Paginacija

Elektrokemijski senzori s primjenom u biomedicini
Elektrokemijski senzori s primjenom u biomedicini
Anja Turkalj
Senzori su uređaji ili naprave kojima je moguće ustanoviti postojanje mjerljivog svojstva te se pomoću njih utvrđuje kvantitativna vrijednost praćene fizikalne veličine. Rad elektrokemijskih senzora temelji se na prepoznavanju analita kroz aktivni sloj materijala koji sačinjava senzor, odnosno elektrokemijski senzori transformiraju učinak elektrokemijske interakcije analit – elektroda u koristan mjerljivi signal. Pregled razvoja analitičke kemije pokazuje kako unutar područja...
Elektrokemijsko određivanje pK vrijednosti molekula stabilizatora adsorbiranih na površini nanočestica srebra
Elektrokemijsko određivanje pK vrijednosti molekula stabilizatora adsorbiranih na površini nanočestica srebra
Vanja Rukavina
Predmet ovog rada bila je sinteza nanočestica srebra te njihova stabilizacija u otopini. Kao molekule stabilizatori homogene suspenzije korištena su dva polimera: poli(akrilna kiselina) (PAA) i poli(metakrilna kiselina) (PMA). Dobivene nanočestice su zatim taložene slabim organskim kiselinama: limunskom, octenom, jantarnom i askorbinskom kiselinom. Dobiveni praškasti produkt korišten je kao baza za pripravu vodljive tinte. Utjecaj taložnog sredstva na stabilnost dobivene formulacije,...
Elektrokemijsko uklanjanje iona metala upotrebom protočne ćelije
Elektrokemijsko uklanjanje iona metala upotrebom protočne ćelije
Ivana Sever
Svrha ovog rada bila je ukloniti bakar iz modelne otopine bakrovih iona elektrokemijskim putem pri čemu je korišten protočni reaktor sa pločastim elektrodama. Elektrodni materijali je odabran na način da su provedena ispitivanja metodama cikličke voltametrije, kronoamperometrije, kronopotenciometrije te rotirajuće disk elektrode uz korištenje troelektrodnog sustava. Nakon ispitivanja kao najbolji katodni materijal se pokazala platina, zlato, olovo i čelik. S obzirom na visoku cijenu...
Elektrokromizam grafenov oksid/polianilin kompozitnih materijala
Elektrokromizam grafenov oksid/polianilin kompozitnih materijala
Anamarija Turković
U ovom radu ispitivala su se elektrokromatska svojstva kompozita grafenovog oksida i polianilina. U tu svrhu pripremale su se dvije vrste elektroda. Kao podloga korišteno je stakalce na kojem je nanesen vodljivi sloj indij kositrevog oksida (ITO staklo). Grafenov oksid korišten u ovom radu sintetiziran je iz grafita Staudenmaier metodom. Kompozitna elektroda pripravljena je nanošenjem sloja grafenovog oksida metodom „spincoating“ na ITO stakalce nakon čega je slijedio postupak...
Elektropoliranje čelika za primjenu u farmaceutskoj industriji
Elektropoliranje čelika za primjenu u farmaceutskoj industriji
Predrag Prodanović
Svrha ovog rada bila je odrediti optimalne uvijete za proces elektropoliranja austenitnog nehrđajućeg čelika X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) za primjenu u farmaceutskoj industriji. Ispitivani su utjecaji vremena elektropoliranja, temperature elektrolita, udaljenosti između elektroda i prethodne mehaničke obrade. Uspješnost procesa procjenjivala se mjerenjem korozijske otpornosti tretiranih uzoraka elektrokemijskim metodama Tafelova ekstrapolacija, elektrokemijska impedancijska...
Elektrovodljivi polimeri za primjenu u biomedicinske svrhe
Elektrovodljivi polimeri za primjenu u biomedicinske svrhe
Anamarija Horvat
Elektrovodljivi polimeri su organske i anorganske molekule nastale polimerizacijom određenog monomera ili njegovog derivata. Njihova povijest seže još u 19. stoljeće kada se prvi puta spominju polianilin i polipirol i metode njihove sinteze. Za razliku od ostalih polimera imaju električnu vodljivost sličnu metalima i poluvodičima. Električna vodljivost elektrovodljivih polimera temelji se na prisutnosti konjugiranih dvostrukih veza i uklanjanjem elektrona iz valentne vrpce...
Emisija izazvana agregacijom (EIA) u razvoju novih funkcionalnih materijala
Emisija izazvana agregacijom (EIA) u razvoju novih funkcionalnih materijala
Matko Vencl
Primjena organskih molekula, specifično organskih fluorofora u fluorescentnim senzorima, funkcionalnim materijalima ili fluorescentnom označavanju stanica, ograničena je zbog pojave gašenja emisije (engl. aggregation caused quenching, ACQ) pri većim koncentracijama ili u krutom stanju. Otkriće fenomena emisije izazvane agregacijom (engl. aggregation induced emission, AIE) otvorilo je nove mogućnosti primjene organskih fluorofora u raznim područjima, uključujući i dizajn nove...
Emisija izazvana agregacijom u razvoju novih fluorescentnih proba i senzora
Emisija izazvana agregacijom u razvoju novih fluorescentnih proba i senzora
Marko Robić
Otkako je 2001. godine otkriven fenomen emisije izazvane agregacijom (engl. aggregation induced emission, AIE) otvorene su nove mogućnosti primjene organskih spojeva u razvoju optoelektroničkih uređaja, biološkom oslikavanju, senzorike i drugim istraživačkim područjima. Primjena mnogih organskih molekula je ograničena zbog pojave gašenja emisije pri većim koncentracijama ili u krutom stanju. Stoga AIE pojava, koja uzrokuje fluorescenciju organskih spojeva u agregiranom ili krutom...
Energetski i ekološki aspekti industrijskih revolucija
Energetski i ekološki aspekti industrijskih revolucija
Maja Žužić
Svjedoci smo sve izraženijih klimatskih promjena i posljedično prirodnim katastrofama koje su uzrokovane nebrigom za okoliš kroz proteklih dvije stotine godina. U ovom radu analizirano je postojeće energetsko i ekološko stanje preko posljedica prve i druge industrijske revolucije. Posljedice prve industrijske revolucije, u smislu njenog djelovanja na okoliš, puno su poznatije jer je ona u potpunosti završila, dok su posljedice na okoliš druge industrijske revolucije još nepoznate...
Energetski i okolišni aspekti ETS sustava u prehrambenoj industriji
Energetski i okolišni aspekti ETS sustava u prehrambenoj industriji
Maja Kovačić
U ovom je radu opisan sustav trgovanja emisijskim jedinicama Europske Unije (EU ETS) i specifične značajke koje se odnose na postrojenja prehrambene industrije koja sudjeluju u sustavu trgovanja. Opisane su osnovne značajke i mogućnosti primjene šumske biomase kao zamjene za prirodni plin u proizvodnji procesne topline u postrojenjima prehrambene industrije. Opisani su glavni utjecaji izgaranja šumske biomase na okoliš. Analizirane su novčane uštede za tipično postrojenje...
Energetski potencijal miješanog komunalnog otpada
Energetski potencijal miješanog komunalnog otpada
Valentina Čorak
Otpad nastaje kao posljedica svih ljudskih aktivnosti, a njegovo djelovanje može uzrokovati emisije u vode, zrak i tlo, koje mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi i okoliš. Koliki će taj utjecaj biti, ovisi o količini i svojstvima otpada te načinu na koji se njime gospodari. Prema redu prvenstva gospodarenja otpadom, prioritet je sprečavanje nastanka otpada, potom slijedi priprema za ponovnu uporabu, zatim recikliranje, dok je postupak energetske oporabe otpada i odlaganje otpada,...
Energetsko iskorištavanje otpada
Energetsko iskorištavanje otpada
Dinko Đurđević
Porastom životnog standarda, modernizacijom, širenjem društva i povećanjem kupovne moći stanovništva stvaraju se sve veće količine otpada koje je potrebno zbrinuti, a njihovo odlaganje na odlagalištima postaje sve opasnije i sve manje ekonomično. Velika količina otpada koja se odlaže u blizini većih naselja i gradova ima negativan utjecaj na zdravlje ljudi i kvalitetu života u tim mjestima. Problem otpada nije samo u njegovom zbrinjavanju već se radi o nizu elemenata kao što...

Paginacija