Paginacija

"One-pot" sinteza novih derivata benztiazola
"One-pot" sinteza novih derivata benztiazola
Nika Žuža
U ovom radu opisana je „one-pot“ sinteza 6-(4-aril/alikl-1,2,3-triazolil)-2-arilbenztiazola, u jednoj reakcijskoj posudi bez izolacije međuprodukata. 6-azido derivati benztiazola nastaju in situ reakcijom 6-amino-2-arilbenztiazola s tert-butilnitritom i TMSN3. Klik reakcijom kataliziranom bakrom nastalih 6-azidobenztiazola i odgovarajućih terminalnih alkina priređeni su derivati benztiazola supstituirani u položaju 2 arilnim supstituentom i 4-supstituiranim 1,2,3-triazolnim prstenom...
'Click' reakcijom do novih kumarinskih derivata 1,2,3-triazola
'Click' reakcijom do novih kumarinskih derivata 1,2,3-triazola
Ivona Krošl
Cilj ovog rada bila je sinteza novih biološki aktivnih 1,4-disupstituiranih derivata kumarina i 1,2,3-triazola. 4-Klormetilni kumarinski derivati s hidroksi i metoksi supstituentima u poloţaju 6 ili 7 kumarinskog prstena priređeni su Pechmanovom ciklizacijom koji su zatim prevedeni nukleofilnom supstitucijom u azidne derivate, kao ključne prekursore,. Hibridi kumarina i 1,2,3-triazola pripravljeni su Huisgenovom 1,3- dipolarnom cikloadicijom terminalnih alkina i kumarinskih azida...
1,2,3-triazolni derivati benzoksazola: zelena sinteza i strukturna karakterizacija
1,2,3-triazolni derivati benzoksazola: zelena sinteza i strukturna karakterizacija
Maja Mandić
U ovom radu opisana je četverostupanjska sinteza 1,2,3-triazolnog derivata benzoksazola konvencionalno i metodama zelene kemije. Reakcijom kondenzacije 4-hidroksibenzaldehida i 2-aminofenola sintetizirana je Schiffova baza 1 u najvećem iskorištenju konvencionalno (90 %), koja je potom oksidativnom ciklizacijom prevedena u derivat benzoksazola 2 priređen u najvećem iskorištenju konvencionalno (34.9 %). Mikrovalovima potpomognutom reakcijom propargiliranja derivata benzoksazola 2...
1,2,3-triazolni derivati benztiazola: sinteza i strukturna karakterizacija
1,2,3-triazolni derivati benztiazola: sinteza i strukturna karakterizacija
Ivona Čipor
U ovom radu opisana je sinteza novih benztiazolnih derivata supstituiranih 1,2,3-triazolnim prstenom. Pristupom molekulske hibridizacije povezane su alifatske i aromatske strukturne komponente s benztiazolnom jezgrom premoštene 1,2,3-triazolnom poveznicom. Reakcijom 2-supstituiranih 6-aminobenztiazola s tert-butilnitritom i trimetilsilil-azidom u acetonitrilu pripravljeni su 6-azido derivati benztiazola 1-5, koji su nadalje mikrovalovima potpomognutom klik-reakcijom kataliziranom bakrom s...
1,2,3-triazolom premošteni konjugati kumarina i ferocena: sinteza i spektroskopska karakterizacija
1,2,3-triazolom premošteni konjugati kumarina i ferocena: sinteza i spektroskopska karakterizacija
Mara Majić
U ovom radu opisana je sinteza derivata kumarina i ferocena premoštenih 1,2,3-triazolnim prstenom. Perkinovom reakcijom pripravljen je derivat kumarina 1, koji je potom in situ s NaN3 preveden u 3-azido-4-hidroksikumarin (2). Knoevenagel-ovom reakcijom je sintetiziran 7-hidroksi-4-klormetilkumarin (4), koji je s NaN3 in situ preveden u 4-azidometilni derivat kumarina 5. O-alkiliranjem spoja 2 s propargil-bromidom uz K2CO3 sintetiziran je 3-azido-7-O-propargilkumarin (8). Klik reakcijom...
1,3-dipolarna cikloadicija alkina i azida
1,3-dipolarna cikloadicija alkina i azida
Josipa Milošević
Cilj ovog rada bila je regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih-1,2,3-triazolnih derivata L-askorbinske kiseline (2–11) kao spojeva s potencijalnim antitumorskim djelovanjem. 1,2,3-triazolni derivati (2–8) pripravljeni su reakcijom 1,3-dipolarne cikoladicije koja se temelji na konceptu “klik” kemije uz Cu(I) kao katalizator. Za sintezu spojeva 2–8 koristila se tandemska reakcija tosiliranog derivata L-askorbinske kiseline (1) i odgovarajućih terminalnih alkina bez izoliranja...
2D korelacija FTIR i UV-Vis spektara uzoraka Zn2SiO4 dopiranih s Co
2D korelacija FTIR i UV-Vis spektara uzoraka Zn2SiO4 dopiranih s Co
Andrej Terzin
Kobalt je rijedak i skup kemijski element koji zbog svojih specifičnih svojstava u modernome svijetu pronalazi mnogobrojne primjene. Opće je poznato da je otrovan za ljude te da ima štetan utjecaj na okoliš te se stoga njegova uporaba pokušava svesti na što manje količine. Jedna od čestih primjena kobalta je proizvodnja pigmenata, budući da određenim kemijskim spojevima daje izrazito plavu boju. Kobaltno plavo jedan je od najvažnijih anorganskih plavih pigmenata. Ovaj rad bavi se...
3D tisak tableta koje sadrže više djelatnih tvari
3D tisak tableta koje sadrže više djelatnih tvari
Emanuel-Nino Fiala
3D tisak omogućuje proizvodnju tableta s više različitih djelatnih tvari koje su korisne kod djece i osoba koje imaju poteškoća s gutanjem. Cilj ovog rada je modeliranje i 3D tisak kapsule koja kao glavnu djelatnu tvar sadrži dronedaron-hidroklorid ugrađen u polimerni filament, a kao pomoćnu tvar prah omega-3 masne kiseline. Hipoteza istraživanja jest da će se bioraspoloživost dronedaron-hidroklorida povećati uz prisutnost omega-3 masnih kiselina. U radu je pripremljena i...
3D-ispis reaktora za provedbu fotokemijskih reakcija
3D-ispis reaktora za provedbu fotokemijskih reakcija
Dora Vuković
Aditivna proizvodnja, koja se obično naziva 3D-ispisom, revolucionirala je proizvodnu industriju omogućivši stvaranje kompleksnih trodimenzionalnih objekata procesom dodavanja materijala sloj po sloj. Za razliku od konvencionalnih proizvodnih tehnika koje uključuju uklanjanje materijala za postizanje željenog oblika, aditivna proizvodnja stvara predmete preciznim polaganjem ili skrućivanjem materijala na kontroliran i precizan način. Tehnologije aditivne proizvodnje korištene u ovom...
3D-tiskane farmaceutske alternative
3D-tiskane farmaceutske alternative
Antonija Matal
3D-tiskanje omogućuje preciznija pakiranja i doziranja lijekova što je korak više prema budućnosti personaliziranih lijekova. Cilj ovog istraživanja je 3D-tiskanje tableta korištenjem pripremljenih filamenata koji sadrže dronedaron-hidroklorid. Filamenti su pripremljeni pomoću ekstrudera NoztekPro u okviru diplomskog rada studentice Monike Leskovar. Ukupno je pripremljeno jedanaest različitih filamenata pri tri različite temperature (150 ℃, 160 ℃, 170 ℃) i uz korištenje tri...
3D-tiskani oralni dozirni oblici dronedaron-hidroklorida
3D-tiskani oralni dozirni oblici dronedaron-hidroklorida
Kristina Kezerić
Tehnologija 3D-tiskanja u zadnje se vrijeme sve češće primjenjuje u farmaceutskoj industriji. Do sada je proizveden niz formulacija, uključujući one koje sadrže više djelatnih tvari, različite geometrije i karakteristika oslobađanja, a sve u svrhu okretanja prema konceptu personalizirane medicine. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati mogućnost primjene aditivne proizvodnje za izradu tableta različitih gustoća ispune koje sadrže djelatnu tvar dronedaron-hidroklorid. Praćene...
3D-tiskani oralni dozirni oblici punjeni disperzijom ulja i djelatne tvari
3D-tiskani oralni dozirni oblici punjeni disperzijom ulja i djelatne tvari
Andrea Milićević
Čvrsti oralni dozirni oblici zauzimaju najveći dio tržišta farmaceutske industrije i najbolje su primljeni kod pacijenata, no postoje razne poteškoće vezane za njihov razvoj, proizvodnju i primjenu. Implementacijom tehnologije 3D-tiska u ranoj fazi razvoja lijeka mogla bi se značajno smanjiti potrošnja resursa te bi se taj obično dugotrajan proces mogao znatno skratiti. Također, tehnologija 3D-tiska ima potencijal biti veliki korak ka proizvodnji personaliziranih lijekova. U ovom...

Paginacija