Paginacija

Fotolitička razgradnja albendazola u okolišu
Fotolitička razgradnja albendazola u okolišu
Alan Badrov
U ovom radu istražena je fotolitička razgradnja albendazola djelovanjem umjetnog Sunčevog zračenja. Osim izravne, istražena je i neizravna razgradnja ispitivanjem utjecaja huminskih kiselina (1, 5 i 10 mg L^-1), nitrata (1 i 3 mg L^-1), karbonata (80 i 420 mg L^-1) te utjecaj pH-vrijednosti (5, 7 i 9). Dobiveni rezultati pokazali su da je u svim eksperimentima došlo do smanjenja koncentracije albendazola na manje od 40 % početne vrijednosti unutar prvih 15 minuta sunčanja. Otopina...
Fotolitička razgradnja nitrofurantoina
Fotolitička razgradnja nitrofurantoina
Martina Kocijan
Farmaceutici prisutni u okolišu mogu se razgraditi na različite načine. Za farmaceutike koji nisu podložni biorazgradnji i hidrolizi, direktna i indirektna fotoliza djelovanjem Sunčeve svjetlosti najznačajniji je put abiotičke razgradnje u površinskim vodama. Cilj ovoga rada bio je proučiti direktnu i indirektnu fotolitičku razgradnju farmaceutika nitrofurantoina. Otopine nitrofurantoina pripremljene su u MilliQ vodi s pH-vrijednostima 4, 6, 8 i 10, izvorskoj vodi, sintetskoj...
Fotooksidativna razgradnja pesticida u vodi
Fotooksidativna razgradnja pesticida u vodi
Monika Vurovec
Zbog sve veće primjene, različiti pesticidi su otkriveni u vodenom okolišu diljem svijeta; u podzemnim, površinskim i pitkim vodama. Svrstavaju se u tzv. nova onečišćivala koja pokazuju veliku toksičnost, kako za ljude, tako i za cijeli vodeni ekosustav. Neki pesticidi nalaze se na listi prioritetnih tvari Direktive 2013/39/EU, pa se njihova koncentracija u vodenom okolišu kontinuirano prati. Osim toga, razvijaju se različite metode njihovog uklanjanja iz otpadnih voda. Primarne i...
Fototransformacije spojeva prisutnih u eteričnim uljima
Fototransformacije spojeva prisutnih u eteričnim uljima
Ana Škunca
Dobra topljivost eteričnih ulja u drugim biljnim uljima i laka apsorpcija kroz kožu omogućuje im primjenu u medicinskoj masaži i aromaterapiji. Komponente eteričnih ulja male su molekulske mase s 10-15 ugljikovih atoma u molekuli. Najvećim dijelom se sastoje od terpena (monoterpeni i seskviterpeni) i fenilpropanskih derivata. Glavnu grupu terpena u eteričnom ulju jele, bora i kleke čine monoterpeni, kod eteričnog ulja lovora to su oksigenirani monoterpeni, dok se eterično ulje...
Fraktali
Fraktali
Marina Jukić
Prirodu je nemoguće opisati pomoću standardnih geometrijskih likova kao što su kvadrati, krugovi i sl. Za opisivanje složenih struktura koje pronalazimo u prirodi (planine, oblaci, korijenje biljaka) koristimo fraktale i fraktalnu geometriju. Ovaj dio matematike, koji se počeo naglo razvijati tek krajem 20. stoljeća, našao je svoju primjenu u znanosti, tehnologiji, medicini pa čak i astronomiji, premda se očekuje još veći razvoj. U ovom radu je obrađen pojam fraktala kao i neki...
Funkcionalizacija 5-(4-klorstiril)oksazola i 8-klornafto[1,2-d]oksazola Buchwald-Hartwigovom aminacijom benzilnim aminima
Funkcionalizacija 5-(4-klorstiril)oksazola i 8-klornafto[1,2-d]oksazola Buchwald-Hartwigovom aminacijom benzilnim aminima
Josipa Hodak
U cilju nastavka proučavanja biološke aktivnosti 5-(ariletenil)oksazola razvijena je sinteza novih amino-supstituiranih derivata (2-17). Oni u svojoj strukturi imaju oksazolsku podjedinicu i amino-skupinu, koje su odgovorne za farmakološku aktivnost tih spojeva. Buchwald-Hartwigova reakcija aminacije korištena je za sintezu ove serije novih spojeva upotrebom niza različitih benzilnih-amina, piridinskih-amina i furfurilni-amin. Ispitano je nekoliko različitih uvjeta ove reakcije te je...
Funkcionalizacija benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta reakcijama supstitucije
Funkcionalizacija benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta reakcijama supstitucije
Ivana Puček
U cilju funkcionalizacije benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta provedene su reakcije supstitucije, točnije Buchwald-Hartwigove reakcije. U tim reakcijama, supstitucijom na početnom klorovom derivatu endo-1 biciklo[3.2.1]oktadienske strukture, s nizom primarnih benzilnih amina, sintetizirani su novi derivati endo-2-16 i 17-19. Sve reakcije provedene su u dioksanu kao otapalu, s paladijem kao katalizatorom i BrettPhos ligandom, a korištena baza bila je kalijev tert-butoksid....
Funkcionalizacija benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta reakcijom fotokatalitičke oksigenacije u lužnatom mediju
Funkcionalizacija benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta reakcijom fotokatalitičke oksigenacije u lužnatom mediju
Mia Dubravić
U cilju funkcionalizacije benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta, provedene su reakcije fotokatalitičke oksigenacije. Reakcije oksigenacije provedene su na tiofenskom derivatu 1 i bicikličkom spoju 2, pri različitim eksperimentalnim uvjetima u smjesi aceton-voda, uz kationski/anionski Mn(III)-porfirin kao katalizator, te propuhivanjem kisikom/zrakom. Po uzoru na prethodna istraživanja reakcije su provedene u lužnatom mediju, pri čemu su dobiveni potpuno različiti rezultati u odnosu...
Funkcionalizacija bicikličkog skeleta primjenom fotokatalitičke oksigenacije u lužnatom mediju
Funkcionalizacija bicikličkog skeleta primjenom fotokatalitičke oksigenacije u lužnatom mediju
Matej Lukač
U svrhu analize novih funkcionaliziranih derivata koji sadrže [3.2.1]oktadiensku strukturu, priređeni su butadienski i tiofenski derivati o-divinilbenzena 1 i 2. Navedeni spojevi dobiveni su Wittigovom reakcijom u obliku smjese geometrijskih izomera te su u nastavku podvrgnuti fotokemijskim reakcijama, čime su priređeni benzobiciklo[3.2.1]oktadienski derivati 5 i 6. U nastavku istraživanja spojevi su korišteni za sintezu novih funkcionaliziranih derivata benzobiciklo[3.2.1]oktadiena...
Funkcionalizacija celuloze
Funkcionalizacija celuloze
Martina Budimir
Celuloza posjeduje tri hidroksilne skupine na svakom glukopiranoznom prstenu na kojima se u povoljnim uvjetima može odviti kemijska reakcija. Naime, intramolekulske i intermolekulske vodikove veze treba dovesti do pucanja, što može omogućiti otapanje celuloze i vođenje željene reakcije. Celuloza je u ovome radu funkcionalizirana s oleinskom kiselinom u homogenim i heterogenim uvjetima, uz promjenjive omjere reaktanata. Za postizanje homogenih uvjeta kao otapalo celuloze korišten je...
Funkcionalizacija heterocikličkih benzobiciklo[3.2.1]oktadienskih sustava
Funkcionalizacija heterocikličkih benzobiciklo[3.2.1]oktadienskih sustava
Matej Lukač
Fotokatalitičke oksigenacije predstavljaju tip homogene fotokatalitičke reakcije pomoću kojih se molekularni kisik na vrlo jednostavan način uz pomoć svjetlosti ugrađuje u produkte. U ovome radu ispitan je utjecaj naboja Mn(III) porfirina, koncentracije kisika te položaja heteroatoma u prstenu na tijek i mehanizam reakcija fotokatalitičke oksigenacije na tiofenskim derivatima koji sadrže biciklo[3.2.1]oktadiensku strukturu, koja je kostur brojnih važnih biološki aktivnih prirodnih...
Funkcionalizacija metakrilatnog aditiva s masnim kiselinama
Funkcionalizacija metakrilatnog aditiva s masnim kiselinama
Franka Barbarić
Procesom radikalske polimerizacije sintetizirana su 4 terpolimera. Reakcije polimerizacije provodile su se pri 95 °C uz dodavanje monofunkcionalnog peroksidnog inicijatora. Kao monomeri u reakcijama polimerizacije koristili su se MMA, DDMA, ODMA i HPMA. Pritom su dobivena dva komercijalna polimera i dva funkcionalizirana polimera. Funkcionalizacija se provodila pomoću reakcija esterifikacije sa stearinskom kiselinom. Polimer D dobiven je funkcionalizacijom polimera B koji je prethodno...

Paginacija