Pages

Sinteza nanočestica cinkovih oksida korištenjem enzima ureaze kao katalizatora
Sinteza nanočestica cinkovih oksida korištenjem enzima ureaze kao katalizatora
Martina Burštinski
U ovom radu provedena je sinteza nanočestica s ljuskom od cinkovog oksida i jezgrom od enzima ureaze. Sinteza nanočestica cinkovih oksida se provodila se u redestiliranoj vodi pri različitim koncentracijama cinka i uree pri temperaturi T = 25 °C uz istu koncentraciju ureaze. Kinetika brzine taloženja enzima ureaze opisana je kinetikom prvog reda za koju je utvrđeno da dobro opisuje gotovo sve reakcije. Istaložene nanočestice cinkovog oksida su karakterizirane pomoću optičkog...
Sinteza nanočestica zlata mikroemulzijskom tehnikom
Sinteza nanočestica zlata mikroemulzijskom tehnikom
Martina Guliš
Nanočestice zlata (AuNČ) sintetizirane su u mikroemulzijskom sustavu Triton X-100/voda/cikloheksan/1-pentanol pri čemu su kod sinteze mijenjani redukcijski uvjeti u mikroemulziji. Istraživane su tri mikroemulzijske sinteze; (i) sinteza AuNČ u mikroemulziji kod jakih redukcijskih uvjeta (dodatak NaBH4), (ii) sinteza AuNČ u mikroemulziji γ-zračenjem (radiolitička sinteza uz umjereno jake redukcijske uvjete) i (iii) sinteza AuNČ u mikroemulziji kod oksidacijskih uvjeta (dodatak vodene...
Sinteza novih derivata kumarina i L-askorbinske kiseline primjenom klik kemije
Sinteza novih derivata kumarina i L-askorbinske kiseline primjenom klik kemije
Ivana Kovačić
Cilj ovog rada bila je sinteza novih potencijalno biološki aktivnih derivata kumarina i derivata L-askorbinske kiseline regioselektivnom 1,3-dipolarnom cikloadicijom odgovarajućih terminalnih alkina i organskih azida. U tu svrhu je Pechmannovom ciklizacijom sintetiziran 7-hidroksi-4-(klormetil)kumarin 1, koji je potom preveden u odgovarajući kumarinski azid 2, te derivati L-askorbinske kiseline 3, 4 i 5 koji su bili potrebni za sintezu azida L-askorbinske kiseline 6. Također,...
Sinteza octene kiseline u adijabatskom kotlastom reaktoru
Sinteza octene kiseline u adijabatskom kotlastom reaktoru
Lea Jocić
U adijabatskom kotlastom reaktoru provodi se reakcija hidrolize anhidrida octene kiseline. Tijekom reakcije temperaturnim osjetilom je praćena promjena temperature, te su podaci zapisivani u memoriji računala u određenim vremenskim razmacima. Završetak reakcije se očituje u prestanku porasta temperature. Dobiveni rezultati (zapisane temperature u određenim reakcijskim vremenima) korišteni su za kinetičku analizu koja uključuje izračunavanje reakcijske entalpije, izbor kinetičkog...
Sinteza poli(3,4-etilendioksitiofen)/TiO2 nanokompozitnog fotokatalizatora i ispitivanje učinkovitosti UV-A fotokatalize
Sinteza poli(3,4-etilendioksitiofen)/TiO2 nanokompozitnog fotokatalizatora i ispitivanje učinkovitosti UV-A fotokatalize
Roko Perković
Otpadne vode predstavljaju značajan ekološki problem zbog sadržaja različitih organskih spojeva čija je prisutnost nepoželjna. Kao takve ne mogu se ispustiti u okoliš bez prethodne odgovarajuće obrade. Pored tradicionalnih metoda obrade, napredni oksidacijski procesi (AOP) jedna su od mogućnosti obrade otpadnih voda. Jedna od metoda obrade voda je fotokataliza koja uključuje razgradnju onečišćenja katalizatorima pod utjecajem svjetla. U radu su sintetizirani polimerni...
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 2- i 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]tiofena
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 2- i 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]tiofena
Marko Levačić
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava razvijena je sinteza novih butadienskih derivata s tiofenskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi derivati, 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]tiofen (1) i 2-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]tiofen (2) kao smjese cis,trans- i trans,trans-izomera. Za njihovu sintezu trebalo je pripraviti 3-(tiofen-2/3-il)akrilaldehide (3, 4) koji su sintetizirani na dva...
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 3- i 4-2[(2-vinilfenil)etenil]piridina
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 3- i 4-2[(2-vinilfenil)etenil]piridina
Leo Cuculić
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje supstituiranih o-divinilbenzena razvijena je sinteza novih supstituiranih o-divinilbenzena s piridinskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi produkti, 3-2[(2-vinilfenil)etenil]piridin (1) i 4-2[(2-vinilfenil)etenil)piridin (2) kao smjese cis- i trans-izomera koji su sintetizirani Wittigovom reakcijom. Spojevi 1 i 2 okarakterizirani su modernim spektroskopskim metodama (jednodimenzionalni...
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 3- i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 3- i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina
Monika Kraljević
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava razvijena je sinteza novih butadienskih derivata s piridinskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi derivati, 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridin (1) i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridin (2) kao smjese cis,trans- i trans,trans-izomera. Za njihovu sintezu trebalo je pripraviti 3-(piridin-3/4-il)akrilaldehide (3, 4) koji su sintetizirani...
Sinteza, spektroskopska karakterizacija i biološka aktivnost novih amidnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Sinteza, spektroskopska karakterizacija i biološka aktivnost novih amidnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Jasna Alić
U okviru ovog rada provedena je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih karboksamido i dikarboksamido 6-N-supstituiranih, 2,6-N,N-disupstituiranih te 2-N-supstituiranih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina. Ciljani spojevi pripravljeni su klasičnim reakcijama organske i fotokemijske sinteze. Aciklički prekursori 3, 16 i 24 pripravljeni su reakcijom kondenzacije odgovarajućih različito supstituiranih benzaldehida 2 i 15 s 2-cijanometil i 2-metil benzimidazolima 1 i 23. Ciklički...
Sinteza, strukturna karakterizacija i biološka aktivnost novih derivata citozina i 7-deazapurina
Sinteza, strukturna karakterizacija i biološka aktivnost novih derivata citozina i 7-deazapurina
Mande Miošić
Zbog važnosti citozina i 7-deazapurina kao bioloških i kemoterapijskih agenasa, razvoj novih derivata iz okosnica njihove strukture bitan je za razvoj novih potencijalnih lijekova. U ovom radu opisana je sinteza novih C-5 alkinilnih derivata citozina (9-16) i C-6 supstituiranih derivata 7-deazapurina (17-25). "Klik" reakcijom potpomognutom mikrovalovima N-1-propargiliranog derivata citozina (2) s odgovarajućim azidima uveden je 1,2,3-triazolni prsten u položaj N-1 pri čemu su...
Smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu
Smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu
Lucija Ivanjko
Emisije hlapljivih organskih spojeva u okoliš predstavljaju velik problem u zaštiti zraka, jer mogu dovesti do ugrožavanja ekosustava kao i do narušavanja zdravlja ljudi. Postoje različiti izvori njihovih emisija u okoliš. Dokazano je kako njihova prekomjerna emisija može pridonijeti nastajanju kiselih kiša, fotokemijskog smoga, učinka staklenika i drugih neželjenih pojava u okolišu. Danas postoje različite metode i tehnike kojima se može smanjiti emisija hlapljivih organskih...
Snižavanje tecišta baznih ulja uz disperzantne metakrilatne polimere
Snižavanje tecišta baznih ulja uz disperzantne metakrilatne polimere
Franko Palčić
U radu su istražena svojstva poli(metil-metakrilat-co-dodecil-metakrilat-co-oktadecil-metakrilata) koja utječu na njegovu primjenu kao snižavala tecišta baznog ulja. Procesi polimerizacije provedeni su u šaržnom kotlastom reaktoru, u toluenu kao otapalu, pri izotermnim uvjetima (91 °C) uz monofunkcionalni peroksidni inicijator. Ukupno je sintetizirano 9 terpolimera različitog sastava. Pripravljenim uzorcima terpolimera određeni su: konverzija gravimetrijskom metodom, sastavi 1H NMR...

Pages