Paginacija

Sinteza hibrida purina, pseudopurina i L-askorbinske kiseline s 1,2,3-triazolnom premosnicom
Sinteza hibrida purina, pseudopurina i L-askorbinske kiseline s 1,2,3-triazolnom premosnicom
Helena Prpić
Cilj ovog rada bila je sinteza novih potencijalno biološki aktivnih hibrida purinskih izostera i L-askorbinske kiseline (15 – 19) povezanih preko 1,2,3-triazolne poveznice. U tu svrhu priređeni su N-propargilni purinski i pseudopurinski derivati (6 – 10), te 6-azido-2,3-O,O-dibenzil-L-askorbinska kiselina (14) višestupnjevitom sintezom. 1,4-disupstituirana 1,2,3-triazolna premosnice pripravljena je Cu(I) kataliziranom regioselektivnom 1,3-dipolarnom cikloadicijom 6-azido derivata...
Sinteza i antioksidativna svojstva L-askorbinske kiseline i njezinih derivata
Sinteza i antioksidativna svojstva L-askorbinske kiseline i njezinih derivata
Aleksandra Kavgić
Cilj ovog rada bila je regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih 1,2,3-triazolnih derivata L-askorbinske kiseline (3 – 8) kao potencijalnih antitumorskih spojeva. U tu svrhu sintetizirana je 6-O-tosil-2,3-O,O-dibenzil-L-askorbinska kiselina (1) koja je potom prevedena u odgovarajući azidni derivat L-askorbinske kiseline (2). 1,2,3-triazolni derivati L-askorbinske kiseline (3 – 8) pripravljeni su reakcijom 1,3-dipolarne cikoladicije azida (2) i odgovarajućih terminalnih alkina...
Sinteza i antiproliferativna ispitivanja novih derivata iminokumarina
Sinteza i antiproliferativna ispitivanja novih derivata iminokumarina
Nikolina Kalčec
Poznavajući važnost iminokumarina i farmakološka svojstva 1,2,3-triazola, sinteza novih derivata iz okosnica njihove strukture važna je u razvoju novih spojeva s potencijalnom antitumorskom aktivnošću. U ovom radu opisana je sinteza novih C-4 alkinilnih derivata benzaldehida (3, 4) i C-5 alkinilnih derivata salicilaldehida (5-7) Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog povezivanja, triazolnih derivata salicilaldehida (23-27) te derivata iminokumarina 28-37. Mikrovalovima potpomognutom klik...
Sinteza i biološka ispitivanja novih 4-alkil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Sinteza i biološka ispitivanja novih 4-alkil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Josipa Milošević
Cilj ovog diplomskog rada bila je sinteza novih 4-alkil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina s potencijalnim biološkim djelovanjem s posebnim naglaskom na antitumorsko djelovanje. U tu svrhu provedena je sinteza spojeva 2−10 koji u svojoj strukturi sadrže triazolni, benzimidazolni i kinolinski prsten koji samostalno ili u kombinaciji čine strukturu mnogih lijekova. Ciljani spojevi su pripremljeni reakcijom 1,3-dipolarne cikloadicije uz Cu(I), kao katalizator. Sinteza je...
Sinteza i fotokemija β,β'-disupstituiranog 5-metil-2-furilnog derivata o-divinilbenzena
Sinteza i fotokemija β,β'-disupstituiranog 5-metil-2-furilnog derivata o-divinilbenzena
Željka Kuzmić
U cilju proučavanja utjecaja heteroatoma i pH vrijednosti na tijek fotokemijske reakcije i formiranja novih policikličkih struktura, proučavan je difuranski derivat o-divinilbenzena 1. Spoj 1 sintetiziran je Wittigovom reakcijom te podvrgnut fotokemijskim reakcijama u kiselom i neutralnom mediju, pri čemu su sintetizirana četiri nova spoja. Kao glavni produkt fotokemijske reakcije u neutralnom mediju dobiven je biciklo[3.2.1]oktadienski derivat 3 intramolekulskom reakcijom cikloadicije....
Sinteza i funkcionalizacija epoksidnog derivata benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog fotoprodukta
Sinteza i funkcionalizacija epoksidnog derivata benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog fotoprodukta
Ramiza Ahmetović
U cilju proučavanja djelovanja epoksidnih derivata benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog fotoprodukta na kolinesteraze, Wittigovom reakcijom sintetizirani su spojevi 1a, 1b i 1c, koji su kasnije fotokemijskom reakcijom, intramolekulskim zatvaranjem prevedeni u benzobiciklo[3.2.1]oktadienske derivate s izoliranom dvostrukom vezom (2a, 2b i 2c). U cilju funkcionalizacije dvostruke veze provedena je epoksidacija meta-klorperbenzojevom kiselinom pri čemu su dobiveni epoksidi 3a, 3b i 3c, koji se...
Sinteza i karakterizacija 2-piridinskih derivata stilbena
Sinteza i karakterizacija 2-piridinskih derivata stilbena
Milena Dragojević
U cilju proučavanja utjecaja piridinske jezgre kao supstituenta na fotokemijsko ponašanje konjugiranih distilbenskih sustava, Wittigovom reakcijom sintetiziran je 1,2-bis(2-(piridin-2-il)vinil)benzen kao smjesa geometrijskih izomera. Iz smjese geometrijskih izomera uspješno su izolirani 2-[(E)-2-{2-[(E)-2-(piridin-2-il)etenil]fenil}etenil]piridin i 2-[(Z)-2-{2-[(E)-2-(piridin-2-il)etenil]fenil}etenil]piridin. Novosintetizirani derivat podvrgnut je fotokemijskim reakcijama na 300 nm i 350...
Sinteza i karakterizacija ZnO nanostruktura
Sinteza i karakterizacija ZnO nanostruktura
Ivan Šajnović
Istraživanja provedena u ovom radu bila su usmjerena na sintezu i karakterizaciju nanostrukturiranih čestica ZnO. Hidrotermički postupak odabran je kao jednostavan, reproducibilan i ekološki prihvatljiv postupak sinteze čestica ZnO. Kao izvori Zn2+ iona poslužile su Zn(NO3)2·6H2O i ZnCl2 soli, a kao otapalo upotrijebljena je voda uz dodatak 25% otopine NH3. Sinteze su provedene pri temperaturi, T = 160 °C u vremenu od 2, 4 i 24 sata. Nakon izolacije i sušenja u vakuumu, dobiveni...
Sinteza i karakterizacija asimetričnih derivata skvareinske kiseline
Sinteza i karakterizacija asimetričnih derivata skvareinske kiseline
Katarina Ćibarić
Cilj ovog rada je pripremiti asimetrične derivate skvareinske kiseline kroz nekoliko koraka. Prvi korak odnosi se na sintezu sekundarnih amina, pri čemu su reakcijom litiranja i nukleofilne aromatske supstitucije dobiveni spojevi 1 i 2. Reakcijom alkiliranja 3,5-dimetoksianilina pripravljeni su amini 3 - 6, kao potencijalni prekursori u daljnjoj reakciji kondenzacije i priprave ciljanih asimetričnih skvareina. Svi produkti su izolirani i okarakterizirani spektroskopskim metodama.
Sinteza i karakterizacija kristalnog sjemena kalcijevog hidrogenfosfata dihidrata
Sinteza i karakterizacija kristalnog sjemena kalcijevog hidrogenfosfata dihidrata
Monika Kovačević
Kalcijevi fosfati (CaP), teško topljive soli fosfatne kiseline, imaju važnu ulogu u biološkoj i patološkoj mineralizaciji, ali i u industrijskim procesima. Danas je poznato 13 faza CaP, a kalcijev hidrogenfosfat dihidrat (DCPD) jedan je od važnijih. On se može naći u zubnom karijesu, bubrežnim kamencima te se primjenjuje u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji. Zbog svoje kristalne strukture i morfologije pogodan je modelni sustav za istraživanje interakcija aditiva i kristala u...
Sinteza i karakterizacija leteći pepeo/TiO2 fotokatalitičkih nanokompozita
Sinteza i karakterizacija leteći pepeo/TiO2 fotokatalitičkih nanokompozita
Martina Perlog
U radu je provedena modifikacija letećeg pepela (FA4) klorovodičnom kiselinom, koji je potom korišten kao nosač TiO2 fotokatalizatora. Za istraživanje fotokatalitičkog procesa pročišćavanja otpadnih voda s fotokatalizatorom titanijeva oksida (TiO2) provedeno je istraživanje uvjeta njegove sol-gel sinteze kao i modifikacija njegova sastava. Tijekom sinteze dodane su nanočestice TiO2 u udjelu od 1 mas% i 3 mas % te je variran udio letećeg pepela u iznosu od 16 mas% i 20 mas%....
Sinteza i karakterizacija nanokompozita cinkov oksid/lebdeći pepeo
Sinteza i karakterizacija nanokompozita cinkov oksid/lebdeći pepeo
Nika Horvat
U ovom je radu provedena sinteza i karakterizacija fotokatalizatora cinkovog oksida i kompozita cinkov oksid/lebdeći pepeo. Lebdeći je pepeo sluţio kao nosač katalizatora. Sinteza katalizatora provedena je na dva načina: sol-gel sintezom i in situ sintezom. Sintetizirani katalizator testiran je u fotokatalitičkim procesima za pročišćavanje otpadnih voda. Određeni su optimalni uvjeti pri kojima je fotokataliza bila najučinkovitija, a to su koncentracija katalizatora 1 g/l i pH...

Paginacija