Paginacija

Priprava kalcij-manganitnog praška za nanošenje tankih prevlaka iz suspenzije
Priprava kalcij-manganitnog praška za nanošenje tankih prevlaka iz suspenzije
Anamarija Havliček
Cilj ovog diplomskog rada bio je sintetizirati kalcij-manganitni prah za nanošenje tankih prevlaka iz suspenzije. Kalcijev manganit sintetiziran je pomoću slijedećih metodama sinteze iz otopine: Pechinijeva metoda, limunska metoda i metoda koprecipitacije. Dobiveni uzorci žareni su na temperaturama 600 – 900 °C radi dobivanja kristalnog kalcijevog manganita. Sintetizirani uzorci karakterizirani su rendgenskom difrakcijskom analizom, infracrvenom spektroskopijskom analizom,...
Priprava kompozita metalni oksid/grafen i njegova primjena u superkondenzatorima
Priprava kompozita metalni oksid/grafen i njegova primjena u superkondenzatorima
Magdalena Kralj
Svrha ovog rada bila je priprema i karakterizacija kompozitnog materijala grafen/SnO2 hidrotermalnom sintezom potpomognutom mikrovalovima i klasičnom hidrotermalnom sintezom. Jedan od ciljeva ovog rada ujedno je bio i priprava i karakterizacija superkondenzatora koji se temelje na grafen/SnO2 aktivnim materijalima. Tijekom hidrotermalne metode potpomognute mikrovalovima produkt je dobiven u obliku suspendiranih čestica. dok je tijekom klasične hidrotermalne sinteze dobiven hidrogel. ...
Priprava kompozitnog biomaterijala na temelju polimerne matrice i hidroksiapatita dopiranog metalnim ionima
Priprava kompozitnog biomaterijala na temelju polimerne matrice i hidroksiapatita dopiranog metalnim ionima
Nediljko Beus
Cilj rada bio je priprava kompozitnog materijala na temelju hidroksiapatita supstituiranog magnezijem i biorazgradivih polimera za potencijalnu primjenu u inženjerstvu koštanog tkiva. Inženjerstvo koštanog tkiva je interdisciplinarno područje koje razvija 3D strukture, okosnice, koje služe kao predložak za rast novog tkiva, a sve s ciljem obnavljanja, zamjene ili poboljšanja funkcije oštećenih kosti. S obzirom da je prirodno koštano tkivo kompozitni materijal anorganskog...
Priprava kompozitnog materijala na temelju visoko poroznog hidroksiapatita i funkcionaliziranog poliestera
Priprava kompozitnog materijala na temelju visoko poroznog hidroksiapatita i funkcionaliziranog poliestera
Sara Cvetković
U ovom istraživanju pripravljeni su kompozitni materijali na temelju hidroksiapatita (HA) i kopolimera Boltorn H40/polikaprolakton(BH40/PCL). Hidrotermalnom pretvorbom aragonita iz sipine kosti sintetiziran je visokoporozni HA s potpuno očuvanom mikrostrukturom sipine kosti. Uranjanjem HA komadnih uzoraka u otopinu kopolimera BH40/PCL dobiven je kompozit hidroksiapatit/BoltornH40/polikaprolakton (HA/BH40/PCL). Kvalitativnom XRD analizom kompozitnih uzoraka dokazano je nastajanje HA te...
Priprava nanokompozita iz praha i taline
Priprava nanokompozita iz praha i taline
Anamarija Turković
Tehnologija 3D printanja zadnjih nekoliko godina privlači veliku pozornost iz razloga što se tom metodom mogu jeftino proizvesti vrlo kompleksi predmeti čija je izrada, uobičajenim tehnikama proizvodnje izrazito skupa. Jedna od tehnika 3D printanja je selektivno lasersko sinteriranje (SLS). Za ovu metodu koristi se cijeli niz polimernih materijala među kojima je i poliamid 12 (PA12) ili poznatiji pod nazivom Najlon 12. U ovom radu pripravljeni su uzorci PA12 te nanokompoziti PA12/TiO2...
Priprava novih aneliranih tiofenskih biciklo[3.2.1]oktadienskih derivata
Priprava novih aneliranih tiofenskih biciklo[3.2.1]oktadienskih derivata
Mirela Pašičko
U svrhu sinteze novih policikličkih derivata biciklo[3.2.1]oktadienskih sustava fuzioniranih s tiofenskom jezgrom, provedene su fotokemijske ciklizacije i aldolne kondenzacije na tieno-benzobiciklo[3.2.1]oktadienskim derivatima. Početni supstrat 1 je jednostavno dobiven Vilsmeier-Haackovom reakcijom formiliranja 2,3-[3,2-b-tieno]-6,7-benzobiciklo[3.2.1]okta-2,6-diena. Iz nastalog karbaldehida Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi p-metil- i p-metoksi- supstituirani stirilni...
Priprava novih derivata kumarina Pd-kataliziranim reakcijama i njihova strukturna karakterizacija
Priprava novih derivata kumarina Pd-kataliziranim reakcijama i njihova strukturna karakterizacija
Andrea Milinković
U ovom radu opisana je sinteza derivata 7-hidroksikumarina pripravljenih reakcijom bromiranja, nitriranja, te paladijem kataliziranim reakcijama. Bromiranjem 7-hidroksikumarina s N-bromsukcinimidom uz cerijev amonijev nitrat pripravljeni su 8-brom-7-hidroksikumarin (1) i 3,8-dibrom-7-hidroksikumarin (2). Reakcijom nitriranja 7-hidroksikumarina sintetizirani su derivati kumarina supstituirani nitro skupinom u položajima 3 i/ili 6 i 8 kumarinskog prstena (3-5)....
Priprava policikličkih sustava fotokemijskom reakcijom u kiselom mediju
Priprava policikličkih sustava fotokemijskom reakcijom u kiselom mediju
Kristina Bukač
Početni spoj β,β´-disupstutuirani 3-furanski derivat o-divinilbenzen 1 sintetiziran je Wittigovom reakcijom. Produkt je dobiven kao smjesa cis,cis-, cis,trans-, i trans,trans- izomera. Izomeri su izolirani i spektroskopski potpuno okarakterizirani. U svrhu proučavanja utjecaja heteroatoma na strukturu dobivenog produkta provedena je fotokemijska reakcija spoja 1 u kiselom mediju. Tom reakcijom dobiven je novi spoj 2 koji je izoliran i u potpunosti spektroskopski okarakteriziran.
Priprava polimernih sorbensa s otiskom za ekstrakciju azo-bojila iz dieselskog goriva
Priprava polimernih sorbensa s otiskom za ekstrakciju azo-bojila iz dieselskog goriva
Antonija Glavač
Prijevare vezane uz gorivo predstavljaju veliki problem na svjetskoj razini. Svaka država primjenjuje različitu razinu poreza na gorivo, ovisno o njegovoj upotrebi, a zlouporaba goriva dovodi do milijunskih gubitaka u državnom proračunu. Kako bi se spriječila ilegalna praksa „pranja“ goriva, ona se označavaju prikladnim markerom i bojilom. Najčešće upotrebljavani marker za goriva je Solvent Yellow 124, žuta monoazo boja koja u gorivu nije vidljiva golim okom. Za razliku od...
Priprava poroznih nosača za uklanjanje industrijskih bojila iz vodene otopine
Priprava poroznih nosača za uklanjanje industrijskih bojila iz vodene otopine
Maja Perčić
Sintetička bojila u velikoj su mjeri prisutna u otpadnim vodama industrije papira, tekstila i plastike. Mnoga bojila u svojoj strukturi sadrže aromatske prstene, što ih čini otrovnim i kancerogenim. S ciljem smanjenja rizika od onečišćenja okoliša, potrebno je tretiranje otpadnih voda prije ispusta u okoliš. Postoji nekoliko metoda koje se primjenjuju za uklanjanje bojila iz obojenih otpadnih voda poput koagulacije, oksidacije, adsorpcije, membranske filtracije i biološke obrade....
Priprava poroznih peleta kao nosača lijeka
Priprava poroznih peleta kao nosača lijeka
Leo Cuculić
Napretkom novih sustava za dostavu lijeka došlo je i do razvoja lijekova za reguliranje srčane aritmije. Novi sustavi poboljšavaju doziranje, liječenje kroničnih stanja, smanjuju nuspojave i učestalost uzimanja doze. Istraživanje peleta kao nosača takvih lijekova potaknuto je raznim prednostima, kako terapeutskih tako i tehnoloških jer njihova višečestična priroda nudi brojne prednosti u odnosnu na konvencionalne oblike liječenja. U ovom radu istraživanje je provedeno u...
Priprava slojeva na bazi nanočestica srebra i TEOS-a
Priprava slojeva na bazi nanočestica srebra i TEOS-a
Marko Plazanić
Zahvaljujući dobrim fizikalnim i kemijskim svojstvima te brojnim područjima potencijalne uporabe nanočestice srebra izazvale su znatan interes u znanstvenoj zajednici i gospodarstvu. Srebro je od davnina poznato po svome antibakterijskom djelovanju, netoksičnosti i neškodljivosti za okoliš. Stoga broj različitih primjena nanočestica srebra kontinuirano raste, posebice u području zaštite površina od rasta mikroorganizama. U ovom su radu pripravljene nanočestice srebra u svrhu...

Paginacija