Paginacija

Funkcionalizacija benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta reakcijama supstitucije
Funkcionalizacija benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta reakcijama supstitucije
Ivana Puček
U cilju funkcionalizacije benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta provedene su reakcije supstitucije, točnije Buchwald-Hartwigove reakcije. U tim reakcijama, supstitucijom na početnom klorovom derivatu endo-1 biciklo[3.2.1]oktadienske strukture, s nizom primarnih benzilnih amina, sintetizirani su novi derivati endo-2-16 i 17-19. Sve reakcije provedene su u dioksanu kao otapalu, s paladijem kao katalizatorom i BrettPhos ligandom, a korištena baza bila je kalijev tert-butoksid....
Funkcionalizacija benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta reakcijom fotokatalitičke oksigenacije u lužnatom mediju
Funkcionalizacija benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta reakcijom fotokatalitičke oksigenacije u lužnatom mediju
Mia Dubravić
U cilju funkcionalizacije benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta, provedene su reakcije fotokatalitičke oksigenacije. Reakcije oksigenacije provedene su na tiofenskom derivatu 1 i bicikličkom spoju 2, pri različitim eksperimentalnim uvjetima u smjesi aceton-voda, uz kationski/anionski Mn(III)-porfirin kao katalizator, te propuhivanjem kisikom/zrakom. Po uzoru na prethodna istraživanja reakcije su provedene u lužnatom mediju, pri čemu su dobiveni potpuno različiti rezultati u odnosu...
Funkcionalizacija bicikličkog skeleta primjenom fotokatalitičke oksigenacije u lužnatom mediju
Funkcionalizacija bicikličkog skeleta primjenom fotokatalitičke oksigenacije u lužnatom mediju
Matej Lukač
U svrhu analize novih funkcionaliziranih derivata koji sadrže [3.2.1]oktadiensku strukturu, priređeni su butadienski i tiofenski derivati o-divinilbenzena 1 i 2. Navedeni spojevi dobiveni su Wittigovom reakcijom u obliku smjese geometrijskih izomera te su u nastavku podvrgnuti fotokemijskim reakcijama, čime su priređeni benzobiciklo[3.2.1]oktadienski derivati 5 i 6. U nastavku istraživanja spojevi su korišteni za sintezu novih funkcionaliziranih derivata benzobiciklo[3.2.1]oktadiena...
Funkcionalizacija celuloze
Funkcionalizacija celuloze
Martina Budimir
Celuloza posjeduje tri hidroksilne skupine na svakom glukopiranoznom prstenu na kojima se u povoljnim uvjetima može odviti kemijska reakcija. Naime, intramolekulske i intermolekulske vodikove veze treba dovesti do pucanja, što može omogućiti otapanje celuloze i vođenje željene reakcije. Celuloza je u ovome radu funkcionalizirana s oleinskom kiselinom u homogenim i heterogenim uvjetima, uz promjenjive omjere reaktanata. Za postizanje homogenih uvjeta kao otapalo celuloze korišten je...
Funkcionalizacija heterocikličkih benzobiciklo[3.2.1]oktadienskih sustava
Funkcionalizacija heterocikličkih benzobiciklo[3.2.1]oktadienskih sustava
Matej Lukač
Fotokatalitičke oksigenacije predstavljaju tip homogene fotokatalitičke reakcije pomoću kojih se molekularni kisik na vrlo jednostavan način uz pomoć svjetlosti ugrađuje u produkte. U ovome radu ispitan je utjecaj naboja Mn(III) porfirina, koncentracije kisika te položaja heteroatoma u prstenu na tijek i mehanizam reakcija fotokatalitičke oksigenacije na tiofenskim derivatima koji sadrže biciklo[3.2.1]oktadiensku strukturu, koja je kostur brojnih važnih biološki aktivnih prirodnih...
Funkcionalizacija metakrilatnog aditiva s masnim kiselinama
Funkcionalizacija metakrilatnog aditiva s masnim kiselinama
Franka Barbarić
Procesom radikalske polimerizacije sintetizirana su 4 terpolimera. Reakcije polimerizacije provodile su se pri 95 °C uz dodavanje monofunkcionalnog peroksidnog inicijatora. Kao monomeri u reakcijama polimerizacije koristili su se MMA, DDMA, ODMA i HPMA. Pritom su dobivena dva komercijalna polimera i dva funkcionalizirana polimera. Funkcionalizacija se provodila pomoću reakcija esterifikacije sa stearinskom kiselinom. Polimer D dobiven je funkcionalizacijom polimera B koji je prethodno...
Funkcionalna bojila za visoke tehnologije
Funkcionalna bojila za visoke tehnologije
Mihovil Turniški
Zadnjih desetak godina bilježi se nezapamćeni razvoj i porast primjene bojila za napredne tehnologije kao što su: elektrofotografija (fotokopiranje i laser ispis), termički ispis, tintni ispis; „nevidljivo“ oslikavanje korištenjem IR absorbera u optičkoj pohrani podataka, prenošenje slike s kompjutera direktno na tiskarsku ploču (computer-to-plate), sigurnosni tisak; zasloni (ekrani) kao što su zasloni s tekućim kristalima i noviji emitivni zasloni kao što su uređaji koji...
Funkcionalni optički materijali temeljeni na novim derivatima iminokumarina
Funkcionalni optički materijali temeljeni na novim derivatima iminokumarina
Štefica Kamenić
Svrha ovog rada je optička karakterizacija novih derivata imonokumarina imobiliziranih u različite polimerne matrice s ciljem razvoja novih funkcionalnih optičkih materijala, odnosno optičkih pH senzora. U radu su istraženi utjecaj prirode supstituenata, vrste matrica i vrijednosti pH na svojstva imobiliziranih spojeva te je procijenjena njihova primjenjivost u pH senzorima. Ispitivani spojevi 2-imino-3-(2-N-metilbenzimidazolil) kromen (IM1),...
Globalni trendovi u tehnologijama desalinacije
Globalni trendovi u tehnologijama desalinacije
Filip Plešić
Rad pruža pregled različitih membranskih sustava koji se danas primjenjuju u obradi voda i uklanjanju zagađivala iz voda. Navedene su moguće konfiguracije, najčešće korišteni materijali u proizvodnji, čimbenici koji utječu na performanse, postupci čišćenja membrana i rukovanja otpadnim vodama. Membranski sustavi na principu napredne osmoze koriste razna osmotska sredstva za provođenje procesa. Modificiranjem PVDF-g-PSSA membrane je postignuta stabilnost u punom pH području....
Granuliranje agrikulturne tvari prevrtanjem na kosom disku
Granuliranje agrikulturne tvari prevrtanjem na kosom disku
Iva Petrić
U ovome radu sagledano je mokro granuliranje prevrtanjem kao moguća procesna tehnologija za pripravu pogodne formulacije agrikulturne tvari Agrocal® za poboljšanje svojstava tla. Testovi šaržnog granuliranja provedeni su prevrtanjem praškaste tvari na kosom disku u laboratorijskom mjerilu. U fizičkoj pretvorbi tvari dodatno je korišten zrak i vezivo, vodena otopina kukuruznog škroba čiji je kolektiv kapljica dodavan gornjim raspršivanjem. Studij fenomena okrupnjavanja u...
Granuliranje agrikulturne tvari prevrtanjem na kosom disku: modeliranje procesa pristupom populacijske bilance
Granuliranje agrikulturne tvari prevrtanjem na kosom disku: modeliranje procesa pristupom populacijske bilance
Valentina Domitrović
U ovome je radu sagledano mokro granuliranje prevrtanjem kao moguća procesna tehnologija za pripravu pogodne formulacije agrikulturne tvari Agrocal® u svrhu dobivanja sustava dobrih primjenskih svojstava. Testovi šaržnog granuliranja provedeni su prevrtanjem praškaste tvari u procesnoj geometriji kosog diska u laboratorijskom mjerilu. U fizičkoj pretvorbi tvari dodatno je korišten zrak i vezivo, vodena otopina kukuruznog škroba čiji je kolektiv kapljica dodavan raspršivanjem. ...
Granuliranje pjenom
Granuliranje pjenom
Martin Šumanovac
Ovaj rad proizlazi iz teoretskog istraživanja postojećih znanja o procesu granuliranja pjenom. Opisuje se granuliranje pjenom kao rastuća znanstvena disciplina s ciljem razvoja procesa i obećavajućom primjenom u industriji. Sažet pregled znanja započinje s koncepcijskim iskorakom kojim se empirizam nužno zamjenjuje s mehanističkim pristupom u svrhu boljeg poimanja fenomena granuliranja na svim razinama procesa. Opisuje se podjela granuliranja sa stajališta postizanja stohastičkog...

Paginacija