Paginacija

Fotokatalitička obrada farmaceutskih mikroonečišćivala pod simuliranim Sunčevim zračenjem
Fotokatalitička obrada farmaceutskih mikroonečišćivala pod simuliranim Sunčevim zračenjem
Dora Crmarić
Porast ljudske populacije i globalni razvoj rezultiraju rastućom potrošnjom vode, a time i povećanjem količine otpadnih voda. Neadekvatno obrađene otpadne vode, dospijećem u prirodne prijamnike, pridonose onečišćenju vode. Posebno su zabrinjavajuća farmaceutska mikroonečišćivala detektirana u vodama diljem svijeta, za čije uklanjanje nisu dostatni konvencionalni postupci obrade voda. Nesteroidni protupalni lijek diklofenak ubraja se u farmaceutska onečišćivala. Diklofenak iz...
Fotokatalitička obrada voda onečišćenih farmaceuticima višekomponentnim fotokatalizatorima aktivnim pod Sunčevim zračenjem
Fotokatalitička obrada voda onečišćenih farmaceuticima višekomponentnim fotokatalizatorima aktivnim pod Sunčevim zračenjem
Kristina Miškić
Onečišćenja voda farmaceuticima te nemogućnosti njihovog uklanjanja tradicionalnim metodama obrade vode, potakla je istraživanje naprednih oksidacijskih procesa, kao rješenja za navedenu problematiku. Ideja naprednih metoda jest stvaranje reaktivnih radikala koji će razgraditi postojanu organsku tvar. U svrhu boljeg razumijevanja procesa fotokatalize i čimbenika koji na nju utječu, izrađene su mnogobrojne studije, no proces i dalje nije u potpunosti implementiran u industrijska...
Fotokatalitička oksigenacija bicikličkog skeleta uz Mn(III)-porfirin kao katalizator
Fotokatalitička oksigenacija bicikličkog skeleta uz Mn(III)-porfirin kao katalizator
Ana Lekić
U svrhu sinteze novih policikličkih struktura, priređeni su β-(3-furil)-o-divinilbenzen (1) i 1-(o-vinilfenil)-4-fenilbutadien (8). Dobiveni biciklički produkti 3 i 9 podvrgnuti su reakcijama fotokatalitičke oksigenacije pri pH 10. U oba slučaja pokazalo se da promjena pH i prisustvo heteroatoma imaju veliki utjecaj na tijek same reakcije. U slučaju 3-furilnog derivata 1, kao glavni produkt dobiven je hidroksi-derivat 5, dok spoj 9 ne daje niti jedan oksidacijski produkti u...
Fotokatalitička razgradnja 17β-estradiola u vodi solar/TiO2–FeZSM5/H2O2 procesom
Fotokatalitička razgradnja 17β-estradiola u vodi solar/TiO2–FeZSM5/H2O2 procesom
Barbara Kalebić
Danas je uporaba farmaceutskih proizvoda sve raširenija. Kako se farmaceutici djelomično razgrađuju u ljudskom i životinjskom organizmu, njihova koncentracija u okolišu raste i tako predstavljaju opasnost po okoliš, ali i ljude. Estrogen 17β-estradiol (E2) spoj je koji utječe na promjenu endokrinog sustava živih organizama i time je nepoželjan u okolišu. Iz tog razloga Europska Unija svrstala ga je na listu spojeva s potencijalno štetnim djelovanjem koji trebaju biti praćeni u...
Fotokatalitička razgradnja albendazola
Fotokatalitička razgradnja albendazola
Katarina Vrbat
U ovom radu ispitana je fotolitička i fotokatalitička razgradnja antihelmintika albendazola. Osim direktne fotolize provedeni su oksidacijski procesi koji su uključivali UV/TiO2 i UV/H2O2 u kojima je korišteno UV-A i UV-C zračenje. Razgradnja albendazola praćena je tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti, a uz mehanizam razgradnje određena je i kinetika reakcije razgradnje. Tijekom svih ispitivanih procesa uočeno je smanjenje koncentracije albendazola. Dodatak ozona i...
Fotokatalitička razgradnja azo-bojila uz poli(3,4-etilendioksitiofen)/ZnO nanokompozitni fotokatalizator
Fotokatalitička razgradnja azo-bojila uz poli(3,4-etilendioksitiofen)/ZnO nanokompozitni fotokatalizator
Aleksandar Tašić
Pročišćavanje otpadnih voda moguće je na više načina, različitim metodama i procesima: mehaničkim uklanjanjem onečišćenja, fizikalnim, biološkim, kemijskim metodama. Fotokataliza je proces koji se ubraja u kemijske metode pročišćavanja otpadnih voda, a provodi se upotrebom fotokatalizatora od kojih su najčešći metalni oksidi (TiO2, ZnO … ). U ovom radu istraživana je efikasnost fotokatalitičke razgradnje onečišćenja, azo bojila Reactive Red 45 (RR45) u vodi uz...
Fotokatalitička razgradnja bojila Reactive Red 45 upotrebom nanokompozita cinkov oksid/lebdeći pepeo
Fotokatalitička razgradnja bojila Reactive Red 45 upotrebom nanokompozita cinkov oksid/lebdeći pepeo
Domagoj Mitrović
Otpadne vode raznih preradbenih industrija predstavljaju vrlo velik ekološki problem. U tu svrhu razvijaju se brzi i ekonomični procesi u obradi otpadnih voda, a kao jedan od njih koristi se fotokatalička degradacija organskih komponenti otpadnih voda fotokatalizatorima među kojima se kao vrlo učinkovit pokazao cinkov oksid (ZnO). U ovome radu istraživana je fotokatalitička razgradnju azo bojila Reactive Red 45 uz upotrebu sintetiziranog ZnO ili kompozita ZnO/lebdeći pepeo (ZnO/FA)...
Fotokatalitička razgradnja cefdinira
Fotokatalitička razgradnja cefdinira
Jasmina Beganović
U ovom radu ispitana je fotolitička i fotokatalička razgradnja farmaceutika cefdinira, antibiotika širokog spektra djelovanja, jednog od najčešće korištenog za liječenje infekcija dišnog sustava. Fotolitička i fotokatalitička razgradnja ispitana je uz primjenu UV- svjetiljki uz tanki film TiO2 kao fotokatalizator. Ispitan je utjecaj pH-vrijednosti na brzinu fotolitičke i fotokatalitičke razgradnje. Istraživanja su provedena s ultračistom vodom i sintetskom komunalnom otpadnom...
Fotokatalitička razgradnja diklofenaka pod UV-A i umjetnim sunčevim zračenjem
Fotokatalitička razgradnja diklofenaka pod UV-A i umjetnim sunčevim zračenjem
Paula Bucić
Sve veća potrošnja lijekova u svijetu rezultira kontinuiranim otpuštanjem farmaceutika i njihovih metabolita u okoliš. Najznačajniji izvor farmaceutika u okolišu su komunalne otpadne vode, zbog neučinkovitosti konvencionalnih uređaja za obradu otpadnih voda u uklanjanju takvog tipa onečišćivala. Diklofenak je nesteroidini protu-upalni lijek. Zbog njegove česte uporabe, jedan je od najčešće detektiranih farmaceutika u okolišu i prirodnim vodama. Stoga, nameće se potreba za...
Fotokatalitička razgradnja diklofenaka pod simuliranim Sunčevim zračenjem
Fotokatalitička razgradnja diklofenaka pod simuliranim Sunčevim zračenjem
Robert Ostrički
Sve učestalija upotreba farmaceutika rezultira povećanjem njihovih koncentracija u okolišu. Zbog toga se farmaceutici nazivaju tzv. novim onečišćivalima i dodani su na "watch listu" zajedno s drugim tvarima čije koncentracije će se pratiti u budućnosti. Iz toga proizlazi potreba za razvojem odgovarajućih metoda za obradu otpadnih voda opeterćenih farmaceuticima i njihovim metabolitima. Kao pogodno rješenje pokazuju se tzv. napredni oksidacijski procesi (eng. Advances Oxidation...
Fotokatalitička razgradnja fenolnih spojeva TiO2 katalizatorima
Fotokatalitička razgradnja fenolnih spojeva TiO2 katalizatorima
Kristian Bakić
Postojana organska onečišćivala (eng. persistent organic pollutants, POPs) su spojevi koji se teško uklanjaju iz otpadnih voda. Tradicionalne metode uklanjanja tih spojeva često su skupe i opasne za okoliš. Fotokataliza se, kao jedan od naprednih oksidacijskih procesa (eng. advanced oxidation processes, AOPs), istražuje kao moguća metoda uklanjanja postojanih organskih onečišćivala iz otpadnih voda. U dosadašnjim istraživanjima poseban je naglasak stavljen na fotokatalizu u...
Fotokatalitička razgradnja imidakloprida u anularnom reaktoru
Fotokatalitička razgradnja imidakloprida u anularnom reaktoru
Martina Barić
Povećana potreba za hranom rezultirala je intenzivnom primjenom pesticida. Nekontrolirana uporaba pesticida uzrokuje njihovu bioakumulaciju u okolišu što dovodi do onečišćenja tla, zraka i vode, što negativno djeluje na zdravlje ljudi. Budući da je primjenom konvencionalnih tehnika teško ukloniti pesticide iz voda i pritom postići stroge kriterije o dozvoljenim koncentracijama, za uklanjanje pesticida iz voda i otpadnih voda koriste se napredni oksidacijski procesi, od kojih se...

Paginacija