Pages

Matematičko modeliranje aldolne adicije u različitim tipovima reaktora
Matematičko modeliranje aldolne adicije u različitim tipovima reaktora
Tea Sokač
U ovom radu je numerički na temelju razvijenog modela implementiranog u programu SCIENTIST, ispitivana aldolna adicija dihidroksiacetona na N-Cbz-3-aminopropanala koju katalizira enzim D – fruktoza – 6 – fosfat aldolaza (FSA). Isto tako je istraživana ova reakcija spojena s oksidacijom N-Cbz-3-aminopropanola u N-Cbz-3-aminopropanala u kaskadnu reakciju. Oksidacija alkohola koju katalizira alkohol dehidrogenaza (ADH), je provedena uz regeneraciju koenzima NAD+ s enzimom NADH...
Matematičko modeliranje enzimske oksidacije amino alkohola u različitim tipovima reaktora
Matematičko modeliranje enzimske oksidacije amino alkohola u različitim tipovima reaktora
Tanja Zmijanac
U ovom radu razvijen je matematički model oksidacije amino alkohola katalizirane enzimom alkohol dehidrogenazom (ADH) i matematičkog modela kaskadne reakcije u kojoj je oksidacija spojena s aldolnom adicijom. Reakcija oksidacije amino alkohola u amino aldehid provodi se uz koenzim NAD(H), a reakcija je katalizirana enzimom ADH. Koenzim NAD(H) je skup i nije ga ekonomično dodavati u proces u stehiometrijskim količinama već je potrebna njegova učinkovita regeneracija. U ovoj reakciji...
Materijali za izradu mikroreaktora
Materijali za izradu mikroreaktora
Tomislav Horvat
U radu su navedeni neki materijali koji se koriste za izradu mikroreaktora. Među njima se nalaze polimeri, keramika, staklo te metali. Navedena su fizikalna, mehanička i toplinska svojstva te kemijska reaktivnost odnosno inertnost. Kemijska obilježja bitna su zbog toga što nam ukazuju na to koji materijal je najbolje upotrijebiti ukoliko imamo agresivne reaktante. U uvodu kratko je objašnjen koncept budućih postrojenja koja bi primjenjivale mikroreaktore za sintezu kemijskih spojeva...
Mehanička i električna svojstva PE/MWCNT nanokompozita
Mehanička i električna svojstva PE/MWCNT nanokompozita
Nina Stančić
Polimerni kompoziti istražuju se u svrhu dobivanja materijala poboljšanih svojstava u odnosu na klasične polimerne materijale. Ugljikove nanocjevčice koriste se kao nanopunilo polimernim matricama u svrhu poboljšanja fizičkih i mehaničkih svojstava. U ovom radu cilj je bio istražiti utjecaj ugljikovih nanocjevčica na mehanička i električna svojstva polietilena visoke gustoće (PE-HD) i polietilena niske gustoće (PE-LD). Uzorci polimernih matrica, nanokompozita PE-HD+MWCNT i...
Mehanička svojstva polimera
Mehanička svojstva polimera
Ivona Dolčić
Pri uporabi polimera potrebno je poznavati njihova mehanička svojstva. Mehanička svojstva polimera izravno ovise o njihovoj molekularnoj strukturi. U ovom radu ispitana su mehanička svojstva polistirena (PS), polistirena visoke udarne žilavosti (HIPS), polietilena niske gustoće (PE-LD), polietilena visoke gustoće (PE-HD), polikaprolaktona (PCL), polilaktida (PLA) i poliuretana (PUR) i povezana su s njihovom strukturom. Rastezna svojstva ispitana su testom jednoosnog naprezanja, a...
Mehanokemijska sinteza nanočestica ZnO dopiranog kadmijem
Mehanokemijska sinteza nanočestica ZnO dopiranog kadmijem
Ivana Katarina Munda
Istraživano je koliki se udio kadmija može ugraditi u kristalnu rešetku cinkita mehanokemijskom sintezom. Kao prekursori su korišteni metalni kloridi i natrijev karbonat dok je natrijev klorid korišten kao razrjeđivač. Nakon mehanokemijske sinteze uzorci su termički obrađeni pri 600 °C u trajanju 2 sata kako bi se iz ZnCO3 dobio ZnO. Pripremljeni uzorci ispitani su rendgenskom difrakcijom praha (XRD), infracrvenom spektroskopijom s Fourierovom transformacijom tehnikom prigušene...
Metode bioloških ispitivanja materijala pogodnih za umjetna tkiva
Metode bioloških ispitivanja materijala pogodnih za umjetna tkiva
Maja Perčić
Strategija inženjerstva tkiva oslanja se na kompleksne interakcije stanica i biomaterijala (nosača) kako bi se ostvarila uspješna regeneracija oštećenog tkiva. U tu svrhu biomaterijali su podvrgnuti ispitivanjima, naročito onima koja se odnose na procjenu biokompatibilnosti, odnosno sposobnosti materijala za obavljanje svoje terapeutske funkcije bez izazivanja nepoželjnih (upalnih) reakcija u tijelu pacijenta. In vitro testiranje je pokušaj simuliranja in vivo okruženja u strogo...
Metode dizajniranja eksperimentalnog postupka
Metode dizajniranja eksperimentalnog postupka
Ana Sertić
U ovom radu izdvojeni su najzastupljeniji dizajni eksperimenta koji se primjenjuju u industriji i znanstvenim laboratorijima. Planiranje eksperimenta povećava kvalitetu produkta i reducira broj potrebitih eksperimenata čime se ostvaruje zamjetna financijska ušteda. Detaljno su opisani potpuni i djelomični faktorski dizajni eksperimenta, metoda odziva površine i Box-Behnkenov dizajn te Taguchijeva metoda pogodna za primjenu kontrole kvalitete.
Metode priprave poroznih skeleta za biomedicinske  primjene
Metode priprave poroznih skeleta za biomedicinske primjene
Marija Posarić
Cilj ovog rada je dati kratki literaturni pregled metoda priprave poroznih skeleta koji se koriste u području inženjerstva tkiva. Inženjerstvo tkiva je interdiscplinarno područje u nastajanju koje primjenjuje načela prirodnih znanosti i inženjerstva za proizvodnju inženjerskog tkiva za popravak i zamjenu oštećenih tkiva i organa. U inženjerstvu tkiva glavnu ulogu imaju skeleti. Skeleti su trodimenzijske strukture napravljene od bioloških materijala i biomaterijala, koji...
Metode procjene topljivosti krutine u kapljevini
Metode procjene topljivosti krutine u kapljevini
Filip Brkić
U ovom radu dana je teorijska i raĉunska osnova ravnoteže krutina-kapljevina. Topljivost se procijenila iz eksperimentalnih podataka za smjese aromatskog ugljikovodika (benzen, naftalen) s alkoholom (metanol, etanol, i-propanol, n-butanol). Parametri su korelirani preko modela koeficijenta aktivnosti: Wilson, NRTL UNIQUAC. Kao rezultat dobiveni su grafovi topljivosti (T/x) za sva tri modela po pojedinoj smjesi.
Metode uklanjanja teških metala iz otpadnih voda
Metode uklanjanja teških metala iz otpadnih voda
Katarina Andlar
Onečišćenje vode teškim metalima danas je postao jedan od najozbiljnijih ekoloških problema u svijetu. Većina teških metala toksična je i kancerogena te predstavlja ozbiljnu prijetnju ljudskom zdravlju i vodenom okolišu. S ciljem zaštite okoliša i ljudi te zbog strogih propisa, primjenom različitih metoda nastoji se postići učinkovito uklanjanje teških metala iz otpadnih voda. U ovom radu opisana je primjena različitih metoda uklanjanja teških metala iz otpadnih voda. Neke...
Metodologija izračuna emisije ugljičnog dioksida
Metodologija izračuna emisije ugljičnog dioksida
Dražen Tumara
U radu je dan pregled zakonodavnog okvira vezanog uz problem klimatskih promjena, posebno onog dijela koji je bitan za razvoj metodologije izračuna emisija ugljikovog dioksida. Definirana je uloga metodologija izračuna emisija ugljikovog dioksida u smanjenju ukupnih emisija u sklopu Kyoto protokola. Jedna od obveza članica potpisnica Kyoto protokola je uspostavljanje Nacionalnog inventara stakleničkih plinova. Radi se o godišnjem proračunu emisija stakleničkih plinova na definiranom...

Pages