Pages

Modeliranje anaerobne razgradnje organske tvari
Modeliranje anaerobne razgradnje organske tvari
Robert Bedoić
Anaerobna razgradnja način je oporabe energije iz organskog biorazgradivog otpada pri čemu nastaju bioplin i digestat kao vrjedniji produkti. Prema sastavu bioplina najzastupljeniji spojevi su metan i ugljikov (IV) oksid, dok ostalih spojeva kao sumporovodika, kisika, amonijaka i dušika ima u tragovima. Upotreba bioplina je višestruka, od goriva za proizvodnju električne i toplinske energije do proizvodnje biogoriva i kemikalija više dodane vrijednosti. U ovom radu istražuje se...
Modeliranje apsorpcijskog rashladnog procesa pokretanog solarnom energijom
Modeliranje apsorpcijskog rashladnog procesa pokretanog solarnom energijom
Andreja Žužić
Cilj rada bio je projektirati, dimenzionirati i matematički modelirati konkretan apsorpcijski rashladni uređaj koji kao radni medij koristi binarnu smjesu LiBr/voda. Proučavani uređaj instaliran je u sklopu solarnog rashladnog postrojenja u Dubrovniku namijenjenog hlađenju poslovne zgrade tvrtke Vodovod Dubrovnik. Potrebnu energiju za pokretanje apsorpcijskog rashladnog procesa uređaj dobiva putem polja solarnih kolektora površine 60 m^2, a za ublažavanje oscilacija Sunčevog...
Modeliranje i optimiranje sustava katodne zaštite broda u uvjetima promjenjivog saliniteta vode u Venecijanskoj laguni
Modeliranje i optimiranje sustava katodne zaštite broda u uvjetima promjenjivog saliniteta vode u Venecijanskoj laguni
Mirna Markusi
Od kada je sustav katodne zaštite prvi put primijenjen, inženjeri pokušavaju optimizirati rad sustava katodne zaštite kako bi spriječili koroziju. Iskustvo je pokazalo da je najučinkovitiji i ekonomski najisplativiji način sprečavanja korozije podvodnog trupa broda kombinacija ICCP sustava i zaštite premazima. Točan položaj anoda i jakost narinute struje predmet je vitalne važnosti za rad ICCP sustava u cjelini, pogotovo za brodove koji plove kroz različite okolišne uvjete...
Modeliranje metalnih monolitnih reaktora - ispitivanje otpora prijenosu tvari tijekom katalitičke oksidacije toluena
Modeliranje metalnih monolitnih reaktora - ispitivanje otpora prijenosu tvari tijekom katalitičke oksidacije toluena
Anita Pavlić
Hlapljivi organski spojevi (VOC) su toksični spojevi koji su poznati po tome da pridonose onečišćenju zraka. Stoga je od velike važnosti razvoj učinkovitih, ekonomski pristupačnih postupaka za smanjenje njihovih emisija u atmosferu. Od konvencionalnih i novijih metoda katalitička oksidacija pokazala se jednom od najatraktivnijih metoda za smanjenje emisija VOC-a, posebno u uvjetima niskih koncentracija, a katalitički sustav koji se najčešće primjenjuje za tu svrhu te za smanjenje...
Modeliranje odnosa strukture prioritetnih onečišćivala i njihove toksičnosti
Modeliranje odnosa strukture prioritetnih onečišćivala i njihove toksičnosti
Lana Barić
Upotreba kvantitativnih odnosa strukture i aktivnosti (QSAR) jedna je od glavnih ekonomskih alternativa u eksperimentalnom testiranju toksičnosti. U ovom radu, modelirana je široka grupa od 146 spojeva i njihove vrijednosti toksičnosti prema Vibrio fischeri koristeći različite deskriptore. QSAR modeli su izrađeni primjenjujući napredne kemometrijske alate. Valjanost modela nastojala se potvrditi unutarnjom validacijom, te naposljetku testirati na vanjskom setu podataka. Nakon...
Modeliranje procesa granuliranja
Modeliranje procesa granuliranja
Martin Gojun
Ovaj rad je svojevrsni studij i sažet pregled postojećih pristupa modeliranja procesa granuliranja. Sagledani su modeli uvećanja procesa granuliranja odnosno procedure koje se provode s ciljem pravilnog odabira onih makroskopskih svojstava koja će u granulatoru većih dimenzija (pilot i/ili komercijalnom) rezultirati željenim svojstvima kolektiva granula, istovjetnim onima već dobivenim u malim (laboratorijskim) granulatorima. Dodatno, razmatrani su pristupi kojima se danas modeliraju...
Modeliranje ravnoteže kapljevina-kapljevina u trokomponentnom sustavu voda - mravlja kiselina - organski ester
Modeliranje ravnoteže kapljevina-kapljevina u trokomponentnom sustavu voda - mravlja kiselina - organski ester
Predrag Prodanović
Literaturni ravnotežni eksperimentalni sastavi koji opisuju ravnotežu kapljevina– kapljevina za trokomponentni sustav voda(1) – mravlja kiselina(2) – organski ester(3) opisani su u ovom radu modelom koeficijenata aktivnosti NRTL. Esteri obuhvaćeni ovim radom su etil-etanoat, butil-etanoat, pentil-etanoat i etil-butanoat. Određeno je koji su od ispitanih estera najpogodniji za proces ekstrakcije mravlje kiselina iz razrijeđene vodene otopine.
Modeliranje sinteze intermedijera statina katalizirane 2-deoksiriboza-5-fosfat aldolazom
Modeliranje sinteze intermedijera statina katalizirane 2-deoksiriboza-5-fosfat aldolazom
Jelena Čulig
Statini su heterogena skupina lijekova koji se primjenjuju u prevenciji i liječenju bolesti kardiovaskularnog sustava. U radu je provedena sinteza (3R,5R)-6-kloro-3,5-dihidroksi heksanala (laktona), važnog prekursora u dobivanju statina. Sinteza je provedena u reakciji aldolne kondenzacije kloroacetaldehida i acetaldehida katalizirane enzimom 2-deoksiriboza-5-fosfat aldolazom (DERA). Ispitana je stabilnost i aktivnost enzima DERA-e pri različitim temperaturama i puferima pri različitim...
Modeliranje svojstava mješavina komponenti za namješavanje naftnih motornih goriva s biobutanolom
Modeliranje svojstava mješavina komponenti za namješavanje naftnih motornih goriva s biobutanolom
Marija Sigurnjak
Primjena biogoriva sve se intenzivnije istražuje i širi zahvaljujući europskoj i međunarodnoj politici zaštite okoliša. Biogoriva mogu pridonijeti cilju smanjenja emisija CO2 koje su postavljene Kyotskim protokolom. Biobutanol je interesantna opcija kao gorivo za dizelske motore zbog dobre mješljivosti s dizelskim gorivom te smanjenja emisija stakleničkih plinova što se postiže namješavanjem u dizelsko gorivo. U ovom radu ispitana su niskotemperaturna svojstva mješavina...
Modifikacija brončanih površina dugolančanim fosfonskim kiselinama
Modifikacija brončanih površina dugolančanim fosfonskim kiselinama
Evelina Mustapić
Metalne materijale od kojih su građena brojna umjetnička djela nužno je zaštiti od posljedica djelovanja korozijskih procesa. Ako materijali nisu adekvatno zaštićeni može doći do kroničnog propadanja materijala što uzrokuje materijalne troškove popravka ili zamjene te do onečišćenja okoliša što može imati značajne posljedice na čovjeka i okoliš. Onečišćenje zraka (plinovi SO2, O3, NOX) i meteorološki uvjeti (temperature, relativna vlažnost zraka, kisele kiše) igraju...
Modifikacija celuloznog papira za transformatore
Modifikacija celuloznog papira za transformatore
Mateja Benić
Unutarnji dijelovi energetskog transformatora koji su pod naponom, izolirani su pomoću papirne izolacije i uronjeni su u izolacijsko ulje. Stoga se izolacijsko ulje i papirna izolacija ispituju prvi kad se jave problemi u radu energetskog transformatora. Stanje izolacije u energetskom transformatoru važan je pokazatelj preostalog životnog vijeka. Poboljšanja u obliku toplinski otpornijeg papira i uporaba biljnog ulja kao alternativa mineralnom, nose probleme vezane za praćenje sustava...
Modifikacija grafenova oksida aromatskim aminima
Modifikacija grafenova oksida aromatskim aminima
Ivan Spajić
U ovom radu provedena je modifikacija grafenova oksida (GO) aromatskima aminima, anilinom i o-fenilendiaminom, s ciljem dobivanja GO-elektroda poboljšanih kapacitivnih svojstava. Sinteza GO-a provedena je iz grafita prema Hofmann-ovoj metodi, te je dobiveni GO nanešen na zlatom prevučenu kvarcnu elektrodu metodom spin coatinga. Tanki sloj GO-a modificiran je u različitim sustavima otopina anilina i o-PDA na način da su GO-elektrode uranjane u otopine tijekom 24 sata (inkubacija). Za...

Pages