Paginacija

Mikrokapsuliranje dronedaron hidroklorida
Mikrokapsuliranje dronedaron hidroklorida
Marija Talajić
U posljednje vrijeme sve više raste interes za tehnikama mikrokapsuliranja, naročito u farmaceutskoj industriji. Jedan od glavnih razloga primjene mikrokapsuliranja je što mikrokapsule omogućuju kontrolirano otpuštanje lijeka. Kontrolirano otpuštanje može se postići tako da se djelatna tvar postepeno propušta kroz polimernu ovojnicu mikrokapsule. Na taj način omogućuje se isporuka optimalne količine lijeka u organizam, u određeno vrijeme. Cilj ovog istraživanja bio je proučiti...
Mikrorazinski studij fenomena granuliranja primjenom parametara međupovršine prašak-vezivo
Mikrorazinski studij fenomena granuliranja primjenom parametara međupovršine prašak-vezivo
Ivona Košić
U ovome je radu sagledano granuliranje dviju pomoćnih tvari farmaceutske industrije u fluidiziranom sloju s taljenjem sa stajališta mikrorazine procesa. Testovi šaržnog granuliranja provedeni su prethodnim istraživanjem u procesnoj geometriji fluidiziranog sloja u laboratorijskom mjerilu. U fizičkoj pretvorbi tvari korišteno je vezivo, praškasti polietilen glikol koji taljenjem osigurava nužna kapljevita premoštenja. Mikrorazinski studij fenomena granuliranja usmjeren je k...
Mikrovalna ekstrakcija polifenolnih spojeva iz kožice grožđa
Mikrovalna ekstrakcija polifenolnih spojeva iz kožice grožđa
Marija Gavranić
Polifenolni spojevi su sekundarni metaboliti sadržani u biljkama. Obuhvaćaju veliki broj spojeva koji imaju aromatske prstenove s jednom ili više hidroksilnih skupina. Polifenoli imaju učinak na ljudsko zdravlje: antibakterijsko, protuupalno, antioksidativno i antikancerogeno. Biološke funkcije polifenola pripisuju se njihovoj izvanrednoj antioksidacijskoj i antiradikalskoj aktivnosti. Bobica grožđa predstavlja osnovno mjesto gdje se odvija biosinteza sekundarnih metabolita koji su od...
Mjerenje i modeliranje skupljanja i puzanja cementnih materijala
Mjerenje i modeliranje skupljanja i puzanja cementnih materijala
Ivan Zuanović
Kemijsko skupljanje cementnih materijala od velike je važnosti pri praktičnoj primjeni cementnih materijala. Ipak, mjerenje kemijskog skupljanja je zahtjevno i teško, a jedan od razloga je i vrlo dugo trajanje samog mjerenja. Kako bi se bolje razumjeli uzroci i tijek kemijskog skupljanja, koje dovodi do pojave pukotina i smanjenja trajnosti ugrađenog materijala, potrebna su pouzdana mjerenja. U ovom radu istražena je mogućnost razvoja jeftine i učinkovite aparature za mjerenje...
Mjerenje i regulacija protoka plinova
Mjerenje i regulacija protoka plinova
Matko Vencl
U ovom radu dan je pregled metoda i opisana su mjerila protoka plinova koja se primjenjuju u procesnoj kemijskoj industriji, laboratorijima te pri transportu i prodaji plina. Protok je procesna varijabla koja se u kemijskoj procesnoj industriji mjeri najviše. Mjerenjem protoka omogućava se kvalitetno vođenje procesa, smanjuje se potrošnja energije i održava željena kvaliteta proizvoda. Mjerenje protoka također je izuzetno važno pri dostavi i prodaji plina. Opisana su mjerna načela,...
Mjerenje protoka
Mjerenje protoka
Krešimir Štahan
U ovom radu dan je pregled i opis metoda mjerenja protoka koja se primjenjuju u industrijskoj praksi i laboratorijima. Prikazana su osnovna načela rada mjerila protoka, njihova podjela zatim prednosti i nedostaci pojedinih mjerila te način odabira prikladnog mjerila. Mjerenjem protoka omogućava se kvalitetno vođenje procesa, smanjuje se potrošnja energije i održava željena kvaliteta proizvoda.
Mjerenje sile kompresije u tabletiranju
Mjerenje sile kompresije u tabletiranju
Josip Vinčić
U ovom radu obrađena je literatura potrebna za mjerenje sile kompresije u tabletiranju. Teoretski su obrađena svojstva, oblici i namjena tableta, postupak tabletiranja, značajke mjernih pretvornika, prijenos sila i mjerenje sile. Objašnjena je primjena rasteznih osjetila, te odabir položaja i vrste rasteznog osjetila, kao i njihovo spajanje u Wheatstoneov most. Istaknute su poteškoće koje se najčešće javljaju tijekom mjerenja sile kompresije.
Modeli kvantitativne povezanosti strukture i svojstva
Modeli kvantitativne povezanosti strukture i svojstva
Ljubica Nikolaš
Preliminarna procjena određenih kemijskih svojstava bez direktne sinteze spoja igra vrlo važnu ulogu u modernoj kemiji. Takva evaluacija smanjuje troškove razvoja novih spojeva potiskujući teoretski neuspješne kandidate koji bi morali biti pripremljeni i ispitani u laboratoriju. Molekulsko modeliranje je vrlo moćan alat za procjenu i unaprijeđenje različitih molekulskih svojstava. Posljednjih desetljeća je došlo do velikog napretka u proučavanju i razvoju modela kvantitativne...
Modeliranje aldolne adicije  katalizirane D-fruktoza-6-fosfat aldolazom A129G
Modeliranje aldolne adicije katalizirane D-fruktoza-6-fosfat aldolazom A129G
Sanja Ivanušić
U ovom radu proučavana je reakcija aldolne adicije dihidroksiacetona (DHA) na N-Cbz-3-aminopropanal katalizirana D-fruktoza-6-fosfat aldolazom A129G, čiji produkt je prekursor za sintezu D-fagomina, prirodnog iminošećera izvanrednih bioloških svojstava te je iz tog razloga reakcija od interesa. Za ovu reakciju napravljeni su modeli u kotlastom, cijevnom i protočno kotlastom reaktoru. Pomoću tih modela predviđene su konverzije, pri različitim procesnim uvjetima u reaktorima. Kao...
Modeliranje anaerobne razgradnje organske tvari
Modeliranje anaerobne razgradnje organske tvari
Robert Bedoić
Anaerobna razgradnja način je oporabe energije iz organskog biorazgradivog otpada pri čemu nastaju bioplin i digestat kao vrjedniji produkti. Prema sastavu bioplina najzastupljeniji spojevi su metan i ugljikov (IV) oksid, dok ostalih spojeva kao sumporovodika, kisika, amonijaka i dušika ima u tragovima. Upotreba bioplina je višestruka, od goriva za proizvodnju električne i toplinske energije do proizvodnje biogoriva i kemikalija više dodane vrijednosti. U ovom radu istražuje se...
Modeliranje apsorpcijskog rashladnog procesa pokretanog solarnom energijom
Modeliranje apsorpcijskog rashladnog procesa pokretanog solarnom energijom
Andreja Žužić
Cilj rada bio je projektirati, dimenzionirati i matematički modelirati konkretan apsorpcijski rashladni uređaj koji kao radni medij koristi binarnu smjesu LiBr/voda. Proučavani uređaj instaliran je u sklopu solarnog rashladnog postrojenja u Dubrovniku namijenjenog hlađenju poslovne zgrade tvrtke Vodovod Dubrovnik. Potrebnu energiju za pokretanje apsorpcijskog rashladnog procesa uređaj dobiva putem polja solarnih kolektora površine 60 m^2, a za ublažavanje oscilacija Sunčevog...
Modeliranje i optimiranje sustava katodne zaštite broda u uvjetima promjenjivog saliniteta vode u Venecijanskoj laguni
Modeliranje i optimiranje sustava katodne zaštite broda u uvjetima promjenjivog saliniteta vode u Venecijanskoj laguni
Mirna Markusi
Od kada je sustav katodne zaštite prvi put primijenjen, inženjeri pokušavaju optimizirati rad sustava katodne zaštite kako bi spriječili koroziju. Iskustvo je pokazalo da je najučinkovitiji i ekonomski najisplativiji način sprečavanja korozije podvodnog trupa broda kombinacija ICCP sustava i zaštite premazima. Točan položaj anoda i jakost narinute struje predmet je vitalne važnosti za rad ICCP sustava u cjelini, pogotovo za brodove koji plove kroz različite okolišne uvjete...

Paginacija