Pages

Utjecaj nano-ZnO na svojstva PLA/TPS mješavina
Utjecaj nano-ZnO na svojstva PLA/TPS mješavina
Hrvoje Dragozet
U posljednje vrijeme sve više raste briga o okolišu i svijest o nepovoljnom utjecaju plastičnog otpada na onečišćenje okoliša. Danas se kao ambalažni materijali najčešće koriste sintetski polimeri koji se dobivaju iz nafte. Velika iskorištavanja nafte ograničena su te uzrokuju globalne klimatske promjene, a dobiveni sintetski polimeri ne mogu se razgraditi u prirodi. Upravo iz tih razloga sve veći naglasak stavlja se na razvoj i korištenje biorazgadivih polimera. No njihova...
Utjecaj nanopunila na biorazgradive kompozite
Utjecaj nanopunila na biorazgradive kompozite
Anthea Georgiev
Kontinuirana isporuka E-otpada iz naftnih derivata predstavlja ekološki problem zbog bionerazgradivih polimera koji oslobađaju štetne kemikalije i otrovne plinove. U cilju rješavanja ove problematike radi se na razvoju biorazgradivih materijala na osnovi polimer/vlakana koji su biokompatibilni i razgrađuju se bez štetnog djelovanja na okoliš. Međutim, biorazgradivi materijali ne posjeduju određena svojstva kao što su fleksibilnost, dielektrična svojstva, električna svojstva,...
Utjecaj natrijevog hipoklorita na prisutnost ksenobiotika u modelnim i realnim otpadnim vodama
Utjecaj natrijevog hipoklorita na prisutnost ksenobiotika u modelnim i realnim otpadnim vodama
Doris Stanić
Povećana upotreba antiparazitika u veterinarske i druge medicinske svrhe, te široka primjena pesticida u poljoprivredi, dovode do kontinuiranog i nekontroliranog ispuštanja ksenobiotika u okoliš. Iako se oni i njihovi razgradni i transformacijski produkti u okolišu nalaze u tragovima, mogu uzrokovati dugoročno visoku koncentraciju tih onečišćivala i tako štetno djelovati na okoliš. Prije ili kasnije ti spojevi ispiranjem ili otjecanjem voda dospijevaju u vodeni okoliš i otpadne...
Utjecaj nealkalnog ubrzivača na hidrataciju Portland cementa
Utjecaj nealkalnog ubrzivača na hidrataciju Portland cementa
Barbara Šimanović
U ovom radu istraženo je djelovanje komercijalno dostupnog ubrzivača pod nazivom Cementol® Omega F- conc na brzinu vezanja i očvršćivanja Portland cementa. Ispitan je i utjecaj dodatka ubrzivača na smanjenje količine vode potrebne za postizanje standardne konzistencije, te je potvrđeno djelovanje ovog aditiva i kao superplastifikatora. Izmjerene čvrstoće na tlak Portland cementa i Portland cementa s dodatkom komercijalnog ubrzivača pokazuju da dodatak ubrzivača pospješuje...
Utjecaj nuklearnog zračenja na biološke sustave
Utjecaj nuklearnog zračenja na biološke sustave
Goran Filipović
Zračenje je vrsta energije koja se može javiti u obliku elektromagnetskih valova ili u čestičnom obliku. Zračenje koje se najčešće veže uz primjenu u nuklearnoj medicini ili u radu nuklearne industrije naziva se nuklearno zračenje. Ono spada u ionizirajuće zračenje iz čega proizlazi da posjeduje dovoljno energije za ionizaciju tvari s kojom je u interakciji, primjerice u biološkim sustavima, prilikom čega dolazi do izbijanja elektrona iz atoma te nastajanja iona. Zračenje se...
Utjecaj oblika kristala na svojstva djelatne tvari
Utjecaj oblika kristala na svojstva djelatne tvari
Martina Ćurić
Većina djelatnih tvari proizvodi se u krutom obliku te je kristalizacija od iznimnog značaja za farmaceutsku industriju. Jedna od metoda koja poboljšava granulometrijska svojstva kristala je sferična kristalizacija u kojoj nastaju sferični kristali što smanjuje broj koraka pri formulaciji lijeka. Svrha ovog rada bila je različitim procesima odrediti sustav otapala za provedbu sferične kristalizacije te ispitati utjecaj različitih hidrodinamičkih uvjeta na granulometrijska svojstva...
Utjecaj obrade površine nano-SiO2 na svojstva poliakrilata
Utjecaj obrade površine nano-SiO2 na svojstva poliakrilata
Petra Štefanec
Emulzije se definiraju kao termodinamički nestabilne disperzije, međusobno nemješljivih dviju ili više tekućina. Dodatak nanopunila polimernim matricama ili polimerima može poboljšati mehanička svojstva, reološka svojstva, adhezijska svojstva, toplinska svojstva, električna i optička svojstva krajnjeg proizvoda. Proces priprave nanokompozita provodi se miješanjem u otopini, miješanjem u talini i in situ polimerizacijom polimerne ili anorganske faze. Postupkom emulzijske...
Utjecaj obrade površine nano-silike na svojstva PCL kompozita
Utjecaj obrade površine nano-silike na svojstva PCL kompozita
Kristina Havidić
Polikaprolakton je biorazgradivi, semikristalni polimer niske temperature taljenja koja omogućava jednostavnu preradu. Jednostavnost prerade, dobra svojsta te jeftina cijena razlog su njegove široke primjene. Najčešće se koristi u biomedici za obnovu tkiva, zatvaranje rana te kontrolirani prijenos lijekova. Iako posjeduje izuzetna biološka i fizikalna svojstva, mehanička i toplinska svojstva su mu relativno loša. Ekološki prihvatljiv i učinkoviti način poboljšanja svojstava PCL-a...
Utjecaj obrade površine nano-silike na svojstva PLA kompozita
Utjecaj obrade površine nano-silike na svojstva PLA kompozita
Ana Peranić
U novije vrijeme sve je veći interes za pronalazak materijala koji bi konkurirali na tržištu svojim dobrim svojstvima, biodegradaciji i proizvodnji iz obnovljivih izvora energije. Biopolimeri se danas sve češće koriste kako bi se smanjio negativan utjecaj na okoliš koji imaju polimeri. Jedan od poznatih biorazgradivih polimera je polilaktid. Dodatakom sintetskih ili prirodnih anorganskih materijala polimernoj matrici moguće je poboljšati svojstva polimernih materijala i sniziti...
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na kinetiku kristalizacije polilaktida
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na kinetiku kristalizacije polilaktida
Matea Šako
U ovom radu istražen je utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na kinetiku kristalizacije polilaktida. Višestjenčane ugljikove nanocjevčice modificirane su s COOH skupinama (uzorak MWCNT-COOH). Ovaj uzorak modifikacijom je preveden u MWCNT-COOC12H25. PLA/MWCNT nanokompoziti (0-5 % mas punila) pripravljeni su postupkom iz taline u Brabender gnjetilici i prešanjem granulata na preši. Kinetika izotermne kristalizacije nanokompozita istražena je tehnikom diferencijalne pretražne...
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na strukturu i svojstva polilaktida
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na strukturu i svojstva polilaktida
Ana Kazalac
Novi trendovi u istraživanjima su pronalazak materijala koji bi konkurirali na tržištu svojim dobrim svojstvima, biodegradabilnosti i proizvodnji iz obnovljivih izvora energije. Polilaktid je jedan od takvih materijala, koji s dodatkom ugljikovih nanocjevčica može konkurirati na tržištu. U ovom radu provedena su istraživanja utjecaja dodatka različitih masenih udjela funkcionaliziranih ugljikovih nanocjevčica (MWCNT-COOH; MWCNT-COOC12H25) u polilaktid. Uzorci su zamiješani na...
Utjecaj organske tvari na sorpciju memantina, cefdinira i prazikvantela
Utjecaj organske tvari na sorpciju memantina, cefdinira i prazikvantela
Helena Prskalo
Farmaceutici su poznati po svojem velikom djelovanju i primjeni u liječenju i suzbijanju različitih bolesti, ali su prepoznati kao i nova vrsta zagađivala. Stoga je svrha ovog rada istražiti utjecaj organske tvari, kao jednog od parametara koji utječu na vezanje tvari na čvrstu fazu, na sorpciju triju različitih farmaceutika, u ovom slučaju memantina, cefdinira i prazikvantela na pet različitih vrsta tala i sedimenata s područja Hrvatske. Pomoću modela sorpcijskih izotermi opisani...

Pages