Paginacija

Sinteza nanočestica cinkovih oksida korištenjem enzima ureaze kao katalizatora
Sinteza nanočestica cinkovih oksida korištenjem enzima ureaze kao katalizatora
Martina Burštinski
U ovom radu provedena je sinteza nanočestica s ljuskom od cinkovog oksida i jezgrom od enzima ureaze. Sinteza nanočestica cinkovih oksida se provodila se u redestiliranoj vodi pri različitim koncentracijama cinka i uree pri temperaturi T = 25 °C uz istu koncentraciju ureaze. Kinetika brzine taloženja enzima ureaze opisana je kinetikom prvog reda za koju je utvrđeno da dobro opisuje gotovo sve reakcije. Istaložene nanočestice cinkovog oksida su karakterizirane pomoću optičkog...
Sinteza nanočestica zlata mikroemulzijskom tehnikom
Sinteza nanočestica zlata mikroemulzijskom tehnikom
Martina Guliš
Nanočestice zlata (AuNČ) sintetizirane su u mikroemulzijskom sustavu Triton X-100/voda/cikloheksan/1-pentanol pri čemu su kod sinteze mijenjani redukcijski uvjeti u mikroemulziji. Istraživane su tri mikroemulzijske sinteze; (i) sinteza AuNČ u mikroemulziji kod jakih redukcijskih uvjeta (dodatak NaBH4), (ii) sinteza AuNČ u mikroemulziji γ-zračenjem (radiolitička sinteza uz umjereno jake redukcijske uvjete) i (iii) sinteza AuNČ u mikroemulziji kod oksidacijskih uvjeta (dodatak vodene...
Sinteza novih 4-fenil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Sinteza novih 4-fenil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Martina Piškor
Cilj ovog rada bila je regioselektivna sinteza 4-fenil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina (3−6, 11, 12) kao spojeva s potencijalnim antitumorskim djelovanjem. U tu svrhu iz 5-klorbenzimidazo[1,2-a]kinolin-6-karbonitrila (1) i njegovih 2-kloriranih i 2-fluoriranih derivata (7, 9) sintetizirani su azidi benzimidazo[1,2-a]kinolin-6-karbonitrila 2, 8 i 10. 1,2,3-triazolni derivati benzimidazo[1,2-a]kinolina 3−6, 11 i 12 pripravljeni su reakcijom 1,3-dipolarne cikoladicije...
Sinteza novih 5-amidino benzimidazola s potencijalnim antitripanosomskim djelovanjem
Sinteza novih 5-amidino benzimidazola s potencijalnim antitripanosomskim djelovanjem
Rebeka Štulić
U okviru ovog rada provedena je sinteza, spektroskopska karakterizacija i in silico analiza novih 5-amidino-supstituiranih derivata benzimidazola s potencijalnom antitripanosomskom aktivnošću. Za pripravu ciljanih spojeva korištene su klasične metode organske sinteze i mikrovalovima potpomognuta sinteza. Amidino-benzimidazolni hibridi (37-60) pripravljeni su kondenzacijom bisulfitnih adukata odgovarajućih benzaldehidnih prekursora (4-18, 26-34) s 4-amidino-1,2-fenilendiaminom 36....
Sinteza novih aminonaftalenskih fotouklonjivih zaštitnih skupina
Sinteza novih aminonaftalenskih fotouklonjivih zaštitnih skupina
Mia Marić
U sklopu rada sintetizirani su novi derivati aminonaftalena 2-5, koji će se koristiti kao supstrati tijekom priprave fotoklonjivih zaštitnih skupina. Početni korak sinteze odnosi se na reakciju metiliranja aminonaftalena, kojom je dobiven N,N-dimetilaminonaftalen (1) u iskorištenju od 93 %. Nadalje, Vilsmeier-Haackovom reakcijom formiliranja spoja 1 dobivena je smjesa dva aldehida 3 i 4. Za daljnu sintezu odabran je dialdehid 4, koji redukcijom s natrijevim borhidridom daje dialkohol 5,...
Sinteza novih biciklo[3.2.1]oktadienskih derivata fuzioniranih s tiofenskim prstenom
Sinteza novih biciklo[3.2.1]oktadienskih derivata fuzioniranih s tiofenskim prstenom
Iva Horvat
U ovom radu provest će se funkcionalizacija biciklo[3.2.1]oktadienskog sustava fuzioniranog s tiofenskom jezgorm. Formiliranjem tiofenske jezgre dobiveni aldehid III podvrgnut je Wittigovoj reakciji da bi se dobili 2-tienilni sustavi 1 i 2 koji su zatim fotokemijski ciklizirani. Očekivano je dobivanje novih složenih policikličkih struktura ovisno o elektronskom utjecaju metilne i cijano skupine kao supstituenta. Fotokemijska reakcija metil-supstituiranog spoja 1 dovodi do nastanka...
Sinteza novih bioizostera purina s potencijalnim antipatogenim djelovanjem
Sinteza novih bioizostera purina s potencijalnim antipatogenim djelovanjem
Helena Prpić
Cilj ovog rada bila je sinteza novih potencijalno biološki aktivnih benztiazolnih (21-29, 33-35) i benzimidazolnih (36-47) derivata kao bioizostera purina. U tu svrhu pripravljeni su 2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)benztiazolni derivati (18-20) koji su zatim O-alkiliranjem, prevedeni u 2-(4-alkoksi-3-metoksifenil)benztiazolne derivate (21-29). Propargiliranjem 2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)benztiazolnih derivata (18-20) priređeni su O-propargilirani derivati benztiazola (30-32). Bakar...
Sinteza novih biološki aktivnih amino supstituiranih tetracikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina
Sinteza novih biološki aktivnih amino supstituiranih tetracikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina
Matej Kadić
Cilj ovog rada bio je sintetizirati nove amino supstituirane tetracikličke derivate imidazo[4,5-b]piridina te ispitati njihova spektroskopska svojstva kao i potencijalnu primjenu kao pH senzora. Za pripravu ciljanih spojeva korištene su klasične metode organske sinteze te sinteza potpomognuta mikrovalovima. Reakcijom kondenzacije 2,3-diamino-6-klorpiridina 1 i 2-cijanoacetamida 2 dobiven je ciklički produkt 2-(5-klor-1H-imidazo[4,5-b]piridin-2-il)acetonitril 3. Reakcijom kondenzacije...
Sinteza novih derivata benzaldehida Pd-kataliziranim reakcijama
Sinteza novih derivata benzaldehida Pd-kataliziranim reakcijama
Karla Ribičić
U ovom radu opisana je sinteza i strukturna karakterizacija alkiniranih derivata benzaldehida i salicilaldehida. Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog povezivanja 4-klorbenzaldehida s heptinom i 4-tolilacetilenom uz PdCl2(PPh3)2 kao katalizator sintetizirani su 5-alkinirani derivati benzaldehida 1 i 2. 2-hidroksi-5-(4-fenilbutinil)benzaldehid (3) je pripravljen Sonogashira-inom reakcijom 5-bromsalicilaldehida i 4-fenilbutina kataliziranom PdCl2(PPh3)2. Sonogashira-inom reakcijom...
Sinteza novih derivata benzimidazola Sonogashira-inom reakcijom i njihova spektroskopska karakterizacija
Sinteza novih derivata benzimidazola Sonogashira-inom reakcijom i njihova spektroskopska karakterizacija
Sanja Barić
U ovom radu opisana je sinteza novih derivata benzaldehida i benzimidazola Sonogashira-inom reakcijom, njihova spektroskopska karakterizacija spektroskopijom NMR i UV/Vis te in silico analiza. Sonogashira-inom reakcijom p-klor i p-brombenzaldehida s odgovarajućim terminalnim alkinima uz Pd katalizator Pd(PPh3)4 i Pd2Cl2(PPh3)2 sintetizirani su p-alkinilni derivati benzaldehida 1-4 i 9-11. Reakcijom kondenzacije p-klor i p-brombenzaldehida s 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-il)acetonitrilom...
Sinteza novih derivata kumarina i L-askorbinske kiseline primjenom klik kemije
Sinteza novih derivata kumarina i L-askorbinske kiseline primjenom klik kemije
Ivana Kovačić
Cilj ovog rada bila je sinteza novih potencijalno biološki aktivnih derivata kumarina i derivata L-askorbinske kiseline regioselektivnom 1,3-dipolarnom cikloadicijom odgovarajućih terminalnih alkina i organskih azida. U tu svrhu je Pechmannovom ciklizacijom sintetiziran 7-hidroksi-4-(klormetil)kumarin 1, koji je potom preveden u odgovarajući kumarinski azid 2, te derivati L-askorbinske kiseline 3, 4 i 5 koji su bili potrebni za sintezu azida L-askorbinske kiseline 6. Također,...
Sinteza octene kiseline u adijabatskom kotlastom reaktoru
Sinteza octene kiseline u adijabatskom kotlastom reaktoru
Lea Jocić
U adijabatskom kotlastom reaktoru provodi se reakcija hidrolize anhidrida octene kiseline. Tijekom reakcije temperaturnim osjetilom je praćena promjena temperature, te su podaci zapisivani u memoriji računala u određenim vremenskim razmacima. Završetak reakcije se očituje u prestanku porasta temperature. Dobiveni rezultati (zapisane temperature u određenim reakcijskim vremenima) korišteni su za kinetičku analizu koja uključuje izračunavanje reakcijske entalpije, izbor kinetičkog...

Paginacija