Paginacija

Priprava novih indenskih heteropolicikličkih sustava
Priprava novih indenskih heteropolicikličkih sustava
Monika Znika
Cilj ovoga rada je prirediti furanske indanske i indenske derivate u jednom koraku termičkom reakcijom kako bi se izbjegli kompleksni reakcijski postupci pri čemu će se poseban naglasak dati na ispitivanje mehanizama reakcije računskim pristupom. Kao početni prekursor koristio se 5-metil-2-furilni derivat o-divinilbenzena koji je pripravljen Wittigovom reakcijom iz difosfonijeve soli α,α'-o-ksilendibromida i 5-metilfurfurala. Početni spoj podvrgnut je termičkoj reakciji u kiselom...
Priprava novih nitro-supstituiranih derivata benzotiazola
Priprava novih nitro-supstituiranih derivata benzotiazola
Monika Petanjko
U sklopu završnog rada provedena je mehanokemijska sinteza O-alkiliranih 6-nitro-supstituiranih derivata benzotiazola 5a‒10a, 5b‒10b, 5c‒10c, kao i sinteza potpomognuta mikrovalovima benzotiazolnih derivata supstituiranih 1,2,3-1H-triazolom 11a–11c. Ključni prekursori 4-(6-nitrobenzotiazol-2-il)fenola 4a–4c pripravljeni su u glicerolu reakcijom bis(2-amino-5-nitrofenil)disulfida 3 i odgovarajućeg supstituiranog 4-hidroksibenzaldehida. Sinteza ciljanih O-alkiliranih...
Priprava policikličkih sustava fotokemijskom reakcijom u kiselom mediju
Priprava policikličkih sustava fotokemijskom reakcijom u kiselom mediju
Kristina Bukač
Početni spoj β,β´-disupstutuirani 3-furanski derivat o-divinilbenzen 1 sintetiziran je Wittigovom reakcijom. Produkt je dobiven kao smjesa cis,cis-, cis,trans-, i trans,trans- izomera. Izomeri su izolirani i spektroskopski potpuno okarakterizirani. U svrhu proučavanja utjecaja heteroatoma na strukturu dobivenog produkta provedena je fotokemijska reakcija spoja 1 u kiselom mediju. Tom reakcijom dobiven je novi spoj 2 koji je izoliran i u potpunosti spektroskopski okarakteriziran.
Priprava polimernih aditiva mazivih ulja kopolimerizacijom u baznom ulju
Priprava polimernih aditiva mazivih ulja kopolimerizacijom u baznom ulju
Mislav Mišetić
Cilj ovog rada je provesti sintezu devet metakrilatnih terpolimera poli(metil-metakrilat-co-lauril-metakrilat-co-stearil-metakrilat) i ispitati svojstva koja su ključna za njihovu primjenu kao aditiva za poboljšavanje primjensko-reoloških svojstava mazivih ulja. Sinteza polimernih aditiva vršila se lančanim mehanizmom radikalske polimerizacije u tri otopine baznih ulja (SN-150, Yubase 4, PAO 4) s različitim udjelima prijenosnika rasta lančane reakcije (n-dodecil-merkaptan) tijekom...
Priprava polimernih kompozita umrežavanjem epoksidne smole s oksidnim nano i mikročesticama
Priprava polimernih kompozita umrežavanjem epoksidne smole s oksidnim nano i mikročesticama
Blanka Gabrić
Cilj ovog rada je priprava i karakterizacija polimernih kompozita koji će pokazati poboljšane vrijednosti toplinske vodljivosti u odnosu na polazni polimer. Kao polimerna matrica poslužila je epoksidna smola koja je umreživana s 2 % inicijatora i dodana su joj različita mikro i nanopunila u masenim udjelima od 0,5; 2; 5 i 20 %. Mjerene su i uspoređivane toplinske vodljivosti dobivenih kompozitnih materijala (za različite udjele punila) s uzorcima umrežene epoksidne smole....
Priprava polimernih nanokompozita s celulozom uz funkcionalne amino metakrilate
Priprava polimernih nanokompozita s celulozom uz funkcionalne amino metakrilate
Marta Pleše
Kao i brojne druge svjetske industrije, kemijska industrija u novije doba napušta uporabu fosilnih sirovina kako zbog saznanja o njihovoj ograničenosti tako i zbog povećane svijesti o njihovom štetnom utjecaju na okoliš. Zbog toga je jedna od glavnih zadaća ,,zelene kemije'' pronalazak ,,zelenih alternativa'', no one moraju zadovoljavati svojstva koja su do tada imali materijali dobiveni iz fosilnih sirovina te pritom trebaju biti ekonomski isplativi kako bi se mogli koristiti u široj...
Priprava polimernih sorbensa s otiskom za ekstrakciju azo-bojila iz dieselskog goriva
Priprava polimernih sorbensa s otiskom za ekstrakciju azo-bojila iz dieselskog goriva
Antonija Glavač
Prijevare vezane uz gorivo predstavljaju veliki problem na svjetskoj razini. Svaka država primjenjuje različitu razinu poreza na gorivo, ovisno o njegovoj upotrebi, a zlouporaba goriva dovodi do milijunskih gubitaka u državnom proračunu. Kako bi se spriječila ilegalna praksa „pranja“ goriva, ona se označavaju prikladnim markerom i bojilom. Najčešće upotrebljavani marker za goriva je Solvent Yellow 124, žuta monoazo boja koja u gorivu nije vidljiva golim okom. Za razliku od...
Priprava poroznih nosača za uklanjanje industrijskih bojila iz vodene otopine
Priprava poroznih nosača za uklanjanje industrijskih bojila iz vodene otopine
Maja Perčić
Sintetička bojila u velikoj su mjeri prisutna u otpadnim vodama industrije papira, tekstila i plastike. Mnoga bojila u svojoj strukturi sadrže aromatske prstene, što ih čini otrovnim i kancerogenim. S ciljem smanjenja rizika od onečišćenja okoliša, potrebno je tretiranje otpadnih voda prije ispusta u okoliš. Postoji nekoliko metoda koje se primjenjuju za uklanjanje bojila iz obojenih otpadnih voda poput koagulacije, oksidacije, adsorpcije, membranske filtracije i biološke obrade....
Priprava poroznih peleta kao nosača lijeka
Priprava poroznih peleta kao nosača lijeka
Leo Cuculić
Napretkom novih sustava za dostavu lijeka došlo je i do razvoja lijekova za reguliranje srčane aritmije. Novi sustavi poboljšavaju doziranje, liječenje kroničnih stanja, smanjuju nuspojave i učestalost uzimanja doze. Istraživanje peleta kao nosača takvih lijekova potaknuto je raznim prednostima, kako terapeutskih tako i tehnoloških jer njihova višečestična priroda nudi brojne prednosti u odnosnu na konvencionalne oblike liječenja. U ovom radu istraživanje je provedeno u...
Priprava slojeva na bazi nanočestica srebra i TEOS-a
Priprava slojeva na bazi nanočestica srebra i TEOS-a
Marko Plazanić
Zahvaljujući dobrim fizikalnim i kemijskim svojstvima te brojnim područjima potencijalne uporabe nanočestice srebra izazvale su znatan interes u znanstvenoj zajednici i gospodarstvu. Srebro je od davnina poznato po svome antibakterijskom djelovanju, netoksičnosti i neškodljivosti za okoliš. Stoga broj različitih primjena nanočestica srebra kontinuirano raste, posebice u području zaštite površina od rasta mikroorganizama. U ovom su radu pripravljene nanočestice srebra u svrhu...
Priprava smjesa celuloznog acetata i metakrilata
Priprava smjesa celuloznog acetata i metakrilata
Renata Avgustinović
U ovom radu ispitivane su mješavine poli(metil-metakrilata) i celuloznog acetata, PMMA/CA. Pripremljeni su tanki filmovi čistih komponenata PMMA i CA te polimerne mješavine PMMA/CA sa različitim masenim udjelima CA: 5 % CA (CA5), 10 % CA (CA10) i 20 % (CA20) kako bi se ispitao utjecaj dodatka određene količine CA na svojstva dobivenih uzoraka. Korištene tehnike karakterizacije su termogravimetrijska analiza, diferencijalna pretražna kalorimetrija, infracrvena spektroskopija,...
Priprava tankih prevlaka CaMnO3
Priprava tankih prevlaka CaMnO3
Suzana Kralj
Cilj ovog rada je priprava sitnih čestica kalcijevog manganita (CaMnO3) metodom koprecipitacije. U tu svrhu ispitan je utjecaj temperature, koncentracije, vremena starenja otopine i redoslijeda miješanja na veličinu koprecipitiranih čestica. Dobiveni talozi su žareni pri temperaturi 900 °C u trajanju od 2 sata pri čemu dolazi do kristalizacije kalcijevog manganita. Koprecipitirani i žareni uzorci analizirani su rendgenskom difrakcijskom analizom, infracrvenom spektroskopskom analizom...

Paginacija