijom i elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom. Za tu svrhu korišteni su sljedeći tioli: cisteamin, n-acetilcistein i L-cistein. Osim karakteristične sulfhidrilne skupine koje sadrže navedeni tioli, sadrže i druge funkcionalne skupine (karboksilne i/ili aminske) koji ioniziraju pri različitim pH vrijednostima što najviše ovisi o samoj strukturi...
Određivanje konstante disocijacije površinski samoformiranih kratkolančanih alkilnih tiola cikličkom voltametrijom
Određivanje konstante disocijacije površinski samoformiranih kratkolančanih alkilnih tiola cikličkom voltametrijom
Mia Zaračko
Određivanje konstante disocijacije samoformiranih monoslojeva kao i karakterizacija modificirane elektrode provodilo se elektrokemijskom metodom cikličke voltametrije. Ispitivana su tri samoformirajuća sloja na Au elektrodi: mezo-2,3-dimerkaptojantarna kiselina (DMSA), N-acetilcistein(NAC) i L-cistein (Cys). Svaki od spojeva u svojoj strukturi sadrži funkcionalne skupine koje ioniziraju u različitim područjima pH. U tu svrhu pripremljeni su Britton-Robinson puferi širokog spektra...
Određivanje konstanti disocijacije izabranih farmaceutika spektrofotometrijskom metodom
Određivanje konstanti disocijacije izabranih farmaceutika spektrofotometrijskom metodom
Magdalena Ondrušek
U ovom radu određene su konstante disocijacije (KK) šest farmaceutika (nitrofurantoin, sulfametazin, hidroksiklorokin, cefdinir, metoklopramid i trimetoprim) spektrofotometrijskom metodom. Korišteni su puferi ionske jakosti 0,1 mol/L s rasponom pH-vrijednosti od 3,45 – 10,11. Spektofotometrijskom analizom dobivene su ovisnosti apsorbancije o pH-vrijednosti za svaki farmaceutik iz kojih je određena pKK vrijednost pronalaženjem točke infleksije. Rezultati pokazuju da svi ispitivani...

Pages