Paginacija

Hidrotermalna sinteza dopiranog nanokristaličnog CeO2
Hidrotermalna sinteza dopiranog nanokristaličnog CeO2
Martina Guliš
Pripravljeni su i karakterizirani uzorci čistog i dopiranog cerijeva (IV) oksida, CeO2, te je testirana njihova katalitička aktivnost u procesu katalitičke oksidacije toluena koji je upotrijebljen kao modelni hlapljivi organski spoj. Provedena je serija sinteza nanočestica čistog CeO2 i dopiranog CeO2 sa 10 % množinskog udjela sljedećih dopanada: Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd i Al. Hidrotermalna sinteza provedena je bez ikakvih aditiva koji bi smanjili katalitičku aktivnost i mogli biti...
Hidrotermalna sinteza grafen oksid/vodljivi polimer kompozitnih materijala i njihova primjena u elektrokemijskim spremnicima energije
Hidrotermalna sinteza grafen oksid/vodljivi polimer kompozitnih materijala i njihova primjena u elektrokemijskim spremnicima energije
Marija Filip
U ovom radu provedena je simultana redukcija grafenovog oksida i oksidacija monomera anilina, o-fenilendiamina i pirola hidrotermalnom reakcijom, u cilju nastanka kompozita poboljšanih kapacitivnih svojstava. Sinteza se provodila iz otopina pH=0 i pH=7, u autoklavu, pri temperaturi od 120 °C tijekom 5 sati. U neutralnim uvjetima dobiveni su kompaktni hidrogelovi, dok su u kiselim uvjetima dobiveni hidrogelovi skloni degradaciji, odnosno dobivene su suspenzije. Suspenzije i hidrogelovi,...
Identifikacija polimernih ambalažnih materijala FTIR spektroskopijom
Identifikacija polimernih ambalažnih materijala FTIR spektroskopijom
Anita Perešin
Infracrvena spektroskopija proučava interakciju elektromagnetskog zračenja IR dijela spektra i materije. IR spektroskopija omogućava ispitivanje uzoraka na jednostavan, brz i nedestruktivan način. Može se primjeniti na plinovite, tekuće i krute uzorke. Ovaj rad daje pregled spektara i identifikacije raznovrsnih ambalažnih materijala korištenih u svakodnevnom životu. Identifikacija se provodi na temelju položaja i intenziteta apsorpcijskih vrpci koje su specifične za određenu...
Imobilizacija TiO2 na čvrsti nosač - karakterizacija i fotokatalitička aktivnost
Imobilizacija TiO2 na čvrsti nosač - karakterizacija i fotokatalitička aktivnost
Marija Borovac
U ovom radu istraživana je fotokatalitička razgradnja salicilne kiseline (SA) s TiO2 fotokatalizatorom suspendiranim i imobiliziranim na odabrane čvrste nosače. Sol gel sintezom pripravljena je TiO2 suspenzija koja je nanesena na mrežice od staklenih vlakana i na dvije vrste pamučnog materijala. Fotokatalitički eksperimenti provedeni su na četvrtastom, šaržnom reaktoru s recirkulacijom s dva različita volumena reakcijske otopine. Kao izvor svjetlosnog zračenja korištene su dvije...
Imobilizacija aldolaze na magnetske nanočestice
Imobilizacija aldolaze na magnetske nanočestice
Tomislav Rimac
Enzim deoksiriboza-5-fosfat aldolaza (DERA) katalizira reakciju sinteze (3R,5R)-6-kloro-3,5- dihidroksi heksanala (laktol) dvostrukom aldolnom adicijom dvije molekule acetaldehida i jedne molekule kloroacetaldehida. Visoka koncentracija aldehida u DERA reakciji ima izrazito negativan utjecaj na stabilnost enzima. Cilj ovog rada bio je provesti imobilizaciju enzima DERA-e na magnetske nosioce u svrhu povećavanja njegove stabilnosti. Kao nosioci za imobilizaciju korištene su magnetske...
Imobilizacija enzima na mezoporozni SiO2 pripremljen sol-gel postupkom
Imobilizacija enzima na mezoporozni SiO2 pripremljen sol-gel postupkom
Antonia Giacobi
Mezoporozni SiO2 se zbog svoje velike površine koristi kao nosač za imobilizaciju katalizatora, preciznije enzima, lipaze i celulaze. Lipaza se koristi kao katalizator u procesu proizvodnje biodizela, dok se celulaza koristi kao katalizator u procesu proizvodnje bioetanola. Glavni problem kod korištenja enzima je njihova cijena, pa je imobilizacijom omogućeno njihovo ponovno korištenje i smanjenje cijene proizvodnje. Za dobivanje mezoporoznog SiO2 korišten je sol-gel postupak. Kao...
Imobilizacija optičkih kemijskih senzora na plastične površine
Imobilizacija optičkih kemijskih senzora na plastične površine
Filip Car
U ovom radu ispitano je mogu li se na nosače (pločice) načinjene od komercijalnih polimernih materijala, koji se koriste u aditivnoj proizvodnji, integrirati optički kemijski senzori u obliku tankih filmova unutar kojih je imobiliziran pH indikator. Cilj ovog rada je dobiti što više korisnih informacija kako bi se razvio film koji bi se mogao koristiti za oblaganje kanala mikroreaktora izrađenih aditivnom proizvodnjom. Ispitano je ukupno osam različitih polimernih materijala te...
Imobilizacija optičkih senzora na odabrane plastične površine
Imobilizacija optičkih senzora na odabrane plastične površine
Ivan Karlo Cingesar
Cilj ovog rada bio je pripremiti optički senzorski sloj u kanalu mikroreaktora. Mikroreaktor i pločice proizvedeni su 3D-ispisom. Senzorski sloj prvo je ispitan na pločicama kako bi se utvrdilo koji senzorski sloj će dati najbolje rezultate te se može koristiti za prevlačenje kanala. Krajnji cilj je dobiti funkcionalan film na površini cijevi mikroreaktora. Dva načina pripreme koktela ispitana su u ovome radu. Prvi način je sol-gel metoda u kojoj je kiselo kataliziranom hidrolizom i...
In situ sinteza metalnim ionima dopiranog hidroksiapatita u polimernoj matrici kitozana
In situ sinteza metalnim ionima dopiranog hidroksiapatita u polimernoj matrici kitozana
Helena Paun
Inženjerstvo koštanog tkiva je interdisciplinarno područje usmjereno na razvoj biomaterijala za izradu trodimenzijskih okosnica koje oponašaju prirodno koštano tkivo. Okosnica se ugradnjom na oštećeno područje kosti sjedinjuje s okolnim tkivom, potiče njegovu regeneraciju, te se istovremeno razgrađuje i osigurava mjesto za rast novog koštanog tkiva. Okosnice koje oponašaju prirodno koštano tkivo izrađene su iz organsko-anorganskih kompozitnih materijala po uzoru na prirodno...
Industrijski otpadni tokovi
Industrijski otpadni tokovi
Lucija Pustahija
Temeljna je zadaća čovjeka zaštiti okoliš u kojemu se nalazi, kako promjenom vlastitih postupaka, tako i na razini cijelog društva. Naše osnovne životne potrebe vezane su uz čisti okoliš iz kojega proizlaze zdravo uzgojena hrana te čista voda i zrak. Kako bi se takvo stanje sačuvalo, potrebno je promijeniti ophođenje prema prirodi te primjenom prirodnih i tehničkih saznanja pomoći u njezinom obnavljanju. Nužno je uskladiti suvremeni život čovjeka i njegovih potreba kako bi...
Influence of typical cooking processes on the arsenic speciation in common edible mushrooms - determination with HPLC-ICP-MS method
Influence of typical cooking processes on the arsenic speciation in common edible mushrooms - determination with HPLC-ICP-MS method
Elvira Pek
The purpose of this research was the investigation of the total arsenic concentration in Sarcosphaera Coronaria and Chantarelle mushrooms and the arsenic speciation analysis of their extracts with HPLC-ICPMS. Additionally, I was studying the influence of typical cooking processes such as frying and boiling in water on the arsenic speciation in these two mushrooms, because this is the normal way of consumption. The influence of vinegar on the arsenic speciation was also studied in...
Infracrvena spektroskopija asparaginske kiseline
Infracrvena spektroskopija asparaginske kiseline
Stjepko Švigir Stevanović
Snimljen je infracrveni spektar asparaginske kiseline.Dobivene vrpce su identificirane usporedbom s prije objavljenim radovima iz infracrvene spektroskopije aminokiselina i izračunatim frekvencijama vibracija unutar programa Gaussian i GaussView. Potvrđene su zwitterionska struktura i unutarmolekulske vodikove veze. Svrha zadatka: Analizirati spektar asparaginske kiseline na osnovi njene molekulske strukture te asocirati vibracije sa vrpcama u dobivenom spektru.

Paginacija