Paginacija

Granuliranje pomoćne tvari farmaceutske industrije prevrtanjem na kosom disku
Granuliranje pomoćne tvari farmaceutske industrije prevrtanjem na kosom disku
Iva Gavran
U ovome je radu sagledano mokro granuliranje prevrtanjem kao moguća procesna tehnologija za pripravu pogodne formulacije farmaceutske tvari saharoze u svrhu dobivanja tableta dobrih primjenskih svojstava pri procesnoj tehnologiji tabletiranja. Testovi šaržnog granuliranja provedeni su prevrtanjem praškaste tvari u procesnoj geometriji kosog diska u laboratorijskom mjerilu. U fizičkoj pretvorbi tvari dodatno je korišten zrak i vezivo, vodena otopina polivinilpirolidona čiji je kolektiv...
Granuliranje pomoćne tvari farmaceutske industrije u fluidiziranom sloju s taljenjem
Granuliranje pomoćne tvari farmaceutske industrije u fluidiziranom sloju s taljenjem
Katarina Imbrišić
U ovom radu sagledano je okrupnjavanje pomoćne farmaceutske tvari laktoze monohidrata primjenom tehnologije granuliranja u fluidiziranom sloju s taljenjem u svrhu dobivanja tableta ciljanih primjenskih svojstava. Testovi granuliranja su provedeni u granulatoru s fluidiziranim slojem uz primjenu vezivnog sredstva polietilen glikola u čvrstom obliku. Prva faza istraživanja obuhvaća provedbu testova granuliranja s ciljem određivanja procesnih uvjeta (temperatura ulaznog zraka, mase...
Granuliranje u fluidiziranom sloju taljenjem: usporedni studij in-situ metode i metode raspršivanjem
Granuliranje u fluidiziranom sloju taljenjem: usporedni studij in-situ metode i metode raspršivanjem
Ivana Zorić
U sklopu ovog istraživanja provedeno je okrupnjavanje praškaste mješavine saharoze (pomoćna tvar) i azitromicin dihidrata (djelatna tvar), primjenom tehnologije granuliranja u fluidiziranom sloju taljenjem. Eksperimenti granuliranja provedeni su primjenom dviju metoda doziranja veziva: metodom raspršivanja (engl. spray-on method) s gornjeg i donjeg položaja te in-situ metodom. Vezivna tvar korištena u okviru ovog istraživanja je gliceril monostearat (GMS). Studij fenomena...
Heterociklički donorsko-akceptorski sustavi: odnos struktura - fotofizička svojstva
Heterociklički donorsko-akceptorski sustavi: odnos struktura - fotofizička svojstva
Lucija Rebrović
Push-pull sustavi su molekulske strukture u kojima se naboj prenosi s elektron-donorske jedinice na elektron-akceptorsku preko poveznice. Takvi sustavi mogu biti korišteni kao optički senzori. Aromatski triazoli često se upotrebljavaju kao π-konjugirane poveznice u procesima intramolekularnog prijenosa naboja unutar push-pull molekulskih struktura. U ovom radu dan je pregled heterocikličkih push-pull kromofora s 1,2,3-triazolnom poveznicom i kumarinskom skupinom. Da bi se omogućilo...
Hidratacija cementa s dodatkom pepela dobivenog od spaljivanja drvne biomase
Hidratacija cementa s dodatkom pepela dobivenog od spaljivanja drvne biomase
Zita Turk
U ovom radu istražena je kemija hidratacije cementa uz dodatak letećeg pepela koji nastaje kao nusprodukt pri spaljivanju drvne biomase. Leteći pepeo sadrži relativno veliki udio slobodnog kalcij oksida (CaO), larnita (β-C2S) i brownmillerita (C4AF), minerala karakterističnih za portland cement. S ciljem priprave novih ekoloških veziva istražen je utjecaj dodatka letećeg pepela na hidrataciju i svojstva pripravljenih cementnih materijala metodama XRD, TGA i kalorimetrije te je...
Hidrofobizacija površine polimera
Hidrofobizacija površine polimera
Viktorija Katušić
Svrha rada bila je istražiti mogućnost modifikacije površine polimera njihovom obradom komercijalnim sredstavima koja su dostupna u svakodnevnoj upotrebi. Modificirane su površine sljedećih polimera: polietilen niske gustoće (PE-LD), polietilen visoke gustoće (PE-HD), polilaktid (PLA), cikloolefinski kopolimer (COC), te materijali koji služe za izradu oblika aditivnom proizvodnjom, a nalaze se u obliku filamenata: poli(etilen-tereftalat)-glikol (PET-G) proizvođača Devil Design, F41...
Hidrolitička i fotolitička razgradnja hidroksiklorokina u okolišu
Hidrolitička i fotolitička razgradnja hidroksiklorokina u okolišu
Ines Topalović
Proizvodnja i potrošnja farmaceutika raste, a zbog toga je i njihova koncentracija u okolišu sve veća. Pod utjecajem različitih čimbenika iz okoliša te ovisno o fizikalno-kemijskim svojstvima samih farmaceutika, dolazi do njihove razgradnje pri čemu mogu nastati toksični produkti. Stoga je veoma bitno promatrati razgradnju farmaceutika u okolišu. Cilj ovoga rada bio je proučiti hidrolitičku i fotolitičku razgradnju hidroksiklorokina koje pripadaju abiotičkim procesima. Tijek...
Hidrolitička i fotolitička razgradnja metoklopramida u okolišu
Hidrolitička i fotolitička razgradnja metoklopramida u okolišu
Dorina Vidović
Dolaskom u okoliš farmaceutici mogu biti podvrgnuti biotičkim ili abiotičkim procesima koji rezultiraju njihovom razgradnjom. Rezultat može biti smanjenje koncentracije početnog spoja te nastanak razgradnih produkata koji mogu biti manje ili više toksični od osnovne molekule. Stoga je važno poznavati ponašanje farmaceutika u okolišu kako bi se mogao procijeniti mogući rizik koji je posljedica njihove prisutnosti u tlu, vodama ili sedimentu. Hidroliza i fotoliza su abiotički...
Hidrolitička razgradnja nitrofurantoina
Hidrolitička razgradnja nitrofurantoina
Jasmina Beganović
U ovom radu ispitana je hidrolitička razgradnja nitrofurantoina, antibiotika namijenjenog za liječenje urinarnih infekcija i jednog od najčešće korištenih farmaceutika. Hidrolitička razgradnja nitrofurantoina ispitana je u puferskim otopinama različitih pH-vrijednosti i pri različitim temperaturama, a mjerenja su provedena na tekućinskom kromatografu visoke djelotvornosti vezanom sa spektrometrijom masa. Rezultati ispitivanja pokazali su da je hidrolitička razgradnja brža pri...
Hidrolitička razgradnja norfloksacina u okolišu
Hidrolitička razgradnja norfloksacina u okolišu
Karla Grošić
Cilj ovoga rada bio je proučiti hidrolitičku razgradnju norfloksacina u okolišu. Proizvodnja i potrošnja farmaceutika sve više raste čime je njihova koncentracija u okolišu sve veća. Kada farmaceutik dođe u okoliš izložen je različitim čimbenicima iz okoliša koji mogu dovesti do njegove razgradnje prilikom čega mogu nastati toksični razgradni produkti. Iz tog razloga je veoma bitno promatrati razgradnju farmaceutika u okolišu. Na samom početku potrebno je utvrditi kako...
Hidrotermalna metoda redukcije grafenova oksida
Hidrotermalna metoda redukcije grafenova oksida
Nicole Mesaroš
Cilj ovog rada bio je provesti mikrovalnu i hidrotermalnu redukciju grafenova oksida (GO) te ispitati kapacitivna svojstva pripremljenih uzoraka (rGO1, rGO2 i rGO3). Kao reducens, koristio se ekstrakt lista masline (ELM). Proces redukcije GO u mikrovalnom reaktoru odvijao se tijekom 5 minuta na temperaturi od 120 °C. Reakcija je provedena kod pH vrijednosti 7 (rGO1) i 8 (rGO2). Uzorak rGO1 nanosio se na komadić ugljikova platna dok se uzorak rGO2 nanosio na elektrodu od staklastog ugljika....
Hidrotermalna sinteza bakrom dopiranog CeO2
Hidrotermalna sinteza bakrom dopiranog CeO2
Marin Božičević
Cerijev (IV) oksid (CeO2) najveću primjenu ima u katalitičkim reakcijama kao katalizator i kao nosač katalizatora u mnogim industrijskim procesima, a također i za smanjenje emisije štetnih plinova tako što katalizira reakcije oksidacije metana i ugljikovog monoksida. Dopiranje bakrom znatno poboljšava toplinsku stabilnost CeO2, što proširuje mogućnosti njegove primjene bez straha da će doći do prekomjernog sinteriranja. Hidrotermalnom sintezom pri 120 °C u vremenu od 16 h, uz...

Paginacija