Pages

Okolišni aspekti prioritetnih tvari u vodama
Okolišni aspekti prioritetnih tvari u vodama
Tamara Habek
Evolucijom čovjeka te njegovim djelovanjem započelo je oblikovanje i prilagođavanje okoliša ljudskim potrebama. Razvojem tehnike i tehnologije te povećanim zahtjevima za zadovoljavanjem svojih potreba, čovjek sada bitno utječe na prirodnu ravnotežu te ugrožava brojne ekološke sustave. Danas je moguće, korištenjem znanstvenih spoznaja, utvrditi koliko je neka tvar opasna za okoliš i organizme koji u njemu žive. Potrebno je odrediti standarde kakvoće okoliša (SKO) u svrhu...
Okolišni aspekti reaktivacije TiO2-SnS2 i njegova primjena u obradi voda
Okolišni aspekti reaktivacije TiO2-SnS2 i njegova primjena u obradi voda
Anja Pintar
Okolišno prihvatljiva rješenja za upravljanje otpadnim vodama, uključujući poboljšanje kvalitete vode i recikliranje vode smatraju se ključnim prioritetnim područjima na globalnoj razini. Izazovi s kojima se susreću vodni resursi uzrokovano je zbog prisutnosti organskih i anorganskih onečišćujućih tvari otpuštenih iz brojnih antropogenih aktivnosti. Ova situacija je dodatno komplicirana nastalim nepristupačnim onečišćujućim tvarima kao što su farmaceutici koji imaju nisku...
Oksidacija polifenolnih spojeva u cijevnom reaktoru
Oksidacija polifenolnih spojeva u cijevnom reaktoru
Ivona Filipović
Povećanjem broja stanovništva, urbanizacijom i industrijalizacijom istovremeno raste potreba za pitkom vodom, ali i intenzitet njihova onečišćenja. Najvećim problemom smatraju se otpadne vode industrije koje predstavljaju iznimno opterećenje za prijemnike zbog visokog sadržaja tvari organskog i anorganskog podrijetla. Sve veći porast industrije obrade maslina i proizvodnje maslinovog ulja rezultirao je povećanim sadržajem otpadnih voda generiranih iz ove industrije (eng. Oil Mill...
Oksidacija toluena na perovskitnim katalizatorima
Oksidacija toluena na perovskitnim katalizatorima
Martina Koren
Emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu predstavlja veliki problem u zaštiti okoliša, jer dovodi do ugrožavanja ekosustava, kao i do narušavanja zdravlja ljudi i životinja. Stoga se brojna znanstvena istraživanja odnose na razvoj novih metoda i tehnika kojima bi se smanjile njihove emisije u okoliš. To je sve teže ostvariti zbog sve brojnijih izvora njihovih emisija, a kao jedna od najučinkovitijih metoda ističe se katalitička oksidacija. U teorijskom dijelu ovog...
Oksidacijska desulfurizacija dizelskog goriva ionskim kapljevinama
Oksidacijska desulfurizacija dizelskog goriva ionskim kapljevinama
Vedran Horvatinec
Danas, zbog brige o okolišu strogim normama se definira dozvoljena koncentracija sumpora u dizelskom gorivu te iznosi 10 mg kg^-1, a u planu su i daljnja smanjenja zbog čega je vrlo važno razviti učinkovit proces desulfurizacije poput oksidacijske desulfurizacije ionskim kapljevinama. Zadatak ovoga rada je istražiti proces oksidacijske desulfurizacije dizelskog goriva ionskim kapljevinama. Desulfurizacija, odnosno uklanjanje sumpora iz dizelskog goriva provodi se u industriji, a...
Oksidacijska desulfurizacija dizelskog goriva s adsorpcijom
Oksidacijska desulfurizacija dizelskog goriva s adsorpcijom
Nikolina Mrkonjić
Desulfurizacija dizelskog goriva podrazumijeva proces uklanjanja sumporovih spojeva iz dizelskih goriva. Sumporovi spojevi predstavljaju danas veliku opasnost za zdravlje ljudi, kao i za okoliš. Zbog toga se zakonska ograničenja vezana uz dozvoljeni sadržaj sumpora u gorivu neprestano pooštravaju. Dosad je najrašireniji proces hidrodesulfurizacije, koji se temelji na uporabi vodika i visokim radnim uvjetima. Međutim, veliki troškovi i ograničena učinkovitost tog procesa rezultirali...
Oksidacijska desulfurizacija dizelskog goriva s ekstrakcijom
Oksidacijska desulfurizacija dizelskog goriva s ekstrakcijom
Ivana Sokol
Naftni proizvodi (ukapljeni naftni plin , dizelska goriva, motorni benzini) se primarno koriste kao goriva u motorima s unutarnjim izgaranjem. S obzirom na visoki sadržaj sumpora u naftnim gorivima koji se pri izgaranju oslobađa u atmosferu u obliku oksida, upravo njegovo uklanjanje predstavlja jedan od ciljeva rafinerijske prerade, kako bi se poboljšale ekološke karakteristike goriva. Različitim procesima desulfurizacije se postižu navedeni ciljevi. Hidrodesulfurizacijom (HDS) se...
Oksidacijska desulfurizacija modelne otopine dizelskog goriva uz primjenu ultrazvuka
Oksidacijska desulfurizacija modelne otopine dizelskog goriva uz primjenu ultrazvuka
Lea Crnić
Oksidacijska desulfurizacija je proces u kojem se sumporovi spojevi oksidacijom uklanjaju iz naftnih derivata. Sumporovi spojevi su nepoželjni jer su katalitički otrovi, vrlo su korozivni u brojnim procesima preradbe nafte i izgaranjem stvaraju ekološki vrlo štetne kisele plinove. Sukladno tome nužno poboljšanje kvalitete motornih goriva kontinuirano je usmjereno prema smanjenju sadržaja sumpora što je moguće postići različitim postupcima desulfurizacije. Najzastupljenija...
Onečišćenje bukom
Onečišćenje bukom
Martina Miloloža
Onečišćenje bukom je sve raširenije i prisutnije zbog industrijalizacije, urbanizacije i rasta prometa. Najugroženija skupina su radnici koji su tijekom radnog vremena izloženi povišenim razinama buke. Urbanizacijom raste broj izloženih ljudi te se može reći da je buka nevolja modernog života. Za prometnu buku se danas smatra da najviše doprinosi opterećenju okoliša bukom. U ovome je radu prikazana buka s obzirom na njene osnovne karakteristike, izvore, odnosno djelatnosti pri...
Oporaba pepela biomase u cementnim materijalima
Oporaba pepela biomase u cementnim materijalima
Danijel Žagar
U ovome radu istražena je zamjena cementa i pijeska s otpadnim letećim pepelom od spaljivanja drvnog otpada u Hrvatskoj. Ovaj pepeo ima relativno veliki udio slobodnog CaO i MgO, ali i povoljne minerale Ca2SiO4, Ca2AlFeO5 i Ca2Al2SiO7, karakteristične za cement, čime je opravdana njegova primjena u svrhu zamjene dijela cementa. Već i sam leteći pepeo, te u smjesi sa cementom, pokazuje znatnu hidratnu i pucolansku aktivnost. Glavni utjecaj na kemiju hidratacije cementa je u nastanku...
Optimalni procesni parametri kod uklanjanja fenolnih spojeva iz otpadne vegetacijske vode maslina metodom elektrokoagulacije
Optimalni procesni parametri kod uklanjanja fenolnih spojeva iz otpadne vegetacijske vode maslina metodom elektrokoagulacije
Katarina Janžić
Proces obrade otpadne vegetacijske vode masline (OMW) je jedan od glavnih ekoloških problema u Mediteranskim gradovima. Otpadna voda sadrži razne organske spojeve kao što su dugolančane masne kiseline te fenolne komponente, koje imaju negativan utjecaj na okoliš. U ovom radu su povedena ispitivanja uklanjanja fenolnih spojeva iz OMW procesom elektrokoagulacije uz dodatak NaCl (cNaCl=0,25 mol dm^-3). Ovi dodaci povećavaju električnu provodnost otopine te je na taj način smanjena...
Optimiranje ZnO slojeva za fotokatalitičku namjenu
Optimiranje ZnO slojeva za fotokatalitičku namjenu
Marina Ivanko
Cilj ovoga rada bio je optimirati ZnO prevlake za fotokatalitičku namjenu te ispitati utjecaj dobivene strukture na fotokatalitičku aktivnost. Pripravljene su otopine koristeći cinkov acetat dihidrat kao polaznu tvar i metanol kao otapalo. Prevlake su dobivene kemijskim taloženjem iz otopine na staklenim pločicama i na staklenoj mrežici. Dobivene prevlake sušene su na 100 °C te su uzorci žareni na temperaturama od 300 °C i 400 °C da bi se uklonile preostale organske komponente te...

Pages