Pages

Aktivnost ketoreduktaza pri oksidaciji diola
Aktivnost ketoreduktaza pri oksidaciji diola
Valerija Matković
U radu je opisana kaskadna reakcija koja objedinjuje reakciju oksidacije Cbz-N-3-amino-1,2-propandiola (diol) te reakciju aldolne adicije dihidroksiacetona (DHA) na aldehid sintetiziran u koraku oksidacije. Za reakciju oksidacije testirano je 18 ketoreduktaza, te je njihova aktivnost uspoređena s aktivnošću enzima alkohol dehidrogenaze iz jetre konja (HLADH) koji se ranije pokazao kao katalizator aktivan u proučavanoj oksidoredukciji. Ketoreduktaze i dehidrogenaze zahtijevaju prisutnost...
Alkalno aktivirana mineralna veziva
Alkalno aktivirana mineralna veziva
Marko Batrac
Anorganska mineralna veziva po definiciji predstavljaju tvari, anorganskog mineralnog podrijetla, koje pomiješane s vodom djelovanjem fizikalno kemijskih procesa tijekom vremena stvrdnjavaju ili vežu u krutu kamenu sličnu tvorevinu određene čvrstoće. Hidratacija portland i portland bijelog cementa, aluminatnog cementa te vapna praćena je mjerenjem razlike potencijala između dvije elektrode u doticaju sa cementnom pastom. Istraženi su sljedeći materijali elektroda: nikal, volfram,...
Alternativna goriva u industriji cementa
Alternativna goriva u industriji cementa
Ivana Jerković
U posljednjih nekoliko godina upotreba alternativnih goriva u cementnoj industriji je privukla veliku pozornost zahvaljujući svojoj efikasnostiu zamjeni toplinske energije od fosilnih goriva i smanjenjem štetnih emisija. Alkalno okruženje, visoke temperaturei dugo vrijeme zadržavanja omogučavaju suspaljivanje širokog raspona otpada i opasnih materijala u rotacionoj peći. U ovom radu su navedena različita potencijalna alternativna goriva koja se mogu koristiti ili koriste u cementnoj...
Amino- i nitro-supstituirani benzo[b]tieno[2,3-c]kinoloni kao potencijalni antioksidansi
Amino- i nitro-supstituirani benzo[b]tieno[2,3-c]kinoloni kao potencijalni antioksidansi
Angela Kapitanović
okviru ovog rada priređeni su amino i nitro supstituirani derivati benzo[b]tieno[2,3-c]kinolona. Za pripravu ciljanih molekula korištene su klasične metode organske sinteze. Počevši od sinteze cimetnih kiselina 3a-b koje se prevode u odgovarajuće kloride 4a-b te njihovom kondenzacijom s anilinima dobivaju se nitro supstituirani amidi 6-8. Redukcijom nitro skupine spojeva 6-8 dobivaju se amino supstituirani amidi 12-14. Sinteza cikličkih derivata 9-11 i 15-17 provedena je fotokemijskom...
Analiza djelotvornosti katodne zaštite spremnika tople vode
Analiza djelotvornosti katodne zaštite spremnika tople vode
Ana-Marija Vican
Ovaj rad se temelji na problemu iz prakse gdje je došlo do korozije unutarnjih stjenki spremnika tople vode (bojlera). Bojleri su iz tog razloga štićeni katodnom zaštitom s vanjskim izvorom struje. Cilj rada bio je analizirati djelotvornost katodne zaštite koja je primijenjena u svrhu zaštite bojlera. Eksperimentalni dio ovog završnog rada sastoji se od provedbe anodnih i katodnih polarizacijskih mjerenja na uzorcima ugljičnog čelika pri četiri različite temperature (26 °C, 40...
Analiza kemoterapeutika u okolišu kromatografskim metodama
Analiza kemoterapeutika u okolišu kromatografskim metodama
Jelena Perčić
Kemoterapeutici su kemijske tvari koje se koriste u liječenju bolesti. Mnogi kemoterapeutici prepoznati su kao potencijalna zagađivala okoliša diljem svijeta. Kemoterapeutici se mogu pronaći u okolišu zbog svoje velike proizvodnje i uporabe. Posljednjih godina njihova potrošnja se povećala zbog čega postaju sve veći problem jer mogu završiti u podzemnim i površinskim vodama, tlu i sedimentu. Na taj način mogu utjecati na zdravlje ljudi i na organizme u vodama. Najčešće se...
Analiza legure iz arheološkog nalazišta tankoslojnom kromatografijom nakon anodnog uzorkovanja
Analiza legure iz arheološkog nalazišta tankoslojnom kromatografijom nakon anodnog uzorkovanja
Ivan Kelava
Analiza slitina, kao i svaka druga kemijska analiza započinje uzorkovanjem. Metode uzorkovanja slitina uglavnom uključuju destruktivne metode kao što su struganje, svrdlanje i rezanje, a dobiveni komadi slitina otapaju se u jakim anorganskim kiselinama. Otopine takvih uzoraka najčešće se analiziraju atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (AAS) ili optičkom emisijskom spektrometrijom sa pobudom u induktivno spregnutoj plazmi (ICP – OES). U slučajevima ograničenih količina uzoraka...
Analiza parametara za industrijsku primjenu procesa ultrazvukom potpomognute oksidacijske desulfurizacije
Analiza parametara za industrijsku primjenu procesa ultrazvukom potpomognute oksidacijske desulfurizacije
Romana Zovko
Uz prirodni plin i vodu, nafta će još dugo vremena biti jedan od glavnih izvora energije. Danas nafta i njeni derivati čine oko 37 % ukupne svjetske potrošnje energije. Izgaranjem goriva sumporovi spojevi, koji su uvijek nazočni u nafti i njenim proizvodima, pretvaraju se u sumporne okside koji u doticaju s vodom iz zraka stvaraju ekološki vrlo štetne kisele kiše, te čestice sulfata koje mogu uzrokovati dišne probleme. Dakle, smanjenje sumpornih spojeva u nafti poboljšat će javno...
Analiza realnih uzoraka vode ionskom kromatografijom
Analiza realnih uzoraka vode ionskom kromatografijom
Dajana Malenica
Kromatografija je jedna od najvažnijih metoda u analitičkoj kemiji budući da ima veliku moć separacije, čak i kada se radi o kompleksnim uzorcima, te istovremeno omogućuje odjeljivanje, identifikaciju i kvantitativno određivanje sastojaka u uzorcima. Ukoliko se u uzorku nalaze ionske čestice i/ili polarne molekule, koristi se ionska kromatografija (eng. ion chromatography, IC) u kojoj se odjeljivanje uglavnom temelji na razlici u afinitetu sastojaka uzorka prema ionskoj izmjeni na...
Analiza termodinamičkog procesa s realnim radnim tvarima
Analiza termodinamičkog procesa s realnim radnim tvarima
Luka Vlašić
U radu se obrađuje proces ukapljivanja helija, točnije, prati se kružni proces ukapljivanja helija u Kochovom ukapljivaču koji se zapravo temelji na Collinsovom kružnom procesu. Koristeći eksperimentalne podatke iz Kochova ukapljivača, provode se daljnji proračuni vezani uz bilance tvari i energije, kao i određivanja ostalih značajki procesa (iskorištenje ekspandera, iscrpak itd.) pomoću računalnog programa REFPROP, baze termodinamičkih parametara za realne radne tvari....
Analiza termodinamičkog procesa s realnim radnim tvarima
Analiza termodinamičkog procesa s realnim radnim tvarima
Robert Bedoić
U radu se ispituje utjecaj vrste radnih tvari i promjene režima rada na karakteristične veličine procesa u dizalici topline u režimu grijanja. Koristeći eksperimentalne podatke s geotermalne dizalice topline provjerava se točnost i primjenjivost tabličnog modela proračuna uz korištenje REFPROP baze termodinamičkih parametara za realne fluide. Nadalje, iz eksperimentalnih podataka analizira se prijelaz topline s tla na sekundarni fluid u bušotinskom izmjenjivaču topline, te...
Analiza čepova u farmaceutskoj industriji
Analiza čepova u farmaceutskoj industriji
Željka Kašaj
Farmaceutski proizvodi koji se primjenjuju parenteralno su dizajnirani, formulirani i pakirani tako da budu sterilni i da zadržavaju svoju sterilnost. Čepovi i odgovarajući spremnik čine primarnu ambalažu takvih proizvoda. Cilj ovog rada je upoznati se s pojmom gumenih čepova u sterilnoj proizvodnji, njihovim sastavom, čišćenjem, sterilizacijom, silikonizacijom, premazivanjem i njihovom interakcijom s farmaceutskim proizvodom. Eksperimentalni dio rada opisuje analize kojima se...

Pages