Paginacija

Analiza difuzivnosti dvofaznih sustava voda – eutektičko otapalo u mikrokanalu
Analiza difuzivnosti dvofaznih sustava voda – eutektičko otapalo u mikrokanalu
Marina Jukić
Mikroreaktori su umanjeni reaktorski sustavi karakterističnih dimenzija mikrokanala manjih od 500 μm. U odnosu na konvencionalne reaktore, imaju znatno veći omjer specifične površine i volumena, zbog čega je u njima prijenos tvari i topline znatno intenzivniji. Zbog činjenice da je potrebna znatno manja količina kemikalija za provođenje procesa u mikroreaktorima i zbog bolje mogućnosti kontrole radnih uvjeta, korištenjem ovih uređaja smanjuje se i količina otpada. Pozitivan...
Analiza djelotvornosti katodne zaštite spremnika tople vode
Analiza djelotvornosti katodne zaštite spremnika tople vode
Ana-Marija Vican
Ovaj rad se temelji na problemu iz prakse gdje je došlo do korozije unutarnjih stjenki spremnika tople vode (bojlera). Bojleri su iz tog razloga štićeni katodnom zaštitom s vanjskim izvorom struje. Cilj rada bio je analizirati djelotvornost katodne zaštite koja je primijenjena u svrhu zaštite bojlera. Eksperimentalni dio ovog završnog rada sastoji se od provedbe anodnih i katodnih polarizacijskih mjerenja na uzorcima ugljičnog čelika pri četiri različite temperature (26 °C, 40...
Analiza i modeliranje fotorazgradnje neonikotinoidnog insekticida pod utjecajem UVA-LED zračenja
Analiza i modeliranje fotorazgradnje neonikotinoidnog insekticida pod utjecajem UVA-LED zračenja
Filip Kurt
U današnje vrijeme zbog naglog rasta populacije raste potreba za hranom što je dovelo do povećanja proizvodnje i primjene pesticida u svijetu. Pesticidi su postojana organska onečišćivala koja uzrokuju značajne probleme u okolišu, pogotovo u vodama. S obzirom da ih je teško ukloniti iz voda konvencionalnim tehnikama obrade, prednost se daje naprednim oksidacijskim procesima s naglaskom na heterogenu fotokatalizu. U ovom radu ispitivana je fotokatalitička razgradnja neonikotinoidnog...
Analiza i modeliranje fotorazgradnje neonikotinoidnog insekticida u pločastom fotoreaktoru s imobiliziranim slojem fotokatalizatora
Analiza i modeliranje fotorazgradnje neonikotinoidnog insekticida u pločastom fotoreaktoru s imobiliziranim slojem fotokatalizatora
Laura Šoić
U posljednjih nekoliko godina naglo je porasla primjena i proizvodnja pesticida u svijetu. Cilj ovog rada je analiza i modeliranje fotokatalitičke razgradnje neonikotinoidnog insekticida imidakloprida (1-(6-klor-3-piridinilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamin). Imidakloprid se primjenjuje kao djelatna tvar u brojnim komercijalnim insekticidima s ciljem uništavanja i sprječavanja štetnika usjeva. Fotokatalitička razgradnja provedena je u pločastom fotoreaktoru s recirkulacijom...
Analiza i modeliranje keramičkog monolitnog reaktora za oksidaciju BTEX-a
Analiza i modeliranje keramičkog monolitnog reaktora za oksidaciju BTEX-a
Andrea Matejaš
Onečišćenje zraka uslijed ubrzane industrijalizacije predstavlja sve veći problem u svijetu i u središtu je brojnih istraživanja. Hlapljivi organski spojevi (engl. volatile organic compounds, VOC) poznati su toksični spojevi koji pridonose onečišćenju zraka, a pri normalnim uvjetima tlaka i temperature vrlo lako isparavaju. Najznačajniji predstavnici hlapljivih organskih spojeva, benzen, toluen, etilbenzen i o-ksilena (BTEX), opasni su po zdravlje ljudi, biljni i životinjski...
Analiza i optimiranje vođenja procesa u koloni za regeneraciju otapala
Analiza i optimiranje vođenja procesa u koloni za regeneraciju otapala
Filip Taradi
U ovom radu analizirano je postrojenje za regeneraciju acetona u farmaceutskoj proizvodnji. Na temelju analize provedena je simulacija rada rektifikacijske kolone radi optimizacije vođenja procesa. U teorijskom dijelu rada opisan je proces destilacije i njegove primjene. Prikazana su osnova načela rada i načini provedbe destilacije otapala. Opisan je postupak regeneracije acetona. Eksperimentalni dio rada obuhvatio je analizu i optimiranje rada kolone za rektifikaciju acetonskih lugova....
Analiza i simulacija procesa kristalizacije
Analiza i simulacija procesa kristalizacije
Ivan Vrban
Zbog iznimne važnosti i utjecaja raspodjele veličine čestica na procese koji slijede nakon kristalizacije (filtracija i sušenje) u farmaceutskoj proizvodnji razvijaju se nove tehnologije za in situ praćenje raspodjele veličine čestica tijekom procesa kristalizacije. U radu se pratila linijska raspodjela veličina čestica primjenom sonde za mjerenje refleksije usredotočene zrake na temelju čega je izveden model neuronske mreže za korelaciju linijske raspodjele veličine čestica s...
Analiza i simulacija vođenja procesa u industriji
Analiza i simulacija vođenja procesa u industriji
Fran Lindić
U kemijskim procesima od laboratorija do složenih procesnih postrojenja većina procesnih veličina kontinuirano se mijenja. Posljedica je to dinamičkog vladanja procesa na koji često utječu poremećaji. Vođenje procesa je potrebno kako bi se proces održao na željenom radnom području te kako bi se kompenzirali poremećaji koji utječu na proces, a time i na kvalitetu proizvoda i procesnu opremu koja se zbog velikih oscilacija može oštetiti. Ovim završnim radom analiziraju se...
Analiza kemoterapeutika u okolišu kromatografskim metodama
Analiza kemoterapeutika u okolišu kromatografskim metodama
Jelena Perčić
Kemoterapeutici su kemijske tvari koje se koriste u liječenju bolesti. Mnogi kemoterapeutici prepoznati su kao potencijalna zagađivala okoliša diljem svijeta. Kemoterapeutici se mogu pronaći u okolišu zbog svoje velike proizvodnje i uporabe. Posljednjih godina njihova potrošnja se povećala zbog čega postaju sve veći problem jer mogu završiti u podzemnim i površinskim vodama, tlu i sedimentu. Na taj način mogu utjecati na zdravlje ljudi i na organizme u vodama. Najčešće se...
Analiza korozijskog mehanizma u čeličnim vodovodnim cijevima s neizoliranom unutrašnjom stijenkom
Analiza korozijskog mehanizma u čeličnim vodovodnim cijevima s neizoliranom unutrašnjom stijenkom
Sara Hriberski
Ovaj diplomski rad istražuje kompleksnu tematiku korozije vodoopskrbnih sustava, ključnog dijela urbane infrastrukture zaduženog za osiguranje sigurne opskrbe pitkom vodom. Očuvanje strukturalnog integriteta vodovodnih cijevi, posebice onih s neizoliranim unutarnjim stijenkama, predstavlja ključnu brigu kako bi se održala pouzdana opskrba vodom i spriječili štetni učinci unutarnje korozije. Važno je naglasiti da svaki sustav opskrbe vodom predstavlja jedinstveno okružje koje...
Analiza legure iz arheološkog nalazišta tankoslojnom kromatografijom nakon anodnog uzorkovanja
Analiza legure iz arheološkog nalazišta tankoslojnom kromatografijom nakon anodnog uzorkovanja
Ivan Kelava
Analiza slitina, kao i svaka druga kemijska analiza započinje uzorkovanjem. Metode uzorkovanja slitina uglavnom uključuju destruktivne metode kao što su struganje, svrdlanje i rezanje, a dobiveni komadi slitina otapaju se u jakim anorganskim kiselinama. Otopine takvih uzoraka najčešće se analiziraju atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (AAS) ili optičkom emisijskom spektrometrijom sa pobudom u induktivno spregnutoj plazmi (ICP – OES). U slučajevima ograničenih količina uzoraka...
Analiza molekulskih deskriptora u kvantitativnim odnosima strukture i topljivosti tvari
Analiza molekulskih deskriptora u kvantitativnim odnosima strukture i topljivosti tvari
Valnea Sindičić Đuretec
Upotreba kvantitativnih odnosa strukture i svojstava tvari (QSPR) jedna je od glavnih ekonomskih alternativa u eksperimentalnom testiranju molekulskih svojstava, kao što je topljivost tvari u vodi, log S. U ovom radu, izrađeni su QSPR modeli primjenjujući algoritme strojnog učenja, stabala odluke i nasumičnih šuma, koristeći programski jezik Python. Modeli su rađeni na setu od 1311 molekula; koristili su se različiti molekulski deskriptori i molekulski otisci. Usporedbom modela...

Paginacija