Paginacija

'Click' reakcijom do novih kumarinskih derivata 1,2,3-triazola
'Click' reakcijom do novih kumarinskih derivata 1,2,3-triazola
Ivona Krošl
Cilj ovog rada bila je sinteza novih biološki aktivnih 1,4-disupstituiranih derivata kumarina i 1,2,3-triazola. 4-Klormetilni kumarinski derivati s hidroksi i metoksi supstituentima u poloţaju 6 ili 7 kumarinskog prstena priređeni su Pechmanovom ciklizacijom koji su zatim prevedeni nukleofilnom supstitucijom u azidne derivate, kao ključne prekursore,. Hibridi kumarina i 1,2,3-triazola pripravljeni su Huisgenovom 1,3- dipolarnom cikloadicijom terminalnih alkina i kumarinskih azida...
1,2,3-triazolni derivati benztiazola: sinteza i strukturna karakterizacija
1,2,3-triazolni derivati benztiazola: sinteza i strukturna karakterizacija
Ivona Čipor
U ovom radu opisana je sinteza novih benztiazolnih derivata supstituiranih 1,2,3-triazolnim prstenom. Pristupom molekulske hibridizacije povezane su alifatske i aromatske strukturne komponente s benztiazolnom jezgrom premoštene 1,2,3-triazolnom poveznicom. Reakcijom 2-supstituiranih 6-aminobenztiazola s tert-butilnitritom i trimetilsilil-azidom u acetonitrilu pripravljeni su 6-azido derivati benztiazola 1-5, koji su nadalje mikrovalovima potpomognutom klik-reakcijom kataliziranom bakrom s...
1,2,3-triazolom premošteni konjugati kumarina i ferocena: sinteza i spektroskopska karakterizacija
1,2,3-triazolom premošteni konjugati kumarina i ferocena: sinteza i spektroskopska karakterizacija
Mara Majić
U ovom radu opisana je sinteza derivata kumarina i ferocena premoštenih 1,2,3-triazolnim prstenom. Perkinovom reakcijom pripravljen je derivat kumarina 1, koji je potom in situ s NaN3 preveden u 3-azido-4-hidroksikumarin (2). Knoevenagel-ovom reakcijom je sintetiziran 7-hidroksi-4-klormetilkumarin (4), koji je s NaN3 in situ preveden u 4-azidometilni derivat kumarina 5. O-alkiliranjem spoja 2 s propargil-bromidom uz K2CO3 sintetiziran je 3-azido-7-O-propargilkumarin (8). Klik reakcijom...
1,3-dipolarna cikloadicija alkina i azida
1,3-dipolarna cikloadicija alkina i azida
Josipa Milošević
Cilj ovog rada bila je regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih-1,2,3-triazolnih derivata L-askorbinske kiseline (2–11) kao spojeva s potencijalnim antitumorskim djelovanjem. 1,2,3-triazolni derivati (2–8) pripravljeni su reakcijom 1,3-dipolarne cikoladicije koja se temelji na konceptu “klik” kemije uz Cu(I) kao katalizator. Za sintezu spojeva 2–8 koristila se tandemska reakcija tosiliranog derivata L-askorbinske kiseline (1) i odgovarajućih terminalnih alkina bez izoliranja...
3D-tiskane farmaceutske alternative
3D-tiskane farmaceutske alternative
Antonija Matal
3D-tiskanje omogućuje preciznija pakiranja i doziranja lijekova što je korak više prema budućnosti personaliziranih lijekova. Cilj ovog istraživanja je 3D-tiskanje tableta korištenjem pripremljenih filamenata koji sadrže dronedaron-hidroklorid. Filamenti su pripremljeni pomoću ekstrudera NoztekPro u okviru diplomskog rada studentice Monike Leskovar. Ukupno je pripremljeno jedanaest različitih filamenata pri tri različite temperature (150 ℃, 160 ℃, 170 ℃) i uz korištenje tri...
3D-tiskani oralni dozirni oblici dronedaron-hidroklorida
3D-tiskani oralni dozirni oblici dronedaron-hidroklorida
Kristina Kezerić
Tehnologija 3D-tiskanja u zadnje se vrijeme sve češće primjenjuje u farmaceutskoj industriji. Do sada je proizveden niz formulacija, uključujući one koje sadrže više djelatnih tvari, različite geometrije i karakteristika oslobađanja, a sve u svrhu okretanja prema konceptu personalizirane medicine. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati mogućnost primjene aditivne proizvodnje za izradu tableta različitih gustoća ispune koje sadrže djelatnu tvar dronedaron-hidroklorid. Praćene...
3D-tiskani oralni dozirni oblici punjeni disperzijom ulja i djelatne tvari
3D-tiskani oralni dozirni oblici punjeni disperzijom ulja i djelatne tvari
Andrea Milićević
Čvrsti oralni dozirni oblici zauzimaju najveći dio tržišta farmaceutske industrije i najbolje su primljeni kod pacijenata, no postoje razne poteškoće vezane za njihov razvoj, proizvodnju i primjenu. Implementacijom tehnologije 3D-tiska u ranoj fazi razvoja lijeka mogla bi se značajno smanjiti potrošnja resursa te bi se taj obično dugotrajan proces mogao znatno skratiti. Također, tehnologija 3D-tiska ima potencijal biti veliki korak ka proizvodnji personaliziranih lijekova. U ovom...
3D-tiskanje kapsula kontroliranog otpuštanja
3D-tiskanje kapsula kontroliranog otpuštanja
Josip Vinčić
U posljednje vrijeme ubrzanim razvojem tehnologije 3D tiska otvorila se mogućnost njene primjene u mnogim industrijama, pa tako i u farmaceutskoj industriji. Tehnologija 3D tiska je zaslužna za modernizaciju farmaceutske industrije zbog brojnih prednosti poput jednostavnosti izrade modela i mogućnosti tiskanja složenih oblika. Prihvaćanje 3D tiska u farmaceutskoj industriji dokazuje i prva 3D tiskana tableta odobrena od strane FDA. U ovom istraživanju dizajnirana i 3D tiskana su dva...
Adijabatski kotlasti reaktor
Adijabatski kotlasti reaktor
Amanda Čavar
U adijabatskom kotlastom reaktoru se provodi reakcije sinteze octene kiseline hidrolizom anhidrida octene kiseline. S obzirom da je reakcija hidrolize egzotermna, temperaturnim osjetilom je praćena promjena temperature tijekom reakcije, koja se zapisivala u vremenskim razmacima od 10 s u memoriji računala. Dobiveni rezultati koristili su se za kinetičku analizu koja podrazumijeva izračunavanje reakcijske entalpije, izbor kinetičkog modela reakcije i procjenu parametara modela.
Adsorpcija albendazola na aktivni ugljen
Adsorpcija albendazola na aktivni ugljen
Marija Tadić
Adsorpcija je metoda separacije uzrokovana privlačnim silama između adsorbensa i molekula u plinu ili otopini koje se adsorbiraju. Koristi se za uklanjanje malih koncentracija tvari iz velikog volumena onečišćenog plina, za uklanjanje mirisa, uklanjanje hlapljivih otapala, za obradu otpadnih voda itd. Cilj ovog rada bio je ispitati učinkovitost adsorpcije na praškastom aktivnom ugljenu, tj. uklanjanje albendazola iz MilliQ vode na različitu količinu aktivnog ugljena. Koncentracije...
Adsorpcija albumina na ß-trikalcijev fosfat
Adsorpcija albumina na ß-trikalcijev fosfat
Monika Kovačević
Bolesti mišićno-koštanog sustava (lomovi, tumori i sl.) su među najučestalijim oboljenjima i pogađaju godišnje milijune ljudi širom svijeta. U njihovom liječenju se često koriste različiti implant-materijali, među kojima su, zbog sastava sličnog mineralnoj komponenti kostiju i zuba te izvrsne bioaktivnosti, najčešći kalcijevi fosfati. Kalcijevi fosfati koji se najviše koriste kao materijali za regeneraciju čvrstih tkiva su hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2, HA),...
Adsorpcija bojila za tekstil na poroznom kompozitnom nosaču
Adsorpcija bojila za tekstil na poroznom kompozitnom nosaču
Petra Blazinić
Cilj rada je priprava poroznog kompozitnog nosača na temelju kitozana (Cht) i hidroksiapatita (HAp) za primjenu u adsorpciji bojila Congo Red. Kitozan ima veliki potencijal u pročišćavanju otpadnih voda jer je jeftin materijal dobiven iz prirodnih izvora te je njegova upotreba kao biosorbenata vrlo isplativa. U ovom radu ispitan je adsorpcijski učinak kompozitnog kitozan-hidroksiapatitnog nosača te su rezultati uspoređeni s komercijalnim adsorbensom (aktivnim ugljenom). Sinteza...

Paginacija