Paginacija

Fotokatalitička razgradnja insekticida acetamiprida
Fotokatalitička razgradnja insekticida acetamiprida
Anita Dergez
Pesticidi su toksične kemijske tvari ili mješavine tvari ili bioloških sredstava koje se namjerno otpuštaju u okoliš kako bi se spriječile, kontrolirale i/ili ubijale populacije štetnika. Otpornost pesticida na biološku, kemijsku i fotolitičku razgradnju uzrokuje njihovu akumulaciju s neželjenim posljedicama u okolišu. Cilj ovog istraživanja je razvoj fotokatalizatora za fotorazgradnju modelne komponente insekticida. Kao modelna komponenta korišten je insekticid acetamiprid...
Fotokatalitička razgradnja insekticida u suspenzijskom reaktoru
Fotokatalitička razgradnja insekticida u suspenzijskom reaktoru
Sara Užar
Neonikotinoidi su nova grupa insekticida koji su potisnuli iz uporabe stare insekticide (organofosfate i metilkarbamate), a u novije vrijeme izazivaju sve veće onečišćenje okoliša. U ovom radu provedena je fotokatalitička razgradnja imidakloprida kao glavnog predstavnika neonikotinoidnih insekticida. Cilj ovog rada bio je ispitati fotokatalitičku razgradnju imidakloprida primjenom TiO2 fotokatalizatora u suspendiranom obliku. Fotokatalitički eksperimenti provedeni su u anularnom...
Fotokatalitička razgradnja memantina u vodi pod simuliranim sunčevim zračenjem
Fotokatalitička razgradnja memantina u vodi pod simuliranim sunčevim zračenjem
Lucija Rakitničan
Farmaceutici predstavljaju veliku opasnost ako se u okoliš ispuštaju u prevelikim i nedozvoljenim količinama. Mogu narušiti prirodnu ravnotežu, utjecati na život biljaka i životinja pa samim time i na život ljudi. Zato se u današnje vrijeme počela pridodavati veća pažnja istraživanjima koja su vezana za uklanjanje farmaceutika iz okoliša kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. Farmaceutici su otkriveni u različitim ekološkim sredinama diljem svijeta; u otpadnim vodama...
Fotokatalitička razgradnja metilenskog plavila na titanatnim nanocjevčicama
Fotokatalitička razgradnja metilenskog plavila na titanatnim nanocjevčicama
Petra Tominac
Istraživana je adsorpcija i fotokatalitički raspad modelnog zagađivala, metilenskog plavila, na pripravljenim i naknadno termički obrađenim titanatnim nanocjevčicama. Utvrđeno je da termička obrada pri 250 °C u trajanju od 2 h poboljšava adsorpcijska i fotokatalitička svojstva titanatnih nanocjevčica. Model pseudo drugog reda pokazao se najprikladnijim za opis kinetike adsorpcije metilenskog plavila na titanatne nanocjevčice. Utvrđeno je da afinitet titanatnih nanocjevčica...
Fotokatalitička razgradnja neonikotinoidnog insekticida u modelnoj otpadnoj vodi
Fotokatalitička razgradnja neonikotinoidnog insekticida u modelnoj otpadnoj vodi
Tatjana Baković
Otpadne vode ekološki su problem zbog prisutnosti različitih organskih spojeva koji negativno utječu na zdravlje ljudi, kao i na ekosustav u cjelini. Stoga se prije ispuštanja u okoliš moraju obraditi primjenom različitih metoda, kao što su mehaničko uklanjanje krutog onečišćenja te fizikalnim, biološkim i kemijskim metodama. Napredni oksidacijski procesi koji, između ostalog, uključuju fotokatalitičke procese pokazuju veliku učinkovitost za obradu otpadnih voda i tema su...
Fotokatalitička razgradnja nitrofurantoina
Fotokatalitička razgradnja nitrofurantoina
Andrea Cafuta
Mnogi farmaceutici i proizvodi za osobnu higijenu prepoznati su kao potencijalna zagađivala okoliša diljem svijeta. Skupina antibiotika, poznata kao nitrofurani (furaltadon, furazolidon, nitrofurantoin (NFT)) mogu se pronaći u okolišu zbog svoje velike proizvodnje i uporabe. Zbog sve veće prisutnosti u vodenim sustavima, primjena naprednih oksidacijskih procesa igra važnu ulogu u uklanjanju farmaceutika iz otpadnih voda. U ovom radu istraživana je fotokemijska razgradnja antibiotika...
Fotokatalitička razgradnja salicilne kiseline s imobiliziranim TiO2
Fotokatalitička razgradnja salicilne kiseline s imobiliziranim TiO2
Ana Štrk
U ovom radu proučavana je fotokatalitička aktivnost titan dioksida, TiO2, za razgradnju salicilne kiseline kao modelnog aromatskog onečišćivala u vodi. Korišten je fotokatalizator TiO2 suspendiran u otopini salicilne kiseline i imobiliziran na mrežice od staklenih vlakana. Sol-gel sintezom pripravljena je TiO2 suspenzija korištena za nanošenje TiO2 na staklene mrežice. Fotokatalitički eksperimenti provedeni su u šaržnom anularnom reaktoru s magnetskim miješanjem u kojem je...
Fotokatalitička razgradnja trimetoprima
Fotokatalitička razgradnja trimetoprima
Katarina Majnarić
S pojavom sve većeg broja farmaceutika u okolišu do izražaja dolazi problem njihove prisutnosti i u vodama te njihovo neučinkovito uklanjanje konvencionalnim metodama obrade voda. Gotovo je nemoguće pratiti gdje sve dospijevaju farmaceutici i u kojim se koncentracijama nalaze. Tako nisu niti u potpunosti ispitani potencijalni negativni utjecaji na ekosustav. Antibiotici su jedna od najvažnijih skupina farmaceutika čijim se akumuliranjem u okolišu pojavljuje problem otpornosti...
Fotokatalitičko uklanjanje antibiotika iz vodenog medija
Fotokatalitičko uklanjanje antibiotika iz vodenog medija
Katarina Kljajić
Među farmaceutike čija prisutnost izaziva zabrinutost u okolišu ubraja se oksitetraciklin (OTC), antibiotik širokog spektra djelovanja. Jedan od razloga za zabrinutost uslijed prisutnosti antibiotika u okolišu općenito, je razvoj rezistentnih sojeva patogenih bakterija. Napredne oksidacijske tehnologije, a osobito fotokatalitički procesi, su perspektivno rješenje za uklanjanje farmaceutskih onečišćivala iz otpadnih voda. Međutim, još nije riješen problem iskorištenja energije...
Fotokatalitičko uklanjanje bisfenola A kompozitnim katalizatorom na bazi elektrovodljivog polimera PEDOT
Fotokatalitičko uklanjanje bisfenola A kompozitnim katalizatorom na bazi elektrovodljivog polimera PEDOT
Mihovil Turniški
Otpadne vode ekološki su problem jer su vrlo često opterećene nepoželjnim, često i toksičnim organskim spojevima. Zbog toga ih je prije ispuštanja u okoliš potrebno obraditi različitim metodama. U današnje doba se sve više uz klasične mehaničke, fizikalne i biološke metode koriste napredni oksidacijski procesi. Fotokataliza, jedan od naprednih oksidacijskih procesa zasniva se na razgradnji onečišćavala uz prisutnost katalizatora čije djelovanje aktivira svjetlost. Kao...
Fotokataliza u zaštiti okoliša i proizvodnji energije
Fotokataliza u zaštiti okoliša i proizvodnji energije
Karla Zadro
Fotokatalitički procesi u posljednjim desetljećima imaju sve veću ulogu u zaštiti okoliša. Iako je fotokataliza relativno nova metoda i još uvijek je u razvoju, njen velik potencijal potiče znanstvenike na daljnja intenzivna istraživanja. Heterogena fotokataliza posebno je zanimljiva zbog brojnih prednosti vezanih uz primjenu u realnim sustavima. Cilj ovog rada bio je pregled osnovnih značajki fotokatalitičkih procesa koji imaju potencijalnu primjenu u zaštiti okoliša i...
Fotokemija 3- i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina
Fotokemija 3- i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina
Antonija Husak
U cilju proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre kao supstituenta na fotokemijsko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava, Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi piridinski derivati butadiena 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridin (1) i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina (2) kao smjese geometrijskih izomera. Iz smjesa geometrijskih izomera uspješno su izolirani cis,trans-1 i trans,trans-1 te cis,trans-2 i trans,trans-2. Novosintetizirani derivati 1 i 2 podvrgnuti...

Paginacija