Pages

3D-tiskanje kapsula kontroliranog otpuštanja
3D-tiskanje kapsula kontroliranog otpuštanja
Josip Vinčić
U posljednje vrijeme ubrzanim razvojem tehnologije 3D tiska otvorila se mogućnost njene primjene u mnogim industrijama, pa tako i u farmaceutskoj industriji. Tehnologija 3D tiska je zaslužna za modernizaciju farmaceutske industrije zbog brojnih prednosti poput jednostavnosti izrade modela i mogućnosti tiskanja složenih oblika. Prihvaćanje 3D tiska u farmaceutskoj industriji dokazuje i prva 3D tiskana tableta odobrena od strane FDA. U ovom istraživanju dizajnirana i 3D tiskana su dva...
Adijabatski kotlasti reaktor
Adijabatski kotlasti reaktor
Amanda Čavar
U adijabatskom kotlastom reaktoru se provodi reakcije sinteze octene kiseline hidrolizom anhidrida octene kiseline. S obzirom da je reakcija hidrolize egzotermna, temperaturnim osjetilom je praćena promjena temperature tijekom reakcije, koja se zapisivala u vremenskim razmacima od 10 s u memoriji računala. Dobiveni rezultati koristili su se za kinetičku analizu koja podrazumijeva izračunavanje reakcijske entalpije, izbor kinetičkog modela reakcije i procjenu parametara modela.
Adsorpcija albendazola na aktivni ugljen
Adsorpcija albendazola na aktivni ugljen
Marija Tadić
Adsorpcija je metoda separacije uzrokovana privlačnim silama između adsorbensa i molekula u plinu ili otopini koje se adsorbiraju. Koristi se za uklanjanje malih koncentracija tvari iz velikog volumena onečišćenog plina, za uklanjanje mirisa, uklanjanje hlapljivih otapala, za obradu otpadnih voda itd. Cilj ovog rada bio je ispitati učinkovitost adsorpcije na praškastom aktivnom ugljenu, tj. uklanjanje albendazola iz MilliQ vode na različitu količinu aktivnog ugljena. Koncentracije...
Adsorpcija albumina na ß-trikalcijev fosfat
Adsorpcija albumina na ß-trikalcijev fosfat
Monika Kovačević
Bolesti mišićno-koštanog sustava (lomovi, tumori i sl.) su među najučestalijim oboljenjima i pogađaju godišnje milijune ljudi širom svijeta. U njihovom liječenju se često koriste različiti implant-materijali, među kojima su, zbog sastava sličnog mineralnoj komponenti kostiju i zuba te izvrsne bioaktivnosti, najčešći kalcijevi fosfati. Kalcijevi fosfati koji se najviše koriste kao materijali za regeneraciju čvrstih tkiva su hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2, HA),...
Adsorpcija bojila za tekstil na poroznom kompozitnom nosaču
Adsorpcija bojila za tekstil na poroznom kompozitnom nosaču
Petra Blazinić
Cilj rada je priprava poroznog kompozitnog nosača na temelju kitozana (Cht) i hidroksiapatita (HAp) za primjenu u adsorpciji bojila Congo Red. Kitozan ima veliki potencijal u pročišćavanju otpadnih voda jer je jeftin materijal dobiven iz prirodnih izvora te je njegova upotreba kao biosorbenata vrlo isplativa. U ovom radu ispitan je adsorpcijski učinak kompozitnog kitozan-hidroksiapatitnog nosača te su rezultati uspoređeni s komercijalnim adsorbensom (aktivnim ugljenom). Sinteza...
Adsorpcija farmaceutskih mikroonečišćivala na TiO2-GO/rGO nanokompozitni fotokatalizator
Adsorpcija farmaceutskih mikroonečišćivala na TiO2-GO/rGO nanokompozitni fotokatalizator
Dorian Delić
Voda je neophodan resurs za sve aspekte života. Međutim, njene količine su ograničene te je onečišćenje voda problem s kojim se svakodnevno susrećemo. U posljednje vrijeme sve se više pažnje pridaje farmaceutskim mikroonečišćivalima. Farmaceutici su kemikalije koje se koriste zbog svoje biološke aktivnosti, odnosno za poboljšanje zdravlja. Posljedice farmaceutika koji su dospjeli u okoliš se već očituju kod nižih kralježnjaka, dok kod ljudi još nema poznatih utjecaja....
Adsorpcija metala i organskih onečišćivača na mikro/nanoplastiku u vodenom okolišu
Adsorpcija metala i organskih onečišćivača na mikro/nanoplastiku u vodenom okolišu
Ivana Pjevač
Onečišćenje okoliša uzrokuju ljudi koji stvaraju, gomilaju i nepropisno odlažu kruti, tekući i plinoviti otpad. Pri tome se mijenja izgled okoliša. Sva onečišćenja okoliša imaju utjecaj na floru i faunu, a posredno i neposredno na čovjeka. Sveprisutni onečišćivači okoliša su različiti plastični ostaci, većinom nerazgradivi materijali, koji stupaju u različite fizikalno – kemijske interakcije s drugim toksičnim tvarima te uzrokuju ekološku krizu današnjice. U grupu...
Adsorpcija metala iz otpadnih životinjskih masti
Adsorpcija metala iz otpadnih životinjskih masti
Lucija Žonja
Upotreba fosilnih izvora energije uzrokuje brojne negativne učinke na okoliš. Zbog navedenog problema, čovječanstvo se okreće prema drugim izvorima. Biodizel, kao alternativno motorno gorivo, proizvodi se iz bioloških izvora. Popularnost je stekao zbog smanjenja štetnih utjecaja na okoliš, obnovljivih izvora sirovina, biorazgradivosti i netoksičnosti. Također, proizvodnja biodizela je ekonomski prihvatljiva jer se može proizvoditi iz otpada koji se ne može koristiti u ljudskoj...
Adsorpcija mravlje kiseline na aktivnom ugljenu u koloni
Adsorpcija mravlje kiseline na aktivnom ugljenu u koloni
Ema Pollak
Adsorpcija je metoda separacije između krute faze i čestica u plinu ili otopini koje adsorbiraju. Veliku važnost i primjenu ima u industriji, posebice za obradu otpadnih voda, uklanjanje teških metala, otrova, bojila te mirisa. Prilikom adsorpcije proučavaju se razne veličine i parametri koji se mogu ispitati preko adsorpcijskih izotermi. Cilj ovoga rada bio je provesti adsorpciju mravlje kiseline. Adsorpcija se izvodila u kolonskom sustavu s granuliranim aktivnim ugljenom (GAC) pri...
Adsorpcija octene kiseline na aktivni ugljen u koloni
Adsorpcija octene kiseline na aktivni ugljen u koloni
Teodora Prebeg
Adsorpcija je industrijski važan separacijski proces koji se opisuje transportom atoma, iona ili molekula fluida do krutine velike specifične površine, i potom, selektivnim vezanjem za nju. Adsorpcija je od velikog značaja baš zbog selektivnosti vezanja tvari iz fluida jer će se na taj način ukloniti neželjena tvar iz produkta ili će se željena koncentrirati. U ovom je procesu adsorbat tvar koja će se vezati na površinu, a adsorbens krutina na koju će se tvar vezati. Jedan od...
Adsorpcija onečišćujućih tvari na mikroplastiku
Adsorpcija onečišćujućih tvari na mikroplastiku
Tea Kokot
Ogromne količine plastike i mikroplastike se svakodnevno proizvedu diljem svijeta te je količina mikroplastike u okolišu u konstantom porastu. Kada se ona nađe u vodenom okolišu organizmi je često znaju zamijeniti s hranom ili je slučajno progutati i tako se ona akumulira preko hranidbenog lanca te u konačnici dolazi do ljudi ingestijom morskih plodova i riba. Dodatan problem predstavljaju onečišćujuće tvari, poput farmaceutika i pesticida, koje se mogu adsorbirati na sitne...
Adsorpcija organskih kiselina na aktivni ugljen u koloni
Adsorpcija organskih kiselina na aktivni ugljen u koloni
Vedran Petrić
Adsorpcija je sposobnost površine krutih tvari da na sebe veže čestice plinova ili otopljenih tvari. Ta pojava je od vrlo velike koristi u separacijskim procesima, posebice za uklanjanje industrijskih onečišćenja poput teških metala, farmaceutika, bojila i organskih kiselina iz otpadnih voda. U ovom radu ispitivana je adsorpcija organskih kiselina, octene (CH3COOH) i mravlje (HCOOH). Ispitivanje je provedeno u kolonskom sustavu s fiksnim slojem granuliranog aktivnog ugljena (GAC)...

Pages