Paginacija

Fotokemijske i termičke transformacije β,β'-disupstituiranog 2-benzofuril-derivata o-divinilbenzena u kiselom mediju
Fotokemijske i termičke transformacije β,β'-disupstituiranog 2-benzofuril-derivata o-divinilbenzena u kiselom mediju
Monika Marković
U cilju proučavanja fotokemijskog ponašanja derivata o-divinilbenzena, Wittigovom reakcijom sintetiziran je 2-benzofurilni-derivat o-divinilbenzena 1. Novosintetizirani derivat 1 podvrgnut je fotokemijskim reakcijama u kiselom mediju kako bi se ispitao utjecaj pH na reakcijski mehanizam. Reakcije osvjetljavanja početnog spoja 1 provedene su pri 350 nm te je dobiveno 5 produkata. Benzobiciklo[3.2.1]oktadienski fotoprodukt 3 i dimerni derivat 6 dobiveni su i u prethodnim istraživanjima u...
Fotokemijske reakcije stiril-derivata furana, pirola i tiofena
Fotokemijske reakcije stiril-derivata furana, pirola i tiofena
Ivan Peretin
Rad sadržava pregled fotokemijskih reakcija 2- i 3-supstituiranih furanskih derivata o-divinil benzena, stiril-supstituiranih kondenziranih derivata furana, disupstituiranih stiril-derivata furana te distirilfuranskih derivata. 2- supstituirani furanski derivati o-divinilbenzena kao glavni produkt daju intramolekulske [2+2] benzobicklo[3.2.1]okta-2,6-dienske fotocikloadukte, 3- supstituirani furanski derivati o-divinilbenzena [2+2] fotocikloadicijske benzobiciklo[2.1.1]heksenske strukture...
Fotokemijske transformacije 2-[2-(2-etenilfenil)etenil]-5-metiltiofena
Fotokemijske transformacije 2-[2-(2-etenilfenil)etenil]-5-metiltiofena
Ana Lužaić
Cilj ovog rada je sintetizirati tiofenski derivat o-divinilbenzena kao prekursor za daljnju sintezu potencijalno aktivnih bioloških spojeva. β-supstituirani 5-tiofenski derivat o-divinilbenzena 1 sintetiziran je Wittigovom reakcijom u dva stupnja. Spoj 1 dobiven je u obliku smjese cis- i trans- izomera. Dobiveni spoj 1 okarakteriziran je 1H NMR spektroskopijom, UV spektroskopijom i masenom spektrometrijom nakon čega su napravljena preliminarna fotokemijska ispitivanja. Novosintetizirani...
Fotokemijske transformacije 3-piridinskih derivata stilbena
Fotokemijske transformacije 3-piridinskih derivata stilbena
Ramiza Ahmetović
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje diheterostilbenskih sustava sintetiziran je novi diheterostilbenski derivat s piridinskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetiziran je novi derivat kao smjesa cis,cis-, cis,trans- i trans,trans-izomera. Izolirani trans,trans-izomer, odnosno 1,2-bis(2-(piridin-3-il)vinil)benzen (1) u potpunosti je okarakteriziran modernim spektroskopskim metodama (jednodimenzionalni i dvodimenzionalni NMR, UV, IR)....
Fotokemijske transformacije 4-piridinskih derivata stilbena
Fotokemijske transformacije 4-piridinskih derivata stilbena
Kristina Pavlović
U cilju nastavka proučavanja fotokemijskog ponašanja heterocikličkih analoga distiril-benzena i priprave novih, potencijalno biološki aktivnih, heteropolicikličkih spojeva sintetizirani su piridinski derivati distiril-benzena. Wittigovom reakcijom sintetiziran je 1,2-bis(2-(piridin-4-il)vinil)benzen kao smjesa cis,cis-, cis,trans- i trans,trans-izomera. Cis,trans- i trans,trans-izomeri okarakterizirani su modernim spektroskopskim metodama (jedno- i dvodimenzionalna NMR te UV/Vis) i na...
Fotokemijske transformacije β,β'-disupstituiranog 3-furanskog derivata o-divinilbenzena
Fotokemijske transformacije β,β'-disupstituiranog 3-furanskog derivata o-divinilbenzena
Mateja Markotić
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje supstituiranih o-divinilbenzena razvijena je sinteza novih supstituiranih o-divinilbenzena s furanskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetiziran je β,β’–disupstituiran 3-furanski derivat o-divinilbenzena (1) u obliku smjese 3 izomera. Fotokemijskom reakcijom spoja 1 dobiven je novi produkt 2. Novo pripremljeni spojevi u potpunosti su okarakterizirani spektroskopskim metodama.
Fotolitička i fotokemijska razgradnja atrazina u cijevnom reaktoru
Fotolitička i fotokemijska razgradnja atrazina u cijevnom reaktoru
Borna Božiković
Od dana kada je čovjek stvorio pesticide te ih počeo koristiti, oni su postali onečišćivala jer ih je izuzetno teško razgraditi prirodnim putem. Pesticidi imaju neka pozitivna svojstva no jednom kada uđu u vodeni sustav postaju problem zbog svog štetnog utjecaja. Zbog tih štetnih utjecaja, kako na čovjeka tako i na biljni i životinjski svijet, neki pesticidi uvršteni su na listu prioritetnih tvari Direktive 2013/39/EU, među njima i atrazin, te se njihova koncentracija u vodenom...
Fotolitička razgradnja albendazola u okolišu
Fotolitička razgradnja albendazola u okolišu
Alan Badrov
U ovom radu istražena je fotolitička razgradnja albendazola djelovanjem umjetnog Sunčevog zračenja. Osim izravne, istražena je i neizravna razgradnja ispitivanjem utjecaja huminskih kiselina (1, 5 i 10 mg L^-1), nitrata (1 i 3 mg L^-1), karbonata (80 i 420 mg L^-1) te utjecaj pH-vrijednosti (5, 7 i 9). Dobiveni rezultati pokazali su da je u svim eksperimentima došlo do smanjenja koncentracije albendazola na manje od 40 % početne vrijednosti unutar prvih 15 minuta sunčanja. Otopina...
Fotolitička razgradnja nitrofurantoina
Fotolitička razgradnja nitrofurantoina
Martina Kocijan
Farmaceutici prisutni u okolišu mogu se razgraditi na različite načine. Za farmaceutike koji nisu podložni biorazgradnji i hidrolizi, direktna i indirektna fotoliza djelovanjem Sunčeve svjetlosti najznačajniji je put abiotičke razgradnje u površinskim vodama. Cilj ovoga rada bio je proučiti direktnu i indirektnu fotolitičku razgradnju farmaceutika nitrofurantoina. Otopine nitrofurantoina pripremljene su u MilliQ vodi s pH-vrijednostima 4, 6, 8 i 10, izvorskoj vodi, sintetskoj...
Fotooksidativna razgradnja pesticida u vodi
Fotooksidativna razgradnja pesticida u vodi
Monika Vurovec
Zbog sve veće primjene, različiti pesticidi su otkriveni u vodenom okolišu diljem svijeta; u podzemnim, površinskim i pitkim vodama. Svrstavaju se u tzv. nova onečišćivala koja pokazuju veliku toksičnost, kako za ljude, tako i za cijeli vodeni ekosustav. Neki pesticidi nalaze se na listi prioritetnih tvari Direktive 2013/39/EU, pa se njihova koncentracija u vodenom okolišu kontinuirano prati. Osim toga, razvijaju se različite metode njihovog uklanjanja iz otpadnih voda. Primarne i...
Fototransformacije spojeva prisutnih u eteričnim uljima
Fototransformacije spojeva prisutnih u eteričnim uljima
Ana Škunca
Dobra topljivost eteričnih ulja u drugim biljnim uljima i laka apsorpcija kroz kožu omogućuje im primjenu u medicinskoj masaži i aromaterapiji. Komponente eteričnih ulja male su molekulske mase s 10-15 ugljikovih atoma u molekuli. Najvećim dijelom se sastoje od terpena (monoterpeni i seskviterpeni) i fenilpropanskih derivata. Glavnu grupu terpena u eteričnom ulju jele, bora i kleke čine monoterpeni, kod eteričnog ulja lovora to su oksigenirani monoterpeni, dok se eterično ulje...
Fraktali
Fraktali
Marina Jukić
Prirodu je nemoguće opisati pomoću standardnih geometrijskih likova kao što su kvadrati, krugovi i sl. Za opisivanje složenih struktura koje pronalazimo u prirodi (planine, oblaci, korijenje biljaka) koristimo fraktale i fraktalnu geometriju. Ovaj dio matematike, koji se počeo naglo razvijati tek krajem 20. stoljeća, našao je svoju primjenu u znanosti, tehnologiji, medicini pa čak i astronomiji, premda se očekuje još veći razvoj. U ovom radu je obrađen pojam fraktala kao i neki...

Paginacija