Paginacija

Niskotemperaturna katalitička oksidacija toluena u metalnom monolitnom reaktoru
Niskotemperaturna katalitička oksidacija toluena u metalnom monolitnom reaktoru
Tanja Zmijanac
Onečišćenje okoliša kao posljedica urbanizacije i sve brže industrijalizacije postaje sve veći problem u svijetu. Hlapljivi organski spojevi (VOC) su velik izvor onečišćenja zraka i dovode do značajnog ugrožavanja ekosustava kao i do ozbiljnog narušavanja zdravlja ljudi. Iako u današnje vrijeme postoje različite tehnologije koje se primjenjuju u cilju smanjenja emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu, još uvijek postoji potreba za razvojem novih, inovativnih...
Normalna  razdioba
Normalna razdioba
Nensi Gugić
U prvom dijelu ovog rada predstavljen je osnovni pojam ključan za daljnje razumijevanje teme, a to je slučajna varijabla. Središnji dio rada sastoji se od dva poglavlja: kontinuirana slučajna varijabla i normalna slučajna varijabla. U prvom poglavlju razrađene su glavne karakteristike kontinuiranih slučajnih varijabli i njihovi primjeri. Nakon toga definirana je normalna slučajna varijabla kao posebni slučaj kontinuirane slučajne varijable. Također, objašnjeno je pravilo tri...
Nosivi (bio)kemijski senzori za primjene u fiziologiji sporta
Nosivi (bio)kemijski senzori za primjene u fiziologiji sporta
Katarina Cicvarić
Nosivi bežični kemijski senzori omogućavaju neinvazivnu i kontinuiranu analizu uzoraka, što nije moguće postići klasičnim analitičkim metodama i instrumentima. U ovom radu predstavljena su mjerenja provedena kako bi se ustanovio princip djelovanja te mogućnost primjene novog nosivog optičkog senzora u fiziologiji sporta. Kolorimetrijska karakterizacija pH osjetljivog bojila (2-fluoro-4-[4-(2-hidroksietansulfonil)-fenilazo]-6-metoksifenol (GJM-492) imobiliziranog na tekstilu od...
Nosivi bežični optički kemijski senzori
Nosivi bežični optički kemijski senzori
Marko Zubak
Nosivi bežični optički kemijski senzori omogućavaju analizu uzoraka koji se ne mogu analizirati klasičnim analitičkim metodama i instrumentima. U ovom radu, kroz niz primjera, objašnjen je princip djelovanja te je navedeno područje primjene takve vrste kemijskih senzora. Spektrofotometrijski je provedena karakterizacija 4-[4-(2-hidroksietansulfonil)-fenilazo]-2,6-dimetoksifenola, skraćeno GJM-534, imobiliziranog na poliesterskoj foliji kako bi se odredila njegova primjenjivost kao...
Nosivi optički (bio)kemijski senzori na tekstilu i papiru
Nosivi optički (bio)kemijski senzori na tekstilu i papiru
Juraj Kasač
Zahvaljujući današnjim brojnim tehnološkim dostignućima, fokus istraživanja (bio)kemijskih senzora usmjeren je prema realizaciji nosivih analitičkih uređaja. Nosivi (bio)kemijski senzori su alati koji omogućavaju kontinuiranu i neinvazivnu analizu sadržaja bioloških fluida (npr. znoj, suze, slina, međustanična kapljevina ili dah) kao i detekciju određenih supstanci u okolišu nositelja senzora. Optički (bio)kemijski senzori su vrsta (bio)kemijskih senzora pomoću kojih se...
Novel catalytic systems for sustainable chemical processes
Novel catalytic systems for sustainable chemical processes
Ana-Maria Županić
Utilisation of renewable biomass for sustainable production has been recognised as a possible substitute for non-renewable fossil fuels. A bio based economy will substantially reduce the dependence on petroleum feedstock, mitigate the global warming by reducing CO2 emissions, reduce waste disposal and finally increase the economic benefits. Current efforts have been performed to develop new routes in the synthesis of alkyl levulinates from levulinic acid, as a starting material. Over the...
Novel heterogeneous photoredox transformations using organic materials
Novel heterogeneous photoredox transformations using organic materials
Ines Cazin
Recently, photoredox catalysis has become a popular tool in organic synthesis with a plethora of interesting applications. In 2014, Sammis and co-workers reported decarboxylative fluorination using Ru(bpy)3Cl2 as a visible-light photoredox catalyst (PRC) in the presence of Selectfluor. More recently (2015), MacMillan and co-workers reported the decarboxylative fluorination with Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6. Despite the excellent properties of ruthenium and iridium polypyridyl complexes in PRC,...
Novi 1,2,3-triazolni derivati benzoksazola i benzimidazola: sinteza i strukturna karakterizacija
Novi 1,2,3-triazolni derivati benzoksazola i benzimidazola: sinteza i strukturna karakterizacija
Jurja Vukovinski
U ovom radu opisana je sinteza novih 1,2,3-triazolnih derivata benzoksazola i benzimidazola klik-reakcijom, njihova strukturna karakterizacija spektroskopijom NMR te analiza in silico. Reakcijom ciklokondenzacije odgovarajućih aminofenola pripravljeni su derivati benzo[d]oksazol-2-tiola 2 i 3 koji su reakcijom kondenzacije s 2-(klormetil)-1H-benzo[d]imidazolom 1 prevedeni u hibride benzimidazola i benzoksazola 4 i 5 premoštene tiometilenskom spojnicom. Reakcijom N-propargiliranja dobivenih...
Novi 1,2,3-triazolni derivati kumarina: sinteza Pd-kataliziranim i "klik" reakcijama, spektroskopska svojstva i antitumorska aktivnost
Novi 1,2,3-triazolni derivati kumarina: sinteza Pd-kataliziranim i "klik" reakcijama, spektroskopska svojstva i antitumorska aktivnost
Mia Krnić
U ovom je radu prikazana sinteza, spektroskopska karakterizacija i in silico analiza C-3 supstituiranih 1,2,3-triazolnih i alkinilnih derivata kumarina (3-22). Početni spoj za „klik“ reakcije, 3-azido-7-hidroksikumarin (2) pripravljen je Perkinovom reakcijom. U položaj C-3 kumarinskog prstena uvedeni su 1,2,3-triazolni supstituenti mikrovalovima potpomognutim „klik“ reakcijama s odgovarajućim terminalnim alkinima uz Cu katalizator pri čemu su sintetizirani spojevi (3-20)....
Novi 2-supstituirani derivati benzimidazola kao potencijalni antitumorski agensi: sinteza i strukturna karakterizacija
Novi 2-supstituirani derivati benzimidazola kao potencijalni antitumorski agensi: sinteza i strukturna karakterizacija
Anja Rakas
U ovom radu opisana je sinteza novih derivata benzimidazola i strukturna karakterizacija 1H i 13C-NMR spektroskopijom s ciljem ispitivanja njihovog antitumorskog i antibakterijskog djelovanja. Ključni prekursori 4-O-alkilirani benzaldehidi (1-6) pripravljeni su reakcijom O-alkiliranja 4-hidroksibenzaldehida a odgovarajućim haloalkilirajućim reagensima u acetonitrilu, uz K2CO3 kao bazu. Reakcijom N-klormorfolina s natrijevim azidom priređen je N-azidoetilmorfolin (7). O-alkiliranjem...
Novi 3-tienostilbenski oksimi – sinteza i spektroskopska karakterizacija
Novi 3-tienostilbenski oksimi – sinteza i spektroskopska karakterizacija
Amalija Ernečić
S ciljem pronalaska novih potencijalnih reaktivatora enzima acetilkolinesteraze inhibiranog djelovanjem organofosfornih živčanih agenasa sintetizirani su novi derivati 3-tienostilbenskih oksima. Wittigovom reakcijom sintetizirani su cis- i trans-heterostilbeni iz 3-tienilnog aldehida i p-supstituiranih fosfonijevih soli kao polazne strukture s ciljem prevođenja u oksim. Tri odabrane soli kao supstituente na benzenskom prstenu sadržavale su metilnu skupinu, klor i cijano-skupinu....
Novi D-π-A kromofori s 1,2,3-trazolnom poveznicom kao potencijalni kemijski senzori
Novi D-π-A kromofori s 1,2,3-trazolnom poveznicom kao potencijalni kemijski senzori
Karlo Sklepić
Cilj ovog rada je sinteza i optička karakterizacija novih D-π-A kromofora koji u svojoj strukturi sadrže 1,2,3-triazolni prsten u svrhu određivanja njihovih senzorskih aktivnosti. Novi spoj 2-(4-(4-metoksifenil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)benzo[d]tiazol (spoj 2) uspješno je sintetiziran reakcijama klasične organske sinteze i click kemije. Struktura spoja 2 potvrđena je 1H-NMR i 13C-NMR spektroskopijom. U svrhu ispitivanja potencijalne primjene spoja 2 kao kemijskog senzora provedena je...

Paginacija