Pages

Sinteza i karakterizacija čvrstih otopina iz sustava ZrO2-Y2O3
Sinteza i karakterizacija čvrstih otopina iz sustava ZrO2-Y2O3
Viktoria Babić
Amorfni prekursori sustava ZrO2-Y2O3 s različitim molarnim udjelima cirkonija i itrija (od 0 do 100%) dobiveni su sutaloženjem iz vodenih otopina nitratnih soli dodatkom amonijaka do pH = 10,4. Kristalizacija polaznih amorfnih uzoraka provedena je primjenom dviju različitih sintetskih metoda: hidrotermalnim tretmanom pri temperaturi od 150 °C kroz 24 sata, te žarenjem na zraku, tijekom 2 sata na temperaturama od 400 °C, 600 °C, 800 °C i 1000 °C. Strukturna analiza produkata...
Sinteza i optička karakterizacija novih heteroaromatskih kromofora
Sinteza i optička karakterizacija novih heteroaromatskih kromofora
Dejan Bogojević
Cilj ovog rada je sinteza i optička karakterizacija novih derivata benzimidazola koji u svojoj strukturi sadrže 1,2,3-triazolni prsten u svrhu određivanja njihove senzorske aktivnosti. Novi spojevi 2-[(4-nitro)benz-2-iliden)amino]benzimidazol (spoj 3), 2-[(4-amino)benz-2-iliden)amino]benzimidazol (spoj 5), 2-[(4-azido)benz-2-ilidene)amino]benzimidazole (spoj 6) i 2-{4-[(4-fenil)-1,2,3-triazol-1-il]benzilidenamino}benzimidazol (spoj 8) uspješno su sintetizirani reakcijama klasične i...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija konjugata kinolina i ferocena premoštenih 1,2,3-triazolom
Sinteza i spektroskopska karakterizacija konjugata kinolina i ferocena premoštenih 1,2,3-triazolom
Ivana Sokol
U ovom radu je opisana sinteza novih konjugata kinolina i ferocena premoštenih 1,2,3-triazolnim prstenom te njihova strukturna karakterizacija 1HNMR i UV/Vis spektroskopijom. Skraup-ovim reakcijama potpomognutim mikrovalovima su pripravljeni hidroksiderivati kinolina 1 i 2 koji su nadalje prevedeni s odgovarajućim terminalnim alkinil-halogenidima u O-alkilirane derivate kinolina 4, 5 i 7. Mikrovalovima potpomognutom klik reakcijom O-alikiniranih derivata kinolina (4, 5 i 7) s...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih 2-amido supstituiranih benzimidazo[1,2-a]kinolina
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih 2-amido supstituiranih benzimidazo[1,2-a]kinolina
Marjana Gulin
U ovom radu opisana je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih 2-amido supstituiranih benzimidazo[1,2-a]kinolina. Novi spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze. Aciklički prekursor E-2-[2-(p-cijanofenil)etenil]benzimidazol 3 pripravljen je iz 2- metilbenzimidazola i 4-cijanobenzaldehida. Fotokemijskom ciklizacijom etanolne otopine spoja 3 dobiven je 2-cijanobenzimidazo[1,2-a]kinolin 4. Iz cijano supstituiranog derivata 4 u kiseloj vodenoj otopini priređena je...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino-supstituiranih tetracikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino-supstituiranih tetracikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina
Ida Boček
U ovom radu prikazana je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino supstituiranih tetracikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina. Brojna istaživanja pokazala su da derivati imidazo[4,5-b]piridina imaju širok spektar biološkog djelovanja, a upravo tetraciklički derivati pokazali su antitumorsko djelovanje. Za pripravu ciljanih molekula korištene su klasične metode organske kemije, dok je posljednji stupanj sinteze potpomognut mikrovalnim zračanjem. Kondenzacijom derivata...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih hidroksi derivata amidino supstituiranih benzimidazola
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih hidroksi derivata amidino supstituiranih benzimidazola
Petra Roškarić
U ovom radu prikazana je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih metoksi i hidroksi derivata amidino supstituiranih benzimidazola i benzamida. Novi spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze. Hidroksi derivati amidino supstituiranih benzimidazola 13-18 priređeni su rekacijom kondenzacije 4-amidino supstituiranih 1,2-fenilendiamin hidroklorida 8 i 9 s aromatskim aldehidima. Kondezacijom odgovarajućih metoksi supstituiranih benzoil-klorida 19-21 s p-cijanoanilinom...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija triazolnih derivata pirimidina
Sinteza i spektroskopska karakterizacija triazolnih derivata pirimidina
Ines Bašić
Cilj ovog rada bila je sinteza i strukturna karakterizacija novih pirimidinskih derivata u svrhu ispitivanja njihovog biološkog djelovanja protiv tumorskih staničnih linija porijeklom iz čovjeka. Reakcijom N-alkiliranja citozina uz prisustvo baze (NaH) kao deprotonirajućeg sredstva i propargil-bromida kao alkilirajućeg reagensa pripravljeni su N-1 propargilirani derivat citozina (1), N,N-1,3-dipropargilirani citozinski derivat (2) te biciklički derivat 3, koji je dobiven 6-endo-dig...
Sinteza i strukturna karakterizacija novih amino supstituiranih pentacikličkih derivata benzimidazola
Sinteza i strukturna karakterizacija novih amino supstituiranih pentacikličkih derivata benzimidazola
Kristina Bobanović
U okviru ovog rada provedena je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino i diamino 6-N-supstituiranih, 3,6-N,N-disupstituiranih i 3-N-supstituiranih derivata 7-cijanobenzo[b]tieno[2,3-b]pirido[1,2-a]benzimidazola. Novi spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze i reakcijama potpomognutim mikrovalnim zračenjem. Aciklički derivati benzimidazola 5, 16 i 26 priređeni su reakcijom kondenzacije odgovarajućih halogeno supstituiranih benzo[b]tiofen-2-karbaldehida 4,...
Sinteza kopolimera dodecil metakrilata i 2-N-morfolinoetil metakrilata i izračun kopolimerizacijskih reaktivnosti
Sinteza kopolimera dodecil metakrilata i 2-N-morfolinoetil metakrilata i izračun kopolimerizacijskih reaktivnosti
Kristina Azinović
Polimerizacija je kemijska reakcija u kojoj monomeri, međusobnim povezivanjem kovalentnim vezama preko funkcionalnih skupina, tvore molekule polimera, makromolekule. O vrsti ponavljanih jedinica ovisi da li će nastati homopolimeri ili kopolimeri. Homopolimeri nastaju reakcijom istovrsnih monomera, dok kopolimeri nastaju reakcijom dvaju ili više različitih monomera. Reakcijom kopolimerizacije naziva se istovremena polimerizacija dviju ili više vrsta monomera u istoj reakcijskoj smjesi....
Sinteza mreže izmjenjivača topline potpomognuta računalnim alatima
Sinteza mreže izmjenjivača topline potpomognuta računalnim alatima
Sara Čemeljić
U ovome radu opisane su osnove sinteze mreže izmjenjivača topline, te metode koje se mogu koristiti u tu svrhu. Metode sinteze mreže mogu se podijeliti na sekvencijale i sumultane. Cilj rada je bio primjeniti simultanu metodu za sintezu mreže izmjenjivača topline u postrojenju za proizvodnju nitratne kiseline. U tu svrhu korištene je program SuperTarget7 koji se temelji na pinch metodi. Primjenom SuperTarget7 programa dobivaju se različite mogućnosti projektiranje mreže koje se mogu...
Sinteza naftoksazola fotokemijskom ciklizacijom 4-stiriloksazola
Sinteza naftoksazola fotokemijskom ciklizacijom 4-stiriloksazola
Ante Zdrilić
U ovom radu proučavane su fotokemijske reakcije ciklizacije sustava sličnih stilbenu gdje je jedna benzenska jezgra zamijenjena oksazolskim prstenom. Priređen je niz 4-(aril/heteroariletenil)oksazola 3-10, koji su sintetizirani Wittigovom reakcijom iz oksazol-4-karbaldehida (1) ili 2-metil-oksazol-4-karbaldehida (2) te odgovarajućih fosfonijevih soli. Aldehidi 1 i 2 dobiveni su redukcijom iz odgovarajućih oksazolskih estera, etil-4-oksazolkarboksilata i...
Sinteza nanočestica cinkovih oksida korištenjem enzima ureaze kao katalizatora
Sinteza nanočestica cinkovih oksida korištenjem enzima ureaze kao katalizatora
Martina Burštinski
U ovom radu provedena je sinteza nanočestica s ljuskom od cinkovog oksida i jezgrom od enzima ureaze. Sinteza nanočestica cinkovih oksida se provodila se u redestiliranoj vodi pri različitim koncentracijama cinka i uree pri temperaturi T = 25 °C uz istu koncentraciju ureaze. Kinetika brzine taloženja enzima ureaze opisana je kinetikom prvog reda za koju je utvrđeno da dobro opisuje gotovo sve reakcije. Istaložene nanočestice cinkovog oksida su karakterizirane pomoću optičkog...

Pages