Pages

Heterociklički donorsko-akceptorski sustavi: odnos struktura - fotofizička svojstva
Heterociklički donorsko-akceptorski sustavi: odnos struktura - fotofizička svojstva
Lucija Rebrović
Push-pull sustavi su molekulske strukture u kojima se naboj prenosi s elektron-donorske jedinice na elektron-akceptorsku preko poveznice. Takvi sustavi mogu biti korišteni kao optički senzori. Aromatski triazoli često se upotrebljavaju kao π-konjugirane poveznice u procesima intramolekularnog prijenosa naboja unutar push-pull molekulskih struktura. U ovom radu dan je pregled heterocikličkih push-pull kromofora s 1,2,3-triazolnom poveznicom i kumarinskom skupinom. Da bi se omogućilo...
Hidratacija cementa s dodatkom pepela dobivenog od spaljivanja drvne biomase
Hidratacija cementa s dodatkom pepela dobivenog od spaljivanja drvne biomase
Zita Turk
U ovom radu istražena je kemija hidratacije cementa uz dodatak letećeg pepela koji nastaje kao nusprodukt pri spaljivanju drvne biomase. Leteći pepeo sadrži relativno veliki udio slobodnog kalcij oksida (CaO), larnita (β-C2S) i brownmillerita (C4AF), minerala karakterističnih za portland cement. S ciljem priprave novih ekoloških veziva istražen je utjecaj dodatka letećeg pepela na hidrataciju i svojstva pripravljenih cementnih materijala metodama XRD, TGA i kalorimetrije te je...
Hidrolitička i fotolitička razgradnja hidroksiklorokina u okolišu
Hidrolitička i fotolitička razgradnja hidroksiklorokina u okolišu
Ines Topalović
Proizvodnja i potrošnja farmaceutika raste, a zbog toga je i njihova koncentracija u okolišu sve veća. Pod utjecajem različitih čimbenika iz okoliša te ovisno o fizikalno-kemijskim svojstvima samih farmaceutika, dolazi do njihove razgradnje pri čemu mogu nastati toksični produkti. Stoga je veoma bitno promatrati razgradnju farmaceutika u okolišu. Cilj ovoga rada bio je proučiti hidrolitičku i fotolitičku razgradnju hidroksiklorokina koje pripadaju abiotičkim procesima. Tijek...
Hidrolitička i fotolitička razgradnja metoklopramida u okolišu
Hidrolitička i fotolitička razgradnja metoklopramida u okolišu
Dorina Vidović
Dolaskom u okoliš farmaceutici mogu biti podvrgnuti biotičkim ili abiotičkim procesima koji rezultiraju njihovom razgradnjom. Rezultat može biti smanjenje koncentracije početnog spoja te nastanak razgradnih produkata koji mogu biti manje ili više toksični od osnovne molekule. Stoga je važno poznavati ponašanje farmaceutika u okolišu kako bi se mogao procijeniti mogući rizik koji je posljedica njihove prisutnosti u tlu, vodama ili sedimentu. Hidroliza i fotoliza su abiotički...
Hidrolitička razgradnja nitrofurantoina
Hidrolitička razgradnja nitrofurantoina
Jasmina Beganović
U ovom radu ispitana je hidrolitička razgradnja nitrofurantoina, antibiotika namijenjenog za liječenje urinarnih infekcija i jednog od najčešće korištenih farmaceutika. Hidrolitička razgradnja nitrofurantoina ispitana je u puferskim otopinama različitih pH-vrijednosti i pri različitim temperaturama, a mjerenja su provedena na tekućinskom kromatografu visoke djelotvornosti vezanom sa spektrometrijom masa. Rezultati ispitivanja pokazali su da je hidrolitička razgradnja brža pri...
Hidrotermalna metoda redukcije grafenova oksida
Hidrotermalna metoda redukcije grafenova oksida
Nicole Mesaroš
Cilj ovog rada bio je provesti mikrovalnu i hidrotermalnu redukciju grafenova oksida (GO) te ispitati kapacitivna svojstva pripremljenih uzoraka (rGO1, rGO2 i rGO3). Kao reducens, koristio se ekstrakt lista masline (ELM). Proces redukcije GO u mikrovalnom reaktoru odvijao se tijekom 5 minuta na temperaturi od 120 °C. Reakcija je provedena kod pH vrijednosti 7 (rGO1) i 8 (rGO2). Uzorak rGO1 nanosio se na komadić ugljikova platna dok se uzorak rGO2 nanosio na elektrodu od staklastog ugljika....
Hidrotermalna sinteza dopiranog nanokristaličnog CeO2
Hidrotermalna sinteza dopiranog nanokristaličnog CeO2
Martina Guliš
Pripravljeni su i karakterizirani uzorci čistog i dopiranog cerijeva (IV) oksida, CeO2, te je testirana njihova katalitička aktivnost u procesu katalitičke oksidacije toluena koji je upotrijebljen kao modelni hlapljivi organski spoj. Provedena je serija sinteza nanočestica čistog CeO2 i dopiranog CeO2 sa 10 % množinskog udjela sljedećih dopanada: Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd i Al. Hidrotermalna sinteza provedena je bez ikakvih aditiva koji bi smanjili katalitičku aktivnost i mogli biti...
Identifikacija polimernih ambalažnih materijala FTIR spektroskopijom
Identifikacija polimernih ambalažnih materijala FTIR spektroskopijom
Anita Perešin
Infracrvena spektroskopija proučava interakciju elektromagnetskog zračenja IR dijela spektra i materije. IR spektroskopija omogućava ispitivanje uzoraka na jednostavan, brz i nedestruktivan način. Može se primjeniti na plinovite, tekuće i krute uzorke. Ovaj rad daje pregled spektara i identifikacije raznovrsnih ambalažnih materijala korištenih u svakodnevnom životu. Identifikacija se provodi na temelju položaja i intenziteta apsorpcijskih vrpci koje su specifične za određenu...
Imobilizacija TiO2 na čvrsti nosač - karakterizacija i fotokatalitička aktivnost
Imobilizacija TiO2 na čvrsti nosač - karakterizacija i fotokatalitička aktivnost
Marija Borovac
U ovom radu istraživana je fotokatalitička razgradnja salicilne kiseline (SA) s TiO2 fotokatalizatorom suspendiranim i imobiliziranim na odabrane čvrste nosače. Sol gel sintezom pripravljena je TiO2 suspenzija koja je nanesena na mrežice od staklenih vlakana i na dvije vrste pamučnog materijala. Fotokatalitički eksperimenti provedeni su na četvrtastom, šaržnom reaktoru s recirkulacijom s dva različita volumena reakcijske otopine. Kao izvor svjetlosnog zračenja korištene su dvije...
Imobilizacija enzima na mezoporozni SiO2 pripremljen sol-gel postupkom
Imobilizacija enzima na mezoporozni SiO2 pripremljen sol-gel postupkom
Antonia Giacobi
Mezoporozni SiO2 se zbog svoje velike površine koristi kao nosač za imobilizaciju katalizatora, preciznije enzima, lipaze i celulaze. Lipaza se koristi kao katalizator u procesu proizvodnje biodizela, dok se celulaza koristi kao katalizator u procesu proizvodnje bioetanola. Glavni problem kod korištenja enzima je njihova cijena, pa je imobilizacijom omogućeno njihovo ponovno korištenje i smanjenje cijene proizvodnje. Za dobivanje mezoporoznog SiO2 korišten je sol-gel postupak. Kao...
In situ sinteza metalnim ionima dopiranog hidroksiapatita u polimernoj matrici kitozana
In situ sinteza metalnim ionima dopiranog hidroksiapatita u polimernoj matrici kitozana
Helena Paun
Inženjerstvo koštanog tkiva je interdisciplinarno područje usmjereno na razvoj biomaterijala za izradu trodimenzijskih okosnica koje oponašaju prirodno koštano tkivo. Okosnica se ugradnjom na oštećeno područje kosti sjedinjuje s okolnim tkivom, potiče njegovu regeneraciju, te se istovremeno razgrađuje i osigurava mjesto za rast novog koštanog tkiva. Okosnice koje oponašaju prirodno koštano tkivo izrađene su iz organsko-anorganskih kompozitnih materijala po uzoru na prirodno...
Interakcija aminokiselina s kristalima oktakalcijevog fosfata
Interakcija aminokiselina s kristalima oktakalcijevog fosfata
Sarah Mateša
Kalcijevi fosfati (CaP) imaju važnu ulogu u biološkoj i patološkoj mineralizaciji te industrijskim procesima. Jedan od biološki najznačajnijih kalcijevih fosfata je oktakalcijev fosfat (OCP), koji je jedna od komponenti zubnih i bubrežnih kamenaca. Zbog svoje kristalne strukture i morfologije, OCP je pogodan model za proučavanje interakcija s aditivima u svrhu razumijevanja procesa biomineralizacije. U biomineralizaciji anorganske soli nastaju u dodiru s organskom matricom, koja se...

Pages