Paginacija

Višefazni kalcij-fosfatni keramički materijali za primjene u inženjerstvu koštanog tkiva
Višefazni kalcij-fosfatni keramički materijali za primjene u inženjerstvu koštanog tkiva
Monika Suknaić
Ovaj rad bavi se višefaznim kalcij-fosfatnim keramičkim materijalima te njihovom primjenom u inženjerstvu koštanog tkiva. Radi se o dosad nedovoljno istraženom području koje sve više zaokuplja interes stručnjaka raznih znanstvenih područja. Takvo što ne čudi imajući na umu ubrzani razvoj biomedicinske industrije povezane s težnjom svih ljudi za čim duljim i kvalitetnijim životnim vijekom. Jedna od bitnih sastavnica ljudskog organizma jest koštano tkivo koje služi ponajprije...
Višenamjenskim pomoćnim tvarima do tableta poboljšanih primjenskih svojstava
Višenamjenskim pomoćnim tvarima do tableta poboljšanih primjenskih svojstava
Paola Eva Leko
U ovom istraživanju, ispituje se utjecaj različitih pomoćnih tvari na primjenska svojstva tableta. Dobrim izborom pomoćnih tvari i primjenom odgovarajućih tehnoloških postupaka moguće je dobiti tablete poboljšanih svojstava. Korištene pomoćne tvari su manitol, bitno različitih granulometrijskih i morfoloških svojstava (D(-), sušen raspršivanjem, granulirani i višenamjenski Parteck® M200) te poloksamer Parteck® PLX188, natrijeva kroskarmeloza, magnezijev stearat i...
Višeslojne polimerne nanoprevlake masnih kiselina na bakru umrežene ionizirajućim zračenjem
Višeslojne polimerne nanoprevlake masnih kiselina na bakru umrežene ionizirajućim zračenjem
Margareta Postonjski
Svakodnevni tehnološki napredak omogućava razvoj novih metoda sinteze i karakterizacije materijala, što potiče znanstvenike da istražuju i razvijaju nove i funkcionalnije prevlake koje mogu zadovoljiti specifične potrebe različitih industrija te pri tome biti ekološki prihvatljivi. U ovom radu ispitana su zaštitna svojstva prevlaka nastalih samoorganizacijom molekula (SAM-ovi) četiri masne kiseline na površini bakra koje su potom umrežene ionizirajućim gama zračenjem....
Višestruka stacionarna stanja u destilacijskoj koloni s razdjelnom stijenkom
Višestruka stacionarna stanja u destilacijskoj koloni s razdjelnom stijenkom
Gabriela Novak-Bareković
Tema diplomskog rada bila je pronalaženje i dokazivanje višestrukih stacionarnih stanja (VSS) unutar kolone s razdjelnom stijenkom (KRS) za tri produkta. Pretpostavka postojanja višestrukih stacionarnih stanja temelji se na termodinamičkoj ekvivalentnosti KRS-a Petlyukovoj koloni. Stoga su provedena mnoga istraživanja u pokušaju pronalaska različitih rješenja raspodjele kapljevine i pare za jednu pojnu smjesu pomoću kojih bi se dobili jednaki sastavi produkata pri konstantnim...
Vlakna brnistre kao ojačavajući materijal za kompozite na osnovi polipropilena
Vlakna brnistre kao ojačavajući materijal za kompozite na osnovi polipropilena
Maja Ranogajec
U današnje vrijeme, proizvodnja prirodnih kompozitnih materijala u velikom je usponu, a njihova primjena zastupljena je u raznim industrijama. U prvom dijelu ovog rada navedene su osnovne informacije i povijesni pregled o polimerima i polimernim materijalima, o kompozitima, kao i o kompozitima polipropilena i vlaknima brnistre čija su svojstva u ovom radu ispitivana. Drugi dio rada obuhvaća eksperimentalni dio, pripremu kompozita ojačanih vlaknima brnistre, analizu tako pripremljenih...
Vođenje cementne peći
Vođenje cementne peći
Dominik Načinović
U radu je opisan postupak dobivanja klinkera, odnosno proizvodnje cementa. Prikazani su rotacijska cementna peć, njezini dijelovi, procesi i kemijske reakcije formiranja klinkera te način vođenja peći. Opisani su i problemi u radu peći te kako se ti problemi mogu izbjeći ili riješiti. Analizirano je vođenje rešetkastog hladnjaka klinkera. Provedena je optimizacija procesnih parametara i analiziran rad prije i poslije optimizacije.
Vođenje i analiza kontrolabilnosti procesnih postrojenja
Vođenje i analiza kontrolabilnosti procesnih postrojenja
Petra Džono
Prilikom projektiranja kontinuiranih kemijskih procesa želi se osigurati siguran sustav za vođenje koji će omogućiti zadržavanje procesa unutar radne točke i procesnih ograničenja. Također, tijekom projektiranja sustava za vođenje cijelog postrojenja, proces se promatra preko ulaznih (upravljane varijable i poremećaji) i izlaznih (vođenih) varijabli. Stoga je potrebno poznavati kriterije za odabir pojedine vrste varijabli kako bi se maksimizirala dobit željenog produkta. U...
Vođenje procesa destilacije
Vođenje procesa destilacije
Ana-Marija Tomić
Osnovni cilj rada je pregledno prikazati metode vođenja procesa destilacije. U prvom dijelu dane su teorijske osnove toplinskog separacijskog procesa destilacije, kao i metode vođenja šaržnog i kontinuiranog procesa destilacije. U drugom dijelu rada detaljno je opisano i analizirano vođenje procesa atmosferske destilacije u Rafineriji nafte Sisak. Prikazom metoda vođenja nastojala se naglasiti važnost dobro projektiranja i optimiranja regulacije kako bi se ostvari optimalni rad...
Vođenje procesa kristalizacije aktivnih farmaceutskih tvari
Vođenje procesa kristalizacije aktivnih farmaceutskih tvari
Marko Sejdić
Šaržna kristalizacija jedan je od najvažnijih toplinsko-separacijskih procesa kojim se ostvaruje visoka čistoća u proizvodnji specijalnih kemikalija, hrane i farmaceutskih proizvoda. U svrhu poboljšavanja vođenja procesa kristalizacije djelatne tvari, izrađen je program koji na primjeru kalijevog sulfata izračunava temperaturni profil koji, što je bolje moguće, ispunjava funkciju cilja kojom se definira omjer veličina kristala nastalih nukleacijom i onih dodanih cijepljenjem (na...
Vođenje šaržnih procesa
Vođenje šaržnih procesa
Nataša Marolt
U ovom radu dan je pregled i analizirano je vođenje šaržnih procesa. Detaljno su opisani svi koraci potrebni za kvalitetno vođenje šaržnih procesa. Opisane su razine sustava za vođenje, slijedna i logička regulacija, regulacija tijekom provedbe šaržnog procesa, načelo provedbe i i prednosti tzv. run-to-run vođenja procesa te poslovodstvo cjelokupnom šaržnom proizvodnjom. Kroz ogledni primjer SCADA sustava za vođenje šaržnog procesa u pilot postrojenju opisana je praktična...
Zajedničke razdiobe slučajnih varijabli i primjene
Zajedničke razdiobe slučajnih varijabli i primjene
Dora Hećimović
Svaki provedeni pokus daje neki ishod. Svakome se ishodu pokusa može pridružiti određena numerička vrijednost. Pravilo koje svakom pojedinom ishodu promatranog pokusa pridruži neki realni broj naziva se slučajna varijabla. Slučajna varijabla može biti diskretna (čije vrijednost čine konačan ili prebrojiv skup) ili kontinuirana (čije vrijednosti čine beskonačan ili neprebrojiv skup). Svaka slučajna varijabla ima svoju razdiobu vjerojatnosti, distribuciju vjerojatnosti,...
Završni premazi u graditeljstvu s učinkom samočišćenja
Završni premazi u graditeljstvu s učinkom samočišćenja
Lucija Pavić
Premazi su jedan od najstarijih načina obrade površina, a definiraju se kao materijali koji naneseni na podlogu imaju zaštitnu i estetsku ulogu. Nazivaju se kompozitnim materijalima jer njihov složeni sastav čini vezivo kao glavna komponenta koja sve ostale (pigmente, punila, aditive) nastoji povezati. Fasadni premazi su posebice izloženi atmosferilijama koje su neizbježne što zahtjeva njihovu stalnu obnovu radi estetskih i sigurnosnih razloga. Napretkom civilizacije čovjek nastoji...

Paginacija