Paginacija

Obrada komunalne otpadne vode ultrafiltracijom
Obrada komunalne otpadne vode ultrafiltracijom
Nina Kovač
Ekonomična i učinkovita obrada komunalnih otpadnih voda (KOV) neophodna je iz razloga što otpadna voda sudjeluje u hidrolitičkom ciklusu, ciklusu kruženja elemenata i predstavlja životnu okolinu flore i faune. Glavni cilj ovog rada bio je ispitati učinkovitost ultrafiltracijskih (UF) membrana prilikom obrade komunalne otpadne vode ultrafiltracijom. UF je provedena s MW membranom pri 2 bara i GK membranom pri 5 bara. Praćena je promjena fluksa s vremenom pri čemu je došlo do...
Obrada otpadnih voda iz farmaceutske industrije
Obrada otpadnih voda iz farmaceutske industrije
Paula Kašner
Onečišćenje vodenoga okoliša posljedica je velikog porasta stanovništva i naglog tehnološkoga razvoja, što je dovelo do velikog povećanja ispuštenoga obujma komunalnih i industrijskih otpadnih voda. Industrijske otpadne vode predstavljaju posebnu opasnost za okoliš, jer često sadrže štetne i toksične tvari organskog i anorganskog podrijetla. Farmaceutici su dizajnirani s ciljem specifičnog djelovanja u biološkim sustavima te ukoliko dospiju u okoliš, predstavljaju problem...
Obrada površine polimera silanima
Obrada površine polimera silanima
Irma Kremer
Silani su silicijevi spojevi koji mogu reagirati s anorganskim i organskim supstratima ili sami sa sobom. Na anorganske supstrate vežu se reakcijama hidrolize i kondenzacije, a na polimere deaktivacijom silanolnih skupina, radikalskim vezanjem, te procesom kopolimerizacije. Silanska sredstva za vezivanje su organosilani i imaju mogućnost stvaranja snažne kemijske veze između organskih i anorganskih materijala. Koriste se jer poboljšavaju kemijsku otpornost veze na spoju dva različita...
Obrada površine polimera silanima
Obrada površine polimera silanima
Anamarija Havliček
Silani su silicijevi spojevi koji se koriste za obradu raznih površina jer zbog svoje specifiĉne strukture mogu reagirati s anorganskim supstratima ili sami sa sobom. Silani se pomoću reakcija hidrolize i kondenzacije veţu na tretirane površine. Silanska sredstva za vezivanje omogućuju modifikaciju hidrofobnih ili hidrofilnih svojstava površina. Hidrofobnost i hidrofilnost se određuje mjerenjem kontaktnog kuta kapljice vode s površinom, ako je kontaktni kut (θ) veći od 90°...
Obrada procjednih voda tlačnim membranskim procesima
Obrada procjednih voda tlačnim membranskim procesima
Ines Šoljić
Odnos suvremenog društva prema okolišu sve je odgovorniji. Stoga je obrada procjednih voda zbog kompleksnosti sastava koji uzrokuje višestruke mehanizme toksičnosti na žive organizme i ekosustav, prepoznata kao jedan od najvažnijih okolišnih problema. Izazov današnjice je optimalna obrada procjednih voda kojom bi se u potpunosti smanjio negativan utjecaj na okoliš prije ispuštanja u sustave javne odvodnje i prirodne vodonosnike. Konvencionalne metode se zamjenjuju modernim...
Obrada signala u analitičkoj kemiji
Obrada signala u analitičkoj kemiji
Juraj Kasač
Tijekom zadnjih desetljeća razvile su se brojne metode za obradu signala u analitičkoj kemiji. Obrada signala u modernoj analitičkoj kemiji podrazumijeva korištenje računala, a prikupljeni podaci o analitu obrađuju se matematičkim i statističkim metodama pomoću računalnih programa. Sustavna obrada dobivenih kvalitativnih i kvantitativnih podataka dovela je do uvođenja pojma kemometrija. Svrha ovog rada je stvoriti razumljiv pregled metoda koje se najčešće koriste i sistematski...
Obrada tekstilne otpadne vode membranskim bioreaktorom
Obrada tekstilne otpadne vode membranskim bioreaktorom
Paula Huzjak
Tekstilna industrija, zbog kompleksnosti procesa proizvodnje tekstila koji zahtijevaju velike količine pitke vode, generira velike količine otpadne vode koja predstavlja opasnu prijetnju za okoliš. Sve strože zakonske regulative, nedostatak pitke vode i zahtjevi za smanjenjem veličine uređaja za obradu otpadnih voda stavljaju nove tehnologije obrade otpadnih voda membranskim bioreaktorom (MBR) u prvi plan. MBR se definira kao uređaj koji kombinira biološke procese obrade otpadne vode...
Obrada tekstilne otpadne vode membranskim procesima
Obrada tekstilne otpadne vode membranskim procesima
Klara Karadakić
Uz gotovo svaku industrijsku granu veže se i problem zbrinjavanja otpadnih voda. Tekstilna industrija spada u najveće konzumere vode kao i proizvođače otpadnih voda. Osim što time nameće veliko opterećenje na već male zalihe pitke i čiste vode, predstavlja i veliki ekološki problem. Korištena bojila te mnoge druge kemikalije prijeko potrebne za tekstilni proces obrade tkanine izazov su za pronalazak efikasne metode pročišćavanja otpadnih voda. Veliki potencijal uočen je kod...
Obrada voda naprednom osmozom
Obrada voda naprednom osmozom
Gabrijela Biloš
Napredna osmoza je osmotski vođen membranski proces koji koristi gradijent osmotskog tlaka kako bi potaknuo fluks vode kroz polupropusnu membranu iz pojne kapljevine (s nižim osmotskim tlakom) u osmotsko sredstvo (s višim osmotskim tlakom). Transport molekula vode omogućava postizanje ravnoteže između ta dva sustava. U radu se objašnjavaju izazovi vezani za naprednu osmozu kao: vanjska i unutrašnja koncentracijska polarizacija, reverzna difuzija soli i blokiranje membrana. Također,...
Ocjena djelotvornosti zaštitnih premaza in situ elektrokemijskim mjerenjima
Ocjena djelotvornosti zaštitnih premaza in situ elektrokemijskim mjerenjima
Dino Bubaš
U ovom je radu metoda elektrokemijske impedancijske spektroskopije primijenjena na šest različitih visokootpornih premaza korištenjem dvije elektrokemijske ćelije različitih konstrukcija od kojih je jedna pogodnija za primjenu u laboratoriju, a druga za mjerenja in situ. Rezultati dobiveni dvjema eksperimentalnim i dvijema računskim strategijama obrađeni su statistički te međusobno uspoređeni. Numeričke vrijednosti električnih svojstava premaza dobivene su izravnim očitanjem...
Ocjena djelotvornosti zaštitnih premaza na ručno očišćenim metalnim površinama u uvjetima visoke korozivnosti
Ocjena djelotvornosti zaštitnih premaza na ručno očišćenim metalnim površinama u uvjetima visoke korozivnosti
Marko Matulić
U modernoj industrijskoj infrastrukturi današnjice korozija predstavlja jedan od najvećih i najzanimljivijih problema. Brojna znanstvena istraživanja stavljaju poseban naglasak na antikorozivnu zaštitu, a sve s ciljem povećanja učinkovitosti, ekonomičnosti i sigurnosti industrijskih procesa. U teorijskom dijelu ovog završnog rada detaljno su opisani razni oblici korozije, te je objašnjena učinkovitost zaštite metala od korozije primjenom premaza. U eksperimentalnom dijelu su...
Ocjena efikasnosti TiO2/PPy nanokompozitnog fotokatalizatora tijekom procesa pročišćavanja voda
Ocjena efikasnosti TiO2/PPy nanokompozitnog fotokatalizatora tijekom procesa pročišćavanja voda
Teodora Lukavski
U ovom radu pripremljen je kompozitni fotokatalizator, in situ sintezom vodljivog polimera polipirola (PPy) u prisustvu titanijevog dioksida (TiO2) kemijskom oksidacijskom polimerizacijom. Kao oksidans koristio se željezov (III) klorid (FeCl3). Sinteza se odvijala pri temperaturi od 5°C u trajanju od 270 minuta. Sintetizirani uzorak PPy/TiO2 modificiran je namakanjem u amonijaku različite koncentracije i različito vrijeme. Prva serija uzoraka PPy/TiO2 modificirana je s 0,1M otopinom...

Paginacija