Pages

Ekstrakcija glicerola iz biodizela u kolonskom ekstraktoru s pulzirajućim pliticama
Ekstrakcija glicerola iz biodizela u kolonskom ekstraktoru s pulzirajućim pliticama
Ana Petračić
Cilj ovog rada bio je eutektičkim otapalom kolin-klorid/etilen-glikol (molarnog omjera 1:2,5) ekstrahirati slobodni glicerol iz sintetiziranog biodizela u koloni s pulzirajućim pliticama. Pripremljenom eutektičkom otapalu izmjerena su svojstva (indeks loma, pH, električna vodljivost te viskoznost) u ovisnosti o temperaturi i sadržaju vode. Za sintezu biodizela korišteno je suncokretovo ulje marke „Zvijezda“, kao čisto ulje te kao otpadno ulje nakon prženja krumpirića. Korištena...
Ekstrakcija pesticida iz uzorka čaja raspršenjem čaja kroz čvrstu fazu
Ekstrakcija pesticida iz uzorka čaja raspršenjem čaja kroz čvrstu fazu
Dijana Blažek
Čajevi predstavljaju vrlo osjetljivu poljoprivrednu kulturu, zbog toga što su osjetljivi na velik broj štetočina, osobito grinje, kukce koji se hrane listovima i gusjenice te na razne trave i bolesti. Kako bi se minimizirali ovi problemi, najjednostavniji način je korištenje velikog broja pesticida, odnosno tvari ili smjesa sa svrhom kontroliranja, uništavanja, sprječavanja i odbijanja bioloških organizama. Međutim, opasni ostaci pesticida u čaju povezuju se s poremećajima i...
Ekstrakcija piperina u ekološki prihvatljivim otapalima
Ekstrakcija piperina u ekološki prihvatljivim otapalima
Margarita Bužančić
Ekstrakcija je toplinski separacijski proces koji se koristi u raznim industrijskim granama zbog blagih uvjeta provedbe procesa. U većini slučajeva koriste se organska otapala koja često predstavljaju ekološki problem, zbog čega se kontinuirano radi na razvoju različitih novih, ekološki prihvatljivih otapala. Istraživanja su pokazala da ekološki prihvatljiva niskotemperaturna eutektička otapala mogu biti adekvatna zamjena hlapivim organskim otapalima. U novije vrijeme, istražuje...
Ekstrakcija polifenolnih spojeva iz kožice grožđa raspršenjem matice uzorka kroz čvrstu fazu
Ekstrakcija polifenolnih spojeva iz kožice grožđa raspršenjem matice uzorka kroz čvrstu fazu
Barbara Prišlin
Polifenoli predstavljaju skupinu spojeva biljnog podrijetla, čiju strukturu čini jedan ili više aromatskih prstena s jednom ili više hidroksilnih skupina. Uobičajena su sastavnica ljudske prehrane te se u različitim količinama nalaze u voću, povrću, vinu, voćnim sokovima, čaju i kavi. Polifenoli se u crnom grožđu nalaze u kožici, sjemenki i mesu. Sastav i količina pojedinih polifenola ovisi o sorti grožđa, klimatskim uvjetima, postupcima uzgoja vinove loze. Cilj ovog rada je...
Elektrokatalitička oksidacija fenolnih kiselina na površini elektrode od grafitne paste modificirane TiO2 nanočesticama
Elektrokatalitička oksidacija fenolnih kiselina na površini elektrode od grafitne paste modificirane TiO2 nanočesticama
Tena Gvozdanović
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj umješavanja TiO2 nanočestica u elektrodu od grafitne paste na cikličke voltamograme fenolnih kiselina, odnosno njihovih derivata topivih i netopivih u vodi. Također cilj je bio osmisliti strategiju primjene nanočesticama modificirane elektrode u svrhu istraživanja antioksidativnog djelovanja fenolnih kiselina usporedbom sa antioksidativnim standardima. Kao vodotopivi antioksidativni standardi odabrane su mokraćna i askorbinska kiselina te je...
Elektrokemijska depozicija NiOOH/Nafion kompozitnih elektroda
Elektrokemijska depozicija NiOOH/Nafion kompozitnih elektroda
Mia Plenča
U ovom radu provedena je elektrokemijska anodna depozicija Ni(III) oksida na zlatnu elektrodu s i bez prisustva Nafion membrane. Depozicija je provedena potenciostaskom metodom na dva različita potencijala, E1=1,1 V i E2 = 1,2 V. Dobivene elektrode testirane su metodom cikličke voltametrije u 0,1 M otopini KOH kroz vremenski interval od jednog sata. Rezultati pokazuju da prisustvo Nafiona ima značajan utjecaj na elektrokemijska svojstva dobivenih slojeva. Razlike se očituju u...
Elektrokemijska detekcija antioksidansa na elektrodi od grafitne paste s nanočesticama titan dioksida
Elektrokemijska detekcija antioksidansa na elektrodi od grafitne paste s nanočesticama titan dioksida
Ema Antonia Gospić
U ovom radu istražen je utjecaj modifikacije elektrode od grafitne paste nanočesticama titan dioksida u svrhu poboljšanja osjetljivosti i selektivnosti elektrode. Grafitna pasta modificirana je sa 15 odnosno 30% nanočestica TiO2, ali s obzirom da u preliminarnim istraživanjima povećanje udjela nanočestica nije dovelo do poboljšanja signala, daljnja istraživanja nastavljena su na elektrodi s 15% TiO2. Odziv modificirane elektrode ispitan je cikličkom voltametrijom u otopinama šest...
Elektrokemijsko uklanjanje iona metala upotrebom protočne ćelije
Elektrokemijsko uklanjanje iona metala upotrebom protočne ćelije
Ivana Sever
Svrha ovog rada bila je ukloniti bakar iz modelne otopine bakrovih iona elektrokemijskim putem pri čemu je korišten protočni reaktor sa pločastim elektrodama. Elektrodni materijali je odabran na način da su provedena ispitivanja metodama cikličke voltametrije, kronoamperometrije, kronopotenciometrije te rotirajuće disk elektrode uz korištenje troelektrodnog sustava. Nakon ispitivanja kao najbolji katodni materijal se pokazala platina, zlato, olovo i čelik. S obzirom na visoku cijenu...
Elektrokromizam grafenov oksid/polianilin kompozitnih materijala
Elektrokromizam grafenov oksid/polianilin kompozitnih materijala
Anamarija Turković
U ovom radu ispitivala su se elektrokromatska svojstva kompozita grafenovog oksida i polianilina. U tu svrhu pripremale su se dvije vrste elektroda. Kao podloga korišteno je stakalce na kojem je nanesen vodljivi sloj indij kositrevog oksida (ITO staklo). Grafenov oksid korišten u ovom radu sintetiziran je iz grafita Staudenmaier metodom. Kompozitna elektroda pripravljena je nanošenjem sloja grafenovog oksida metodom „spincoating“ na ITO stakalce nakon čega je slijedio postupak...
Energetski i okolišni aspekti ETS sustava u prehrambenoj industriji
Energetski i okolišni aspekti ETS sustava u prehrambenoj industriji
Maja Kovačić
U ovom je radu opisan sustav trgovanja emisijskim jedinicama Europske Unije (EU ETS) i specifične značajke koje se odnose na postrojenja prehrambene industrije koja sudjeluju u sustavu trgovanja. Opisane su osnovne značajke i mogućnosti primjene šumske biomase kao zamjene za prirodni plin u proizvodnji procesne topline u postrojenjima prehrambene industrije. Opisani su glavni utjecaji izgaranja šumske biomase na okoliš. Analizirane su novčane uštede za tipično postrojenje...
Energetsko iskorištavanje otpada
Energetsko iskorištavanje otpada
Dinko Đurđević
Porastom životnog standarda, modernizacijom, širenjem društva i povećanjem kupovne moći stanovništva stvaraju se sve veće količine otpada koje je potrebno zbrinuti, a njihovo odlaganje na odlagalištima postaje sve opasnije i sve manje ekonomično. Velika količina otpada koja se odlaže u blizini većih naselja i gradova ima negativan utjecaj na zdravlje ljudi i kvalitetu života u tim mjestima. Problem otpada nije samo u njegovom zbrinjavanju već se radi o nizu elemenata kao što...
Enzimatska razgradnja PLA i PLA/HPC biorazgradivih polimera
Enzimatska razgradnja PLA i PLA/HPC biorazgradivih polimera
Antonela Bošković
Alifatski poliesteri razgrađuju se jednim ili kombinacijom više mehanizama npr. hidrolizom, enzimskom, mikrobnom i toplinskom razgradnjom. Brzina razgradnje je ovisna o nekoliko čimbenika, uključujući i stupanj kristalnosti, hidrofilnost, sastav kopolimera, molekulsku masu, molekulnu građu, veličinu i geometriju uzoraka, i uvjete u okruženju razgradnje poput pH i temperature. Razgradnja u okolišu je praktički nepromjenjiva in vivo, stoga svojstva polimera u konačnici određuju...

Pages