Paginacija

Priprava i karakterizacija silicijem dopiranog visokoporoznog hidroksiapatit-kitozan kompozitnog materijala
Priprava i karakterizacija silicijem dopiranog visokoporoznog hidroksiapatit-kitozan kompozitnog materijala
Marija Posarić
Cilj rada bila je priprava visokokoporoznog silicijem dopiranog hidroksiapatit-kitozan kompozitnog materijala za potencijalnu primjenu u inženjerstvu koštanog tkiva. Inženjerstvo tkiva je interdiscplinarno područje koje primjenjuje načela prirodnih znanosti i inženjerstva usmjereno razvoju bioloških nadomjestaka za obnovu, održavanje ili unaprjeđenje funkcije oštećenog tkiva. U inženjerstvu koštanog tkiva koriste se biorazgradljivi polimerni materijali i bioaktivna keramika, kao...
Priprava i karakterizacija supstituiranog hidroksiapatita
Priprava i karakterizacija supstituiranog hidroksiapatita
Dominik Horvat
Cilj ovog rada bio je provedba hidrotermalne sinteze hidroksiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2, HAp) iz sipine kosti uz prisustvo metalnih iona stroncija (Sr2+) te karakterizacija uzoraka različitim instrumentalnim metodama (XRD, FTIR i TGA) kako bi se procijenila uspješnost ugradnje iona u strukturu hidroksiapatita. Ionske supstitucije utječu na različite parametre poput veličine kristalne rešetke, veličine kristalita ili morfologije što se odražava u promjeni svojstava HAp-a, a samim time...
Priprava i karakterizacija uljnih nanofluida s grafenom
Priprava i karakterizacija uljnih nanofluida s grafenom
Ana Marija Bogdan
U ovom su radu provedena istraživanja utjecaja dodatka grafena kao punila u PAO ulje. Istraživanja su usmjerena ka postizanju što boljih toplinskih svojstava pri najmanjim koncentracijama grafena kako bi se stvorile homogene i stabilne suspenzije nanočestica. Eksperimentalni dio ovoga rada podijeljen je u dvije faze. U prvoj fazi pripremljeno je sedam nanofluida s različitim površinski aktivnim tvarima (PAT) radi ispitivanja kompatibilnosti između PAT i PAO 4 ulja s grafenom. U drugoj...
Priprava i karakterizacija uljnih nanofluida s ugljikovim nanocijevima
Priprava i karakterizacija uljnih nanofluida s ugljikovim nanocijevima
Lucijana Milanović Litre
Cilj ovog rada je priprava i karakterizacija nanofluida koji posjeduju dva najpoželjnija svojstva što se tiče prijenosa topline: dugotrajnu stabilnost i visoku toplinsku vodljivost. U tu svrhu su pripravljene suspenzije višestjenčanih ugljikovih nanocijevi (MWCNT), odnosno grafita u baznom fluidu PAO 8 ulju uz dodatak površinski aktivne tvari (PAT). U prvoj fazi eksperimentalnog rada određeno je koja od površinski aktivnih tvari, za PAO 8 ulje, omogućava najveću stabilnost...
Priprava i karakterizacija vanadijeva oksida dopiranog cirkonijem
Priprava i karakterizacija vanadijeva oksida dopiranog cirkonijem
Ana Lozančić
Vanadijev dioksid (VO2) je termokromni materijal u kojem pri 68 °C dolazi do reverzibilne fazne transformacije iz niskotemperaturne, monoklinske, poluvodičke faze koja je propusna za infra-crveno (IC) zračenje u visokotemperaturnu, rutilnu, metalnu fazu koja IC zračenje reflektira. Ova transformacija čini VO2 materijalom prikladnim za izradu pametnih prozora, čija je funkcija pri visokim temperaturama okoliša spriječiti prolaz dijela IC zračenja u objekt, pri čemu nije onemogućen...
Priprava i karakterizacija željezovih nanočestica
Priprava i karakterizacija željezovih nanočestica
Nikolina Zekić
U ovom radu sintetizirane su neutralne nanočestice željeza redukcijom željezova (III) klorida heksahidrata natrijevim borhidridom. Dobivene čestice funkcionalizirane su dipikolinskom kiselinom na dva načina: dodavanjem otopine natrijeva borhidrida u otopinu željezova (III) klorida heksahidrata i dipikolinske kiseline te naknadnom inkubacijom sintetiziranih nanočestica u dipikolinskoj kiselini. Također je ispitan utjecaj različitih množinskih omjera na veličinu čestica; korišteni...
Priprava i primjena koprocesiranih pomoćnih tvari
Priprava i primjena koprocesiranih pomoćnih tvari
Lucija Svorcina
Ovaj rad bavi se problemom poboljšanja topljivosti i bioraspoloživosti dasatiniba, koji se koristi za liječenje leukemije. Dasatinib ima ograničenu topljivost u vodenom mediju, što rezultira slabom i sporom apsorpcijom u gastrointestinalnom traktu te niskom bioraspoloživošću. Modifikacija topljivosti i oslobađanja dasatiniba može imati pozitivan utjecaj na oralnu apsorpciju i bioraspoloživost lijeka. Glavni cilj istraživanja je formulirati ovaj specifičan lijek primjenom...
Priprava i primjena prirodnih balzama
Priprava i primjena prirodnih balzama
Petra Kuzmić
Pojam balzam izvorno se odnosio na formulacije s ljekovitim učincima, a termin je doživio niz promjena tijekom stoljeća. Korišteni su od davnina za mumificiranje, a u hrvatskoj povijesti balzama ističu se Thierryev balzam i Melem. Balzami se upotrebljavaju u tehnici, medicini, farmaciji, parfumeriji, umjetnosti. U ovom radu opisani su odabrani najstariji balzami (peruanski balzam, jeruzalemski balzam, toluanski balzam, kanadski balzam i kopaiva balzam) te balzami često korišteni u...
Priprava i primjena prirodnih bojila
Priprava i primjena prirodnih bojila
Lucija Kuzmić
Bojila se mogu podijeliti u dvije glavne kategorije, prirodna i sintetska. Tirska ljubičasta, karmin, bojadisarski broć i indigo neka su od najjpoznatijih i najstarijih prirodnih bojila. Prirodna bojila koristile su najranije civilizacije. Dokazi o korištenju nalaze se u špiljama, drevnim naseljima i grobnicama. Prirodna bojila moguće je podijeliti na više načina, a česte su podjele prema kemijskoj strukturi, izvoru proizvodnje te metodama primjene na tekstilu. Najčešće se koriste...
Priprava i svojstva hidrofobnih prevlaka na osnovi hitozana
Priprava i svojstva hidrofobnih prevlaka na osnovi hitozana
Marta Krasić
Napredak u razvoju prirodnih vlakana i kompozitnom inženjerstvu pruža značajnu priliku za dobivanje novih materijale iz obnovljivih izvora, koji su u prirodi biorazgradivi. Dostupnost plastike u okolišu, niska prostor odlagališta , emisije iz spaljivanja i opasnosti od gutanja ovih materijala potaknuo razvoj biorazgradive plastike. Razgradivim polimernim biomaterijalima se daje prednost jer ti materijali imaju specifična fizikalna, kemijska, biološka,biomehanička i razgradna...
Priprava i svojstva hidrofobnih prevlaka na osnovi šelaka
Priprava i svojstva hidrofobnih prevlaka na osnovi šelaka
Lana Rončević
Šelak je prirodna, organska smola koju proizvode insekti koji obitavaju na stablima u Indiji i na Tajlandu. Smola koju oni izlučuju prolazi kroz razne faze pročišćavanja da bi se kao konačna sirovina dobio šelak, a ovisno o vrsti insekata, stablima i procesu pročišćavanja i obrade moguće je dobiti različite vrste šelaka, drugačijeg sastava, svojstava i boje. Primjenjuje se u raznim područjima kao što je u farmaciji, prehrambenoj industriji, zaštiti i premazu drvenih...
Priprava i svojstva ugljikove nanocjevčice/PCL nanokompozita
Priprava i svojstva ugljikove nanocjevčice/PCL nanokompozita
Vesna Bijelić
Polimerni nanokompoziti su kompoziti kod kojih se barem jedna faza nalazi u nanodimenzijama. Različiti polimeri kao što su termoplasti i elastomeri mogu se koristiti za proizvodnju polimernih nanokompozita. Nanopunila mogu poboljšati mehanička svojstva samih polimernih materijala ako su manjih dimenzija od 100 nm. Tema istraživanja ovog rada je utjecaj višestjenih ugljikovih nanocjevčica (multiwalled carbon nanotubes - MWCNT) na toplinska svojstva, proces kristalizacije, mehanička...

Paginacija