Pages

Određivanje debljine film ovojnice Ibuprofen tableta NIR spektrometrijom
Određivanje debljine film ovojnice Ibuprofen tableta NIR spektrometrijom
Ivana Juriša
U ovom radu određivana je debljina film ovojnice na tabletama, koje kao aktivnu tvar sadrže ibuprofen (Neofen i Ibuprofen tablete), primjenom infracrvene spektrometrije u bliskom infracrvenom području (NIR). Kreiran je matematički model pomoću kojeg se može odrediti debljina film ovojnica tableta na temelju snimljenog NIR spektra. Uzorci su snimljeni transmisijski i refleksijski, s ovojnicom, ali i bez ovojnice koja je skinuta guljenjem. Za izradu umjernog modela korišteni su...
Određivanje energije zabranjene zone Taucovom metodom
Određivanje energije zabranjene zone Taucovom metodom
Marija Tkalčević
U radu je predstavljena metoda određivanja zabranjene zone poluvodiča korištenjem UV-Vis difuzne refleksijske spektroskopije. Detaljno je opisana sama tehnika difuzne refleksijske spektroskopije, postupak transformacije difuzijskog refleksijskog spektra u Kubelka-Munk funkciju kao i konstrukcija Taucova grafičkog prikaza, odnosno određivanje zabranjene zone. Uzorci TiO2, ZnO te ZrO2 prvo su podvrgnuti rendgenskoj difrakcijskoj analizi kako bi se dobio uvid u njihov fazni sastav, odnosno...
Određivanje farmaceutika u aktivnom mulju
Određivanje farmaceutika u aktivnom mulju
Antonela Čović
Farmaceutici su kemijske tvari koje se koriste u liječenju i spriječavanju bolesti. Smatraju se novim onečišćivalima jer za njih nema propisana zakonska doza prilikom ispuštanja obrađenih otpadnih voda u okoliš. Zbog povećane potrošnje farmaceutika oni su sve više prisutni u okolišu, vodama, tlu i sedimentu. Razlog tomu je što se male molekule farmaceutika ne mogu ukloniti u potpunosti klasičnim metodama obrade otpadnih voda farmaceutskih industrija, a zadržavaju se...
Određivanje glifosata ionskom kromatografijom
Određivanje glifosata ionskom kromatografijom
Marija Kosir
Kromatografske metode su među najvažnijim metodama u analitičkoj kemiji jer omogućuju istovremeno odjeljivanje, identifikaciju i kvantitativno određivanje sastojaka u složenim smjesama. Ionska kromatografija (IC), često primjenjivana u industriji, vrlo je važna za analiziranje uzoraka koji sadrže ionske čestice. Najnoviji trendovi u kromatografiji općenito, pa time i u ionskoj, vezani su uz vezanje (uparivanje) više kromatografskih sustava u svrhu poboljšanja osjetljivosti...
Određivanje interakcijskih parametara u vodenim dvofaznim sustavima
Određivanje interakcijskih parametara u vodenim dvofaznim sustavima
Leonard Bauer
U radu je prikazan postupak modeliranja ravnoteže u vodenom dvofaznom sustavu voda – polietilenglikol – (NH4)2SO4 pri atmosferskom tlaku i temperaturi 25 °C. Na temelju literaturnih podataka istražena je primjenjivost modela koeficijenta aktivnosti NRTL modificiranog prema Wu i suradnicima, modificiranog Pitzerovog virijalnog modela te empirijskog modela dobivenog kombiniranjem Merchukove jednadžbe za opis binodalne krivulje s Othmer-Tobiasovim izrazom za nagib veznih linija. Posebna...
Određivanje konstante disocijacije površinski samoformiranih alkantiola terminiranih karboksilnim ili aminskim skupinama elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom
Određivanje konstante disocijacije površinski samoformiranih alkantiola terminiranih karboksilnim ili aminskim skupinama elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom
Arben Beriša
Ispitivanje samoformirajućih monoslojeva (SAM-ova) na površini zlatne elektrode provedeno je dvjema metodama: cikličkom voltametrijom i elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom. Za tu svrhu korišteni su sljedeći tioli: cisteamin, n-acetilcistein i L-cistein. Osim karakteristične sulfhidrilne skupine koje sadrže navedeni tioli, sadrže i druge funkcionalne skupine (karboksilne i/ili aminske) koji ioniziraju pri različitim pH vrijednostima što najviše ovisi o samoj strukturi...
Određivanje konstante disocijacije površinski samoformiranih kratkolančanih alkilnih tiola cikličkom voltametrijom
Određivanje konstante disocijacije površinski samoformiranih kratkolančanih alkilnih tiola cikličkom voltametrijom
Mia Zaračko
Određivanje konstante disocijacije samoformiranih monoslojeva kao i karakterizacija modificirane elektrode provodilo se elektrokemijskom metodom cikličke voltametrije. Ispitivana su tri samoformirajuća sloja na Au elektrodi: mezo-2,3-dimerkaptojantarna kiselina (DMSA), N-acetilcistein(NAC) i L-cistein (Cys). Svaki od spojeva u svojoj strukturi sadrži funkcionalne skupine koje ioniziraju u različitim područjima pH. U tu svrhu pripremljeni su Britton-Robinson puferi širokog spektra...
Određivanje kvantnih iskorištenja fotokemijskih transformacija 2-, 3- i 4-2[(2-vinilfenil)etenil]piridina
Određivanje kvantnih iskorištenja fotokemijskih transformacija 2-, 3- i 4-2[(2-vinilfenil)etenil]piridina
Valentina Milašinović
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje supstituiranih o-divinilbenzena razvijena je sinteza novih supstituiranih o-divinilbenzena s piridinskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi piridinski produkti 2-2[(2-vinilfenil)etenil]piridin (1), 3-2[(2-vinilfenil)etenil]piridin (2) i 4-2[(2-vinilfenil)etenil]piridin (3) kao smjese geometrijskih izomera. Iz smjesa izomera uspješno su izolirani cis- i trans-izomeri koristeći kolonsku...
Određivanje kvantnih prinosa fotokemijskih transformacija tiofenskih i piridinskih derivata
Određivanje kvantnih prinosa fotokemijskih transformacija tiofenskih i piridinskih derivata
Marko Levačić
U cilju potpunog opisa reakcija u pobuđenom stanju i dodatnog definiranja novonastalih produkata butadienskih derivata s tiofenskom (1 i 2) i piridinskom jezgrom (3 i 4) određeni su kvantni prinosi sintetiziranih butadienskih sustava. Sintetizirani butadienski derivati pokazali su raznoliko ponašanje u pobuđenom stanju, a izolirani su i u potpunosti okarakterizirani njihovi novi biciklički fotoprodukti do kojih bi klasičnom sintezom teško bilo doći. Biciklo[3.2.1]oktenski kostur,...
Određivanje otopljenog i partikularnog organskog ugljika u prirodnim vodama
Određivanje otopljenog i partikularnog organskog ugljika u prirodnim vodama
Monika Šuman
Organski ugljik u prirodnim vodama važna je komponenta u ciklusu ugljika, te kao jedan od najvećih spremnika ugljika na Zemlji sudjeluje u mnogim biogeokemijskim procesima i predstavlja važan parametar kod praćenja kakvoće prirodnih voda uključujući i more. U ovom radu cilj je bio primijeniti metodu visokotemperaturne katalitičke oksidacije (engl. high temperature catalytic oxidation - HTCO) za mjerenje mjesečnih i sezonskih varijacija otopljenog (engl. dissolved organic carbon -...
Određivanje razgradnih produkata lidokaina spektrometrijom masa visoke razlučivosti
Određivanje razgradnih produkata lidokaina spektrometrijom masa visoke razlučivosti
Mihaela Gluhak
U ovom diplomskom radu razvijena je učinkovita metoda tekućinske kromatografije ultra visoke djelotvornosti (UHPLC) za analizu onečišćenja i razgradnih produkata lidokaina. Razvoj metode uključivao je testiranje različitih nepokretnih faza, modifikatora pokretnih faza i različite omjere otapala u pokretnoj fazi. Razvijenom metodom uspješno su odijeljeni pikovi lidokaina, onečišćenja i razgradnih produkata. Na temelju nastalih fragmenata pretpostavljene su strukture razgradnih...
Određivanje sastava eteričnog ulja nekih vrsta roda Artemisia L. plinskom kromatografijom
Određivanje sastava eteričnog ulja nekih vrsta roda Artemisia L. plinskom kromatografijom
Vesna Petrović
Šest uzoraka eteričnog ulja vršnih dijelova pelina ubranih u Hrvatskoj (A. alba, A. annua (dva uzorka), A. maritima, A. verlotiorum i A. vulgaris) izolirano je destilacijom vodenom parom. Dobiven je različit sadržaj eteričnog ulja u uzorcima (0,4-0,9 mL/kg). Kemijski sastav dobivenih eteričnih ulja analiziran je plinskom kromatografijom vezanom sa spektrometrijom masa (GC-MS). Identificirano je 87 komponenata, a dobivene su velike razlike među uzorcima u kvalitativnom i...

Pages